IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Imithetho yenkonzo yebandla

21

2:1
Fil. 4:6
Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa, nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke, 2
2:2
Jer. 29:7
amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. 3
2:3
1 Thim. 4:10
Lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uMsindisi wethu 4
2:4
Hez. 18:23
2 Pet. 3:9
othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. 5
2:5
Joh. 17:3
Rom. 3:29
Heb. 9:15
Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu, 6
2:6
Math. 20:28
2 Kor. 5:15
Gal. 1:4
Ef. 1:7
Kol. 1:14
Thith. 2:14
owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke, kube ngubufakazi besikhathi esiyiso, 7
2:7
IzE. 9:15
13:2
22:21
Rom. 11:13
15:16
Gal. 1:15
2:7
Ef. 3:8
2 Thim. 1:11
engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli – ngikhuluma iqiniso, angiqambi amanga – yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni.

8

2:8
AmaH. 134:2
IsiLilo 3:41
Math. 5:23
Mark. 11:25
Jak. 1:6
Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele, engenalulaka nokuphikisana.

Maqondana nabesifazane ebandleni

9

2:9
Isaya 3:16
Thith. 2:3
1 Pet. 3:2
Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamaparele,* nangezambatho ezinemali eningi, 10kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle.

11

2:11
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Ef. 5:22
Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. 12Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise, nokuba abuse phezu kwendoda; kodwa makazithulele. 13
2:13
Gen. 2:18
1 Kor. 11:8
Ngokuba u-Adamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho u-Eva. 14
2:14
Gen. 3:6
2 Kor. 11:3
Futhi u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe, waphambuka; 15kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana, uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda.