IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UJesu Kristu unguMmeli

21

2:1
Rom. 8:34
1 Thim. 2:5
Heb. 7:25
9:24
Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona, sinoMmeli kuYise, uJesu Kristu olungileyo; 2
2:2
Joh. 1:29
Rom. 3:25
2 Kor. 5:18
Kol. 1:20
yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke.

3Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena, uma sigcina imiyalo yakhe. 4

2:4
1 Joh. 1:6
Lowo othi: “Ngiyamazi,” engagcini imiyalo yakhe, ungumqambimanga, iqiniso alikho kuye; 5
2:5
Joh. 14:21,23
kepha ogcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye; 6
2:6
Math. 11:29
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Kol. 2:6
1 Pet. 2:21
lowo othi uhlala kuye, yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena.

Umyalo omusha

7

2:7
Joh. 13:34
1 Joh. 3:11
2 Joh. 5
Bathandekayo, anginilobeli umyalo omusha, kodwa umyalo omdala enaninawo kwasekuqaleni; umyalo omdala uyizwi enalizwayo. 8
2:8
Joh. 1:9
8:12
Rom. 13:12
Futhi nginilobela umyalo omusha owona uyiqiniso kuye nakini, ngokuba ubumnyama buyadlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya.

9

2:9
1 Kor. 13:2
1 Joh. 3:14
Lowo othi usekukhanyeni, abe ezonda umzalwane wakhe, usesebumnyameni kuze kube kalokhu. 10Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye; 11
2:11
Joh. 11:10
kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, akazi lapho eya khona, ngokuba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. 12
2:12
Luk. 24:47
IzE. 10:43
Ngilobela nina bantwanyana, ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. 13
2:13
Joh. 1:1
1 Joh. 1:1
Ngilobela nina boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobela nina zinsizwa, ngokuba nimnqobile omubi. 14
2:14
Ef. 6:10
Nginilobele, bantwanyana, ngokuba niyamazi uYise. Nginilobele, boyise, ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele, zinsizwa, ngokuba ninamandla, izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi.

Isixwayiso sokungathandi izwe

15

2:15
Joh. 15:19
Rom. 12:2
Jak. 4:4
Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaYise alukho kuye, 16
2:16
IzA. 27:20
Thith. 2:12
ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuYise, kodwa kuvela ezweni. 17
2:17
Isaya 40:6
Math. 7:24
1 Kor. 7:31
Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo; kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade.

Ukufika kwabaphikukristu

18

2:18
Math. 24:24
1 Kor. 10:11
2 Thes. 2:3
Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina, njengalokho nezwa ukuthi umphikukristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphikukristu abaningi; ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. 19
2:19
AmaH. 41:9
IzE. 20:30
1 Kor. 11:19
Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi; ngokuba uma bebengabakithi, babeyakuhlala nathi; kodwa baphuma, ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi.

20

2:20
1 Kor. 2:15
Ef. 1:13
Nina ninokugcotshwa okuvela koNgcwele, niyazi nonke. 21Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni. 22
2:22
1 Joh. 4:3
2 Joh. 7
Ngubani ongumqambimanga, uma kungesiye ophika ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumphikukristu ophika uYise neNdodana. 23
2:23
Joh. 5:23
1 Joh. 4:15
Yilowo nalowo ophika iNdodana akanaye uYise; ovuma iNdodana unaye noYise.

24Lokho enakuzwayo kwasekuqaleni, makuhlale kinina. Uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni, nani niyakuhlala kuyo iNdodana nakuye uYise. 25

2:25
Joh. 6:40
1 Joh. 5:11
Yilesi isithembiso yena asethembisa sona: ukuphila okuphakade.

26Nganilobela lokho ngabo abanidukisayo. 27

2:27
Jer. 31:34
Joh. 14:26
1 Thes. 4:9
Nina-ke, ukugcoba enakwamukela kuye kuhlala kini, anidingi ukuba nobani anifundise; kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso, akusiwo amanga, nanjengokuba kunifundisile, hlalani kuye.

28

2:28
Mark. 8:38
Joh. 15:4
1 Joh. 3:2,21
Nakalokhu, bantwanyana, hlalani kuye, ukuze, nxa ebonakala, sibe nesibindi, singabi namahloni sinyibe kuye ekubonakaleni kwakhe.

29

2:29
1 Joh. 3:7,10
Uma nazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi yilowo nalowo owenza ukulunga uzelwe nguye.