IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Izikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu

41

4:1
2 Kor. 6:4
Kol. 1:25
Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. 2
4:2
Luk. 12:42
Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. 3Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu; yebo, nami angizahluleli. 4
4:4
Eks. 34:7
AmaH. 130:3
143:2
Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho; kepha ongahlulelayo yiNkosi. 5
4:5
Math. 7:1
Rom. 2:1
1 Kor. 3:8
IsAmb. 20:12
Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zezinhliziyo; lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu.

Ukukhukhumala kwabaseKorinte nokuhlupheka kwabaphostoli

6

4:6
Rom. 12:3
Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele kimina naku-Apholo ngokulinganisa ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa, kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. 7
4:7
Joh. 3:27
Rom. 12:6
Jak. 1:17
1 Pet. 4:10
Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na?

8

4:8
IsAmb. 3:17
Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu; yebo-ke sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. 9
4:9
AmaH. 44:22
1 Kor. 15:30
2 Kor. 4:11
Heb. 10:33
Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina baphostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa; ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. 10
4:10
1 Kor. 2:3
2 Kor. 13:9
Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu; thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla; nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. 11
4:11
IzE. 23:2
2 Kor. 4:8
6:4
11:23
Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihamba ze, siyamuhluzwa, siyimihambima, 12
4:12
AmaH. 109:28
Math. 5:44
Luk. 6:28
23:34
IzE. 7:60
18:3
20:34
Rom. 12:14
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu; sithi sithukwa, sibe sibusisa; sithi sizingelwa, sibe sibekezela; 13
4:13
IsiLilo 3:45
sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle; senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje.

14

4:14
1 Thes. 2:11
Angikulobi lokho ukuba nginithele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. 15
4:15
IzE. 18:11
Gal. 4:19
Filem. 10
Ngokuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. 16
4:16
1 Kor. 11:1
Fil. 3:17
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:9
Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi: Yibani abalingisi bami. 17
4:17
IzE. 19:22
Fil. 2:19
1 Thim. 1:2
2 Thim. 1:2
Ngalokho-ke ngithumele kini uThimothewu ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke.

18Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini; 19

4:19
Jak. 4:15
kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. 20
4:20
1 Kor. 2:4
1 Thes. 1:5
Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. 21
4:21
2 Kor. 10:1
13:10
Pho, nifunani? Ngize kini ngiphethe induku, noma ngize nginothando nomoya omnene na?

5

Ubufebe babaseKorinte. Ukuphathwa kwezoni

51

5:1
Lev. 18:8
Dut. 27:20
Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. 2Kepha nina nikhukhumele kunokuba nga nilila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. 3
5:3
Kol. 2:5
Ngokuba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo ukuba 4
5:4
Math. 16:19
18:18
IzE. 15:28
egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu, 5
5:5
1 Thim. 1:20
onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu.

6

5:6
Gal. 5:9
Jak. 4:16
Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? 7
5:7
Isaya 53:7
Joh. 1:29,36
1 Pet. 1:19
Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe, elinguKristu. 8
5:8
Eks. 12:8,15
Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso.

9

5:9
2 Kor. 6:14
Ef. 5:11
Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe; 10angisho izifebe zalo mhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni; 11
5:11
IzA. 23:20
24:1
Math. 18:18
Rom. 16:17
2 Thes. 3:6
kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane, uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi; ningaze nadla nokudla nonjalo.

12Ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? 13

5:13
Dut. 13:5
17:7
22:21,24
24:7
Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu.

6

Ukukhuzwa kwabaseKorinte abamangalelanayo

61Ukhona yini umuntu kini, uma enendaba nomunye, onesibindi sokumangala kwabangalungile, kungabi kwabangcwele, na? 2

6:2
Math. 19:28
Luk. 22:29
Juda 14
Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? 3Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokhu kuphila. 4Ngakho-ke uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? 5Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Kunjalo kanti: akukho namunye phakathi kwenu ohlakaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na? 6Kodwa umzalwane umangalela umzalwane, nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na?

7

6:7
IzA. 20:22
Math. 5:39
Luk. 6:29
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Pet. 3:9
Nempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? 8Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga; nikwenza lokhu nakubazalwane benu.

9

6:9
Lev. 18:22
Gal. 5:19
6:7
Kol. 3:5
Heb. 12:14
IsAmb. 22:15
Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Nazifebe, nabakhonza isithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, 10
6:10
Ef. 5:5
namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. 11
6:11
1 Kor. 1:2
Ef. 2:1
5:8
Kol. 3:7
Thith. 3:3
Babenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangoMoya kaNkulunkulu wethu.

Umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu

12

6:12
1 Kor. 10:23
Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. 13
6:13
Rom. 14:17
1 Thes. 4:3
Ukudla kungokwesisu, nesisu singesokudla; kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kepha umzimba asiwo owobufebe, ungoweNkosi, neNkosi ingeyomzimba; 14
6:14
IzE. 2:24,32
Rom. 8:11
1 Kor. 15:3
2 Kor. 4:14
kepha uNkulunkulu wayivusa iNkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. 15
6:15
1 Kor. 12:27
Ef. 5:30
Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Pho, ngithathe izitho zikaKristu, ngizenze izitho zesifebe na? Qha nakanye. 16
6:16
Gen. 2:24
Kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena: “Labo ababili bayakuba nyamanye.” 17
6:17
Joh. 17:21
1 Kor. 12:13
Ef. 4:4
Kepha ohlangene neNkosi ungumoya munye nayo.

18

6:18
1 Kor. 10:8
Balekelani ubufebe. Zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba; kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba. 19
6:19
1 Kor. 3:16
2 Kor. 6:16
Ef. 2:21
Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okinina, enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? 20
6:20
1 Kor. 7:23
Gal. 3:13
1 Pet. 1:18
2 Pet. 2:1
IsAmb. 5:9
Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.