IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukuphathana kwabaganeneyo

31

3:1
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Ef. 5:22
Kol. 3:18
Thith. 2:5
Kanjalo, bafazi, thobelani amadoda enu, ukuze kuthi, uma ekhona ongakholwa yizwi, azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo, 2
3:2
1 Pet. 2:12
ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. 3
3:3
Isaya 3:16
1 Thim. 2:9
Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle, okokwaluka izinwele, nokokufaka igolide, noma okokugqoka izingubo, 4
3:4
Rom. 2:29
7:22
2 Kor. 4:16
kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. 5Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu, bethobela amadoda abo, 6
3:6
Gen. 18:12
njengalokho uSara wamlalela u-Abrahama embiza ngokuthi inkosi, eningabantwana bakhe, uma nenza okuhle, ningesatshiswa nokukodwa okwesabisayo. 7
3:7
1 Kor. 7:3
Ef. 5:25
Kol. 3:19
1 Thes. 4:4
Kanjalo, madoda, hlalani nabo ngokokwazi, njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka, nibanike udumo, lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiywa.

Ukuhamba ngokubekezela ekuhluphekeni

8

3:8
Luk. 6:36
Rom. 12:16
Okokugcina, manibe nhliziyonye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka, 9
3:9
Lev. 19:18
IzA. 20:22
Math. 5:38
1 Kor. 6:6
1 Thes. 5:15
ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise, ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa.

10

3:10
AmaH. 34:12
Jak. 1:26
“Ngokuba osuka ethanda ukuphila

nokubona izinsuku ezinhle,

makanqande ulimi lwakhe kokubi,

nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso,

11

3:11
Isaya 1:16
Heb. 12:14
3 Joh. 11
adede ebubini, enze okuhle,

afune ukuthula, akujonge,

12ngokuba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo,

izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo,

kepha ubuso beNkosi buphezu kwabenza okubi.”

13Pho, ubani onganilimaza, uma nishisekela okuhle na? 14

3:14
Isaya 8:12
51:12
Jer. 1:8
Math. 5:10
1 Pet. 2:19
Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe. Ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki, 15
3:15
AmaH. 119:46
IzE. 4:8
1 Pet. 1:13
kepha mngcweliseni uKristu abe yiNkosi ezinhliziyweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini, 16
3:16
Thith. 2:8
1 Pet. 2:12
kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembeza omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. 17Ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle, uma kuyintando kaNkulunkulu, kunokwenza okubi. 18
3:18
Rom. 1:4
2 Kor. 13:4
Ef. 2:18
Heb. 9:15,28
Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungile, ukuba asiyise kuNkulunkulu, ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni, 19
3:19
1 Pet. 4:6
ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni 20
3:20
Gen. 6:1
abakade bengalaleli, lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa, abasindiswa ngawo abayingcosana, okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi; 21
3:21
Ef. 5:26
Heb. 10:22
enisindiswa ngawo manje nani ngokomfanekiso, okungukuthi ngombhapathizo, kungesikho ukususa insila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu unembeza omuhle, ngokuvuka kukaJesu Kristu 22
3:22
AmaH. 110:1
Rom. 8:34
Ef. 1:20
okhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini, sekubekwe phansi kwakhe izingelosi, negunya, namandla.