IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Iziluleko nemithetho yokugana

71Maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane. 2

7:2
Gen. 2:18
Kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. 3
7:3
1 Pet. 3:7
Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo; nomfazi enze njalo endodeni. 4Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa yindoda enawo; kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. 5Ningagodlelani, kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. 6Lokho ngikusho ngemvume, angikusho ngomyalo. 7
7:7
Math. 19:11
Nokho ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami; kepha yilowo nalowo unesakhe isiphiwo somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje, omunye kanje.

8Kepha ngithi kwabangaganiwe nakubafelokazi: Kuhle kubona, uma behlala benjengami. 9

7:9
1 Thim. 5:14
Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane, ngokuba kuhle ukuganana kunokusha.

10

7:10
Math. 5:32
19:6
Mark. 10:11
Luk. 16:18
Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangahlukani nendoda; 11– kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe – nendoda ingamlahli umkayo.

12Kepha kwabanye kusho mina, akusho iNkosi, ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo, yena-ke evuma ukuhlala naye, angamlahli; 13nomfazi, uma enendoda engakholwayo, yona-ke ivuma ukuhlala naye, angayishiyi indoda. 14Ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngomfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe bangcolile; kepha kalokhu bangcwele.

15

7:15
Rom. 12:18
14:19
Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye; umzalwane noma umzalwanekazi kaboshiwe kokunjalo. Kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. 16
7:16
1 Pet. 3:1
Ngokuba wena mfazi, wazi ngani ukuthi ungeyisindise indoda yakho? Nawe ndoda, wazi ngani ukuthi ungemsindise umkakho na?

17Kuphela nje ukuba yilowo nalowo ahambe njengokuba iNkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyala kanjalo emabandleni onke. 18Ukhona obizwe esokile na? Kangabi njengongasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. 19

7:19
Rom. 2:25
Gal. 5:6
6:15
Ukusoka akulutho, nokungasoki akulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. 20Akube yilowo nalowo ahlale kulokho kubizwa abizwe ekukho. 21
7:21
1 Thim. 6:1
Ubizwe uyisigqila na? Ungakhathazeki ngalokho. Kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, kukhethe lokho. 22
7:22
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
Gal. 3:28
5:13
Ef. 6:6
Filem. 16
1 Pet. 2:16
Ngokuba owabizelwa eNkosini eyisigqila ungokhululekile weNkosi; ngokunjalo nowabizwa ekhululekile uyisigqila sikaKristu. 23
7:23
1 Kor. 6:20
2 Kor. 11:20
Heb. 9:12
1 Pet. 1:18
2 Pet. 2:1
Nithengiwe ngenani elikhulu; ningabi yizigqila zabantu. 24Bazalwane, akube yilowo nalowo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho.

25Kepha maqondana nezintombi anginamyalo weNkosi, kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa yiNkosi. 26

7:26
Jer. 16:2
Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. 27Uboshelwe kumfazi na? Ungafuni ukukhululeka. Ukhululekile kumfazi na? Ungamfuni umfazi. 28
7:28
Luk. 21:23
Kepha-ke uma uganwa, kawoni; nentombi uma igana, kayoni; kepha abanjalo bayakuba nosizi enyameni; kepha mina benginiphephisa.

29

7:29
Rom. 13:11
1 Pet. 4:7
Ngisho lokhu kodwa, bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile; ngakho emva kwalokhu abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo babe njengabangakhaliyo, 30nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangenanto, 31
7:31
AmaH. 39:6
Isaya 40:6
1 Pet. 1:24
Jak. 1:10
1 Joh. 2:15
nabasebenzisa leli zwe babe njengabangalisebenzisi, ngokuba isimo saleli zwe siyadlula.

32Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalela okweNkosi ukuba angayithokozisa kanjani iNkosi. 33

7:33
Luk. 14:20
Kepha oganiweyo ukhathalela okwezwe ukuba angathokozisa kanjani umkakhe, 34wahlukene phakathi. Nongaganile oyintombi ukhathalela okweNkosi, ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni; kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. 35Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kinina; akusikho ukuba nginigaxe ngentambo kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele eNkosini ngokungaphazameki.

36Kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe, uma isikhulile ngeminyaka, akenze akubonayo, uma kumelwe ukuba kwenziwe kanjalo; akoni; mabaganane. 37Kepha omiyo eqinile enhliziyweni yakhe, engacindezelwa lutho, angenza akubonayo; uma esenqumile enhliziyweni yakhe ukuthi uzakugcina indodakazi yakhe iyintombi, wenza kahle. 38Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe, wenza kahle; kepha ongayendisiyo wenza kahle kakhulu.

39

7:39
Rom. 7:2
Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona; kepha uma indoda isifile, ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe, kuphela ukuba kube seNkosini. 40Kepha unenhlanhla ngokubona kwami, uma ehlala njengalokhu enjalo; ngithi nami nginoMoya kaNkulunkulu.

8

Isichasiselo ngenyama yokuhlatshelwe izithombe

81

8:1
IzE. 15:20
Maqondana nokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. 2
8:2
Gal. 6:3
Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi; 3
8:3
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 13:12
Gal. 4:9
kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye.

4

8:4
Dut. 4:39
6:4
Mark. 12:29
1 Kor. 10:19
Ef. 4:5
1 Thim. 2:5
Ngakho-ke maqondana nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akakho omunye uNkulunkulu, munye kuphela. 5Ngokuba noma kukhona okuthiwa onkulunkulu, nokuba kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
IzE. 17:29
Rom. 11:36
1 Kor. 12:5
Fil. 2:11
Kol. 1:16
Heb. 1:2
nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi inye, uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye.

7

8:7
Rom. 14:1,23
1 Kor. 10:25
Kepha lokho kwazi akukho kubo bonke. Kodwa abanye, lokhu bejwayelene nezithombe kuze kube manje, bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. 8
8:8
Rom. 14:17
Heb. 13:9
Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu; ngokuba noma singadli, asilahlekelwa lutho; noma sidla, asizuzi lutho. 9
8:9
Rom. 14:13,20
Gal. 5:13
Qaphelani kodwa, funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. 10Ngokuba uma umuntu ekubona wena onokwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza walowo osebuthakathaka akayikududeka yini, aze adle okuhlatshelwe isithombe, na? 11
8:11
Rom. 14:15
Khona obuthakathaka useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu. 12Kanjalo uma nona kubazalwane, nilimaza unembeza wabo obuthakathaka, niyona kuKristu. 13
8:13
2 Kor. 11:29
Ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.

9

Inkululeko nelungelo likaPawulu

91

9:1
IzE. 9:15
13:2
Rom. 1:1
1 Kor. 4:15
Gal. 1:1
Angikhululekile na? Angisiye umphostoli na? Angimbonanga uJesu iNkosi yethu na? Nina anisiwo umsebenzi wami eNkosini na? 2
9:2
2 Kor. 3:2
Noma ngingesiye umphostoli kwabanye, nokho kinina nginguye, ngokuba uphawu lobuphostoli bami eNkosini yinina.

3Lokhu kungukuziphendulela kwami kwabangisolayo. 4

9:4
Luk. 10:7
Asinalungelo yini lokudla nokuphuza na? 5
9:5
Math. 8:14
13:55
Asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abaphostoli, nabafowabo beNkosi, noKhefase, na? 6
9:6
2 Thes. 3:8
Kanti yimi kuphela noBarnaba esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na?

7

9:7
2 Thim. 2:6
Ngubani oke aye empini ngezakhe izindleko na? Ngubani otshala isivini, angazidli izithelo zaso, na? Ngubani owalusa umhlambi, angadli ubisi lomhlambi, na? 8Lokho ngikusho ngokwabantu nje na? Nomthetho kambe kawusho khona lokho na? 9
9:9
Dut. 25:4
Ngokuba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi: “Ungayifaki inkabi isifonyo, nxa ibhula amabele.” Konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? 10Noma ukusho ngenxa yethu impela na? Yebo, kwalotshwa ngenxa yethu, ngokuba olimayo kufanele alime enethemba, nobhulayo abhule enethemba lokwabelwa naye. 11
9:11
Rom. 15:27
Gal. 6:6
Uma thina sihlwanyele kini okomoya, kuyinto enkulu yini, uma sizovuna okwenu kwenyama na? 12
9:12
IzE. 20:33
1 Kor. 13:7
2 Kor. 11:9
12:13
1 Thes. 2:7
Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungebe yithi kakhulu na? Nokho asilisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke, ukuze singalithiyi ivangeli likaKristu. 13
9:13
Lev. 2:3
6:15
Num. 18:8
Dut. 18:1
Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli nokuthi abakhonza e-altare bahlanganyela ne-altare na? 14
9:14
Math. 10:9
Luk. 10:7
1 Thim. 5:17
Ngokunjalo iNkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli.

15

9:15
IzE. 18:3
20:34
1 Kor. 4:12
1 Thes. 2:9
Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto; futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi; ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenz' ize udumo lwami. 16
9:16
Jer. 20:9
Rom. 1:14
Ngokuba noma ngishumayela ivangeli, anginaludumo ngalokho, ngokuba ngimelwe ukwenze njalo; ngokuba maye kimina uma ngingalishumayeli ivangeli! 17
9:17
1 Kor. 4:1
Ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami, nginomvuzo; kepha uma kungengakho ukuzithandela kwami, khona-ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. 18Pho, uyini umvuzo wami na? Uyilokhu ukuba nxa ngishumayela ivangeli, ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini.

UPawulu uyisigqila sabo bonke

19

9:19
Math. 20:26
Rom. 11:14
Ngokuba noma ngikhululekile kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke, ukuze ngizuze abaningi. 20
9:20
IzE. 16:3
21:23
KubaJuda ngaba njengomJuda, ukuze ngizuze abaJuda; kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingephansi komthetho mina, ukuze ngizuze abaphansi komthetho; 21
9:21
Gal. 2:3
kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiye ongenamthetho kuNkulunkulu kepha ngiphansi komthetho kaKristu, ukuze ngizuze abangenamthetho; 22
9:22
Rom. 15:1
1 Kor. 10:33
2 Kor. 11:29
kwababuthakathaka ngaba buthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka; sengaba yikho konke kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye. 23Ngikwenza konke ngenxa yevangeli, ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona.

Isigijimi senkolo

24

9:24
Fil. 3:14
Heb. 12:1
Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye owamukela umklomelo? Gijimani kanjalo, ukuze niwuthole. 25
9:25
2 Thim. 2:4
4:7
Jak. 1:12
1 Pet. 1:4
5:4
Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke; labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. 26Ngakho-ke mina ngiyagijima kungengokungathi kangiqondi; ngiyagadla kungengokungathi ngishaya umoya. 27
9:27
Rom. 13:14
Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila, ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo.