IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Ukukhuzwa kwabaseKorinte abamangalelanayo

61Ukhona yini umuntu kini, uma enendaba nomunye, onesibindi sokumangala kwabangalungile, kungabi kwabangcwele, na? 2

6:2
Math. 19:28
Luk. 22:29
Juda 14
Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? 3Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokhu kuphila. 4Ngakho-ke uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? 5Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Kunjalo kanti: akukho namunye phakathi kwenu ohlakaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na? 6Kodwa umzalwane umangalela umzalwane, nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na?

7

6:7
IzA. 20:22
Math. 5:39
Luk. 6:29
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Nempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? 8Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga; nikwenza lokhu nakubazalwane benu.

9

6:9
Lev. 18:22
Gal. 5:19
6:7
Kol. 3:5
Heb. 12:14
IsAmb. 22:15
Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Nazifebe, nabakhonza isithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, 10
6:10
Ef. 5:5
namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. 11
6:11
1 Kor. 1:2
Ef. 2:1
5:8
Kol. 3:7
Thith. 3:3
Babenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangoMoya kaNkulunkulu wethu.

Umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu

12

6:12
1 Kor. 10:23
Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. 13
6:13
Rom. 14:17
1 Thes. 4:3
Ukudla kungokwesisu, nesisu singesokudla; kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kepha umzimba asiwo owobufebe, ungoweNkosi, neNkosi ingeyomzimba; 14
6:14
IzE. 2:24,32
Rom. 8:11
1 Kor. 15:3
2 Kor. 4:14
kepha uNkulunkulu wayivusa iNkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. 15
6:15
1 Kor. 12:27
Ef. 5:30
Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Pho, ngithathe izitho zikaKristu, ngizenze izitho zesifebe na? Qha nakanye. 16
6:16
Gen. 2:24
Kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena: “Labo ababili bayakuba nyamanye.” 17
6:17
Joh. 17:21
1 Kor. 12:13
Ef. 4:4
Kepha ohlangene neNkosi ungumoya munye nayo.

18

6:18
1 Kor. 10:8
Balekelani ubufebe. Zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba; kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba. 19
6:19
1 Kor. 3:16
2 Kor. 6:16
Ef. 2:21
Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okinina, enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? 20
6:20
1 Kor. 7:23
Gal. 3:13
1 Pet. 1:18
2 Pet. 2:1
IsAmb. 5:9
Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.

7

Iziluleko nemithetho yokugana

71Maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane. 2

7:2
Gen. 2:18
Kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. 3
7:3
1 Pet. 3:7
Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo; nomfazi enze njalo endodeni. 4Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa yindoda enawo; kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. 5Ningagodlelani, kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. 6Lokho ngikusho ngemvume, angikusho ngomyalo. 7
7:7
Math. 19:11
Nokho ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami; kepha yilowo nalowo unesakhe isiphiwo somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje, omunye kanje.

8Kepha ngithi kwabangaganiwe nakubafelokazi: Kuhle kubona, uma behlala benjengami. 9

7:9
1 Thim. 5:14
Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane, ngokuba kuhle ukuganana kunokusha.

10

7:10
Math. 5:32
19:6
Mark. 10:11
Luk. 16:18
Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangahlukani nendoda; 11– kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe – nendoda ingamlahli umkayo.

12Kepha kwabanye kusho mina, akusho iNkosi, ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo, yena-ke evuma ukuhlala naye, angamlahli; 13nomfazi, uma enendoda engakholwayo, yona-ke ivuma ukuhlala naye, angayishiyi indoda. 14Ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngomfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe bangcolile; kepha kalokhu bangcwele.

15

7:15
Rom. 12:18
14:19
Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye; umzalwane noma umzalwanekazi kaboshiwe kokunjalo. Kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. 16
7:16
1 Pet. 3:1
Ngokuba wena mfazi, wazi ngani ukuthi ungeyisindise indoda yakho? Nawe ndoda, wazi ngani ukuthi ungemsindise umkakho na?

17Kuphela nje ukuba yilowo nalowo ahambe njengokuba iNkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyala kanjalo emabandleni onke. 18Ukhona obizwe esokile na? Kangabi njengongasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. 19

7:19
Rom. 2:25
Gal. 5:6
6:15
Ukusoka akulutho, nokungasoki akulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. 20Akube yilowo nalowo ahlale kulokho kubizwa abizwe ekukho. 21
7:21
1 Thim. 6:1
Ubizwe uyisigqila na? Ungakhathazeki ngalokho. Kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, kukhethe lokho. 22
7:22
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
Gal. 3:28
5:13
Ef. 6:6
Filem. 16
1 Pet. 2:16
Ngokuba owabizelwa eNkosini eyisigqila ungokhululekile weNkosi; ngokunjalo nowabizwa ekhululekile uyisigqila sikaKristu. 23
7:23
1 Kor. 6:20
2 Kor. 11:20
Heb. 9:12
1 Pet. 1:18
2 Pet. 2:1
Nithengiwe ngenani elikhulu; ningabi yizigqila zabantu. 24Bazalwane, akube yilowo nalowo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho.

25Kepha maqondana nezintombi anginamyalo weNkosi, kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa yiNkosi. 26

7:26
Jer. 16:2
Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. 27Uboshelwe kumfazi na? Ungafuni ukukhululeka. Ukhululekile kumfazi na? Ungamfuni umfazi. 28
7:28
Luk. 21:23
Kepha-ke uma uganwa, kawoni; nentombi uma igana, kayoni; kepha abanjalo bayakuba nosizi enyameni; kepha mina benginiphephisa.

29

7:29
Rom. 13:11
1 Pet. 4:7
Ngisho lokhu kodwa, bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile; ngakho emva kwalokhu abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo babe njengabangakhaliyo, 30nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangenanto, 31
7:31
AmaH. 39:6
Isaya 40:6
1 Pet. 1:24
Jak. 1:10
1 Joh. 2:15
nabasebenzisa leli zwe babe njengabangalisebenzisi, ngokuba isimo saleli zwe siyadlula.

32Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalela okweNkosi ukuba angayithokozisa kanjani iNkosi. 33

7:33
Luk. 14:20
Kepha oganiweyo ukhathalela okwezwe ukuba angathokozisa kanjani umkakhe, 34wahlukene phakathi. Nongaganile oyintombi ukhathalela okweNkosi, ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni; kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. 35Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kinina; akusikho ukuba nginigaxe ngentambo kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele eNkosini ngokungaphazameki.

36Kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe, uma isikhulile ngeminyaka, akenze akubonayo, uma kumelwe ukuba kwenziwe kanjalo; akoni; mabaganane. 37Kepha omiyo eqinile enhliziyweni yakhe, engacindezelwa lutho, angenza akubonayo; uma esenqumile enhliziyweni yakhe ukuthi uzakugcina indodakazi yakhe iyintombi, wenza kahle. 38Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe, wenza kahle; kepha ongayendisiyo wenza kahle kakhulu.

39

7:39
Rom. 7:2
Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona; kepha uma indoda isifile, ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe, kuphela ukuba kube seNkosini. 40Kepha unenhlanhla ngokubona kwami, uma ehlala njengalokhu enjalo; ngithi nami nginoMoya kaNkulunkulu.

8

Isichasiselo ngenyama yokuhlatshelwe izithombe

81

8:1
IzE. 15:20
Maqondana nokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. 2
8:2
Gal. 6:3
Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi; 3
8:3
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 13:12
Gal. 4:9
kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye.

4

8:4
Dut. 4:39
6:4
Mark. 12:29
1 Kor. 10:19
Ef. 4:5
1 Thim. 2:5
Ngakho-ke maqondana nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akakho omunye uNkulunkulu, munye kuphela. 5Ngokuba noma kukhona okuthiwa onkulunkulu, nokuba kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
IzE. 17:29
Rom. 11:36
1 Kor. 12:5
Fil. 2:11
Kol. 1:16
Heb. 1:2
nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi inye, uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye.

7

8:7
Rom. 14:1,23
1 Kor. 10:25
Kepha lokho kwazi akukho kubo bonke. Kodwa abanye, lokhu bejwayelene nezithombe kuze kube manje, bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. 8
8:8
Rom. 14:17
Heb. 13:9
Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu; ngokuba noma singadli, asilahlekelwa lutho; noma sidla, asizuzi lutho. 9
8:9
Rom. 14:13,20
Gal. 5:13
Qaphelani kodwa, funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. 10Ngokuba uma umuntu ekubona wena onokwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza walowo osebuthakathaka akayikududeka yini, aze adle okuhlatshelwe isithombe, na? 11
8:11
Rom. 14:15
Khona obuthakathaka useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu. 12Kanjalo uma nona kubazalwane, nilimaza unembeza wabo obuthakathaka, niyona kuKristu. 13
8:13
2 Kor. 11:29
Ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.