IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukulangazelela ubisi oluhle lwezwi

21

2:1
Ef. 4:22,25
Kol. 3:8
Heb. 12:1
Jak. 1:21
Ngakho lahlani ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke; 2njengezingane ezisand' ukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa, 3
2:3
AmaH. 34:8
uma seninambithile nezwa ukuthi iNkosi imnene.

Ukwakhiwa kwendlu yokomoya

4

2:4
AmaH. 118:22
Ef. 2:20
Sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo, elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu, 5
2:5
Isaya 61:6
nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. 6Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi:

“Bhekani, ngibeka eSiyoni

itshe legumbi elikhethekile, liyigugu;

okholwa yilo

akasoze ajabhiswa.”

7
2:7
Math. 21:42
Ngakho kini enikholwayo liyigugu; kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba yinhloko yegumbi, 8
2:8
Isaya 8:14
Luk. 2:34
netshe lokuqhuzula, nedwala lokukhubekisa; baqhuzuka bengalaleli izwi, okuyikhona bekumiselweyo; 9
2:9
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Isaya 44:1
62:12
63:7
2 Kor. 4:6
Kol. 1:13
kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni, ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo; 10
2:10
Hos. 1:6,9
2:23
ekade naningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu, enaningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe.

11

2:11
Gen. 23:4
Rom. 13:14
Gal. 5:24
Heb. 11:13
Jak. 4:1
1 Pet. 1:1
Bathandekayo, nginincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo, 12
2:12
Math. 5:16
Rom. 12:17
1 Pet. 3:16
nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi, ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa.

Ukuthobela izimiso zabantu ngenxa yeNkosi

13

2:13
Rom. 13:1
Thith. 3:1
Thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yeNkosi, nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu, 14nokuba kungababusi njengokuba bethunywa yiyo, ukuze bajezise abenza okubi, babonge abenza okuhle, 15
2:15
Thith. 2:8
ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula 16
2:16
Joh. 8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1,13
njengabakhululekileyo, kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube yisigubuzelo sokubi kepha njengezinceku zikaNkulunkulu. 17
2:17
IzA. 24:21
Math. 22:21
Rom. 12:10
Fil. 2:3
Heb. 13:1
Baziseni bonke, nithande abazalwane; mesabeni uNkulunkulu, niyazise inkosi.

18

2:18
Ef. 6:5
Kol. 3:22
Nina zinceku, thobelani amakhosi ngokwesaba konke, kungabi ngamahle navileyo kuphela kodwa nayizixhwanguxhwangu. 19
2:19
Math. 5:10
Ngokuba kuyabongeka lokho, uma umuntu ngenxa kanembeza ngakuNkulunkulu ethwala izinsizi, ehlushwa ngokungafanele. 20
2:20
1 Pet. 3:14,17
Ngokuba kuludumo luni, uma nibekezela nishaywa lapho nonile na? Kepha uma nibekezela lapho nenze okuhle nihlushwa, lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. 21
2:21
Math. 11:29
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe.

22

2:22
Isaya 53:9
2 Kor. 5:21
1 Joh. 3:5
“Ongenzanga isono,

akufunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe,”

23
2:23
Math. 27:39
Joh. 8:48
1 Pet. 3:9
owathi ethukwa, akaphindisanga athuke; ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga; 24
2:24
Isaya 53:5,12
Rom. 6:3
yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo; 25
2:25
AmaH. 119:176
Isaya 53:6
Hez. 34:5
Joh. 10:11
Heb. 13:20
ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kuMalusi noMbonisi wemiphefumulo yenu.
3

Ukuphathana kwabaganeneyo

31

3:1
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Ef. 5:22
Kol. 3:18
Thith. 2:5
Kanjalo, bafazi, thobelani amadoda enu, ukuze kuthi, uma ekhona ongakholwa yizwi, azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo, 2
3:2
1 Pet. 2:12
ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. 3
3:3
Isaya 3:16
1 Thim. 2:9
Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle, okokwaluka izinwele, nokokufaka igolide, noma okokugqoka izingubo, 4
3:4
Rom. 2:29
7:22
2 Kor. 4:16
kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. 5Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu, bethobela amadoda abo, 6
3:6
Gen. 18:12
njengalokho uSara wamlalela u-Abrahama embiza ngokuthi inkosi, eningabantwana bakhe, uma nenza okuhle, ningesatshiswa nokukodwa okwesabisayo. 7
3:7
1 Kor. 7:3
Ef. 5:25
Kol. 3:19
1 Thes. 4:4
Kanjalo, madoda, hlalani nabo ngokokwazi, njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka, nibanike udumo, lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiywa.

Ukuhamba ngokubekezela ekuhluphekeni

8

3:8
Luk. 6:36
Rom. 12:16
Okokugcina, manibe nhliziyonye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka, 9
3:9
Lev. 19:18
IzA. 20:22
Math. 5:38
1 Kor. 6:6
1 Thes. 5:15
ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise, ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa.

10

3:10
AmaH. 34:12
Jak. 1:26
“Ngokuba osuka ethanda ukuphila

nokubona izinsuku ezinhle,

makanqande ulimi lwakhe kokubi,

nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso,

11

3:11
Isaya 1:16
Heb. 12:14
3 Joh. 11
adede ebubini, enze okuhle,

afune ukuthula, akujonge,

12ngokuba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo,

izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo,

kepha ubuso beNkosi buphezu kwabenza okubi.”

13Pho, ubani onganilimaza, uma nishisekela okuhle na? 14

3:14
Isaya 8:12
51:12
Jer. 1:8
Math. 5:10
1 Pet. 2:19
Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe. Ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki, 15
3:15
AmaH. 119:46
IzE. 4:8
1 Pet. 1:13
kepha mngcweliseni uKristu abe yiNkosi ezinhliziyweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini, 16
3:16
Thith. 2:8
1 Pet. 2:12
kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembeza omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. 17Ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle, uma kuyintando kaNkulunkulu, kunokwenza okubi. 18
3:18
Rom. 1:4
2 Kor. 13:4
Ef. 2:18
Heb. 9:15,28
Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungile, ukuba asiyise kuNkulunkulu, ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni, 19
3:19
1 Pet. 4:6
ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni 20
3:20
Gen. 6:1
abakade bengalaleli, lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa, abasindiswa ngawo abayingcosana, okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi; 21
3:21
Ef. 5:26
Heb. 10:22
enisindiswa ngawo manje nani ngokomfanekiso, okungukuthi ngombhapathizo, kungesikho ukususa insila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu unembeza omuhle, ngokuvuka kukaJesu Kristu 22
3:22
AmaH. 110:1
Rom. 8:34
Ef. 1:20
okhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini, sekubekwe phansi kwakhe izingelosi, negunya, namandla.

4

Ekuhluphekeni amakholwa mawabekezele, akhuleke, abonge uNkulunkulu

41

4:1
Rom. 6:7
1 Pet. 2:21,24
Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni, hlomani nani ukuqonda okunjalo, ngokuba ohluphekile enyameni uyekile ukona, 2
4:2
Rom. 12:2
2 Kor. 5:15
Gal. 2:20
1 Thes. 5:10
Heb. 9:14
ukuze ngesikhathi esiseleyo nisesenyameni ningabe nisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. 3
4:3
Rom. 13:12
Ef. 2:1
Ngokuba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe ngokuhamba ngamanyala, nangezinkanuko, nangokudakwa, nangokuminza, nangokuxokozela, nangokukhonza izithombe okuyichilo. 4Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo, behlambalaza; 5
4:5
Joh. 5:25
IzE. 10:42
bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abahambayo nabafileyo. 6Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo, ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni.

7

4:7
1 Pet. 5:8
2 Pet. 3:9
1 Joh. 2:18
Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni, nizithibe, ukuze nikhuleke; 8
4:8
IzA. 10:12
1 Kor. 13:7
Jak. 5:20
1 Pet. 1:22
kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono; 9
4:9
Rom. 12:13
anongenisana ngenjabulo, ningakhononi, 10
4:10
Math. 25:14
Luk. 12:42
1 Kor. 12:4
2 Kor. 8:12
Thith. 1:7
nikhonzane, kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu; 11
4:11
Rom. 12:6
1 Kor. 10:31
2 Kor. 2:17
uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu; uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen.

12

4:12
Isaya 48:10
1 Pet. 1:6
Bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo, 13
4:13
IzE. 5:41
Rom. 8:17
Fil. 3:10
Kol. 1:24
2 Thim. 2:10
kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani, ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. 14
4:14
AmaH. 89:50
1 Pet. 3:14
Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe, ngokuba uMoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. 15
4:15
Ef. 4:28
1 Pet. 2:20
Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali, noma eyisela, noma engowenza okubi, noma engozigaxa ezindabeni zabanye; 16
4:16
Fil. 1:29
kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. 17
4:17
Isaya 10:12
Jer. 49:12
Hez. 9:6
2 Thes. 1:8
Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu; kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? 18
4:18
IzA. 11:31
Luk. 23:31
Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na?

19

4:19
AmaH. 31:5
Luk. 23:46
IzE. 7:59
Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imiphefumulo yabo kuMdali othembekayo ngokwenza okuhle.