IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Ngokuziphatha kwamalunga nokwabasha

51

5:1
IzE. 11:30
Rom. 8:17
IsAmb. 1:9
Ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa, ngithi: 2
5:2
Joh. 21:15
IzE. 20:28
1 Thim. 3:3
Thith. 1:7
Yalusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo, 3
5:3
2 Kor. 1:24
1 Thim. 4:12
kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi; 4
5:4
Isaya 40:11
Joh. 10:11
1 Kor. 9:25
2 Thim. 4:8
Heb. 13:20
Jak. 1:12
1 Pet. 1:4
kuyakuthi, nxa esebonakaliswa uMalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. 5
5:5
Jobe 22:29
IzA. 3:34
Math. 23:12
Joh. 13:14
Rom. 12:10
Ef. 5:21
Fil. 2:3
Jak. 4:6
Ngokunjalo, nina basha, thobelani amalunga; kepha nonke yembathani ukuthobeka, nithobelane, ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa.

6

5:6
Jobe 22:29
Luk. 1:52
Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo, 7
5:7
AmaH. 40:17
55:22
Math. 6:25
Fil. 4:6
niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela.

8

5:8
Luk. 21:36
22:31
1 Thes. 5:6
Qondani, nilinde. Isitha senu, uSathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya; 9
5:9
Ef. 4:27
Jak. 4:7
melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni.

Isigcino

10

5:10
2 Kor. 1:21
1 Thes. 2:12
2 Thes. 3:3
2 Thim. 1:9
Heb. 13:21
1 Pet. 1:6
Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. 11
5:11
1 Pet. 4:11
Makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen.

12

5:12
1 Thes. 1:1
NgoSilvanu umfowethu othembekayo ngokubona kwami nginilobele ngokufushane, ngincenga, ngifakaza ukuthi lo yiwo umusa oqinisekileyo kaNkulunkulu; yimani kuwo.

13

5:13
IzE. 12:12
2 Thim. 4:11
Liyakhonza kini ibandla elikhethiweyo, kanye nani eliseBabiloni, noMarku indodana yami. 14
5:14
Rom. 16:16
Bingelelanani ngokwanga kothando.

Ukuthula makube kini nonke enikuKristu.