IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ekuhluphekeni amakholwa mawabekezele, akhuleke, abonge uNkulunkulu

41

4:1
Rom. 6:7
1 Pet. 2:21,24
Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni, hlomani nani ukuqonda okunjalo, ngokuba ohluphekile enyameni uyekile ukona, 2
4:2
Rom. 12:2
2 Kor. 5:15
Gal. 2:20
1 Thes. 5:10
Heb. 9:14
ukuze ngesikhathi esiseleyo nisesenyameni ningabe nisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. 3
4:3
Rom. 13:12
Ef. 2:1
Ngokuba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe ngokuhamba ngamanyala, nangezinkanuko, nangokudakwa, nangokuminza, nangokuxokozela, nangokukhonza izithombe okuyichilo. 4Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo, behlambalaza; 5
4:5
Joh. 5:25
IzE. 10:42
bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abahambayo nabafileyo. 6Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo, ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni.

7

4:7
1 Pet. 5:8
2 Pet. 3:9
1 Joh. 2:18
Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni, nizithibe, ukuze nikhuleke; 8
4:8
IzA. 10:12
1 Kor. 13:7
Jak. 5:20
1 Pet. 1:22
kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono; 9
4:9
Rom. 12:13
anongenisana ngenjabulo, ningakhononi, 10
4:10
Math. 25:14
Luk. 12:42
1 Kor. 12:4
2 Kor. 8:12
Thith. 1:7
nikhonzane, kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu; 11
4:11
Rom. 12:6
1 Kor. 10:31
2 Kor. 2:17
uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu; uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen.

12

4:12
Isaya 48:10
1 Pet. 1:6
Bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo, 13
4:13
IzE. 5:41
Rom. 8:17
Fil. 3:10
Kol. 1:24
2 Thim. 2:10
kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani, ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. 14
4:14
AmaH. 89:50
1 Pet. 3:14
Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe, ngokuba uMoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. 15
4:15
Ef. 4:28
1 Pet. 2:20
Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali, noma eyisela, noma engowenza okubi, noma engozigaxa ezindabeni zabanye; 16
4:16
Fil. 1:29
kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. 17
4:17
Isaya 10:12
Jer. 49:12
Hez. 9:6
2 Thes. 1:8
Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu; kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? 18
4:18
IzA. 11:31
Luk. 23:31
Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na?

19

4:19
AmaH. 31:5
Luk. 23:46
IzE. 7:59
Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imiphefumulo yabo kuMdali othembekayo ngokwenza okuhle.