IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

UJehova uyazibonakalisa kuSamuweli

31

3:1
AmaH. 74:9
IsiLilo 2:9
Am. 8:11
Umntwana uSamuweli wamkhonza uJehova phambi kuka-Eli. Izwi likaJehova lalingavamile ngalezo zinsuku; nombono wawuyivelakancane.

2

3:2
1 Sam. 4:15
Kwathi ngaleso sikhathi u-Eli elele endaweni yakhe – amehlo akhe ayeqale ukufiphala waze wangaba nakho ukubona – 3
3:3
Eks. 27:20
Lev. 24:2
isibani sikaNkulunkulu sasingakacimi, uSamuweli elele ethempelini likaJehova, lapho kwakukhona umphongolo kaNkulunkulu, 4uJehova wambiza uSamuweli; wathi yena: “Ngilapha.” 5Wagijimela ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

Wathi: “Angikubizanga; buya ulale.” Wahamba, walala.

6UJehova waphinda wambiza uSamuweli. USamuweli wavuka, waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

Wathi: “Angikubizanga, ndodana yami; buya ulale.”

7Kepha uSamuweli wayengakamazi uJehova, nezwi likaJehova lalingakambulelwa kuye.

8UJehova wambiza uSamuweli ngokwesithathu. Wavuka, waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

U-Eli wayeseqonda ukuthi nguJehova ombizile umntwana. 9U-Eli wathi kuSamuweli: “Hamba, ulale; kuyakuthi uma ekubiza, usho ukuthi: ‘Khuluma, Jehova, ngokuba inceku yakho iyezwa.’ ” Wayesehamba uSamuweli, walala endaweni yakhe.

10UJehova wafika, wema, wambiza njengakwezinye izikhathi: “Samuweli, Samuweli!”

USamuweli wathi: “Khuluma, ngokuba inceku yakho iyezwa.”

11

3:11
2 AmaKh. 21:12
Jer. 19:3
UJehova wathi kuSamuweli: “Bheka, ngiyakwenza into kwa-Israyeli eziyakunkeneneza ngayo izindlebe zombili zabo bonke abayizwayo. 12
3:12
1 Sam. 2:30
Ngalolo suku ngiyakumehlisela u-Eli konke engikukhulumile ngendlu yakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. 13Ngokuba ngimtshelile ukuthi ngiyakwahlulela indlu yakhe kuze kube phakade ngobubi abaziyo, lokhu amadodana akhe ayezehlisela isiqalekiso, engawakhuzanga. 14
3:14
Lev. 4:3
Ngalokho ngifungile ngendlu ka-Eli ukuthi ububi bendlu ka-Eli abuyikuhlangulwa ngomhlatshelo nangomnikelo kuze kube phakade.”

15USamuweli walala kwaze kwasa, wavula iminyango yendlu kaJehova. USamuweli wesaba ukumtshela u-Eli umbono. 16U-Eli wayesembiza uSamuweli, wathi: “Samuweli, ndodana yami!”

Wathi: “Ngilapha.”

17Wathi: “Yintoni owayikhulumayo kuwe na? Ake ungayifihli kimi; uNkulunkulu makenze njalo kuwe, enezele futhi, uma ungifihlela izwi elilodwa lakho konke lokho owakukhuluma kuwe.” 18USamuweli wayesemtshela konke, akamfihlelanga lutho. Wathi: “NguJehova; makenze okuhle emehlweni akhe.”

19

3:19
1 Sam. 2:21,26
USamuweli wakhula; uJehova wayenaye; akawisanga phansi nelilodwa lamazwi akhe. 20
3:20
AbAhl. 20:1
Wonke u-Israyeli kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba wazi ukuthi uSamuweli uqinisiwe ukuba abe ngumprofethi kaJehova. 21UJehova waphinda wabonakala eShilo, ngokuba uJehova wazibonakalisa kuSamuweli eShilo ngezwi likaJehova.