IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Izikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu

41

4:1
2 Kor. 6:4
Kol. 1:25
Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. 2
4:2
Luk. 12:42
Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. 3Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu; yebo, nami angizahluleli. 4
4:4
Eks. 34:7
AmaH. 130:3
143:2
Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho; kepha ongahlulelayo yiNkosi. 5
4:5
Math. 7:1
Rom. 2:1
1 Kor. 3:8
IsAmb. 20:12
Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zezinhliziyo; lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu.

Ukukhukhumala kwabaseKorinte nokuhlupheka kwabaphostoli

6

4:6
Rom. 12:3
Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele kimina naku-Apholo ngokulinganisa ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa, kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. 7
4:7
Joh. 3:27
Rom. 12:6
Jak. 1:17
1 Pet. 4:10
Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na?

8

4:8
IsAmb. 3:17
Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu; yebo-ke sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. 9
4:9
AmaH. 44:22
1 Kor. 15:30
2 Kor. 4:11
Heb. 10:33
Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina baphostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa; ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. 10
4:10
1 Kor. 2:3
2 Kor. 13:9
Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu; thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla; nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. 11
4:11
IzE. 23:2
2 Kor. 4:8
6:4
11:23
Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihamba ze, siyamuhluzwa, siyimihambima, 12
4:12
AmaH. 109:28
Math. 5:44
Luk. 6:28
23:34
IzE. 7:60
18:3
20:34
Rom. 12:14
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu; sithi sithukwa, sibe sibusisa; sithi sizingelwa, sibe sibekezela; 13
4:13
IsiLilo 3:45
sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle; senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje.

14

4:14
1 Thes. 2:11
Angikulobi lokho ukuba nginithele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. 15
4:15
IzE. 18:11
Gal. 4:19
Filem. 10
Ngokuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. 16
4:16
1 Kor. 11:1
Fil. 3:17
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:9
Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi: Yibani abalingisi bami. 17
4:17
IzE. 19:22
Fil. 2:19
1 Thim. 1:2
2 Thim. 1:2
Ngalokho-ke ngithumele kini uThimothewu ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke.

18Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini; 19

4:19
Jak. 4:15
kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. 20
4:20
1 Kor. 2:4
1 Thes. 1:5
Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. 21
4:21
2 Kor. 10:1
13:10
Pho, nifunani? Ngize kini ngiphethe induku, noma ngize nginothando nomoya omnene na?