IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 9:15
Gal. 1:1
Kol. 1:27
UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu uMsindisi wethu noKristu Jesu ithemba lethu, 2
1:2
IzE. 16:1
Thith. 1:4
kuThimothewu, umntanami ngesiminya ekukholweni: Makube kuwe umusa, nesihawu, nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu.

UPawulu ukhumbuza uThimothewu ukuba alwe nesifundiso samanga e-Efesu

3

1:3
Gal. 1:6
1 Thim. 6:3
Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wohlala e-Efesu, ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo, 4
1:4
1 Thim. 4:7
2 Thim. 2:16,23
Thith. 1:14
3:9
futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolibo olokuzalana ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esisekukholweni, ngenza njalo namanje; 5
1:5
Dut. 6:5
Rom. 13:8
Gal. 5:6,14
kepha umgomo womyalo uluthando oluvela enhliziyweni emhlophe, nakunembeza omuhle, nasekukholweni okungazenzisiyo, 6
1:6
1 Thim. 6:20
abathe abanye bephaphalazile kulokho, baphambukela ekukhulumeni okuyize, 7befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho, ingani kabaqondi abakushoyo nabaqinisa ngakho begomela.

8

1:8
Rom. 7:12
Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle, nxa umuntu ewusebenzisa ngokomthetho, 9
1:9
Gal. 5:23
ekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo, umiselwe abangenamthetho namahlongandlebe, abangamesabi uNkulunkulu nabayizoni abahlazisayo nabadumazayo, nababulali bawonina, nababulala abantu, 10nezifebe, nabesilisa abalalanayo, nabathumbabantu, nabaqambimanga, nabafungela amanga, noma kungakhona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo, 11
1:11
1 Thes. 2:4
1 Thim. 6:15
ngokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obongekayo, engaphathiswa lona mina.

UPawulu udumisa uNkulunkulu owamkhethela ukushumayela ivangeli

12Ngiyambonga owangenzela amandla, uKristu Jesu iNkosi yethu, ngokuba wathi ngikholekile, engimisa enkonzweni, 13

1:13
Math. 12:31
IzE. 3:17
8:3
9:1
22:4
26:9
1 Kor. 15:9
Gal. 1:13
Fil. 3:6
noma kade ngingohlambalazayo, nozingelayo, nohluphayo; kodwa ngahawukelwa ngokuba ngakwenza ngokungazi, ngokungakholwa. 14
1:14
Rom. 5:20
Kepha umusa weNkosi yethu wavama kakhulu kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu.

15

1:15
Math. 1:21
9:13
Mark. 2:17
Luk. 5:32
15:2
19:10
Likholekile leli zwi, lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni, engingesikhulu kuzo; 16kepha ngahawukelwa ngalokhu ukuze uJesu Kristu abonakalise kimi engingesikhulu konke ukubekezela kwakhe, ngibe yisibonelo kwabazakukholwa nguye, baze babe nokuphila okuphakade. 17
1:17
Rom. 16:27
1 Thim. 6:15
Kuyo iNkosi yaphakade engabhubhiyo, engenakubonwa, uNkulunkulu yedwa, makube ludumo nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen.

UPawulu uyala uThimothewu ukuba alwele iqiniso levangeli

18

1:18
IzE. 13:1
1 Thim. 6:12
Juda 3
Lo myalo ngiwuthwesa wena mntanami Thimothewu njengeziprofetho ezandulelayo ngawe, ukuze ulwe ukulwa okuhle ngazo, 19
1:19
1 Thim. 3:9
unokukholwa nonembeza omuhle, okuthe abanye bekulahlile, bafelwa umkhumbi wokukholwa, 20
1:20
1 Kor. 5:5
2 Thim. 2:17
4:14
abakubona oHimenewu no-Aleksandru engibanikele kuSathane, ukuze balaywe ukuba bangahlambalazi.

2

Imithetho yenkonzo yebandla

21

2:1
Fil. 4:6
Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa, nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke, 2
2:2
Jer. 29:7
amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. 3
2:3
1 Thim. 4:10
Lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uMsindisi wethu 4
2:4
Hez. 18:23
2 Pet. 3:9
othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. 5
2:5
Joh. 17:3
Rom. 3:29
Heb. 9:15
Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu, 6
2:6
Math. 20:28
2 Kor. 5:15
Gal. 1:4
Ef. 1:7
Kol. 1:14
Thith. 2:14
owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke, kube ngubufakazi besikhathi esiyiso, 7
2:7
IzE. 9:15
13:2
22:21
Rom. 11:13
15:16
Gal. 1:15
2:7
Ef. 3:8
2 Thim. 1:11
engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli – ngikhuluma iqiniso, angiqambi amanga – yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni.

8

2:8
AmaH. 134:2
IsiLilo 3:41
Math. 5:23
Mark. 11:25
Jak. 1:6
Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele, engenalulaka nokuphikisana.

Maqondana nabesifazane ebandleni

9

2:9
Isaya 3:16
Thith. 2:3
1 Pet. 3:2
Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamaparele,* nangezambatho ezinemali eningi, 10kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle.

11

2:11
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Ef. 5:22
Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. 12Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise, nokuba abuse phezu kwendoda; kodwa makazithulele. 13
2:13
Gen. 2:18
1 Kor. 11:8
Ngokuba u-Adamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho u-Eva. 14
2:14
Gen. 3:6
2 Kor. 11:3
Futhi u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe, waphambuka; 15kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana, uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda.

3

Okufuneka kwabazakuphatha ibandla nakumadiyakoni*

31

3:1
IzE. 20:28
Fil. 1:1
Likholekile leli zwi elithi: Uma umuntu efisa isikhundla sombonisi, unxanela umsebenzi omuhle. 2
3:2
Thith. 1:5
1 Pet. 5:3
Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa, 3
3:3
Lev. 10:9
2 Thim. 2:24
ongesilo ixhwele lewayini, ongesiso isilwi, kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali, 4
3:4
1 Sam. 2:12
ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke – 5kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? – 6angabi ngosanda kukholwa, funa ngokukhukhumala ayele ekulahlweni kukaSathane. 7
3:7
2 Kor. 8:21
Kumelwe futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane.

8

3:8
IzE. 6:3
Ngokunjalo namadiyakoni* kufanele abe nesizotha, angabi ndimimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, angahaheli inzuzo embi, 9
3:9
1 Thim. 1:19
ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. 10Nalabo mabaqale bahlolwe, andukuba babe ngamadiyakoni, uma bengasoleki.

11

3:11
1 Thim. 2:9
Ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha, abangahlebi, abazithibayo, abathembekayo ezintweni zonke.

12Amadiyakoni mawabe ngamadoda amfazi munye, abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo. 13

3:13
Math. 25:21
1 Joh. 3:21
Ngokuba amadiyakoni akhonze kahle azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni okukuKristu Jesu.

Umgomo wale ncwadi

14Lokhu ngikulobela khona ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15

3:15
Ef. 2:19
kepha uma ngilibala, khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. 16
3:16
Joh. 1:14
IzE. 1:9
Rom. 1:3
Ef. 1:20
3:6
1 Pet. 1:12
3:18
Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi:

Owabonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni,

wabonwa yizingelosi, washunyayelwa ezizweni,

wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni.