IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UPawulu ubakhumbuza ngokuhamba kwakhe okuhle phakathi kwabo

21

2:1
1 Thes. 1:5
Ngokuba niyazi nina bazalwane ukuthi ukungena kwethu kinina akubanga yize. 2
2:2
IzE. 16:19
17:1
2 Kor. 12:10
Fil. 1:30
Kepha noma sasihlushiwe kuqala saphathwa kabi eFilipi, njengokuba nazi, saba nesibindi kuNkulunkulu wethu sokunishumayeza ivangeli likaNkulunkulu ngokulwa okukhulu. 3
2:3
2 Kor. 4:1
Ngokuba ukuyala kwethu akusikho okokuduka nokokungcola nangenkohliso, 4
2:4
1 IziKr. 29:17
Jer. 11:20
Gal. 1:10
2:7
1 Thim. 1:11
kepha njengokuba sivunyiwe nguNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli, siyakhuluma ngokunjalo, singenzeli ukuthokozisa abantu kepha uNkulunkulu ovivinya izinhliziyo zethu. 5
2:5
Mark. 12:40
IzE. 20:33
2 Kor. 1:23
2:17
11:31
12:17
2 Pet. 2:3
Ngokuba asizange sibe namazwi okuthopha, njengokuba nazi; asizange futhi sibe nobuqili bokufisa, uNkulunkulu ungufakazi, 6
2:6
Joh. 7:18
2 Kor. 3:1
10:12
singafunanga nokutuswa ngabantu, nakinina nakwabanye, 7
2:7
2 Kor. 10:1
ingani sasingaba namandla okunisinda njengabaphostoli bakaKristu, nokho saba mnene phakathi kwenu njengokuba umdlezane ondla abantwana bakhe. 8
2:8
IzE. 20:24
2 Kor. 12:15
Fil. 2:17
Ngokunjalo lokhu besinilangazelele, sasifuna ukuninika kungesilo ivangeli likaNkulunkulu kuphela, kepha nokuphila kwethu uqobo, ngokuba nase ningabathandekayo kithina. 9
2:9
1 Kor. 4:12
2 Kor. 11:9
12:13
2 Thes. 3:8
Ngokuba niyakhumbula, bazalwane, ukukhandleka nokushikashikeka kwethu; sisebenza ubusuku nemini, ukuze singasindi noyedwa kinina, sanishumayeza ivangeli likaNkulunkulu.

10Nina ningofakazi, naye uNkulunkulu, bokuthi sahlala kanjani phakathi kwenu nina enikholwayo ngobungcwele, nangokulunga, nangokungasoleki, 11

2:11
IzE. 20:31
njengokuba nazi ukuthi saniphatha abanye ngabanye njengoyise ephatha abantwana bakhe, 12
2:12
Gen. 17:1
Ef. 4:1
Fil. 1:27
Kol. 1:10
2 Thes. 1:11
siniyala, sinimisa isibindi, sifakazela ukuba nihambe ngokufaneleyo phambi kukaNkulunkulu onibizela embusweni nasebukhosini bakhe.

UPawulu ulanda ngezinhlupheko zabo zokuzingelwa ngenxa yokukholwa

13

2:13
Math. 10:20
Gal. 1:11
4:14
1 Thes. 1:5
Ngalokho nathi sibonga uNkulunkulu singaphezi, ngokuba, kuthe lapho namukela izwi likaNkulunkulu enalizwa ngathi, anilamukelanga njengezwi labantu kepha njengezwi likaNkulunkulu, njengokuba liyilo isibili, elona lisebenza futhi phakathi kwenu nina enikholwayo. 14Ngokuba nina bazalwane naba ngabalingisi bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya akuKristu Jesu, ngokuba nani nahlushwa ngabesizwe sakini, njengalokho nawo ahlushwa ngabaJuda 15
2:15
Math. 23:34
Luk. 13:33
IzE. 7:52
ababulala neNkosi uJesu nabaprofethi, basixosha nathi, bengamthokozisi uNkulunkulu, bemelana nabantu bonke, 16
2:16
Gen. 15:16
Math. 23:32
IzE. 13:45
14:2,19
17:5,13
18:5
19:9
22:21
besivimbela ukukhuluma nabezizwe ukuba basindiswe, ukuze bagcwalise njalo izono zabo; kepha ulaka selufinyelele phezu kwabo ngokupheleleyo.

Uthando lukaPawulu aluguqukile

17

2:17
Rom. 1:11
1 Thes. 3:6
Kepha thina, bazalwane, lokhu besahlukanisiwe nani isikhashana ngobuso kungenganhliziyo, kwaba yikhona sikhuthalela kakhulu ukubona ubuso benu ngokunxanela okukhulu. 18Ngakho besithanda ukuza kinina, mina Pawulu ngokwami kanye nakabili, kepha uSathane wasivimbela. 19
2:19
2 Kor. 1:14
Fil. 2:16
4:1
2 Thes. 1:4
Ngokuba liyini ithemba lethu, nokuthokoza, nomqhele wokuzibonga phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu ekufikeni kwakhe, kungeyinina na? 20Ngokuba nina niludumo lwethu nokuthokoza kwethu.

3

Ngothando lwakhe olukhulu uPawulu wabathumela uThimothewu

31

3:1
IzE. 17:15
Ngalokho kwathi singasenakubekezela, sathi kuhle ukuba sisale sodwa e-Athene, 2sathuma uThimothewu umzalwane wethu, isikhonzi sikaNkulunkulu evangelini likaKristu, ukuba aniqinise, anivuse maqondana nokukholwa kwenu 3
3:3
Ef. 3:13
2 Thes. 1:4
2 Thim. 3:12
1 Pet. 4:13
ukuba kunganyakaziswa muntu ngalezo zinhlupheko; ngokuba niyazi nina ukuthi simiselwe lokho. 4
3:4
IzE. 14:22
Ngokuba kuthe sisekhona kini, sanitshela ngaphambili ukuthi siyakuhlushwa, njengokuba kwaba njalo, nani nikwazi. 5
3:5
Fil. 2:16
Ngalokho nami, lapho ngingasenakubekezela, ngathumela ukuba ngiqonde ukukholwa kwenu, ingabe mhlawumbe umlingi unilingile yini, ukukhandleka kwethu kube yize.

Esebuyile uThimothewu, uPawulu uyathokoza; uyabakhulekela

6

3:6
IzE. 18:5
1 Thes. 2:17
Kepha kalokhu uThimothewu esefikile kithi evela kini, esibikela izindaba ezinhle zokukholwa nothando lwenu, nokuthi nisikhumbula kahle njalo, nokuthi nilangazelela ukusibona, njengokuba nathi silangazelela ukubona nina, 7ngalokho, bazalwane, saduduzeka ngani ngokukholwa kwenu ekusweleni nasosizini lwethu lonke, 8ngokuba kalokhu siyaphila, uma nina nimi niqinile eNkosini. 9Ngokuba ngukubonga okunjani esingakubuyisela kuNkulunkulu ngani ngokuthokoza konke esithokoza ngakho ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu na? 10
3:10
Rom. 1:10
Ubusuku nemini sinxusa nokunxusa ukuba sibone ubuso benu, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu.

11Sengathi uNkulunkulu noBaba wethu uqobo neNkosi yethu uJesu angayiqondisa indlela yethu yokuza kini, 12

3:12
1 Pet. 1:22
iNkosi ininike ukwanda nokuchichima othandweni, omumye komunye nakubo bonke, njengokuba sinjalo kinina, 13
3:13
Math. 25:31
1 Kor. 1:8
Fil. 1:10
1 Thes. 5:23
2 Thes. 1:7
2:17
Juda 14
ukuze iqinise izinhliziyo zenu, zingabi nakusoleka ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu ekufikeni kweNkosi yethu uJesu kanye nabangcwele bakhe bonke.

4

UPawulu ubayala ukuba bangcweliswe, bayeke ubufebe, bathandanise okwabazalwane

41

4:1
Fil. 1:27
1 Thes. 2:12
Elokugcina-ke, bazalwane, siyaninxusa, siyaniyala ngeNkosi uJesu ukuba njengalokho nakwamukela kithi ukuthi nifanele ukuhamba nokumthokozisa kanjani uNkulunkulu, njengalokho nihamba kanjalo, manivame kakhulu kulokho. 2Ngokuba niyayazi imiyalo esaninika yona ngayo iNkosi uJesu.

3

4:3
Ef. 5:3
1 Pet. 1:16
Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni 4
4:4
1 Kor. 7:2
ukuba yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, 5
4:5
AmaH. 79:6
1 Kor. 6:8
kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu 6ukuba kungabikho noyedwa omonayo, aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi ingumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba sanitshela phambili, saqinisa. 7
4:7
Joh. 17:19
Rom. 1:7
2 Thes. 2:13
Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. 8
4:8
Hez. 36:27
Luk. 10:16
Ef. 4:30
Ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu, yena oninika uMoya wakhe oNgcwele.

9

4:9
Lev. 19:18
Joh. 6:45
13:34
15:12
1 Pet. 4:8
1 Joh. 3:11
4:21
Kepha maqondana nothando lobuzalwane anisweli ukuba umuntu anilobele, ngokuba nina uqobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane; 10
4:10
1 Thes. 3:12
nempela niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke. Kepha siyaniyala, bazalwane, ukuba nivame nokuvama kulokho, 11
4:11
Ef. 4:28
2 Thes. 3:8,11
nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, nokwenza okwenu, nokusebenza ngezandla zenu, njengokuba saniyala, 12
4:12
Kol. 4:5
1 Pet. 2:12
ukuze nihambe ngokufaneleyo kwabangaphandle, ningasweli lutho.

Ukuvuka kwabafileyo

13

4:13
Ef. 2:12
Kepha asithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. 14
4:14
1 Kor. 15:12
Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. 15
4:15
1 Kor. 15:51
Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi leNkosi ukuthi thina, esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi, asiyikubandulela nempela abaleleyo, 16
4:16
Math. 24:30
2 Thes. 1:7
ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala, 17
4:17
Joh. 12:16
14:3
17:24
khona thina, esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze iNkosi emoyeni; kanjalo-ke siyakuba nayo iNkosi njalo. 18Ngakho-ke duduzanani ngalawo mazwi.