IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Okufuneka kwabazakuphatha ibandla nakumadiyakoni*

31

3:1
IzE. 20:28
Fil. 1:1
Likholekile leli zwi elithi: Uma umuntu efisa isikhundla sombonisi, unxanela umsebenzi omuhle. 2
3:2
Thith. 1:5
1 Pet. 5:3
Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, 3
3:3
Lev. 10:9
2 Thim. 2:24
ongesilo ixhwele lewayini, ongesiso isilwi, kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali, 4
3:4
1 Sam. 2:12
ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke – 5kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? – 6angabi ngosanda kukholwa, funa ngokukhukhumala ayele ekulahlweni kukaSathane. 7
3:7
2 Kor. 8:21
Kumelwe futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane.

8

3:8
IzE. 6:3
Ngokunjalo namadiyakoni* kufanele abe nesizotha, angabi ndimimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, angahaheli inzuzo embi, 9
3:9
1 Thim. 1:19
ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. 10Nalabo mabaqale bahlolwe, andukuba babe ngamadiyakoni, uma bengasoleki.

11

3:11
1 Thim. 2:9
Ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha, abangahlebi, abazithibayo, abathembekayo ezintweni zonke.

12Amadiyakoni mawabe ngamadoda amfazi munye, abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo. 13

3:13
Math. 25:21
1 Joh. 3:21
Ngokuba amadiyakoni akhonze kahle azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni okukuKristu Jesu.

Umgomo wale ncwadi

14Lokhu ngikulobela khona ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15

3:15
Ef. 2:19
kepha uma ngilibala, khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. 16
3:16
Joh. 1:14
IzE. 1:9
Rom. 1:3
Ef. 1:20
3:6
1 Pet. 1:12
3:18
Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi:

Owabonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni,

wabonwa yizingelosi, washunyayelwa ezizweni,

wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni.

4

UPawulu ufundisa uThimothewu ukuba alwe nabahlubuka ekukholweni

41

4:1
Math. 24:23
2 Thim. 3:1
2 Pet. 3:3
1 Joh. 2:18
Juda 18
Kepha uMoya usho ngokuchachileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamademoni, 2ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo, 3
4:3
Gen. 9:3
Rom. 14:6
1 Kor. 10:30
benqabela ukuganana, bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso. 4
4:4
Gen. 1:31
Mark. 7:19
IzE. 10:13
Rom. 14:14,20
Kol. 2:16
Thith. 1:15
Ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle; akulahlwa lutho, uma kwamukelwa ngokubonga, 5ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko.

6

4:6
2 Thim. 1:5
3:14
Nxa ubeka lezo zinto kubazalwane, uyakuba yisikhonzi esihle sikaKristu Jesu, wondliwa ngamazwi okukholwa nesifundiso esihle osilandeleyo; 7
4:7
1 Thim. 1:4
kepha wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi. Kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu. 8
4:8
AmaH. 37:4
1 Thim. 6:6
Ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kunesithembiso salokhu kuphila nalokho okuzayo.

9Likholekile leli zwi, lifanele impela ukwamukelwa, 10ngokuba sikhandlekela lokho, siyashikashikeka, ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo onguMsindisi wabantu bonke, ikakhulu wabakholwayo.

11Woyala ngalezo zinto, ufundise ngazo.

UPawulu ululeka uThimothewu abe yisibonelo, athembeke enkonzweni

12

4:12
Thith. 2:7,15
1 Pet. 5:3
Makungabikho muntu odelela ubusha bakho, kepha yiba yisibonelo kwabakholwayo ngezwi, nangenkambo, nangothando, nangokukholwa, nangokuhlanzeka. 13Nakekela ukufunda, nokuyala, nokufundisa, ngize ngifike. 14
4:14
IzE. 8:17
13:1
19:6
1 Thes. 5:19
1 Thim. 1:18
2 Thim. 1:6
Ungasidebeseli isiphiwo esikuwe, owasiphiwa ngezwi lokuprofetha nangokubekwa izandla ngamalunga.

15Nakekela lezo zinto, ume kuzo, ukuze ukuqhubeka kwakho kuqhame kubo bonke. 16

4:16
IzE. 20:28
1 Kor. 9:22
Jak. 5:20
Ziqaphele wena kanye nesifundiso, ume kulezo zinto; ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo.

5

Ngokuyala amalunga ebandla

51

5:1
Lev. 19:32
Ungayikhaci indoda endala, kodwa yiyale njengoyihlo, namadoda amasha njengabafowenu, 2abesifazane abadala njengawonyoko, nabesifazane abasha njengawodadewenu ngenhlanzeko epheleleyo.

Ngabafelokazi

3Yazisa abafelokazi abangabafelokazi ngoqobo. 4

5:4
Math. 15:4
Kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane, labo-ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufaneleyo kubazali babo, ngokuba kuyabongeka lokho phambi kukaNkulunkulu. 5
5:5
Luk. 2:36
Lowo ongumfelokazi ngoqobo osele eyedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini, 6
5:6
Ef. 2:1
Jak. 5:5
kepha lowo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona. 7Yala ngalezo zinto, ukuze bangabi nokusoleka. 8
5:8
Thith. 1:6
Kepha-ke uma umuntu engabondli abakubo, kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo.

9

5:9
Dut. 24:3
Makangafakwa esibalweni umfelokazi, uma engaphansi kweminyaka engamashumi ayisithupha, owabe ngumfazi wendoda inye, 10
5:10
Joh. 13:14
1 Thim. 3:7
Heb. 13:2
1 Pet. 4:9
ebongwa ngemisebenzi emihle, uma ondlile abantwana, uma engenisile izihambi, uma egezile izinyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalele umsebenzi wonke omuhle.

11Kepha abafelokazi abasha ubenqabe; ngokuba uma sebetamasile bedela uKristu, bafuna ukugana; 12

5:12
1 Thim. 1:19
banokulahlwa, ngokuba bechithile ukukholwa kwabo kokuqala. 13
5:13
1 Thim. 3:11
Thith. 2:3
Futhi-ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela, kepha behleba, bezigaxa ngokungekwabo, bekhuluma okungafanele. 14
5:14
1 Kor. 7:9
Ngakho-ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane, bazale abantwana, baphathe indlu yabo, bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. 15Ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane.

16Uma owesifazane okholwayo enabafelokazi, makabasize, ibandla lingasindwa, ukuze lisize abafelokazi boqobo.

Amalunga afanele ukondliwa yibandla

17

5:17
IzE. 14:23
Fil. 2:29
1 Thes. 5:12
Heb. 13:17
Amalunga aphatha kahle akuthiwe afanele ukutuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalela izwi nokufundisa. 18
5:18
Dut. 24:14
25:4
Math. 10:10
Luk. 10:7
Ngokuba umbhalo uthi: “Ungayifaki isifonyo inkabi ebhulayo,” futhi: “Isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso.”

Ngokuthetha amacala nezinye iziluleko

19

5:19
Dut. 19:15
Math. 18:16
Icala eliqondene nelunga ungalemukeli, kungekho ofakazi ababili noma abathathu. 20
5:20
Dut. 19:20
Gal. 2:14
Ef. 5:11
Thith. 1:13
Abonayo ubasole phambi kwabo bonke, ukuze nabanye besabe.

21

5:21
1 Thim. 6:13
Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha.

22

5:22
IzE. 6:6
1 Thim. 4:14
2 Thim. 1:6
Ungasheshi ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye, uzigcine ube mhlophe.

23Ungabe usaphuza amanzi odwa, kepha phuza iwayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obuvamileyo.

24

5:24
Gal. 5:19
Izono zabanye abantu zisobala, zibandulela ekwahlulelweni; kepha abanye ziyabalandela. 25
5:25
Math. 10:26
Ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala; naleyo engenjalo ingesitheke.