IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukulangazelela ubisi oluhle lwezwi

21

2:1
Ef. 4:22,25
Kol. 3:8
Heb. 12:1
Jak. 1:21
Ngakho lahlani ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke; 2njengezingane ezisand' ukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa, 3
2:3
AmaH. 34:8
uma seninambithile nezwa ukuthi iNkosi imnene.

Ukwakhiwa kwendlu yokomoya

4

2:4
AmaH. 118:22
Ef. 2:20
Sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo, elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu, 5
2:5
Isaya 61:6
nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. 6Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi:

“Bhekani, ngibeka eSiyoni

itshe legumbi elikhethekile, liyigugu;

okholwa yilo

akasoze ajabhiswa.”

7
2:7
Math. 21:42
Ngakho kini enikholwayo liyigugu; kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba yinhloko yegumbi, 8
2:8
Isaya 8:14
Luk. 2:34
netshe lokuqhuzula, nedwala lokukhubekisa; baqhuzuka bengalaleli izwi, okuyikhona bekumiselweyo; 9
2:9
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Isaya 44:1
62:12
63:7
2 Kor. 4:6
Kol. 1:13
kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni, ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo; 10
2:10
Hos. 1:6,9
2:23
ekade naningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu, enaningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe.

11

2:11
Gen. 23:4
Rom. 13:14
Gal. 5:24
Heb. 11:13
Jak. 4:1
1 Pet. 1:1
Bathandekayo, nginincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo, 12
2:12
Math. 5:16
Rom. 12:17
1 Pet. 3:16
nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi, ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa.

Ukuthobela izimiso zabantu ngenxa yeNkosi

13

2:13
Rom. 13:1
Thith. 3:1
Thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yeNkosi, nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu, 14nokuba kungababusi njengokuba bethunywa yiyo, ukuze bajezise abenza okubi, babonge abenza okuhle, 15
2:15
Thith. 2:8
ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula 16
2:16
Joh. 8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1,13
njengabakhululekileyo, kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube yisigubuzelo sokubi kepha njengezinceku zikaNkulunkulu. 17
2:17
IzA. 24:21
Math. 22:21
Rom. 12:10
Fil. 2:3
Heb. 13:1
Baziseni bonke, nithande abazalwane; mesabeni uNkulunkulu, niyazise inkosi.

18

2:18
Ef. 6:5
Kol. 3:22
Nina zinceku, thobelani amakhosi ngokwesaba konke, kungabi ngamahle navileyo kuphela kodwa nayizixhwanguxhwangu. 19
2:19
Math. 5:10
Ngokuba kuyabongeka lokho, uma umuntu ngenxa kanembeza ngakuNkulunkulu ethwala izinsizi, ehlushwa ngokungafanele. 20
2:20
1 Pet. 3:14,17
Ngokuba kuludumo luni, uma nibekezela nishaywa lapho nonile na? Kepha uma nibekezela lapho nenze okuhle nihlushwa, lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. 21
2:21
Math. 11:29
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe.

22

2:22
Isaya 53:9
2 Kor. 5:21
1 Joh. 3:5
“Ongenzanga isono,

akufunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe,”

23
2:23
Math. 27:39
Joh. 8:48
1 Pet. 3:9
owathi ethukwa, akaphindisanga athuke; ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga; 24
2:24
Isaya 53:5,12
Rom. 6:3
yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo; 25
2:25
AmaH. 119:176
Isaya 53:6
Hez. 34:5
Joh. 10:11
Heb. 13:20
ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kuMalusi noMbonisi wemiphefumulo yenu.