IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 2:8
Jak. 1:1
1 Pet. 2:11
UPetru, umphostoli kaJesu Kristu, kwabayizihambi abahlakazekile ePontu, naseGalathiya, naseKhaphadosiya, nase-Asiya, naseBithiniya, 2
1:2
Eks. 24:8
Rom. 1:5
Heb. 12:24
2 Pet. 1:2
bekhethiwe ngokwaziphambili kukaNkulunkulu uYise ngokungcwelisa kukaMoya kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu: Makwandiswe kinina umusa nokuthula.

UPetru ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo labakholwayo

3

1:3
Joh. 3:3
Ef. 1:3
Makabongwe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo, 4
1:4
Kol. 1:5,12
2 Thim. 4:8
sibe nefa elingapheliyo, nelingenasisihla, nelingabuniyo, eniligcinelwe ezulwini; 5
1:5
Joh. 10:28
Rom. 5:2
1 Kor. 2:5
Kol. 3:4
nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina; 6
1:6
Rom. 8:18
2 Kor. 4:17
Heb. 12:11
Jak. 1:2
1 Pet. 5:10
enithokoza ngakho, nokuba manje ngesikhashana, uma kudingeka, nidabukiswa ngezilingo eziyizinhlobonhlobo, 7
1:7
IzA. 17:3
Isaya 48:10
Mal. 3:2
1 Kor. 3:13
1 Pet. 4:12
ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngukubongwa, nodumo, nokutuseka ekwambulweni kukaJesu Kristu; 8
1:8
Joh. 17:20
2 Kor. 5:7
Heb. 11:1,27
enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo, 9
1:9
Rom. 6:22
namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemiphefumulo.

10

1:10
Math. 13:17
Ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi ababeprofetha ngomusa obuzakuza kinina, 11
1:11
Isaya 53:3
Luk. 24:26
Fil. 2:7
Heb. 12:2
bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo uMoya kaKristu owayekubo, efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona; 12
1:12
Dan. 12:4
Luk. 2:13
Ef. 3:8
abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezo zinto enishunyayezwa zona manje ngabanishumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini, izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona.

UPetru ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele

13

1:13
Luk. 12:35
Rom. 13:13
Ef. 6:14
1 Thes. 5:6
Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithibe, nethembe ngokupheleleyo umusa enizakuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. 14
1:14
IzE. 17:30
Rom. 12:2
Njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu, 15
1:15
Math. 5:48
kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke, 16
1:16
Lev. 11:44
ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Manibe ngcwele, ngokuba mina ngingcwele.”

17

1:17
Rom. 2:11
Fil. 2:12
Uma nimbiza ngokuthi Baba yena owahlulela yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini, 18
1:18
Isaya 52:3
1 Pet. 4:3
nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, 19
1:19
Joh. 1:29
IzE. 20:28
1 Kor. 5:7
6:20
Heb. 9:12
IsAmb. 5:9
kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala; 20
1:20
Rom. 16:25
Gal. 4:4
Ef. 1:9
Heb. 1:2
owaziwa phakade, izwe lingakasekelwa, kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu 21
1:21
Rom. 6:4
Fil. 2:9
enikholwa nguNkulunkulu ngaye, owamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo, ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu.

22

1:22
Rom. 12:10
Ef. 4:3
1 Thim. 1:5
1 Pet. 2:17
1 Joh. 5:1
Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo, 23
1:23
Luk. 8:11
Joh. 1:13
1 Kor. 4:15
Jak. 1:18
senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu, 24
1:24
AmaH. 102:11
103:15
Isaya 40:6
Jak. 1:10
ngokuba,

“Yonke inyama injengotshani,

nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani;

utshani buyabuna,

nembali iyavuthuluka,

kepha izwi leNkosi limi kuze kube phakade.”

25
1:25
Math. 5:18
24:35
Yilo leli zwi levangeli elashunyayelwa kinina.