IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Isichasiselo ngenyama yokuhlatshelwe izithombe

81

8:1
IzE. 15:20
Maqondana nokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. 2
8:2
Gal. 6:3
Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi; 3
8:3
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 13:12
Gal. 4:9
kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye.

4

8:4
Dut. 4:39
6:4
Mark. 12:29
1 Kor. 10:19
Ef. 4:5
1 Thim. 2:5
Ngakho-ke maqondana nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akakho omunye uNkulunkulu, munye kuphela. 5Ngokuba noma kukhona okuthiwa onkulunkulu, nokuba kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
IzE. 17:29
Rom. 11:36
1 Kor. 12:5
Fil. 2:11
Kol. 1:16
Heb. 1:2
nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi inye, uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye.

7

8:7
Rom. 14:1,23
1 Kor. 10:25
Kepha lokho kwazi akukho kubo bonke. Kodwa abanye, lokhu bejwayelene nezithombe kuze kube manje, bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. 8
8:8
Rom. 14:17
Heb. 13:9
Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu; ngokuba noma singadli, asilahlekelwa lutho; noma sidla, asizuzi lutho. 9
8:9
Rom. 14:13,20
Gal. 5:13
Qaphelani kodwa, funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. 10Ngokuba uma umuntu ekubona wena onokwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza walowo osebuthakathaka akayikududeka yini, aze adle okuhlatshelwe isithombe, na? 11
8:11
Rom. 14:15
Khona obuthakathaka useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu. 12Kanjalo uma nona kubazalwane, nilimaza unembeza wabo obuthakathaka, niyona kuKristu. 13
8:13
2 Kor. 11:29
Ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.

9

Inkululeko nelungelo likaPawulu

91

9:1
IzE. 9:15
13:2
Rom. 1:1
1 Kor. 4:15
Gal. 1:1
Angikhululekile na? Angisiye umphostoli na? Angimbonanga uJesu iNkosi yethu na? Nina anisiwo umsebenzi wami eNkosini na? 2
9:2
2 Kor. 3:2
Noma ngingesiye umphostoli kwabanye, nokho kinina nginguye, ngokuba uphawu lobuphostoli bami eNkosini yinina.

3Lokhu kungukuziphendulela kwami kwabangisolayo. 4

9:4
Luk. 10:7
Asinalungelo yini lokudla nokuphuza na? 5
9:5
Math. 8:14
13:55
Asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abaphostoli, nabafowabo beNkosi, noKhefase, na? 6
9:6
2 Thes. 3:8
Kanti yimi kuphela noBarnaba esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na?

7

9:7
2 Thim. 2:6
Ngubani oke aye empini ngezakhe izindleko na? Ngubani otshala isivini, angazidli izithelo zaso, na? Ngubani owalusa umhlambi, angadli ubisi lomhlambi, na? 8Lokho ngikusho ngokwabantu nje na? Nomthetho kambe kawusho khona lokho na? 9
9:9
Dut. 25:4
Ngokuba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi: “Ungayifaki inkabi isifonyo, nxa ibhula amabele.” Konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? 10Noma ukusho ngenxa yethu impela na? Yebo, kwalotshwa ngenxa yethu, ngokuba olimayo kufanele alime enethemba, nobhulayo abhule enethemba lokwabelwa naye. 11
9:11
Rom. 15:27
Gal. 6:6
Uma thina sihlwanyele kini okomoya, kuyinto enkulu yini, uma sizovuna okwenu kwenyama na? 12
9:12
IzE. 20:33
1 Kor. 13:7
2 Kor. 11:9
12:13
1 Thes. 2:7
Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungebe yithi kakhulu na? Nokho asilisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke, ukuze singalithiyi ivangeli likaKristu. 13
9:13
Lev. 2:3
6:15
Num. 18:8
Dut. 18:1
Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli nokuthi abakhonza e-altare bahlanganyela ne-altare na? 14
9:14
Math. 10:9
Luk. 10:7
1 Thim. 5:17
Ngokunjalo iNkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli.

15

9:15
IzE. 18:3
20:34
1 Kor. 4:12
1 Thes. 2:9
Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto; futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi; ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenz' ize udumo lwami. 16
9:16
Jer. 20:9
Rom. 1:14
Ngokuba noma ngishumayela ivangeli, anginaludumo ngalokho, ngokuba ngimelwe ukwenze njalo; ngokuba maye kimina uma ngingalishumayeli ivangeli! 17
9:17
1 Kor. 4:1
Ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami, nginomvuzo; kepha uma kungengakho ukuzithandela kwami, khona-ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. 18Pho, uyini umvuzo wami na? Uyilokhu ukuba nxa ngishumayela ivangeli, ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini.

UPawulu uyisigqila sabo bonke

19

9:19
Math. 20:26
Rom. 11:14
Ngokuba noma ngikhululekile kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke, ukuze ngizuze abaningi. 20
9:20
IzE. 16:3
21:23
KubaJuda ngaba njengomJuda, ukuze ngizuze abaJuda; kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingephansi komthetho mina, ukuze ngizuze abaphansi komthetho; 21
9:21
Gal. 2:3
kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiye ongenamthetho kuNkulunkulu kepha ngiphansi komthetho kaKristu, ukuze ngizuze abangenamthetho; 22
9:22
Rom. 15:1
1 Kor. 10:33
2 Kor. 11:29
kwababuthakathaka ngaba buthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka; sengaba yikho konke kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye. 23Ngikwenza konke ngenxa yevangeli, ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona.

Isigijimi senkolo

24

9:24
Fil. 3:14
Heb. 12:1
Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye owamukela umklomelo? Gijimani kanjalo, ukuze niwuthole. 25
9:25
2 Thim. 2:4
4:7
Jak. 1:12
1 Pet. 1:4
5:4
Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke; labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. 26Ngakho-ke mina ngiyagijima kungengokungathi kangiqondi; ngiyagadla kungengokungathi ngishaya umoya. 27
9:27
Rom. 13:14
Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila, ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo.

10

Ningahlubuki uNkulunkulu njengalokho benza abakwa-Israyeli

101

10:1
Eks. 13:21
14:21
Num. 9:15
AmaH. 78:13
Ngokuba angithandi, bazalwane, ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle; 2bonke baphapathizwa kuMose efwini naselwandle; 3
10:3
Eks. 16:14
Dut. 8:3
AmaH. 105:40
bonke badla kudla kunye komoya; 4
10:4
Eks. 17:6
Num. 20:10
bonke baphuza kuphuza kunye komoya; ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. 5
10:5
Num. 14:16,29
26:65
Heb. 3:17
Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo; ngokuba bashaywa phansi ehlane.

6

10:6
Num. 11:4
Kepha lokho kwaba yizibonelo kithi, size singafisi okubi, njengalokho bona babekufisa. 7
10:7
Eks. 23:13
32:6
1 Joh. 5:21
Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo, njengokulotshiweyo ukuthi: “Abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma ukuba badlale.” 8
10:8
Num. 25:1
1 Kor. 6:18
Futhi asingenzi ubufebe njengokuba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu. 9
10:9
Eks. 17:2
Num. 21:5
AmaH. 95:8
IzE. 5:9
Futhi asingayilingi iNkosi njengabanye kubo bayilinga, babhujiswa yizinyoka. 10
10:10
Eks. 12:23
Num. 14:1
2 Sam. 24:16
Fil. 2:14
Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona, babhujiswa ngumbulali.

11

10:11
Rom. 15:4
1 Kor. 9:10
Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo; kulotshelwe ukusiyala thina, osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. 12
10:12
Rom. 11:20
Ngakho-ke osuka ethi umi, akaqaphele ukuba angawi. 13
10:13
1 Kor. 1:9
1 Thes. 5:24
Anifikelwanga ukulingwa okungenjengokwabantu; kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okukuthwala.

Ningakhonzi izithombe

14

10:14
IzE. 15:20
Ngalokho-ke, bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. 15
10:15
1 Kor. 2:15
Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo; qondani engikushoyo. 16
10:16
Math. 26:26
IzE. 2:42
Isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na? Isinkwa esisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? 17
10:17
Rom. 12:5
1 Kor. 12:12,20,27
Ngokuba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. 18
10:18
Lev. 2:3
7:6,14
1 Kor. 9:13
Bhekani u-Israyeli ngokwenyama. Abadla imihlatshelo abasibo abahlanganyela ne-altare na? 19
10:19
1 Kor. 8:4
Ngakho ngithini pho? Ngithi okuhlatshelwe isithombe kuyinto na? nokuthi isithombe siyinto na? 20
10:20
Lev. 17:7
AmaH. 106:37
Kodwa ngithi: Lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amademoni, kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namademoni. 21
10:21
2 Kor. 6:15
Ningesiphuze isitsha seNkosi kanye nesitsha samademoni; ningelihlanganyele itafula leNkosi kanye netafula lamademoni. 22
10:22
Dut. 32:21
Kumbe siyayivusela iNkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na?

Inkululeko yobuKristu; uthando

23

10:23
1 Kor. 6:12
Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke; kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. 24
10:24
Rom. 15:1
1 Kor. 13:5
Fil. 2:4
Akungabikho ozifunela okwakhe, kodwa akube yilowo nalowo afunele omunye. 25Konke okuthengiswa esilaheni* kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza, 26
10:26
Eks. 19:5
AmaH. 24:1
50:12
ngokuba umhlaba ungoweNkosi, nakho konke okukuwo. 27Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. 28
10:28
1 Kor. 8:7
Kepha uma umuntu ethi kini: “Lokhu kuhlatshelwe izithombe,” ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo nangenxa kanembeza, 29
10:29
Rom. 14:14
kangisho owakho unembeza, ngisho owalowo omunye. Ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe ngunembeza womunye na? 30
10:30
Rom. 14:6
1 Thim. 4:4
Uma ngidla ngokubonga, ngihlanjalazelwani ngalokho engikubongayo na? 31
10:31
Dut. 8:10
Kol. 3:17
Ngakho-ke noma nidla, noma niphuza, noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. 32
10:32
Rom. 14:13
Ningakhubekisi nabaJuda, namaGreki, nabandla likaNkulunkulu, 33
10:33
1 Kor. 9:19
njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke, ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi, ukuze basindiswe.