IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Intshumayelo kaPawulu eKorinte

21

2:1
IzE. 18:1
1 Kor. 1:17
Nami, bazalwane, ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. 2
2:2
Gal. 6:14
Ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu, kuphela uJesu Kristu, lowo obethelwe esiphambanweni. 3
2:3
2 Kor. 10:1,10
11:30
Gal. 4:13
Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthuthumela okukhulu; 4
2:4
1 Thes. 1:5
nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla, 5
2:5
2 Kor. 4:7
Ef. 1:19
ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kume ngamandla kaNkulunkulu.

6

2:6
Jak. 3:15
Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi, ababhubhayo. 7
2:7
Rom. 16:25
1 Kor. 4:1
Ef. 3:9
Kol. 1:26
Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube yinkazimulo yethu, kusukela kwaphakade, 8
2:8
Math. 11:25
Luk. 23:34
Joh. 7:48
16:3
IzE. 3:17
13:27
1 Thim. 1:13
okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi; ngokuba uma bebekwazi, babengayikuyibethela esiphambanweni iNkosi yenkazimulo; 9
2:9
Isaya 64:4
kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi:

“Lokho iso elingakubonanga,

nendlebe engakuzwanga,

okungavelanga enhliziyweni yamuntu,

uNkulunkulu akulungisela abamthandayo.”

10
2:10
1 Joh. 2:27
Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngoMoya; ngokuba uMoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu.

11

2:11
IzA. 20:27
Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu, uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu, kuphela nguMoya kaNkulunkulu. 12
2:12
Joh. 16:13
Rom. 8:9
Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa, 13
2:13
2 Pet. 1:16
esikhuluma ngakho futhi, kungengamazwi afundiswa ngukuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa nguMoya, sichaza okomoya ngokomoya. 14
2:14
Joh. 8:47
14:17
Rom. 8:5
1 Kor. 1:23
Umuntu wemvelo kakwamukeli okukaMoya kaNkulunkulu, ngokuba kungubuwula kuye; angekuqonde, ngokuba kubonisiswa ngokomoya. 15
2:15
IzA. 28:5
1 Thes. 5:21
1 Joh. 2:20
5:20
Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. 16
2:16
Jobe 15:8
Isaya 40:13
Jer. 23:18
Rom. 11:34
Ngokuba ngubani owake wazi umqondo weNkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu.

3

Indlela yokulandela abafundisi

31

3:1
Joh. 16:12
Nami-ke, bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane kuKristu. 2
3:2
Heb. 5:12
1 Pet. 2:2
Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini, 3
3:3
1 Kor. 1:11
11:18
Gal. 5:19
Jak. 3:16
ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na? 4Ngokuba nxa omunye ethi: “Mina ngingokaPawulu,” omunye: “Mina ngingoka-Apholo,” anisibo abenyama na?

5

3:5
IzE. 18:24
1 Kor. 1:13
4:1
16:12
Pho, uyini u-Apholo? Uyini uPawulu na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo, kwaba yilowo nalowo njengokupha kweNkosi. 6
3:6
IzE. 18:1
19:1
1 Kor. 4:15
Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. 7
3:7
Gal. 6:3
Njalo-ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. 8
3:8
AmaH. 62:12
Jer. 17:10
32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 4:5
IsAmb. 2:23
22:13
Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. 9
3:9
Math. 13:3
2 Kor. 6:1
Ef. 2:20
Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu.

Ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso

10

3:10
1 Kor. 15:10
2 Pet. 3:16
Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. 11
3:11
Isaya 28:16
1 Pet. 2:6
Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. 12Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi, notshani, nenhlanga, 13
3:13
Rom. 2:5
1 Kor. 4:5
2 Thes. 1:8
1 Pet. 1:7
IsAmb. 20:12
umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala; ngokuba usuku luyakuwudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. 14
3:14
2 Joh. 8
Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo; 15uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo; kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni.

16

3:16
1 Kor. 6:19
2 Kor. 6:16
Ef. 2:20
Heb. 3:6
1 Pet. 2:5
Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini na? 17Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele; niyilo-ke nina.

18

3:18
IzA. 3:7
Isaya 5:21
Gal. 6:3
Makungabikho ozikhohlisayo; uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. 19
3:19
Jobe 5:13
Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo,” 20
3:20
AmaH. 94:11
nokuthi: “INkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize.” 21Ngakho-ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngokuba konke kungokwenu, 22
3:22
Rom. 8:38
noma uPawulu, noma u-Apholo, noma uKhefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma okukhona, noma okuzakuba khona; konke kungokwenu; 23
3:23
Joh. 17:21
1 Kor. 11:3
nina-ke ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu.

4

Izikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu

41

4:1
2 Kor. 6:4
Kol. 1:25
Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. 2
4:2
Luk. 12:42
Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. 3Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu; yebo, nami angizahluleli. 4
4:4
Eks. 34:7
AmaH. 130:3
143:2
Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho; kepha ongahlulelayo yiNkosi. 5
4:5
Math. 7:1
Rom. 2:1
1 Kor. 3:8
IsAmb. 20:12
Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zezinhliziyo; lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu.

Ukukhukhumala kwabaseKorinte nokuhlupheka kwabaphostoli

6

4:6
Rom. 12:3
Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele kimina naku-Apholo ngokulinganisa ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa, kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. 7
4:7
Joh. 3:27
Rom. 12:6
Jak. 1:17
1 Pet. 4:10
Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na?

8

4:8
IsAmb. 3:17
Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu; yebo-ke sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. 9
4:9
AmaH. 44:22
1 Kor. 15:30
2 Kor. 4:11
Heb. 10:33
Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina baphostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa; ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. 10
4:10
1 Kor. 2:3
2 Kor. 13:9
Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu; thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla; nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. 11
4:11
IzE. 23:2
2 Kor. 4:8
6:4
11:23
Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihamba ze, siyamuhluzwa, siyimihambima, 12
4:12
AmaH. 109:28
Math. 5:44
Luk. 6:28
23:34
IzE. 7:60
18:3
20:34
Rom. 12:14
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu; sithi sithukwa, sibe sibusisa; sithi sizingelwa, sibe sibekezela; 13
4:13
IsiLilo 3:45
sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle; senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje.

14

4:14
1 Thes. 2:11
Angikulobi lokho ukuba nginithele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. 15
4:15
IzE. 18:11
Gal. 4:19
Filem. 10
Ngokuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. 16
4:16
1 Kor. 11:1
Fil. 3:17
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:9
Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi: Yibani abalingisi bami. 17
4:17
IzE. 19:22
Fil. 2:19
1 Thim. 1:2
2 Thim. 1:2
Ngalokho-ke ngithumele kini uThimothewu ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke.

18Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini; 19

4:19
Jak. 4:15
kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. 20
4:20
1 Kor. 2:4
1 Thes. 1:5
Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. 21
4:21
2 Kor. 10:1
13:10
Pho, nifunani? Ngize kini ngiphethe induku, noma ngize nginothando nomoya omnene na?