IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Intshumayelo kaPawulu eKorinte

21

2:1
IzE. 18:1
1 Kor. 1:17
Nami, bazalwane, ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. 2
2:2
Gal. 6:14
Ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu, kuphela uJesu Kristu, lowo obethelwe esiphambanweni. 3
2:3
2 Kor. 10:1,10
11:30
Gal. 4:13
Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthuthumela okukhulu; 4
2:4
1 Thes. 1:5
nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla, 5
2:5
2 Kor. 4:7
Ef. 1:19
ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kume ngamandla kaNkulunkulu.

6

2:6
Jak. 3:15
Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi, ababhubhayo. 7
2:7
Rom. 16:25
1 Kor. 4:1
Ef. 3:9
Kol. 1:26
Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube yinkazimulo yethu, kusukela kwaphakade, 8
2:8
Math. 11:25
Luk. 23:34
Joh. 7:48
16:3
IzE. 3:17
13:27
1 Thim. 1:13
okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi; ngokuba uma bebekwazi, babengayikuyibethela esiphambanweni iNkosi yenkazimulo; 9
2:9
Isaya 64:4
kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi:

“Lokho iso elingakubonanga,

nendlebe engakuzwanga,

okungavelanga enhliziyweni yamuntu,

uNkulunkulu akulungisela abamthandayo.”

10
2:10
1 Joh. 2:27
Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngoMoya; ngokuba uMoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu.

11

2:11
IzA. 20:27
Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu, uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu, kuphela nguMoya kaNkulunkulu. 12
2:12
Joh. 16:13
Rom. 8:9
Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa, 13
2:13
2 Pet. 1:16
esikhuluma ngakho futhi, kungengamazwi afundiswa ngukuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa nguMoya, sichaza okomoya ngokomoya. 14
2:14
Joh. 8:47
14:17
Rom. 8:5
1 Kor. 1:23
Umuntu wemvelo kakwamukeli okukaMoya kaNkulunkulu, ngokuba kungubuwula kuye; angekuqonde, ngokuba kubonisiswa ngokomoya. 15
2:15
IzA. 28:5
1 Thes. 5:21
1 Joh. 2:20
5:20
Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. 16
2:16
Jobe 15:8
Isaya 40:13
Jer. 23:18
Rom. 11:34
Ngokuba ngubani owake wazi umqondo weNkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu.