IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

U-Ahabi uhlangana noJehoshafati

221Bahlala iminyaka emithathu kungekho ukulwa phakathi kwe-Aramu no-Israyeli. 2

22:2
2 IziKr. 18:2
Kwathi ngomnyaka wesithathu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwa-Israyeli. 3Inkosi yakwa-Israyeli yathi ezincekwini zayo: “Niyazi ukuthi iRamoti Gileyadi lingelethu na? Kepha siyathula, asilikhiphi esandleni senkosi yase-Aramu.”

4

22:4
2 AmaKh. 3:7
Yathi kuJehoshafati: “Uyakuhamba nami ukulwa neRamoti Gileyadi na?”

UJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, amahhashi ami anjengamahhashi akho.” 5

22:5
2 AmaKh. 3:11
Kepha uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Ake ubuze namuhla izwi likaJehova.”

6Inkosi yakwa-Israyeli yayisibutha abaprofethi kungathi abantu abangamakhulu amane, yathi kubo: “Ngihambe ngilwe neRamoti Gileyadi, noma ngiliyeke na?”

Bathi: “Yenyuka, ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi.”

7Kepha uJehoshafati wathi: “Akusekho mprofethi kaJehova lapha ukuba sibuze kuye na?”

8Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Kusekhona umuntu munye, uMikhaya, indodana kaJimila, esingabuza ngaye kuJehova, kodwa ngiyamzonda, ngokuba akaprofethi okuhle ngami kepha okubi.”

Wathi uJehoshafati: “Inkosi mayingasho njalo.”

9Inkosi yakwa-Israyeli yayisibiza induna, yathi: “Landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila.”

10Inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi, kwaba yilowo nalowo esihlalweni sakhe sobukhosi, bembethe izambatho zabo, esibuyeni ngasesikhaleni sesango laseSamariya; bonke abaprofethi baprofetha phambi kwabo. 11USedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi, wathi: “Usho kanje uJehova, uthi: ‘Ngalezi uyakuqhubukusha ama-Aramu aze aphele.’ ”

12Bonke abaprofethi baprofetha kanje, bathi: “Yenyukela eRamoti Gileyadi, ube nempumelelo, ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi.”

13Isithunywa ebesihambile ukumbiza uMikhaya sakhuluma kuye, sathi: “Bheka, amazwi abaprofethi mahle enkosini ngamlomo munye; ngalokho izwi lakho malibe njengezwi lomunye wabo, ukhulume okuhle.”

14

22:14
Num. 22:38
Kepha uMikhaya wathi: “Kuphila kukaJehova, lokhu uJehova akushoyo kimi, lokhu ngiyakukhuluma khona.”

15Esefikile enkosini, inkosi yathi kuye: “Mikhaya, sihambe silwe neRamoti Gileyadi, noma siliyeke, na?”

Wathi kuyo: “Yenyuka, ube nempumelelo; uJehova uyakulinikela esandleni senkosi.”

16Yayisithi kuye inkosi: “Ngiyakukufungisa izikhathi ezingaki ukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso egameni likaJehova na?”

17

22:17
Num. 27:17
Math. 9:36
Wayesethi: “Ngabona wonke u-Israyeli ehlakazekile ezintabeni njengezimvu ezingenamalusi; uJehova wathi: ‘Laba abasenankosi; mababuyele, kube yilowo nalowo endlini yakhe ngokuthula.’ ”

18Yayisithi inkosi yakwa-Israyeli kuJehoshafati: “Angishongo yini kuwe ukuthi akayikuprofetha okuhle ngami, okubi kuphela.”

19UMikhaya wathi: “Ngalokho yizwa izwi likaJehova lokuthi: Ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, nebandla lonke lasezulwini limi ngakuye ngakwesokunene sakhe nangakwesokhohlo sakhe. 20UJehova wathi: ‘Ngubani oyakuyenga u-Ahabi ukuba enyuke afele eRamoti Gileyadi na?’

“Omunye washo ukuthi nomunye ukuthi. 21

22:21
Jobe 1:6
Kwavela umoya, wema phambi kukaJehova, wathi: ‘Mina ngiyakumyenga.’

“UJehova wathi kuye: ‘Ngantoni na?’

22“Wathi: ‘Ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emilonyeni yabaprofethi bakhe bonke.’

“Wayesethi: ‘Uyakumyenga, futhi uyakumahlula; hamba, wenze njalo.’

23“Bheka, ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emilonyeni yalaba baprofethi bakho bonke; uJehova ukhulumile okubi ngawe.”

24USedekiya indodana kaKhenahana wayesesondela, wamshaya uMikhaya esihlathini, wathi: “UMoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na?”

25

22:25
1 AmaKh. 20:30
Mika 1:2
Wathi uMikhaya: “Bheka, uyakukubona ngalolo suku oyakungena ngalo emakamelweni ngamakamelo ukuba ucashe.”

26Inkosi yakwa-Israyeli yathi: “Mthathe uMikhaya, umbuyisele ku-Amoni, umbusi womuzi, nakuJowashi indodana yenkosi, 27uthi: ‘Isho kanje inkosi, ithi: Fakani lona etilongweni, nimuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka, ngize ngibuye ngokuphila.’ ”

28Wayesethi uMikhaya: “Uma ubuya impela ngokuphila, uyakube engakhulumanga ngami uJehova.” Wathi futhi: “Yizwani nina bantu bonke.”

29Inkosi yakwa-Israyeli, noJehoshafati, inkosi yakwaJuda, base benyukela eRamoti Gileyadi. 30Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Ngiyakuziguqula, ngingene ekulweni, kepha wena wembathe izambatho zakho.” Yayisiziguqula inkosi yakwa-Israyeli, yangena ekulweni.

31

22:31
1 AmaKh. 20:16,24
Kepha inkosi yase-Aramu ibiyalile izinduna ezingamashumi amathathu nambili zezinqola zayo ngokuthi: “Ningalwi namuntu, omncane noma omkhulu, kuphela nenkosi yakwa-Israyeli yodwa.” 32Kwathi lapho izinduna zezinqola sezibonile uJehoshafati, zathi: “Impela lo uyinkosi yakwa-Israyeli.” Zase ziphambuka ukuba zilwe nayo, kepha uJehoshafati wamemeza. 33Kwathi sezibonile izinduna zezinqola ukuthi yena akasiyo inkosi yakwa-Israyeli, zabuya ekumlandeleni.

34

22:34
1 AmaKh. 20:42
Kepha umuntu othile wansala umnsalo wakhe ngokungazeleli nje, wayihlaba inkosi yakwa-Israyeli enhlanganisweni yebhantshi lensimbi, yathi kumshayeli: “Phenduka, ungikhiphe empini, ngokuba ngikhutshaziwe.” 35Ukulwa kwaqina ngalolo suku; inkosi yasekelwa enqoleni yayo malungana nama-Aramu, yafa ngakusihlwa; igazi lenxeba laphalazeka phansi enqoleni. 36Ekushoneni kwelanga kwadlula ekamu* lonke isimemo sokuthi: “Yilowo nalowo makaye emzini wakubo, yilowo nalowo ezweni lakubo.”

37Yafa-ke inkosi, yayiswa eSamariya; bayimbela inkosi eSamariya. 38

22:38
1 AmaKh. 21:19
2 AmaKh. 9:25
Sebeyihlanza inqola echibini laseSamariya, izinja zaxhapha igazi lakhe, nezifebe zageza khona njengezwi likaJehova abelikhulumile.

39Ezinye izindaba zika-Ahabi, nakho konke akwenzayo, nendlu yezimpondo zendlovu ayakhayo, nayo yonke imizi ayakhayo, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? 40U-Ahabi wayeselala koyise; u-Ahaziya waba yinkosi esikhundleni sakhe.

UJehoshafati uyinkosi kwaJuda; u-Ahaziya uyinkosi kwa-Israyeli

41

22:41
1 AmaKh. 15:24
18:14
UJehoshafati indodana ka-Asa waqala ukubusa kwaJuda ngomnyaka wesine ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. 42UJehoshafati wayeneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa; wabusa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eJerusalema. Igama likanina lalingu-Azuba indodakazi kaShilehi. 43Wahamba ngezindlela zonke zika-Asa uyise, kaphambukanga kuzo, enza okulungile emehlweni kaJehova. Kepha izindawo eziphakemeyo azisuswanga; abantu babesanikela, babesashisa impepho ezindaweni eziphakemeyo. 44
22:44
1 AmaKh. 15:14
UJehoshafati wenza ukuthula nenkosi yakwa-Israyeli.

45Ezinye izindaba zikaJehoshafati, namandla awabonakalisayo, nokulwa kwakhe, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? 46Insali yezifebe zethempeli ezazisasele emihleni kayise u-Asa wayixosha ezweni. 47

22:47
1 AmaKh. 15:12
Kwakungekho nkosi kwa-Edomi; kwabusa umbambeli.

48

22:48
2 Sam. 8:14
UJehoshafati walungisa imikhumbi yaseTharishishi ukuba iye e-Ofiri ukulanda igolide, kepha ayihambanga, ngokuba imikhumbi yaphuka e-Esiyoni Geberi. 49
22:49
1 AmaKh. 9:28
2 IziKr. 20:35
Khona u-Ahaziya indodana ka-Ahabi wathi kuJehoshafati: “Izinceku zami mazihambe nezinceku zakho emikhunjini.” Kepha uJehoshafati akavumanga.

50UJehoshafati wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide uyise; uJehoramu indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.

51U-Ahaziya indodana ka-Ahabi waqala ukubusa kwa-Israyeli eSamariya ngomnyaka weshumi nesikhombisa kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, wabusa iminyaka emibili kwa-Israyeli. 52Wenza okubi emehlweni kaJehova, wahamba ngendlela kayise, nangendlela kanina, nangendlela kaJerobowamu indodana kaNebati ayonisile u-Israyeli. 53

22:53
1 AmaKh. 12:28
16:31
Wakhonza uBali, wakhuleka kuye, wacunula uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, njengakho konke akwenzileyo uyise.