IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Isichasiselo ngenyama yokuhlatshelwe izithombe

81

8:1
IzE. 15:20
Maqondana nokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. 2
8:2
Gal. 6:3
Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi; 3
8:3
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 13:12
Gal. 4:9
kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye.

4

8:4
Dut. 4:39
6:4
Mark. 12:29
1 Kor. 10:19
Ef. 4:5
1 Thim. 2:5
Ngakho-ke maqondana nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akakho omunye uNkulunkulu, munye kuphela. 5Ngokuba noma kukhona okuthiwa onkulunkulu, nokuba kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
IzE. 17:29
Rom. 11:36
1 Kor. 12:5
Fil. 2:11
Kol. 1:16
Heb. 1:2
nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi inye, uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye.

7

8:7
Rom. 14:1,23
1 Kor. 10:25
Kepha lokho kwazi akukho kubo bonke. Kodwa abanye, lokhu bejwayelene nezithombe kuze kube manje, bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. 8
8:8
Rom. 14:17
Heb. 13:9
Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu; ngokuba noma singadli, asilahlekelwa lutho; noma sidla, asizuzi lutho. 9
8:9
Rom. 14:13,20
Gal. 5:13
Qaphelani kodwa, funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. 10Ngokuba uma umuntu ekubona wena onokwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza walowo osebuthakathaka akayikududeka yini, aze adle okuhlatshelwe isithombe, na? 11
8:11
Rom. 14:15
Khona obuthakathaka useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu. 12Kanjalo uma nona kubazalwane, nilimaza unembeza wabo obuthakathaka, niyona kuKristu. 13
8:13
2 Kor. 11:29
Ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.