IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 18:17
2 Kor. 1:1
UPawulu, obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumphostoli kaJesu Kristu, noSostene umzalwane, 2
1:2
Joh. 17:19
1 Kor. 6:11
Ef. 1:1
1 Thes. 4:7
2 Thim. 1:9
kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcwelisiwe kuKristu Jesu, ababiziweyo abangcwele, kanye nabo bonke abakhuleka egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ezindaweni zonke, eyabo neyethu:

3

1:3
Rom. 1:7
2 Kor. 1:2
Gal. 1:3
Ef. 1:2
Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

4

1:4
Rom. 1:8
Ef. 1:15
Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eniwuphiweyo kuKristu Jesu 5
1:5
1 Kor. 12:7
2 Kor. 8:7
Kol. 1:9
ukuthi ezintweni zonke nicetshisiwe kuye, ekukhulumeni konke nasekwazini konke, 6njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini, 7
1:7
Fil. 3:20
1 Thes. 1:10
ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu, 8
1:8
2 Kor. 1:21
Fil. 1:6,10
Kol. 1:22
1 Thes. 3:13
5:23
2 Thes. 3:3
yena oyakuniqinisa nani kuze kube sekupheleni, ningabi nacala ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. 9
1:9
Joh. 15:5
1 Kor. 10:13
1 Thes. 5:24
1 Joh. 1:3
Uthembekile uNkulunkulu, okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni neNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu.

Ukuphikisana ebandleni laseKorinte

10

1:10
Rom. 12:16
15:5
Ef. 4:3
Fil. 2:2
3:15
1 Pet. 3:8
Kepha ngiyanincenga, bazalwane, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume zwilinye nonke, kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. 11Ngokuba ngitsheliwe ngani bazalwane bami ngabendlu kaKlowe ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. 12
1:12
Joh. 1:42
IzE. 18:24
1 Kor. 3:4
Ngisho lokhu ukuthi yilowo nalowo kini uthi: “Mina ngingokaPawulu”; “Mina ngingoka-Apholo”; “Mina ngingokaKhefase”; “Mina ngingokaKristu”.

13UKristu wahlukanisiwe yini? UPawulu wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhapathizwa egameni likaPawulu na? 14

1:14
IzE. 18:8
Rom. 16:23
Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngingabhapathizanga muntu kini, kuphela oKrispu noGayu, 15funa kube khona othi nabhapathizwa egameni lami. 16
1:16
1 Kor. 16:15,17
Kodwa ngabhapathiza nabendlu kaStefana; ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhapathiza omunye. 17
1:17
IzE. 9:15
1 Kor. 2:1
4:13
Gal. 1:15
Ngokuba uKristu kangithumanga ukuba ngibhapathize, kepha ukuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ize.

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe

18

1:18
Rom. 1:16
2 Kor. 4:3
2 Thes. 2:10
Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. 19
1:19
Jobe 5:12
Isaya 29:14
Ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“Ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo,

nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize.”

20

1:20
Jobe 12:17
Rom. 1:22
Siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikisi walesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwaleli zwe na? 21
1:21
Luk. 10:21
Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo, kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. 22
1:22
Math. 12:38
16:1
Joh. 4:48
6:30
IzE. 17:18,32
Ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso, namaGreki afuna ukuhlakanipha, 23
1:23
Rom. 9:32
1 Kor. 2:14
kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubuwula kubo abezizwe, 24
1:24
2 Kor. 13:4
kepha kubo ababiziweyo, abaJuda namaGreki, sishumayela uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. 25Ngokuba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu; nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu.

26

1:26
Luk. 16:15
Joh. 7:48
1 Kor. 2:8
Ngokuba bhekani ukubizwa kwenu bazalwane: kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababaningi abanamandla, kababaningi abayizikhulu, 27
1:27
Math. 11:25
Jak. 2:5
kodwa izinto zobuwula zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo; nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla; 28nezinto eziphansi zezwe nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha, nezinto ezingekho, ukuba achithe ezikhona, 29
1:29
Rom. 3:23,27
Ef. 2:9
ukuze kungabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. 30
1:30
Jer. 23:5
Rom. 4:25
2 Kor. 5:21
Ef. 1:7
Kol. 2:3
Kepha ngaye nikuJesu Kristu owenzelwe thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa, 31
1:31
Jer. 9:23
2 Kor. 10:17
ukuze kuthi njengokulotshiweyo:

“Ozibongayo akazibonge eNkosini.”

2

Intshumayelo kaPawulu eKorinte

21

2:1
IzE. 18:1
1 Kor. 1:17
Nami, bazalwane, ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. 2
2:2
Gal. 6:14
Ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu, kuphela uJesu Kristu, lowo obethelwe esiphambanweni. 3
2:3
2 Kor. 10:1,10
11:30
Gal. 4:13
Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthuthumela okukhulu; 4
2:4
1 Thes. 1:5
nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla, 5
2:5
2 Kor. 4:7
Ef. 1:19
ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kume ngamandla kaNkulunkulu.

6

2:6
Jak. 3:15
Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi, ababhubhayo. 7
2:7
Rom. 16:25
1 Kor. 4:1
Ef. 3:9
Kol. 1:26
Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube yinkazimulo yethu, kusukela kwaphakade, 8
2:8
Math. 11:25
Luk. 23:34
Joh. 7:48
16:3
IzE. 3:17
13:27
1 Thim. 1:13
okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi; ngokuba uma bebekwazi, babengayikuyibethela esiphambanweni iNkosi yenkazimulo; 9
2:9
Isaya 64:4
kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi:

“Lokho iso elingakubonanga,

nendlebe engakuzwanga,

okungavelanga enhliziyweni yamuntu,

uNkulunkulu akulungisela abamthandayo.”

10
2:10
1 Joh. 2:27
Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngoMoya; ngokuba uMoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu.

11

2:11
IzA. 20:27
Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu, uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu, kuphela nguMoya kaNkulunkulu. 12
2:12
Joh. 16:13
Rom. 8:9
Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa, 13
2:13
2 Pet. 1:16
esikhuluma ngakho futhi, kungengamazwi afundiswa ngukuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa nguMoya, sichaza okomoya ngokomoya. 14
2:14
Joh. 8:47
14:17
Rom. 8:5
1 Kor. 1:23
Umuntu wemvelo kakwamukeli okukaMoya kaNkulunkulu, ngokuba kungubuwula kuye; angekuqonde, ngokuba kubonisiswa ngokomoya. 15
2:15
IzA. 28:5
1 Thes. 5:21
1 Joh. 2:20
5:20
Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. 16
2:16
Jobe 15:8
Isaya 40:13
Jer. 23:18
Rom. 11:34
Ngokuba ngubani owake wazi umqondo weNkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu.

3

Indlela yokulandela abafundisi

31

3:1
Joh. 16:12
Nami-ke, bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane kuKristu. 2
3:2
Heb. 5:12
1 Pet. 2:2
Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini, 3
3:3
1 Kor. 1:11
11:18
Gal. 5:19
Jak. 3:16
ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na? 4Ngokuba nxa omunye ethi: “Mina ngingokaPawulu,” omunye: “Mina ngingoka-Apholo,” anisibo abenyama na?

5

3:5
IzE. 18:24
1 Kor. 1:13
4:1
16:12
Pho, uyini u-Apholo? Uyini uPawulu na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo, kwaba yilowo nalowo njengokupha kweNkosi. 6
3:6
IzE. 18:1
19:1
1 Kor. 4:15
Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. 7
3:7
Gal. 6:3
Njalo-ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. 8
3:8
AmaH. 62:12
Jer. 17:10
32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 4:5
IsAmb. 2:23
22:13
Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. 9
3:9
Math. 13:3
2 Kor. 6:1
Ef. 2:20
Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu.

Ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso

10

3:10
1 Kor. 15:10
2 Pet. 3:16
Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. 11
3:11
Isaya 28:16
1 Pet. 2:6
Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. 12Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi, notshani, nenhlanga, 13
3:13
Rom. 2:5
1 Kor. 4:5
2 Thes. 1:8
1 Pet. 1:7
IsAmb. 20:12
umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala; ngokuba usuku luyakuwudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. 14
3:14
2 Joh. 8
Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo; 15uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo; kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni.

16

3:16
1 Kor. 6:19
2 Kor. 6:16
Ef. 2:20
Heb. 3:6
1 Pet. 2:5
Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini na? 17Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele; niyilo-ke nina.

18

3:18
IzA. 3:7
Isaya 5:21
Gal. 6:3
Makungabikho ozikhohlisayo; uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. 19
3:19
Jobe 5:13
Ngokuba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo,” 20
3:20
AmaH. 94:11
nokuthi: “INkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize.” 21Ngakho-ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngokuba konke kungokwenu, 22
3:22
Rom. 8:38
noma uPawulu, noma u-Apholo, noma uKhefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma okukhona, noma okuzakuba khona; konke kungokwenu; 23
3:23
Joh. 17:21
1 Kor. 11:3
nina-ke ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu.