IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Indumiso kaHana

21

2:1
Luk. 1:46
UHana wakhuleka wathi:

“Inhliziyo yami iyethaba kuJehova,

uphondo lwami luphakeme kuJehova;

umlomo wami ukhamisile phezu kwezitha zami,

ngokuba ngenama ngensindiso yakho.

2

2:2
AmaH. 86:8
Isaya 44:8
“Akakho ongcwele njengoJehova,

ngokuba akakho noyedwa ngaphandle kwakho;

futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu.

3Ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka,

kungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu,

ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi;

izenzo zilinganiswa nguye.

4“Iminsalo yamaqhawe yaphuliwe,

kepha abakhubekayo babhinciswa amandla.

5

2:5
AmaH. 34:10
Ababesuthile baqashelwa isinkwa;

ababelambile sebeyekile ukulamba;

yebo, oyinyumba uzele abayisikhombisa;

onabantwana abaningi uyawuma.

6

2:6
Dut. 32:39
AmaH. 71:20
“UJehova uyabulala, abesephilisa;

uyehlisela endaweni yabafileyo, abesenyusa.

7UJehova uyaphofisa, abesecebisa;

uyathobisa, abesephakamisa.

8

2:8
Jobe 5:11
AmaH. 24:1
75:7
102:25
104:5
113:7
Uyamvusa ompofu othulini,

uyaphakamisa impabanga ezaleni,

abahlalise nezikhulu,

badle ifa lesihlalo sobukhosi,

ngokuba izinsika zomhlaba zingezikaJehova;

ubekile izwe phezu kwazo.

9

2:9
AmaH. 91:11
97:10
121:8
145:20
“Uyakugcina izinyawo

zabathembekileyo bakhe,

kepha ababi bayakuthuliswa ebumnyameni,

ngokuba akukho muntu oyakwahlula ngamandla.

10

2:10
Eks. 9:23
AbAhl. 5:20
1 Sam. 7:10
AmaH. 89:24
Abalwa noJehova

bayakuphahlazwa;

uyakuduma ezulwini phezu kwabo;

uJehova uyakwahlulela amajukujuku omhlaba,

anike inkosi yakhe amandla,

aphakamise uphondo logcotshiweyo wakhe.”

11U-Elkana waya eRama endlini yakhe. Umntwana wakhonza uJehova phambi kuka-Eli umpristi.

Ububi bamadodana ka-Eli

12

2:12
Jer. 2:8
Amadodana ka-Eli ayengabantu ababi; ayengamazi uJehova. 13
2:13
Lev. 7:34
10:14
Kwakungumthetho wabapristi kubantu ukuba, nxa umuntu enikela ngomhlatshelo, kufike inceku yompristi inyama isabila, iphethe ngesandla ingwegwe emazinyo mathathu, 14ihlabe ngayo emcengezini, noma esocweni, noma ebhodweni, noma ekhanzini; konke ekwenyusayo ingwegwe, umpristi wakuthatha. Benze njalo eShilo kubo bonke abakwa-Israyeli ababefika khona. 15
2:15
Lev. 3:3
7:31
Yebo, bengakashisi amanoni, yafika inceku yompristi, yathi kumuntu ohlabayo: “Letha inyama yokoselwa umpristi, ngokuba akayikuthatha kuwe inyama ephekiweyo kepha eluhlaza.”

16Uma lowo muntu wathi kuye: “Bayakushisa nokushisa amanoni kuqala, besewuthatha njengokuthanda kwakho,” yathi: “Hhayi, woyiletha manje; uma ungayilethi, ngiyakuyithatha ngamandla.”

17Isono sezinsizwa sasisikhulu kakhulu phambi kukaJehova, ngokuba abantu bawudelela umnikelo kaJehova.

18

2:18
Eks. 28:4,6
USamuweli wakhonza phambi kukaJehova esengumntwana, egqoke ingubo yamahlombe yelineni. 19Futhi unina wamenzela ijazana, waliyisa kuye iminyaka ngeminyaka esenyuka nomyeni wakhe ukuyonikela ngomhlatshelo weminyaka yonke. 20U-Eli wabusisa u-Elkana nomkakhe, wathi: “UJehova makakunike inzalo ngalo wesifazane ngenxa yalokho uJehova atshelekwa khona.” Base bebuyela ekhaya. 21UJehova wamhambela uHana; wakhulelwa, wazala amadodana amathathu namadodakazi amabili. Umntwana uSamuweli wakhula phambi kukaJehova.

22

2:22
Eks. 38:8
1 Sam. 4:15
U-Eli wayesemdala kakhulu, wezwa konke amadodana akhe akwenzayo ku-Israyeli wonke, nokuthi ayelala nabesifazane ababekhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. 23Wathi kuwo: “Nenzelani izinto ezinjalo na? Ngokuba ngiyezwa imisebenzi yenu emibi kubo bonke laba bantu. 24Hhayi, madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. 25Uma umuntu ona kumuntu, uNkulunkulu uyakumahlulela, kepha uma umuntu ona kuJehova, uyakulanyulelwa ngubani na?” Kodwa awalalelanga izwi likayise, ngokuba uJehova wayethanda ukuwabulala.

26

2:26
Luk. 2:40,52
Umntwana uSamuweli waqhubeka wakhula, waba muhle kuJehova nakubantu.

Izwi lokwahlulela indlu ka-Eli

27Kwafika umuntu kaNkulunkulu ku-Eli, wathi kuye: “UJehova usho kanje, uthi: ‘Angithi ngazibonakalisa kuyo indlu kayihlo, beseseGibithe besendlini kaFaro. 28Ngamkhetha kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba abe ngumpristi wami, anikele e-altare lami, ashise impepho, afake ingubo yamahlombe phambi kwami, nganika indlu kayihlo yonke iminikelo yomlilo yabantwana bakwa-Israyeli. 29Niwukhahlelelani umhlatshelo wami nomnikelo wami engiyale ngakho endlini yami, udumise amadodana akho phezu kwami, nizikhuluphalise ngeminikelo emihle kunayo yonke yakwa-Israyeli, abantu bami, na?’

30

2:30
1 AmaKh. 2:27
“Ngalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi: ‘Ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo yohamba phambi kwami kuze kube phakade.’ Kepha manje uJehova uthi: ‘Makube kude nami, ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa; abangidelelayo bayakweyiswa. 31Bheka, izinsuku ziyeza engiyakunquma ngazo ingalo yakho nengalo yendlu kayihlo ukuba kungabikho xhegu endlini yakho. 32Uyakubona ukuhlupheka kwendlu yami kukho konke okuhle ayakwenzelwa khona u-Israyeli; akuyikubakho xhegu endlini yakho kuze kube phakade. 33Kepha angiyikumnquma umuntu wakho e-altare lami ukuba aqede amehlo akho, abangele usizi umphefumulo wakho; yonke inzalo yendlu yakho iyakufa isebudodeni bayo.

34

2:34
1 Sam. 4:11
“ ‘Lokhu kuyakuba yisiboniso kuwe esiyakwehlela amadodana akho amabili, oHofini noFinehasi; ngalusuku lunye bayakufa bobabili. 35
2:35
1 AmaKh. 2:35
1 IziKr. 29:22
Ngiyakuzivusela umpristi othembekileyo oyakwenza njengokusenhliziyweni yami nasengqondweni yami; ngiyakumakhela indlu eqinileyo; uyakuhamba phambi kogcotshiweyo wami kuze kube phakade. 36Kuyakuthi bonke abasele endlini yakho bafike bamkhothamele ngohlamvu lwesiliva neqebelengwane lesinkwa, bathi: “Ake ungibeke kwesinye sezikhundla zompristi ukuba ngidle ucezu lwesinkwa.” ’ ”

3

UJehova uyazibonakalisa kuSamuweli

31

3:1
AmaH. 74:9
IsiLilo 2:9
Am. 8:11
Umntwana uSamuweli wamkhonza uJehova phambi kuka-Eli. Izwi likaJehova lalingavamile ngalezo zinsuku; nombono wawuyivelakancane.

2

3:2
1 Sam. 4:15
Kwathi ngaleso sikhathi u-Eli elele endaweni yakhe – amehlo akhe ayeqale ukufiphala waze wangaba nakho ukubona – 3
3:3
Eks. 27:20
Lev. 24:2
isibani sikaNkulunkulu sasingakacimi, uSamuweli elele ethempelini likaJehova, lapho kwakukhona umphongolo kaNkulunkulu, 4uJehova wambiza uSamuweli; wathi yena: “Ngilapha.” 5Wagijimela ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

Wathi: “Angikubizanga; buya ulale.” Wahamba, walala.

6UJehova waphinda wambiza uSamuweli. USamuweli wavuka, waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

Wathi: “Angikubizanga, ndodana yami; buya ulale.”

7Kepha uSamuweli wayengakamazi uJehova, nezwi likaJehova lalingakambulelwa kuye.

8UJehova wambiza uSamuweli ngokwesithathu. Wavuka, waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

U-Eli wayeseqonda ukuthi nguJehova ombizile umntwana. 9U-Eli wathi kuSamuweli: “Hamba, ulale; kuyakuthi uma ekubiza, usho ukuthi: ‘Khuluma, Jehova, ngokuba inceku yakho iyezwa.’ ” Wayesehamba uSamuweli, walala endaweni yakhe.

10UJehova wafika, wema, wambiza njengakwezinye izikhathi: “Samuweli, Samuweli!”

USamuweli wathi: “Khuluma, ngokuba inceku yakho iyezwa.”

11

3:11
2 AmaKh. 21:12
Jer. 19:3
UJehova wathi kuSamuweli: “Bheka, ngiyakwenza into kwa-Israyeli eziyakunkeneneza ngayo izindlebe zombili zabo bonke abayizwayo. 12
3:12
1 Sam. 2:30
Ngalolo suku ngiyakumehlisela u-Eli konke engikukhulumile ngendlu yakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. 13Ngokuba ngimtshelile ukuthi ngiyakwahlulela indlu yakhe kuze kube phakade ngobubi abaziyo, lokhu amadodana akhe ayezehlisela isiqalekiso, engawakhuzanga. 14
3:14
Lev. 4:3
Ngalokho ngifungile ngendlu ka-Eli ukuthi ububi bendlu ka-Eli abuyikuhlangulwa ngomhlatshelo nangomnikelo kuze kube phakade.”

15USamuweli walala kwaze kwasa, wavula iminyango yendlu kaJehova. USamuweli wesaba ukumtshela u-Eli umbono. 16U-Eli wayesembiza uSamuweli, wathi: “Samuweli, ndodana yami!”

Wathi: “Ngilapha.”

17Wathi: “Yintoni owayikhulumayo kuwe na? Ake ungayifihli kimi; uNkulunkulu makenze njalo kuwe, enezele futhi, uma ungifihlela izwi elilodwa lakho konke lokho owakukhuluma kuwe.” 18USamuweli wayesemtshela konke, akamfihlelanga lutho. Wathi: “NguJehova; makenze okuhle emehlweni akhe.”

19

3:19
1 Sam. 2:21,26
USamuweli wakhula; uJehova wayenaye; akawisanga phansi nelilodwa lamazwi akhe. 20
3:20
AbAhl. 20:1
Wonke u-Israyeli kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba wazi ukuthi uSamuweli uqinisiwe ukuba abe ngumprofethi kaJehova. 21UJehova waphinda wabonakala eShilo, ngokuba uJehova wazibonakalisa kuSamuweli eShilo ngezwi likaJehova.

4

AmaFilisti ayahlula u-Israyeli. Umphongolo uyathathwa. Amadodana ka-Eli ayabulawa

41

4:1
1 Sam. 7:12
Izwi likaSamuweli lafika kuye wonke u-Israyeli. U-Israyeli waphuma ukulwa namaFilisti, wamisa ngase-Ebeni Ezeri; amaFilisti amisa e-Afeki. 2AmaFilisti azihlela ukuhlangana no-Israyeli; impi yaqhubeka, u-Israyeli wahlulwa phambi kwamaFilisti abulala empini ngasendle kungathi abantu abayizinkulungwane ezine. 3
4:3
1 Sam. 14:18
Kwathi abantu bengena ekamu,* amalunga akwa-Israyeli athi: “UJehova usibulaleleni phambi kwamaFilisti na? Masithathe umphongolo wesivumelwano sikaJehova eShilo, siwulethe kithi, ufike phakathi kwethu, usisindise esandleni sezitha zethu.”

4

4:4
Eks. 25:17
2 Sam. 6:2
AmaH. 80:1
99:1
Abantu base bethumela eShilo, bathatha khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova Sebawoti ohlezi phezu kwamakherubi;* amadodana amabili ka-Eli, oHofini noFinehasi, ayelapho nomphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu.

5Kwathi umphongolo wesivumelwano sikaJehova ufika ekamu,* wonke u-Israyeli wakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu, kwaze kwaduma umhlaba. 6AmaFilisti esezwa umsindo wokukhamuluka athi: “Uthini umsindo walokhu kukhamuluka okukhulu ekamu* lamaHeberu na?” Aqonda ukuthi umphongolo kaJehova ufikile ekamu. 7AmaFilisti esaba, ngokuba athi: “UNkulunkulu ufikile ekamu.*” Athi-ke: “Maye kithina! Ngokuba akuzange kube khona okunje ngaphambili. 8

4:8
Eks. 7 – 10
Maye kithina! Ngubani oyakusophula esandleni salaba onkulunkulu abanamandla na? Yilaba onkulunkulu abashaya abaseGibithe ngazo zonke izifo ehlane. 9
4:9
AbAhl. 13:1
15:11
Qinani nibe ngamadoda nina maFilisti ukuba ningabi yizigqila zamaHeberu, njengalokho ebeyizigqila zenu. Yibani ngamadoda, nilwe!”

10AmaFilisti alwa, u-Israyeli wachithwa, babaleka, kwaba yilowo nalowo etendeni lakhe; kwaba khona ukuceka okukhulu, ngokuba kwawa ku-Israyeli abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu aba yimigundatshani. 11

4:11
1 Sam. 2:34
AmaH. 78:61
Umphongolo kaNkulunkulu wathathwa; amadodana omabili ka-Eli, oHofini noFinehasi, abulawa.

12

4:12
Josh. 7:6
2 Sam. 1:2
Kwaphuma umuntu wakwaBenjamini empini, wagijima waya eShilo ngalolo suku, izingubo zakhe ziklebhukile, enomhlabathi ekhanda. 13Ekufikeni kwakhe, bheka, u-Eli wayehlezi esihlalweni sakhe ngaseceleni komgwaqo, ngokuba inhliziyo yakhe yayithuthumela ngomphongolo kaNkulunkulu. Esengenile emzini lowo muntu, wakubika, wakhala umuzi wonke.

14Lapho u-Eli ezwa umsindo wokukhala, wathi: “Uthini umsindo walokhu kumemeza na?” Lowo muntu washesha waya wamtshela u-Eli. 15

4:15
1 Sam. 3:2
1 AmaKh. 14:4
U-Eli wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili; amehlo akhe ayequndekile, engenakubona. 16Lowo muntu wathi ku-Eli: “Nginguye owaphuma empini, ngibaleke empini namuhla.”

Wathi: “Bekunjani, ndodana yami, na?”

17Owaletha umbiko waphendula wathi: “U-Israyeli ubalekile phambi kwamaFilisti; kwakukhona ukubulawa okukhulu phakathi kwabantu; amadodana akho omabili oHofini noFinehasi afile, nomphongolo kaNkulunkulu uthathiwe.”

Ukufa kuka-Eli. U-Ikabodi

18Kwathi esaphatha umphongolo kaNkulunkulu, wawa nyovane esihlalweni sakhe ngaseceleni kwesango, kwaphuka intamo yakhe, wafa, ngokuba wayengumuntu omdala, esinda. Wayebahlulele abakwa-Israyeli iminyaka engamashumi amane.

19Umalokazana wakhe, umkaFinehasi, wayekhulelwe esezakubeletha; esezwile umbiko wokuthi umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe nokuthi kufile uyisezala nomyeni wakhe, wakhonkobala, wabeletha, ngokuba wafikelwa yimihelo. 20

4:20
Gen. 35:17
Ngesikhathi sokufa kwakhe abesifazane ababemi kuye bathi kuye: “Ungesabi, ngokuba ubelethe indodana.” Kepha akaphendulanga, akakunakanga.

21Wamqamba umntwana ngokuthi u-Ikabodi,* ethi: “Inkazimulo isukile kwa-Israyeli,” ngokuba umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe, nangenxa kayisezala wakhe nomyeni wakhe. 22Wathi: “Inkazimulo isukile kwa-Israyeli, ngokuba umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe.”