IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Ukukhuzwa kwabaseKorinte abamangalelanayo

61Ukhona yini umuntu kini, uma enendaba nomunye, onesibindi sokumangala kwabangalungile, kungabi kwabangcwele, na? 2

6:2
Math. 19:28
Luk. 22:29
Juda 14
Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? 3Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokhu kuphila. 4Ngakho-ke uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? 5Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Kunjalo kanti: akukho namunye phakathi kwenu ohlakaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na? 6Kodwa umzalwane umangalela umzalwane, nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na?

7

6:7
IzA. 20:22
Math. 5:39
Luk. 6:29
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Nempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? 8Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga; nikwenza lokhu nakubazalwane benu.

9

6:9
Lev. 18:22
Gal. 5:19
6:7
Kol. 3:5
Heb. 12:14
IsAmb. 22:15
Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Nazifebe, nabakhonza isithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, 10
6:10
Ef. 5:5
namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. 11
6:11
1 Kor. 1:2
Ef. 2:1
5:8
Kol. 3:7
Thith. 3:3
Babenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangoMoya kaNkulunkulu wethu.

Umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu

12

6:12
1 Kor. 10:23
Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. 13
6:13
Rom. 14:17
1 Thes. 4:3
Ukudla kungokwesisu, nesisu singesokudla; kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kepha umzimba asiwo owobufebe, ungoweNkosi, neNkosi ingeyomzimba; 14
6:14
IzE. 2:24,32
Rom. 8:11
1 Kor. 15:3
2 Kor. 4:14
kepha uNkulunkulu wayivusa iNkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. 15
6:15
1 Kor. 12:27
Ef. 5:30
Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Pho, ngithathe izitho zikaKristu, ngizenze izitho zesifebe na? Qha nakanye. 16
6:16
Gen. 2:24
Kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena: “Labo ababili bayakuba nyamanye.” 17
6:17
Joh. 17:21
1 Kor. 12:13
Ef. 4:4
Kepha ohlangene neNkosi ungumoya munye nayo.

18

6:18
1 Kor. 10:8
Balekelani ubufebe. Zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba; kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba. 19
6:19
1 Kor. 3:16
2 Kor. 6:16
Ef. 2:21
Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okinina, enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? 20
6:20
1 Kor. 7:23
Gal. 3:13
1 Pet. 1:18
2 Pet. 2:1
IsAmb. 5:9
Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.