IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Indlela yokulandela abafundisi

31

3:1
Joh. 16:12
Nami-ke, bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane kuKristu. 2
3:2
Heb. 5:12
1 Pet. 2:2
Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini, 3
3:3
1 Kor. 1:11
11:18
Gal. 5:19
Jak. 3:16
ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na? 4Ngokuba nxa omunye ethi: “Mina ngingokaPawulu,” omunye: “Mina ngingoka-Apholo,” anisibo abenyama na?

5

3:5
IzE. 18:24
1 Kor. 1:13
4:1
16:12
Pho, uyini u-Apholo? Uyini uPawulu na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo, kwaba yilowo nalowo njengokupha kweNkosi. 6
3:6
IzE. 18:1
19:1
1 Kor. 4:15
Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. 7
3:7
Gal. 6:3
Njalo-ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. 8
3:8
AmaH. 62:12
Jer. 17:10
32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 4:5
IsAmb. 2:23
22:13
Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. 9
3:9
Math. 13:3
2 Kor. 6:1
Ef. 2:20
Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu.

Ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso

10

3:10
1 Kor. 15:10
2 Pet. 3:16
Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. 11
3:11
Isaya 28:16
1 Pet. 2:6
Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. 12Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi, notshani, nenhlanga, 13
3:13
Rom. 2:5
1 Kor. 4:5
2 Thes. 1:8
1 Pet. 1:7
IsAmb. 20:12
umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala; ngokuba usuku luyakuwudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. 14
3:14
2 Joh. 8
Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo; 15uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo; kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni.

16

3:16
1 Kor. 6:19
2 Kor. 6:16
Ef. 2:20
Heb. 3:6
1 Pet. 2:5
Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini na? 17Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele; niyilo-ke nina.

18

3:18
IzA. 3:7
Isaya 5:21
Gal. 6:3
Makungabikho ozikhohlisayo; uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. 19
3:19
Jobe 5:13
Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo,” 20
3:20
AmaH. 94:11
nokuthi: “INkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize.” 21Ngakho-ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngokuba konke kungokwenu, 22
3:22
Rom. 8:38
noma uPawulu, noma u-Apholo, noma uKhefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma okukhona, noma okuzakuba khona; konke kungokwenu; 23
3:23
Joh. 17:21
1 Kor. 11:3
nina-ke ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu.

4

Izikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu

41

4:1
2 Kor. 6:4
Kol. 1:25
Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. 2
4:2
Luk. 12:42
Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. 3Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu; yebo, nami angizahluleli. 4
4:4
Eks. 34:7
AmaH. 130:3
143:2
Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho; kepha ongahlulelayo yiNkosi. 5
4:5
Math. 7:1
Rom. 2:1
1 Kor. 3:8
IsAmb. 20:12
Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zezinhliziyo; lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu.

Ukukhukhumala kwabaseKorinte nokuhlupheka kwabaphostoli

6

4:6
Rom. 12:3
Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele kimina naku-Apholo ngokulinganisa ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa, kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. 7
4:7
Joh. 3:27
Rom. 12:6
Jak. 1:17
1 Pet. 4:10
Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na?

8

4:8
IsAmb. 3:17
Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu; yebo-ke sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. 9
4:9
AmaH. 44:22
1 Kor. 15:30
2 Kor. 4:11
Heb. 10:33
Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina baphostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa; ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. 10
4:10
1 Kor. 2:3
2 Kor. 13:9
Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu; thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla; nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. 11
4:11
IzE. 23:2
2 Kor. 4:8
6:4
11:23
Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihamba ze, siyamuhluzwa, siyimihambima, 12
4:12
AmaH. 109:28
Math. 5:44
Luk. 6:28
23:34
IzE. 7:60
18:3
20:34
Rom. 12:14
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu; sithi sithukwa, sibe sibusisa; sithi sizingelwa, sibe sibekezela; 13
4:13
IsiLilo 3:45
sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle; senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje.

14

4:14
1 Thes. 2:11
Angikulobi lokho ukuba nginithele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. 15
4:15
IzE. 18:11
Gal. 4:19
Filem. 10
Ngokuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. 16
4:16
1 Kor. 11:1
Fil. 3:17
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:9
Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi: Yibani abalingisi bami. 17
4:17
IzE. 19:22
Fil. 2:19
1 Thim. 1:2
2 Thim. 1:2
Ngalokho-ke ngithumele kini uThimothewu ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke.

18Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini; 19

4:19
Jak. 4:15
kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. 20
4:20
1 Kor. 2:4
1 Thes. 1:5
Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. 21
4:21
2 Kor. 10:1
13:10
Pho, nifunani? Ngize kini ngiphethe induku, noma ngize nginothando nomoya omnene na?

5

Ubufebe babaseKorinte. Ukuphathwa kwezoni

51

5:1
Lev. 18:8
Dut. 27:20
Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. 2Kepha nina nikhukhumele kunokuba nga nilila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. 3
5:3
Kol. 2:5
Ngokuba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo ukuba 4
5:4
Math. 16:19
18:18
IzE. 15:28
egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu, 5
5:5
1 Thim. 1:20
onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu.

6

5:6
Gal. 5:9
Jak. 4:16
Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? 7
5:7
Isaya 53:7
Joh. 1:29,36
1 Pet. 1:19
Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe, elinguKristu. 8
5:8
Eks. 12:8,15
Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso.

9

5:9
2 Kor. 6:14
Ef. 5:11
Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe; 10angisho izifebe zalo mhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni; 11
5:11
IzA. 23:20
24:1
Math. 18:18
Rom. 16:17
2 Thes. 3:6
kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane, uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi; ningaze nadla nokudla nonjalo.

12Ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? 13

5:13
Dut. 13:5
17:7
22:21,24
24:7
Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu.