IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Ukukholwa namandla akho okunqoba

51

5:1
Joh. 1:12
1 Joh. 4:2
Yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu, nalowo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. 2Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, nxa sithanda uNkulunkulu, senza imiyalo yakhe. 3
5:3
Math. 11:29
Joh. 14:15
15:10
2 Joh. 6
Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe; nemiyalo yakhe ayinzima, 4
5:4
Joh. 16:33
ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe; lokhu kuyinqobo enqobe izwe: ukukholwa kwethu. 5
5:5
1 Kor. 15:57
1 Joh. 4:4
Ngubani onqoba izwe, uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu na?

6

5:6
Math. 3:13
Joh. 1:32
19:16,34
Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu, kungengamanzi odwa kodwa ngamanzi nangegazi; noMoya ungofakazayo, ngokuba uMoya uyiqiniso. 7Ngokuba bathathu abafakazayo, 8uMoya, namanzi, negazi; labo abathathu bavumelana entweni inye. 9
5:9
Joh. 5:36
Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kunalobo, ngokuba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobu abufakazile ngeNdodana yakhe. 10
5:10
Rom. 8:16
Okholwa yiNdodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa nguNkulunkulu umenze umqambimanga, ngokuba engakholwanga ngubufakazi uNkulunkulu abufakazile ngeNdodana yakhe. 11
5:11
Joh. 1:4
1 Joh. 2:25
Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokhu kuphila kuseNdodaneni yakhe. 12
5:12
Joh. 3:36
5:24
14:6
Onayo iNdodana unokuphila; ongenayo iNdodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila.

13

5:13
Joh. 20:31
Nginilobele lokho, ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu. 14
5:14
Luk. 11:9
Joh. 15:7
1 Joh. 3:22
Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi, uma sicela utho ngokwentando yakhe, uyasizwa. 15
5:15
Mark. 11:24
Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo, esikucele kuye.

16

5:16
Num. 15:30
Jer. 7:16
Math. 12:31
Heb. 6:4
10:26
Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele, uyakumnika ukuphila, ekunika labo abenza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa; angisho ukuba kucelwe ngaleso. 17
5:17
1 Joh. 3:4
Konke ukungalungi kuyisono; kukhona isono esingesiso esokufa.

18

5:18
1 Joh. 3:9
Siyazi ukuthi yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina, nomubi akamthinti. 19
5:19
Gal. 1:4
1 Joh. 2:15
Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. 20
5:20
Joh. 17:3
Kepha sazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso; sikuye oweqiniso, kuyo iNdodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade.

21

5:21
Eks. 20:3
1 Kor. 10:14
Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.