IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Imithetho yenkonzo yebandla

21

2:1
Fil. 4:6
Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa, nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke, 2
2:2
Jer. 29:7
amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. 3
2:3
1 Thim. 4:10
Lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uMsindisi wethu 4
2:4
Hez. 18:23
2 Pet. 3:9
othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. 5
2:5
Joh. 17:3
Rom. 3:29
Heb. 9:15
Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu, 6
2:6
Math. 20:28
2 Kor. 5:15
Gal. 1:4
Ef. 1:7
Kol. 1:14
Thith. 2:14
owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke, kube ngubufakazi besikhathi esiyiso, 7
2:7
IzE. 9:15
13:2
22:21
Rom. 11:13
15:16
Gal. 1:15
2:7
Ef. 3:8
2 Thim. 1:11
engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli – ngikhuluma iqiniso, angiqambi amanga – yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni.

8

2:8
AmaH. 134:2
IsiLilo 3:41
Math. 5:23
Mark. 11:25
Jak. 1:6
Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele, engenalulaka nokuphikisana.

Maqondana nabesifazane ebandleni

9

2:9
Isaya 3:16
Thith. 2:3
1 Pet. 3:2
Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamaparele,* nangezambatho ezinemali eningi, 10kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle.

11

2:11
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Ef. 5:22
Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. 12Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise, nokuba abuse phezu kwendoda; kodwa makazithulele. 13
2:13
Gen. 2:18
1 Kor. 11:8
Ngokuba u-Adamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho u-Eva. 14
2:14
Gen. 3:6
2 Kor. 11:3
Futhi u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe, waphambuka; 15kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana, uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda.

3

Okufuneka kwabazakuphatha ibandla nakumadiyakoni*

31

3:1
IzE. 20:28
Fil. 1:1
Likholekile leli zwi elithi: Uma umuntu efisa isikhundla sombonisi, unxanela umsebenzi omuhle. 2
3:2
Thith. 1:5
1 Pet. 5:3
Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, 3
3:3
Lev. 10:9
2 Thim. 2:24
ongesilo ixhwele lewayini, ongesiso isilwi, kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali, 4
3:4
1 Sam. 2:12
ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke – 5kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? – 6angabi ngosanda kukholwa, funa ngokukhukhumala ayele ekulahlweni kukaSathane. 7
3:7
2 Kor. 8:21
Kumelwe futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane.

8

3:8
IzE. 6:3
Ngokunjalo namadiyakoni* kufanele abe nesizotha, angabi ndimimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, angahaheli inzuzo embi, 9
3:9
1 Thim. 1:19
ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. 10Nalabo mabaqale bahlolwe, andukuba babe ngamadiyakoni, uma bengasoleki.

11

3:11
1 Thim. 2:9
Ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha, abangahlebi, abazithibayo, abathembekayo ezintweni zonke.

12Amadiyakoni mawabe ngamadoda amfazi munye, abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo. 13

3:13
Math. 25:21
1 Joh. 3:21
Ngokuba amadiyakoni akhonze kahle azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni okukuKristu Jesu.

Umgomo wale ncwadi

14Lokhu ngikulobela khona ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15

3:15
Ef. 2:19
kepha uma ngilibala, khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. 16
3:16
Joh. 1:14
IzE. 1:9
Rom. 1:3
Ef. 1:20
3:6
1 Pet. 1:12
3:18
Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi:

Owabonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni,

wabonwa yizingelosi, washunyayelwa ezizweni,

wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni.

4

UPawulu ufundisa uThimothewu ukuba alwe nabahlubuka ekukholweni

41

4:1
Math. 24:23
2 Thim. 3:1
2 Pet. 3:3
1 Joh. 2:18
Juda 18
Kepha uMoya usho ngokuchachileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamademoni, 2ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo, 3
4:3
Gen. 9:3
Rom. 14:6
1 Kor. 10:30
benqabela ukuganana, bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso. 4
4:4
Gen. 1:31
Mark. 7:19
IzE. 10:13
Rom. 14:14,20
Kol. 2:16
Thith. 1:15
Ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle; akulahlwa lutho, uma kwamukelwa ngokubonga, 5ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko.

6

4:6
2 Thim. 1:5
3:14
Nxa ubeka lezo zinto kubazalwane, uyakuba yisikhonzi esihle sikaKristu Jesu, wondliwa ngamazwi okukholwa nesifundiso esihle osilandeleyo; 7
4:7
1 Thim. 1:4
kepha wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi. Kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu. 8
4:8
AmaH. 37:4
1 Thim. 6:6
Ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kunesithembiso salokhu kuphila nalokho okuzayo.

9Likholekile leli zwi, lifanele impela ukwamukelwa, 10ngokuba sikhandlekela lokho, siyashikashikeka, ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo onguMsindisi wabantu bonke, ikakhulu wabakholwayo.

11Woyala ngalezo zinto, ufundise ngazo.

UPawulu ululeka uThimothewu abe yisibonelo, athembeke enkonzweni

12

4:12
Thith. 2:7,15
1 Pet. 5:3
Makungabikho muntu odelela ubusha bakho, kepha yiba yisibonelo kwabakholwayo ngezwi, nangenkambo, nangothando, nangokukholwa, nangokuhlanzeka. 13Nakekela ukufunda, nokuyala, nokufundisa, ngize ngifike. 14
4:14
IzE. 8:17
13:1
19:6
1 Thes. 5:19
1 Thim. 1:18
2 Thim. 1:6
Ungasidebeseli isiphiwo esikuwe, owasiphiwa ngezwi lokuprofetha nangokubekwa izandla ngamalunga.

15Nakekela lezo zinto, ume kuzo, ukuze ukuqhubeka kwakho kuqhame kubo bonke. 16

4:16
IzE. 20:28
1 Kor. 9:22
Jak. 5:20
Ziqaphele wena kanye nesifundiso, ume kulezo zinto; ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo.