IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

UPawulu ubayala ukuba bangcweliswe, bayeke ubufebe, bathandanise okwabazalwane

41

4:1
Fil. 1:27
1 Thes. 2:12
Elokugcina-ke, bazalwane, siyaninxusa, siyaniyala ngeNkosi uJesu ukuba njengalokho nakwamukela kithi ukuthi nifanele ukuhamba nokumthokozisa kanjani uNkulunkulu, njengalokho nihamba kanjalo, manivame kakhulu kulokho. 2Ngokuba niyayazi imiyalo esaninika yona ngayo iNkosi uJesu.

3

4:3
Ef. 5:3
1 Pet. 1:16
Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni 4
4:4
1 Kor. 7:2
ukuba yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, 5
4:5
AmaH. 79:6
1 Kor. 6:8
kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu 6ukuba kungabikho noyedwa omonayo, aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi ingumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba sanitshela phambili, saqinisa. 7
4:7
Joh. 17:19
Rom. 1:7
2 Thes. 2:13
Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. 8
4:8
Hez. 36:27
Luk. 10:16
Ef. 4:30
Ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu, yena oninika uMoya wakhe oNgcwele.

9

4:9
Lev. 19:18
Joh. 6:45
13:34
15:12
1 Pet. 4:8
1 Joh. 3:11
4:21
Kepha maqondana nothando lobuzalwane anisweli ukuba umuntu anilobele, ngokuba nina uqobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane; 10
4:10
1 Thes. 3:12
nempela niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke. Kepha siyaniyala, bazalwane, ukuba nivame nokuvama kulokho, 11
4:11
Ef. 4:28
2 Thes. 3:8,11
nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, nokwenza okwenu, nokusebenza ngezandla zenu, njengokuba saniyala, 12
4:12
Kol. 4:5
1 Pet. 2:12
ukuze nihambe ngokufaneleyo kwabangaphandle, ningasweli lutho.

Ukuvuka kwabafileyo

13

4:13
Ef. 2:12
Kepha asithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. 14
4:14
1 Kor. 15:12
Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. 15
4:15
1 Kor. 15:51
Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi leNkosi ukuthi thina, esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi, asiyikubandulela nempela abaleleyo, 16
4:16
Math. 24:30
2 Thes. 1:7
ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala, 17
4:17
Joh. 12:16
14:3
17:24
khona thina, esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze iNkosi emoyeni; kanjalo-ke siyakuba nayo iNkosi njalo. 18Ngakho-ke duduzanani ngalawo mazwi.