IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 2:8
Jak. 1:1
1 Pet. 2:11
UPetru, umphostoli kaJesu Kristu, kwabayizihambi abahlakazekile ePontu, naseGalathiya, naseKhaphadosiya, nase-Asiya, naseBithiniya, 2
1:2
Eks. 24:8
Rom. 1:5
Heb. 12:24
2 Pet. 1:2
bekhethiwe ngokwaziphambili kukaNkulunkulu uYise ngokungcwelisa kukaMoya kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu: Makwandiswe kinina umusa nokuthula.

UPetru ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo labakholwayo

3

1:3
Joh. 3:3
Ef. 1:3
Makabongwe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo, 4
1:4
Kol. 1:5,12
2 Thim. 4:8
sibe nefa elingapheliyo, nelingenasisihla, nelingabuniyo, eniligcinelwe ezulwini; 5
1:5
Joh. 10:28
Rom. 5:2
1 Kor. 2:5
Kol. 3:4
nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina; 6
1:6
Rom. 8:18
2 Kor. 4:17
Heb. 12:11
Jak. 1:2
1 Pet. 5:10
enithokoza ngakho, nokuba manje ngesikhashana, uma kudingeka, nidabukiswa ngezilingo eziyizinhlobonhlobo, 7
1:7
IzA. 17:3
Isaya 48:10
Mal. 3:2
1 Kor. 3:13
1 Pet. 4:12
ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngukubongwa, nodumo, nokutuseka ekwambulweni kukaJesu Kristu; 8
1:8
Joh. 17:20
2 Kor. 5:7
Heb. 11:1,27
enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo, 9
1:9
Rom. 6:22
namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemiphefumulo.

10

1:10
Math. 13:17
Ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi ababeprofetha ngomusa obuzakuza kinina, 11
1:11
Isaya 53:3
Luk. 24:26
Fil. 2:7
Heb. 12:2
bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo uMoya kaKristu owayekubo, efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona; 12
1:12
Dan. 12:4
Luk. 2:13
Ef. 3:8
abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezo zinto enishunyayezwa zona manje ngabanishumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini, izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona.

UPetru ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele

13

1:13
Luk. 12:35
Rom. 13:13
Ef. 6:14
1 Thes. 5:6
Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithibe, nethembe ngokupheleleyo umusa enizakuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. 14
1:14
IzE. 17:30
Rom. 12:2
Njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu, 15
1:15
Math. 5:48
kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke, 16
1:16
Lev. 11:44
ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Manibe ngcwele, ngokuba mina ngingcwele.”

17

1:17
Rom. 2:11
Fil. 2:12
Uma nimbiza ngokuthi Baba yena owahlulela yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini, 18
1:18
Isaya 52:3
1 Pet. 4:3
nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, 19
1:19
Joh. 1:29
IzE. 20:28
1 Kor. 5:7
6:20
Heb. 9:12
IsAmb. 5:9
kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala; 20
1:20
Rom. 16:25
Gal. 4:4
Ef. 1:9
Heb. 1:2
owaziwa phakade, izwe lingakasekelwa, kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu 21
1:21
Rom. 6:4
Fil. 2:9
enikholwa nguNkulunkulu ngaye, owamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo, ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu.

22

1:22
Rom. 12:10
Ef. 4:3
1 Thim. 1:5
1 Pet. 2:17
1 Joh. 5:1
Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo, 23
1:23
Luk. 8:11
Joh. 1:13
1 Kor. 4:15
Jak. 1:18
senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu, 24
1:24
AmaH. 102:11
103:15
Isaya 40:6
Jak. 1:10
ngokuba,

“Yonke inyama injengotshani,

nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani;

utshani buyabuna,

nembali iyavuthuluka,

kepha izwi leNkosi limi kuze kube phakade.”

25
1:25
Math. 5:18
24:35
Yilo leli zwi levangeli elashunyayelwa kinina.
2

Ukulangazelela ubisi oluhle lwezwi

21

2:1
Ef. 4:22,25
Kol. 3:8
Heb. 12:1
Jak. 1:21
Ngakho lahlani ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke; 2njengezingane ezisand' ukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa, 3
2:3
AmaH. 34:8
uma seninambithile nezwa ukuthi iNkosi imnene.

Ukwakhiwa kwendlu yokomoya

4

2:4
AmaH. 118:22
Ef. 2:20
Sondelani kuyo, iyitshe eliphilileyo, elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu, 5
2:5
Isaya 61:6
nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. 6Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi:

“Bhekani, ngibeka eSiyoni

itshe legumbi elikhethekile, liyigugu;

okholwa yilo

akasoze ajabhiswa.”

7
2:7
Math. 21:42
Ngakho kini enikholwayo liyigugu; kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba yinhloko yegumbi, 8
2:8
Isaya 8:14
Luk. 2:34
netshe lokuqhuzula, nedwala lokukhubekisa; baqhuzuka bengalaleli izwi, okuyikhona bekumiselweyo; 9
2:9
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Isaya 44:1
62:12
63:7
2 Kor. 4:6
Kol. 1:13
kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni, ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo; 10
2:10
Hos. 1:6,9
2:23
ekade naningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu, enaningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe.

11

2:11
Gen. 23:4
Rom. 13:14
Gal. 5:24
Heb. 11:13
Jak. 4:1
1 Pet. 1:1
Bathandekayo, nginincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo, 12
2:12
Math. 5:16
Rom. 12:17
1 Pet. 3:16
nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi, ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa.

Ukuthobela izimiso zabantu ngenxa yeNkosi

13

2:13
Rom. 13:1
Thith. 3:1
Thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yeNkosi, nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu, 14nokuba kungababusi njengokuba bethunywa yiyo, ukuze bajezise abenza okubi, babonge abenza okuhle, 15
2:15
Thith. 2:8
ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula 16
2:16
Joh. 8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1,13
njengabakhululekileyo, kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube yisigubuzelo sokubi kepha njengezinceku zikaNkulunkulu. 17
2:17
IzA. 24:21
Math. 22:21
Rom. 12:10
Fil. 2:3
Heb. 13:1
Baziseni bonke, nithande abazalwane; mesabeni uNkulunkulu, niyazise inkosi.

18

2:18
Ef. 6:5
Kol. 3:22
Nina zinceku, thobelani amakhosi ngokwesaba konke, kungabi ngamahle navileyo kuphela kodwa nayizixhwanguxhwangu. 19
2:19
Math. 5:10
Ngokuba kuyabongeka lokho, uma umuntu ngenxa kanembeza ngakuNkulunkulu ethwala izinsizi, ehlushwa ngokungafanele. 20
2:20
1 Pet. 3:14,17
Ngokuba kuludumo luni, uma nibekezela nishaywa lapho nonile na? Kepha uma nibekezela lapho nenze okuhle nihlushwa, lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. 21
2:21
Math. 11:29
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe.

22

2:22
Isaya 53:9
2 Kor. 5:21
1 Joh. 3:5
“Ongenzanga isono,

akufunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe,”

23
2:23
Math. 27:39
Joh. 8:48
1 Pet. 3:9
owathi ethukwa, akaphindisanga athuke; ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga; 24
2:24
Isaya 53:5,12
Rom. 6:3
yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo; 25
2:25
AmaH. 119:176
Isaya 53:6
Hez. 34:5
Joh. 10:11
Heb. 13:20
ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kuMalusi noMbonisi wemiphefumulo yenu.