IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ngothando lwakhe olukhulu uPawulu wabathumela uThimothewu

31

3:1
IzE. 17:15
Ngalokho kwathi singasenakubekezela, sathi kuhle ukuba sisale sodwa e-Athene, 2sathuma uThimothewu umzalwane wethu, isikhonzi sikaNkulunkulu evangelini likaKristu, ukuba aniqinise, anivuse maqondana nokukholwa kwenu 3
3:3
Ef. 3:13
2 Thes. 1:4
2 Thim. 3:12
1 Pet. 4:13
ukuba kunganyakaziswa muntu ngalezo zinhlupheko; ngokuba niyazi nina ukuthi simiselwe lokho. 4
3:4
IzE. 14:22
Ngokuba kuthe sisekhona kini, sanitshela ngaphambili ukuthi siyakuhlushwa, njengokuba kwaba njalo, nani nikwazi. 5
3:5
Fil. 2:16
Ngalokho nami, lapho ngingasenakubekezela, ngathumela ukuba ngiqonde ukukholwa kwenu, ingabe mhlawumbe umlingi unilingile yini, ukukhandleka kwethu kube yize.

Esebuyile uThimothewu, uPawulu uyathokoza; uyabakhulekela

6

3:6
IzE. 18:5
1 Thes. 2:17
Kepha kalokhu uThimothewu esefikile kithi evela kini, esibikela izindaba ezinhle zokukholwa nothando lwenu, nokuthi nisikhumbula kahle njalo, nokuthi nilangazelela ukusibona, njengokuba nathi silangazelela ukubona nina, 7ngalokho, bazalwane, saduduzeka ngani ngokukholwa kwenu ekusweleni nasosizini lwethu lonke, 8ngokuba kalokhu siyaphila, uma nina nimi niqinile eNkosini. 9Ngokuba ngukubonga okunjani esingakubuyisela kuNkulunkulu ngani ngokuthokoza konke esithokoza ngakho ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu na? 10
3:10
Rom. 1:10
Ubusuku nemini sinxusa nokunxusa ukuba sibone ubuso benu, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu.

11Sengathi uNkulunkulu noBaba wethu uqobo neNkosi yethu uJesu angayiqondisa indlela yethu yokuza kini, 12

3:12
1 Pet. 1:22
iNkosi ininike ukwanda nokuchichima othandweni, omumye komunye nakubo bonke, njengokuba sinjalo kinina, 13
3:13
Math. 25:31
1 Kor. 1:8
Fil. 1:10
1 Thes. 5:23
2 Thes. 1:7
2:17
Juda 14
ukuze iqinise izinhliziyo zenu, zingabi nakusoleka ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu ekufikeni kweNkosi yethu uJesu kanye nabangcwele bakhe bonke.

4

UPawulu ubayala ukuba bangcweliswe, bayeke ubufebe, bathandanise okwabazalwane

41

4:1
Fil. 1:27
1 Thes. 2:12
Elokugcina-ke, bazalwane, siyaninxusa, siyaniyala ngeNkosi uJesu ukuba njengalokho nakwamukela kithi ukuthi nifanele ukuhamba nokumthokozisa kanjani uNkulunkulu, njengalokho nihamba kanjalo, manivame kakhulu kulokho. 2Ngokuba niyayazi imiyalo esaninika yona ngayo iNkosi uJesu.

3

4:3
Ef. 5:3
1 Pet. 1:16
Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni 4
4:4
1 Kor. 7:2
ukuba yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, 5
4:5
AmaH. 79:6
1 Kor. 6:8
kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu 6ukuba kungabikho noyedwa omonayo, aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi ingumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba sanitshela phambili, saqinisa. 7
4:7
Joh. 17:19
Rom. 1:7
2 Thes. 2:13
Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. 8
4:8
Hez. 36:27
Luk. 10:16
Ef. 4:30
Ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu, yena oninika uMoya wakhe oNgcwele.

9

4:9
Lev. 19:18
Joh. 6:45
13:34
15:12
1 Pet. 4:8
1 Joh. 3:11
4:21
Kepha maqondana nothando lobuzalwane anisweli ukuba umuntu anilobele, ngokuba nina uqobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane; 10
4:10
1 Thes. 3:12
nempela niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke. Kepha siyaniyala, bazalwane, ukuba nivame nokuvama kulokho, 11
4:11
Ef. 4:28
2 Thes. 3:8,11
nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, nokwenza okwenu, nokusebenza ngezandla zenu, njengokuba saniyala, 12
4:12
Kol. 4:5
1 Pet. 2:12
ukuze nihambe ngokufaneleyo kwabangaphandle, ningasweli lutho.

Ukuvuka kwabafileyo

13

4:13
Ef. 2:12
Kepha asithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. 14
4:14
1 Kor. 15:12
Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. 15
4:15
1 Kor. 15:51
Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi leNkosi ukuthi thina, esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi, asiyikubandulela nempela abaleleyo, 16
4:16
Math. 24:30
2 Thes. 1:7
ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala, 17
4:17
Joh. 12:16
14:3
17:24
khona thina, esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze iNkosi emoyeni; kanjalo-ke siyakuba nayo iNkosi njalo. 18Ngakho-ke duduzanani ngalawo mazwi.

5

Usuku lweNkosi kalwaziwa. Amakholwa kahlale elulindele kanye nensindiso

51Kepha ngezikhathi nangemizuzu, bazalwane, anisweli ukulotshelwa, 2

5:2
Math. 24:36
Mark. 13:32
Luk. 12:39
21:34
2 Pet. 3:10
IsAmb. 3:3
16:15
ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku. 3
5:3
Jer. 6:14
Nxa bethi: “Ngukuthula nokuhlala kahle,” khona ukubhujiswa kuyabazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo, abasoze baphunyuka.

4

5:4
Ef. 5:8
Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni, ukuze lolo suku lunifice njengesela, 5
5:5
Luk. 16:8
ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini. Asisibo abobusuku noma abobumnyama; 6
5:6
Rom. 13:11
1 Kor. 15:34
Ef. 5:14
1 Pet. 5:8
ngalokho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe, siqonde. 7Ngokuba abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku; 8
5:8
Isaya 59:17
Ef. 6:14,17
kepha thina esingabemini masiqonde, sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa; 9
5:9
Rom. 5:9
1 Thes. 1:10
2 Thes. 2:14
ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu 10
5:10
Rom. 14:8
2 Kor. 5:15
owasifelayo ukuba, noma siqwashile noma silele, siphile kanye naye. 11
5:11
Heb. 10:24
Juda 20
Ngalokho-ke vuselelanani, nakhane njengokuba futhi nikwenza.

Mabazise abaholi babo, balulekane

12

5:12
1 Kor. 16:18
Gal. 6:6
Fil. 2:29
1 Thim. 5:17
Kepha siyanincenga, bazalwane, ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu, nabaniphetheyo eNkosini, nabanilulekayo, 13nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. 14
5:14
Rom. 14:1
Gal. 6:1
2 Thes. 3:15
Kepha siyaniyala, bazalwane, ukuba niluleke abangahambi ngomthetho, nithokozise abadanileyo, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke. 15
5:15
Lev. 19:18
IzA. 17:13
20:22
24:29
Math. 5:39
Rom. 12:17
Gal. 6:10
Qaphelani ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi; kepha jongani njalo ukwenza okuhle, omunye komunye nakubo bonke.

16

5:16
Luk. 10:20
Rom. 12:12
Fil. 4:4
Thokozani njalo; 17
5:17
Luk. 18:1
Ef. 6:18
Kol. 4:2
khulekani ningaphezi; 18
5:18
Ef. 5:20
kukho konke bongani; ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. 19
5:19
Ef. 4:30
Ningamcimi uMoya; 20
5:20
1 Kor. 14:39
Ef. 4:11
ningakudeleli ukuprofetha; 21
5:21
1 Kor. 14:29
Fil. 1:10
1 Joh. 4:1
vivinyani konke, nibambisise okuhle; 22dedani kukho konke okubonakala kukubi.

Isigcino

23

5:23
1 Kor. 1:8
Fil. 4:9
1 Thes. 3:13
2 Thes. 3:16
Kepha uNkulunkulu wokuthula, yena uqobo, makaningcwelise ngokupheleleyo, kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba, kungabi nacala ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu. 24
5:24
1 Kor. 10:13
Fil. 1:6
2 Thes. 3:3
Uthembekile yena onibizayo, oyakukwenza futhi.

25

5:25
Kol. 4:3
2 Thes. 3:1
Bazalwane, sikhulekeleni. 26
5:26
Rom. 16:16
Khonzani kubazalwane bonke ngokwanga okungcwele. 27
5:27
Kol. 4:16
Ngiyanifungisa iNkosi ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane.

28

5:28
Fil. 4:23
Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani.