IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Izwi liyabonakaliswa ngoKristu

11

1:1
Luk. 1:2
24:39
Joh. 1:1
2 Pet. 1:16
Lokho okwakukhona kwasekuqaleni, esakuzwa, sakubona ngamehlo ethu, sakubheka, nezandla zethu zakuphatha, okwezwi lokuphila – 2
1:2
2 Thim. 1:10
lokho kuphila kwabonakaliswa, sakubona, siyaqinisa sinishumayeza lokho kuphila okuphakade okwakukhona kuYise, kwabonakaliswa kithina – 3
1:3
Joh. 17:21
1 Kor. 1:9
lokho esikubonileyo, sakuzwa, sinishumayeza khona nani, ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi. Kepha thina sinenhlanganyelo noYise naneNdodana yakhe uJesu Kristu. 4
1:4
Joh. 15:11
2 Joh. 12
Sesiyanilobela lokhu, ukuze intokozo yenu iphelele.

Ukuhamba ekukhanyeni

5

1:5
1 Thim. 6:16
Jak. 1:17
Nanti izwi esalizwa kuye, sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. 6
1:6
Joh. 3:20
1 Joh. 2:4
Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni, sinamanga, asenzi iqiniso; 7
1:7
Heb. 9:14
1 Pet. 1:18
IsAmb. 1:5
kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke.

8

1:8
1 AmaKh. 8:46
IzA. 20:9
Shum. 7:21
Rom. 3:10
Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. 9
1:9
AmaH. 32:5
IzA. 28:13
Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. 10Uma sithi asonanga, simenza umqambimanga, nezwi lakhe alikho kithi.