IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Hlolani omoya

41

4:1
Math. 7:15
IzE. 20:29
1 Kor. 14:29
1 Thes. 5:21
2 Pet. 2:1
2 Joh. 7
IsAmb. 2:2
Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini; ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. 2
4:2
1 Kor. 12:1
1 Joh. 5:1
Yazini uMoya kaNkulunkulu ngalokhu: bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu; 3
4:3
2 Thes. 2:3
1 Joh. 2:18,22
lowo moya ongamvumi uJesu akasiye okaNkulunkulu; lowo ungowomphikukristu enizwe ngaye ukuthi uyeza, nakalokhu usefikile ezweni.

4

4:4
Joh. 16:33
NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile, ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. 5
4:5
Joh. 3:31
8:23
15:19
Bona bangabezwe; ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. 6
4:6
Joh. 8:47
3 Joh. 11
Thina singabakaNkulunkulu; omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiye okaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka.

Ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu

7

4:7
1 Joh. 2:29
Bathandekayo, masithandane, ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. 8Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. 9
4:9
Joh. 3:16
Rom. 5:8
8:32
1 Joh. 3:16
Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. 10
4:10
Joh. 15:16
Rom. 3:24
2 Kor. 5:19
1 Joh. 2:2
Uthando lukulokhu, kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina, wathuma iNdodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. 11
4:11
Math. 18:33
Joh. 15:12
Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. 12
4:12
Eks. 33:20
Dut. 4:12
Joh. 1:18
1 Thim. 6:16
1 Joh. 2:5
UNkulunkulu akazange abonwe muntu; uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, nothando lwakhe luphelele kithi.

13

4:13
Joh. 14:20
Rom. 5:5
1 Joh. 3:24
Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye, naye kithi, ngokuba usiphile okukaMoya wakhe. 14
4:14
Joh. 1:14
3:16
12:47
1 Joh. 1:1
Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uYise wayithuma iNdodana ibe nguMsindisi wezwe. 15
4:15
1 Joh. 2:23
Lowo ovuma ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye kuNkulunkulu. 16
4:16
Rom. 5:5
Thina siyalwazi, sikholwa yilo lolu thando uNkulunkulu analo kithina. UNkulunkulu uluthando, nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. 17
4:17
Jak. 2:13
1 Joh. 2:28
3:21
Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi, ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa, ngokuba njengalokhu enjalo yena, sinjalo nathi kuleli zwe. 18
4:18
Rom. 8:15
Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni.

19Thina siyathanda, ngokuba yena wasithanda kuqala. 20

4:20
1 Joh. 2:4,11
Uma umuntu esho ukuthi: “Ngiyamthanda uNkulunkulu,” kepha ezonda umzalwane wakhe, ungumqambimanga; ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga. 21
4:21
Lev. 19:18
Math. 22:39
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Pet. 4:8
1 Joh. 3:11
Yebo, lo myalo sinawo, uvela kuNkulunkulu, wokuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe.

5

Ukukholwa namandla akho okunqoba

51

5:1
Joh. 1:12
1 Joh. 4:2
Yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu, nalowo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. 2Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, nxa sithanda uNkulunkulu, senza imiyalo yakhe. 3
5:3
Math. 11:29
Joh. 14:15
15:10
2 Joh. 6
Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe; nemiyalo yakhe ayinzima, 4
5:4
Joh. 16:33
ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe; lokhu kuyinqobo enqobe izwe: ukukholwa kwethu. 5
5:5
1 Kor. 15:57
1 Joh. 4:4
Ngubani onqoba izwe, uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu na?

6

5:6
Math. 3:13
Joh. 1:32
19:16,34
Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu, kungengamanzi odwa kodwa ngamanzi nangegazi; noMoya ungofakazayo, ngokuba uMoya uyiqiniso. 7Ngokuba bathathu abafakazayo, 8uMoya, namanzi, negazi; labo abathathu bavumelana entweni inye. 9
5:9
Joh. 5:36
Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kunalobo, ngokuba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobu abufakazile ngeNdodana yakhe. 10
5:10
Rom. 8:16
Okholwa yiNdodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa nguNkulunkulu umenze umqambimanga, ngokuba engakholwanga ngubufakazi uNkulunkulu abufakazile ngeNdodana yakhe. 11
5:11
Joh. 1:4
1 Joh. 2:25
Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokhu kuphila kuseNdodaneni yakhe. 12
5:12
Joh. 3:36
5:24
14:6
Onayo iNdodana unokuphila; ongenayo iNdodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila.

13

5:13
Joh. 20:31
Nginilobele lokho, ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu. 14
5:14
Luk. 11:9
Joh. 15:7
1 Joh. 3:22
Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi, uma sicela utho ngokwentando yakhe, uyasizwa. 15
5:15
Mark. 11:24
Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo, esikucele kuye.

16

5:16
Num. 15:30
Jer. 7:16
Math. 12:31
Heb. 6:4
10:26
Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele, uyakumnika ukuphila, ekunika labo abenza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa; angisho ukuba kucelwe ngaleso. 17
5:17
1 Joh. 3:4
Konke ukungalungi kuyisono; kukhona isono esingesiso esokufa.

18

5:18
1 Joh. 3:9
Siyazi ukuthi yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina, nomubi akamthinti. 19
5:19
Gal. 1:4
1 Joh. 2:15
Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. 20
5:20
Joh. 17:3
Kepha sazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso; sikuye oweqiniso, kuyo iNdodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade.

21

5:21
Eks. 20:3
1 Kor. 10:14
Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.