IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Usuku lweNkosi kalwaziwa. Amakholwa kahlale elulindele kanye nensindiso

51Kepha ngezikhathi nangemizuzu, bazalwane, anisweli ukulotshelwa, 2

5:2
Math. 24:36
Mark. 13:32
Luk. 12:39
21:34
2 Pet. 3:10
IsAmb. 3:3
16:15
ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku. 3
5:3
Jer. 6:14
Nxa bethi: “Ngukuthula nokuhlala kahle,” khona ukubhujiswa kuyabazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo, abasoze baphunyuka.

4

5:4
Ef. 5:8
Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni, ukuze lolo suku lunifice njengesela, 5
5:5
Luk. 16:8
ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini. Asisibo abobusuku noma abobumnyama; 6
5:6
Rom. 13:11
1 Kor. 15:34
Ef. 5:14
1 Pet. 5:8
ngalokho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe, siqonde. 7Ngokuba abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku; 8
5:8
Isaya 59:17
Ef. 6:14,17
kepha thina esingabemini masiqonde, sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa; 9
5:9
Rom. 5:9
1 Thes. 1:10
2 Thes. 2:14
ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu 10
5:10
Rom. 14:8
2 Kor. 5:15
owasifelayo ukuba, noma siqwashile noma silele, siphile kanye naye. 11
5:11
Heb. 10:24
Juda 20
Ngalokho-ke vuselelanani, nakhane njengokuba futhi nikwenza.

Mabazise abaholi babo, balulekane

12

5:12
1 Kor. 16:18
Gal. 6:6
Fil. 2:29
1 Thim. 5:17
Kepha siyanincenga, bazalwane, ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu, nabaniphetheyo eNkosini, nabanilulekayo, 13nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. 14
5:14
Rom. 14:1
Gal. 6:1
2 Thes. 3:15
Kepha siyaniyala, bazalwane, ukuba niluleke abangahambi ngomthetho, nithokozise abadanileyo, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke. 15
5:15
Lev. 19:18
IzA. 17:13
20:22
24:29
Math. 5:39
Rom. 12:17
Gal. 6:10
Qaphelani ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi; kepha jongani njalo ukwenza okuhle, omunye komunye nakubo bonke.

16

5:16
Luk. 10:20
Rom. 12:12
Fil. 4:4
Thokozani njalo; 17
5:17
Luk. 18:1
Ef. 6:18
Kol. 4:2
khulekani ningaphezi; 18
5:18
Ef. 5:20
kukho konke bongani; ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. 19
5:19
Ef. 4:30
Ningamcimi uMoya; 20
5:20
1 Kor. 14:39
Ef. 4:11
ningakudeleli ukuprofetha; 21
5:21
1 Kor. 14:29
Fil. 1:10
1 Joh. 4:1
vivinyani konke, nibambisise okuhle; 22dedani kukho konke okubonakala kukubi.

Isigcino

23

5:23
1 Kor. 1:8
Fil. 4:9
1 Thes. 3:13
2 Thes. 3:16
Kepha uNkulunkulu wokuthula, yena uqobo, makaningcwelise ngokupheleleyo, kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba, kungabi nacala ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu. 24
5:24
1 Kor. 10:13
Fil. 1:6
2 Thes. 3:3
Uthembekile yena onibizayo, oyakukwenza futhi.

25

5:25
Kol. 4:3
2 Thes. 3:1
Bazalwane, sikhulekeleni. 26
5:26
Rom. 16:16
Khonzani kubazalwane bonke ngokwanga okungcwele. 27
5:27
Kol. 4:16
Ngiyanifungisa iNkosi ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane.

28

5:28
Fil. 4:23
Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani.