IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukuzalwa kukaSamuweli

11

1:1
1 IziKr. 6:27,33
Kwakukhona umuntu waseRamatayimi Sofimu lasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingu-Elkana indodana kaJerohamu ka-Elihu kaTholu kaSufi wakwa-Efrayimi; 2wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina; uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana.

3

1:3
Eks. 23:17
Dut. 16:16
Josh. 18:1
Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawoti eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili ka-Eli, oHofini noFinehasi, bengabapristi bakaJehova. 4
1:4
Lev. 7:15
Dut. 27:7
Kwathi ngosuku u-Elkana ahlaba ngalo, wanika uPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo; 5kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili, ngokuba wayemthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. 6Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. 7Kwathi ukuba u-Elkana enze njalo iminyaka ngeminyaka, lapho enyukela endlini kaJehova, wamncokoloza kanjalo; ngalokho wakhala, akadlanga lutho. 8Wayesethi u-Elkana umyeni wakhe kuye: “Hana, ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodana ayishumi kuwe na?”

9UHana wasukuma, nxa sebedlile eShilo, bephuzile. U-Eli umpristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. 10Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. 11

1:11
Num. 6:5
30:7
AbAhl. 13:5
Wenza isithembiso, wathi: “Jehova Sebawoti, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho, ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho, unike incekukazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti mpuco ekhanda lakhe.”

12Kwathi esaqhubeka ukukhuleka phambi kukaJehova, u-Eli waqaphela umlomo wakhe. 13UHana wayekhuluma enhliziyweni yakhe, kwabikizela izindebe zakhe zomlomo kuphela, kepha izwi lakhe lalingezwakali; ngalokho u-Eli wacabanga ukuthi udakiwe. 14U-Eli wathi kuye: “Uyakudakwa kuze kube nini na? Susa iwayini lakho kuwe.”

15

1:15
AmaH. 42:4
62:8
UHana waphendula wathi: “Hhayi, nkosi, ngingowesifazane ohluphekileyo; angiphuzanga iwayini naphuzo olunamandla, kepha bengithulula umphefumulo wami phambi kukaJehova. 16Ungasho ukuthi incekukazi yakho ingowesifazane omubi, ngokuba kungobuningi bosizi lwami nangokuncokolozwa kwami ngikhulumile kuze kube manje.”

17Wayesephendula u-Eli ethi: “Hamba ngokuthula; uNkulunkulu wakwa-Israyeli makakunike okucelileyo kuye.”

18Wathi: “Incekukazi yakho mayifumane umusa emehlweni akho.” Owesifazane wayesehamba, wadla, ubuso bakhe ababe busanyukumala.

19Bavuka ekuseni kakhulu, bakhuleka phambi kukaJehova, babuya, bafika endlini yabo eRama; u-Elkana wamazi uHana umkakhe, uJehova wamkhumbula. 20Kwathi sesiphelele isikhathi, uHana wakhulelwa, wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uSamuweli, ethi: “Ngimcelile kuJehova.”

21Lowo muntu u-Elkana wenyuka kanye nendlu yakhe ukuyonikela kuJehova umhlatshelo weminyaka nesithembiso sakhe. 22Kepha uHana akenyukanga, ngokuba wathi kumyeni wakhe: “Hhayi aze alunyulwe umntwana; khona ngiyakumyisa ukuba abonakale phambi kukaJehova, ahlale khona njalo.”

23Wayesethi u-Elkana umyeni wakhe kuye: “Yenza okuhle emehlweni akho; hlala uze umlumule; uJehova makaqinise izwi lakhe kuphela.” Owesifazane wayesehlala, wancelisa indodana yakhe waze wayilumula.

24Eseyilumulile wenyuka nayo enezinkunzi ezintathu, ne-efa* lempuphu, nemvaba yewayini, wakuyisa endlini kaJehova eShilo; umntwana wayesemncane. 25Bahlaba inkunzi, bamyisa umntwana ku-Eli. 26Wathi: “E nkosi, kuphila komphefumulo wakho, nkosi yami, ngingowesifazane owayemi kuwe lapha, ekhuleka kuJehova. 27Ngamkhulekela lo mntwana; uJehova unginikile lokho engakucela kuye; 28ngalokho nami ngimnikele kuJehova; zonke izinsuku zokuphila kwakhe unikelwe kuJehova.” Bakhuleka kuJehova khona.

2

Indumiso kaHana

21

2:1
Luk. 1:46
UHana wakhuleka wathi:

“Inhliziyo yami iyethaba kuJehova,

uphondo lwami luphakeme kuJehova;

umlomo wami ukhamisile phezu kwezitha zami,

ngokuba ngenama ngensindiso yakho.

2

2:2
AmaH. 86:8
Isaya 44:8
“Akakho ongcwele njengoJehova,

ngokuba akakho noyedwa ngaphandle kwakho;

futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu.

3Ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka,

kungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu,

ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi;

izenzo zilinganiswa nguye.

4“Iminsalo yamaqhawe yaphuliwe,

kepha abakhubekayo babhinciswa amandla.

5

2:5
AmaH. 34:10
Ababesuthile baqashelwa isinkwa;

ababelambile sebeyekile ukulamba;

yebo, oyinyumba uzele abayisikhombisa;

onabantwana abaningi uyawuma.

6

2:6
Dut. 32:39
AmaH. 71:20
“UJehova uyabulala, abesephilisa;

uyehlisela endaweni yabafileyo, abesenyusa.

7UJehova uyaphofisa, abesecebisa;

uyathobisa, abesephakamisa.

8

2:8
Jobe 5:11
AmaH. 24:1
75:7
102:25
104:5
113:7
Uyamvusa ompofu othulini,

uyaphakamisa impabanga ezaleni,

abahlalise nezikhulu,

badle ifa lesihlalo sobukhosi,

ngokuba izinsika zomhlaba zingezikaJehova;

ubekile izwe phezu kwazo.

9

2:9
AmaH. 91:11
97:10
121:8
145:20
“Uyakugcina izinyawo

zabathembekileyo bakhe,

kepha ababi bayakuthuliswa ebumnyameni,

ngokuba akukho muntu oyakwahlula ngamandla.

10

2:10
Eks. 9:23
AbAhl. 5:20
1 Sam. 7:10
AmaH. 89:24
Abalwa noJehova

bayakuphahlazwa;

uyakuduma ezulwini phezu kwabo;

uJehova uyakwahlulela amajukujuku omhlaba,

anike inkosi yakhe amandla,

aphakamise uphondo logcotshiweyo wakhe.”

11U-Elkana waya eRama endlini yakhe. Umntwana wakhonza uJehova phambi kuka-Eli umpristi.

Ububi bamadodana ka-Eli

12

2:12
Jer. 2:8
Amadodana ka-Eli ayengabantu ababi; ayengamazi uJehova. 13
2:13
Lev. 7:34
10:14
Kwakungumthetho wabapristi kubantu ukuba, nxa umuntu enikela ngomhlatshelo, kufike inceku yompristi inyama isabila, iphethe ngesandla ingwegwe emazinyo mathathu, 14ihlabe ngayo emcengezini, noma esocweni, noma ebhodweni, noma ekhanzini; konke ekwenyusayo ingwegwe, umpristi wakuthatha. Benze njalo eShilo kubo bonke abakwa-Israyeli ababefika khona. 15
2:15
Lev. 3:3
7:31
Yebo, bengakashisi amanoni, yafika inceku yompristi, yathi kumuntu ohlabayo: “Letha inyama yokoselwa umpristi, ngokuba akayikuthatha kuwe inyama ephekiweyo kepha eluhlaza.”

16Uma lowo muntu wathi kuye: “Bayakushisa nokushisa amanoni kuqala, besewuthatha njengokuthanda kwakho,” yathi: “Hhayi, woyiletha manje; uma ungayilethi, ngiyakuyithatha ngamandla.”

17Isono sezinsizwa sasisikhulu kakhulu phambi kukaJehova, ngokuba abantu bawudelela umnikelo kaJehova.

18

2:18
Eks. 28:4,6
USamuweli wakhonza phambi kukaJehova esengumntwana, egqoke ingubo yamahlombe yelineni. 19Futhi unina wamenzela ijazana, waliyisa kuye iminyaka ngeminyaka esenyuka nomyeni wakhe ukuyonikela ngomhlatshelo weminyaka yonke. 20U-Eli wabusisa u-Elkana nomkakhe, wathi: “UJehova makakunike inzalo ngalo wesifazane ngenxa yalokho uJehova atshelekwa khona.” Base bebuyela ekhaya. 21UJehova wamhambela uHana; wakhulelwa, wazala amadodana amathathu namadodakazi amabili. Umntwana uSamuweli wakhula phambi kukaJehova.

22

2:22
Eks. 38:8
1 Sam. 4:15
U-Eli wayesemdala kakhulu, wezwa konke amadodana akhe akwenzayo ku-Israyeli wonke, nokuthi ayelala nabesifazane ababekhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. 23Wathi kuwo: “Nenzelani izinto ezinjalo na? Ngokuba ngiyezwa imisebenzi yenu emibi kubo bonke laba bantu. 24Hhayi, madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. 25Uma umuntu ona kumuntu, uNkulunkulu uyakumahlulela, kepha uma umuntu ona kuJehova, uyakulanyulelwa ngubani na?” Kodwa awalalelanga izwi likayise, ngokuba uJehova wayethanda ukuwabulala.

26

2:26
Luk. 2:40,52
Umntwana uSamuweli waqhubeka wakhula, waba muhle kuJehova nakubantu.

Izwi lokwahlulela indlu ka-Eli

27Kwafika umuntu kaNkulunkulu ku-Eli, wathi kuye: “UJehova usho kanje, uthi: ‘Angithi ngazibonakalisa kuyo indlu kayihlo, beseseGibithe besendlini kaFaro. 28Ngamkhetha kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba abe ngumpristi wami, anikele e-altare lami, ashise impepho, afake ingubo yamahlombe phambi kwami, nganika indlu kayihlo yonke iminikelo yomlilo yabantwana bakwa-Israyeli. 29Niwukhahlelelani umhlatshelo wami nomnikelo wami engiyale ngakho endlini yami, udumise amadodana akho phezu kwami, nizikhuluphalise ngeminikelo emihle kunayo yonke yakwa-Israyeli, abantu bami, na?’

30

2:30
1 AmaKh. 2:27
“Ngalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi: ‘Ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo yohamba phambi kwami kuze kube phakade.’ Kepha manje uJehova uthi: ‘Makube kude nami, ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa; abangidelelayo bayakweyiswa. 31Bheka, izinsuku ziyeza engiyakunquma ngazo ingalo yakho nengalo yendlu kayihlo ukuba kungabikho xhegu endlini yakho. 32Uyakubona ukuhlupheka kwendlu yami kukho konke okuhle ayakwenzelwa khona u-Israyeli; akuyikubakho xhegu endlini yakho kuze kube phakade. 33Kepha angiyikumnquma umuntu wakho e-altare lami ukuba aqede amehlo akho, abangele usizi umphefumulo wakho; yonke inzalo yendlu yakho iyakufa isebudodeni bayo.

34

2:34
1 Sam. 4:11
“ ‘Lokhu kuyakuba yisiboniso kuwe esiyakwehlela amadodana akho amabili, oHofini noFinehasi; ngalusuku lunye bayakufa bobabili. 35
2:35
1 AmaKh. 2:35
1 IziKr. 29:22
Ngiyakuzivusela umpristi othembekileyo oyakwenza njengokusenhliziyweni yami nasengqondweni yami; ngiyakumakhela indlu eqinileyo; uyakuhamba phambi kogcotshiweyo wami kuze kube phakade. 36Kuyakuthi bonke abasele endlini yakho bafike bamkhothamele ngohlamvu lwesiliva neqebelengwane lesinkwa, bathi: “Ake ungibeke kwesinye sezikhundla zompristi ukuba ngidle ucezu lwesinkwa.” ’ ”

3

UJehova uyazibonakalisa kuSamuweli

31

3:1
AmaH. 74:9
IsiLilo 2:9
Am. 8:11
Umntwana uSamuweli wamkhonza uJehova phambi kuka-Eli. Izwi likaJehova lalingavamile ngalezo zinsuku; nombono wawuyivelakancane.

2

3:2
1 Sam. 4:15
Kwathi ngaleso sikhathi u-Eli elele endaweni yakhe – amehlo akhe ayeqale ukufiphala waze wangaba nakho ukubona – 3
3:3
Eks. 27:20
Lev. 24:2
isibani sikaNkulunkulu sasingakacimi, uSamuweli elele ethempelini likaJehova, lapho kwakukhona umphongolo kaNkulunkulu, 4uJehova wambiza uSamuweli; wathi yena: “Ngilapha.” 5Wagijimela ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

Wathi: “Angikubizanga; buya ulale.” Wahamba, walala.

6UJehova waphinda wambiza uSamuweli. USamuweli wavuka, waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

Wathi: “Angikubizanga, ndodana yami; buya ulale.”

7Kepha uSamuweli wayengakamazi uJehova, nezwi likaJehova lalingakambulelwa kuye.

8UJehova wambiza uSamuweli ngokwesithathu. Wavuka, waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, njengokuba ungibizile.”

U-Eli wayeseqonda ukuthi nguJehova ombizile umntwana. 9U-Eli wathi kuSamuweli: “Hamba, ulale; kuyakuthi uma ekubiza, usho ukuthi: ‘Khuluma, Jehova, ngokuba inceku yakho iyezwa.’ ” Wayesehamba uSamuweli, walala endaweni yakhe.

10UJehova wafika, wema, wambiza njengakwezinye izikhathi: “Samuweli, Samuweli!”

USamuweli wathi: “Khuluma, ngokuba inceku yakho iyezwa.”

11

3:11
2 AmaKh. 21:12
Jer. 19:3
UJehova wathi kuSamuweli: “Bheka, ngiyakwenza into kwa-Israyeli eziyakunkeneneza ngayo izindlebe zombili zabo bonke abayizwayo. 12
3:12
1 Sam. 2:30
Ngalolo suku ngiyakumehlisela u-Eli konke engikukhulumile ngendlu yakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. 13Ngokuba ngimtshelile ukuthi ngiyakwahlulela indlu yakhe kuze kube phakade ngobubi abaziyo, lokhu amadodana akhe ayezehlisela isiqalekiso, engawakhuzanga. 14
3:14
Lev. 4:3
Ngalokho ngifungile ngendlu ka-Eli ukuthi ububi bendlu ka-Eli abuyikuhlangulwa ngomhlatshelo nangomnikelo kuze kube phakade.”

15USamuweli walala kwaze kwasa, wavula iminyango yendlu kaJehova. USamuweli wesaba ukumtshela u-Eli umbono. 16U-Eli wayesembiza uSamuweli, wathi: “Samuweli, ndodana yami!”

Wathi: “Ngilapha.”

17Wathi: “Yintoni owayikhulumayo kuwe na? Ake ungayifihli kimi; uNkulunkulu makenze njalo kuwe, enezele futhi, uma ungifihlela izwi elilodwa lakho konke lokho owakukhuluma kuwe.” 18USamuweli wayesemtshela konke, akamfihlelanga lutho. Wathi: “NguJehova; makenze okuhle emehlweni akhe.”

19

3:19
1 Sam. 2:21,26
USamuweli wakhula; uJehova wayenaye; akawisanga phansi nelilodwa lamazwi akhe. 20
3:20
AbAhl. 20:1
Wonke u-Israyeli kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba wazi ukuthi uSamuweli uqinisiwe ukuba abe ngumprofethi kaJehova. 21UJehova waphinda wabonakala eShilo, ngokuba uJehova wazibonakalisa kuSamuweli eShilo ngezwi likaJehova.