IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Okufuneka kwabazakuphatha ibandla nakumadiyakoni*

31

3:1
IzE. 20:28
Fil. 1:1
Likholekile leli zwi elithi: Uma umuntu efisa isikhundla sombonisi, unxanela umsebenzi omuhle. 2
3:2
Thith. 1:5
1 Pet. 5:3
Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, 3
3:3
Lev. 10:9
2 Thim. 2:24
ongesilo ixhwele lewayini, ongesiso isilwi, kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali, 4
3:4
1 Sam. 2:12
ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke – 5kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? – 6angabi ngosanda kukholwa, funa ngokukhukhumala ayele ekulahlweni kukaSathane. 7
3:7
2 Kor. 8:21
Kumelwe futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane.

8

3:8
IzE. 6:3
Ngokunjalo namadiyakoni* kufanele abe nesizotha, angabi ndimimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, angahaheli inzuzo embi, 9
3:9
1 Thim. 1:19
ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. 10Nalabo mabaqale bahlolwe, andukuba babe ngamadiyakoni, uma bengasoleki.

11

3:11
1 Thim. 2:9
Ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha, abangahlebi, abazithibayo, abathembekayo ezintweni zonke.

12Amadiyakoni mawabe ngamadoda amfazi munye, abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo. 13

3:13
Math. 25:21
1 Joh. 3:21
Ngokuba amadiyakoni akhonze kahle azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni okukuKristu Jesu.

Umgomo wale ncwadi

14Lokhu ngikulobela khona ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15

3:15
Ef. 2:19
kepha uma ngilibala, khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. 16
3:16
Joh. 1:14
IzE. 1:9
Rom. 1:3
Ef. 1:20
3:6
1 Pet. 1:12
3:18
Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi:

Owabonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni,

wabonwa yizingelosi, washunyayelwa ezizweni,

wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni.