IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Indlela yokulandela abafundisi

31

3:1
Joh. 16:12
Nami-ke, bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane kuKristu. 2
3:2
Heb. 5:12
1 Pet. 2:2
Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini, 3
3:3
1 Kor. 1:11
11:18
Gal. 5:19
Jak. 3:16
ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na? 4Ngokuba nxa omunye ethi: “Mina ngingokaPawulu,” omunye: “Mina ngingoka-Apholo,” anisibo abenyama na?

5

3:5
IzE. 18:24
1 Kor. 1:13
4:1
16:12
Pho, uyini u-Apholo? Uyini uPawulu na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo, kwaba yilowo nalowo njengokupha kweNkosi. 6
3:6
IzE. 18:1
19:1
1 Kor. 4:15
Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. 7
3:7
Gal. 6:3
Njalo-ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. 8
3:8
AmaH. 62:12
Jer. 17:10
32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 4:5
IsAmb. 2:23
22:13
Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. 9
3:9
Math. 13:3
2 Kor. 6:1
Ef. 2:20
Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu.

Ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso

10

3:10
1 Kor. 15:10
2 Pet. 3:16
Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. 11
3:11
Isaya 28:16
1 Pet. 2:6
Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. 12Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi, notshani, nenhlanga, 13
3:13
Rom. 2:5
1 Kor. 4:5
2 Thes. 1:8
1 Pet. 1:7
IsAmb. 20:12
umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala; ngokuba usuku luyakuwudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. 14
3:14
2 Joh. 8
Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo; 15uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo; kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni.

16

3:16
1 Kor. 6:19
2 Kor. 6:16
Ef. 2:20
Heb. 3:6
1 Pet. 2:5
Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini na? 17Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele; niyilo-ke nina.

18

3:18
IzA. 3:7
Isaya 5:21
Gal. 6:3
Makungabikho ozikhohlisayo; uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. 19
3:19
Jobe 5:13
Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo,” 20
3:20
AmaH. 94:11
nokuthi: “INkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize.” 21Ngakho-ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngokuba konke kungokwenu, 22
3:22
Rom. 8:38
noma uPawulu, noma u-Apholo, noma uKhefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma okukhona, noma okuzakuba khona; konke kungokwenu; 23
3:23
Joh. 17:21
1 Kor. 11:3
nina-ke ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu.