IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Uphawu lwabantwana bakaNkulunkulu

31

3:1
Joh. 1:12
16:3
17:25
Bhekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu; futhi siyibo. Ngalokho izwe alisazi, ngokuba alimazanga yena. 2
3:2
Math. 5:8
Rom. 8:18
1 Kor. 15:49
Fil. 3:21
Kol. 3:4
2 Pet. 1:4
Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi, nxa ebonakaliswa, siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. 3
3:3
2 Kor. 7:1
1 Pet. 1:15
Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula, njengokuba yena ehlambulukile.

4

3:4
1 Joh. 5:17
Bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. 5
3:5
Isaya 53:4
2 Kor. 5:21
1 Pet. 2:22
Senazi ukuthi yena wabonakaliswa, ukuze asuse izono; akukho sono kuye. 6
3:6
Rom. 6:14
1 Joh. 2:3
3 Joh. 11
Lowo ohlala kuye akoni; lowo owonayo akambonanga, futhi akamazi.

7

3:7
Ef. 5:6
1 Joh. 2:29
Bantwanyana, maningadukiswa muntu; owenza ukulunga ulungile, njengokuba yena elungile; 8
3:8
Joh. 8:44
owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. 9
3:9
1 Pet. 1:23
1 Joh. 5:18
Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye; futhi akanakona, ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. 10
3:10
1 Joh. 2:29
4:8
Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane; lowo ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu, naye ongamthandi umzalwane wakhe.

11

3:11
Joh. 15:12
1 Thes. 4:9
1 Joh. 2:7
Nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane, 12
3:12
Gen. 4:8
Heb. 11:4
kungabi njengoKayini owaba ngowomubi, wabulala umfowabo; wambulalelani na? Ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha eyomfowabo yayilungile.

Uthando lwabazalwane

13

3:13
Joh. 15:18
Ningamangali, bazalwane, uma izwe linizonda. 14
3:14
Joh. 5:24
1 Joh. 2:9
Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni, sangena ekuphileni, ngokuba sithanda abazalwane; ongathandiyo uhlezi ekufeni. 15
3:15
Math. 5:21
Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali; niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye.

16

3:16
Joh. 15:13
Rom. 5:8
Ef. 5:2,25
1 Joh. 4:9
Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu; nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. 17
3:17
Dut. 15:7
Luk. 3:11
Jak. 2:15
Kepha yena onemfuyo yezwe, ebona umzalwane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? 18Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso.

Ukuba nesibindi phambi kukaNkulunkulu

19Ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso; sizakuyithulisa inhliziyo yethu phambi kwakhe 20

3:20
AmaH. 139:1
ngokuthi uma inhliziyo yethu isilahla, uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo yethu, futhi uyazi konke.

21

3:21
Rom. 5:1
Heb. 4:16
1 Joh. 2:28
Bathandekayo, uma inhliziyo ingasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu, 22
3:22
AmaH. 10:17
34:16
145:18
IzA. 15:28
28:9
Jer. 29:12
Mark. 11:24
1 Joh. 5:14
nesikucelayo siyakukwamukeliswa nguye, ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza okuthandekayo ebusweni bakhe. 23
3:23
Lev. 19:18
Joh. 6:29
Ef. 5:2
1 Pet. 4:8
Yilo umyalo wakhe ukuba sikholwe egameni leNdodana yakhe uJesu Kristu, sithandane, njengokuba asinika umyalo. 24
3:24
Joh. 14:23
Rom. 8:9
1 Joh. 4:12
Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye; siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngaye uMoya asinike yena.

4

Hlolani omoya

41

4:1
Math. 7:15
IzE. 20:29
1 Kor. 14:29
1 Thes. 5:21
2 Pet. 2:1
2 Joh. 7
IsAmb. 2:2
Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini; ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. 2
4:2
1 Kor. 12:1
1 Joh. 5:1
Yazini uMoya kaNkulunkulu ngalokhu: bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu; 3
4:3
2 Thes. 2:3
1 Joh. 2:18,22
lowo moya ongamvumi uJesu akasiye okaNkulunkulu; lowo ungowomphikukristu enizwe ngaye ukuthi uyeza, nakalokhu usefikile ezweni.

4

4:4
Joh. 16:33
NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile, ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. 5
4:5
Joh. 3:31
8:23
15:19
Bona bangabezwe; ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. 6
4:6
Joh. 8:47
3 Joh. 11
Thina singabakaNkulunkulu; omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiye okaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka.

Ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu

7

4:7
1 Joh. 2:29
Bathandekayo, masithandane, ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu, nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. 8Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. 9
4:9
Joh. 3:16
Rom. 5:8
8:32
1 Joh. 3:16
Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. 10
4:10
Joh. 15:16
Rom. 3:24
2 Kor. 5:19
1 Joh. 2:2
Uthando lukulokhu, kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina, wathuma iNdodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. 11
4:11
Math. 18:33
Joh. 15:12
Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. 12
4:12
Eks. 33:20
Dut. 4:12
Joh. 1:18
1 Thim. 6:16
1 Joh. 2:5
UNkulunkulu akazange abonwe muntu; uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, nothando lwakhe luphelele kithi.

13

4:13
Joh. 14:20
Rom. 5:5
1 Joh. 3:24
Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye, naye kithi, ngokuba usiphile okukaMoya wakhe. 14
4:14
Joh. 1:14
3:16
12:47
1 Joh. 1:1
Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uYise wayithuma iNdodana ibe nguMsindisi wezwe. 15
4:15
1 Joh. 2:23
Lowo ovuma ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye kuNkulunkulu. 16
4:16
Rom. 5:5
Thina siyalwazi, sikholwa yilo lolu thando uNkulunkulu analo kithina. UNkulunkulu uluthando, nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. 17
4:17
Jak. 2:13
1 Joh. 2:28
3:21
Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi, ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa, ngokuba njengalokhu enjalo yena, sinjalo nathi kuleli zwe. 18
4:18
Rom. 8:15
Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni.

19Thina siyathanda, ngokuba yena wasithanda kuqala. 20

4:20
1 Joh. 2:4,11
Uma umuntu esho ukuthi: “Ngiyamthanda uNkulunkulu,” kepha ezonda umzalwane wakhe, ungumqambimanga; ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga. 21
4:21
Lev. 19:18
Math. 22:39
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1 Thes. 4:9
1 Pet. 4:8
1 Joh. 3:11
Yebo, lo myalo sinawo, uvela kuNkulunkulu, wokuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe.

5

Ukukholwa namandla akho okunqoba

51

5:1
Joh. 1:12
1 Joh. 4:2
Yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu, nalowo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. 2Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, nxa sithanda uNkulunkulu, senza imiyalo yakhe. 3
5:3
Math. 11:29
Joh. 14:15
15:10
2 Joh. 6
Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe; nemiyalo yakhe ayinzima, 4
5:4
Joh. 16:33
ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe; lokhu kuyinqobo enqobe izwe: ukukholwa kwethu. 5
5:5
1 Kor. 15:57
1 Joh. 4:4
Ngubani onqoba izwe, uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu na?

6

5:6
Math. 3:13
Joh. 1:32
19:16,34
Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu, kungengamanzi odwa kodwa ngamanzi nangegazi; noMoya ungofakazayo, ngokuba uMoya uyiqiniso. 7Ngokuba bathathu abafakazayo, 8uMoya, namanzi, negazi; labo abathathu bavumelana entweni inye. 9
5:9
Joh. 5:36
Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kunalobo, ngokuba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobu abufakazile ngeNdodana yakhe. 10
5:10
Rom. 8:16
Okholwa yiNdodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa nguNkulunkulu umenze umqambimanga, ngokuba engakholwanga ngubufakazi uNkulunkulu abufakazile ngeNdodana yakhe. 11
5:11
Joh. 1:4
1 Joh. 2:25
Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokhu kuphila kuseNdodaneni yakhe. 12
5:12
Joh. 3:36
5:24
14:6
Onayo iNdodana unokuphila; ongenayo iNdodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila.

13

5:13
Joh. 20:31
Nginilobele lokho, ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu. 14
5:14
Luk. 11:9
Joh. 15:7
1 Joh. 3:22
Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi, uma sicela utho ngokwentando yakhe, uyasizwa. 15
5:15
Mark. 11:24
Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo, esikucele kuye.

16

5:16
Num. 15:30
Jer. 7:16
Math. 12:31
Heb. 6:4
10:26
Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele, uyakumnika ukuphila, ekunika labo abenza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa; angisho ukuba kucelwe ngaleso. 17
5:17
1 Joh. 3:4
Konke ukungalungi kuyisono; kukhona isono esingesiso esokufa.

18

5:18
1 Joh. 3:9
Siyazi ukuthi yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina, nomubi akamthinti. 19
5:19
Gal. 1:4
1 Joh. 2:15
Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. 20
5:20
Joh. 17:3
Kepha sazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso; sikuye oweqiniso, kuyo iNdodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade.

21

5:21
Eks. 20:3
1 Kor. 10:14
Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.