IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Ukudunyiswa kothando

131Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. 2

13:2
Math. 7:22
17:20
1 Kor. 12:8
Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. 3Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho.

4

13:4
1 Pet. 4:8
Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi; 5
13:5
Rom. 15:1
1 Kor. 10:24,33
Fil. 2:4,21
aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu; 6
13:6
3 Joh. 3
aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso; 7
13:7
IzA. 10:12
2 Thim. 2:24
lubekezelela izinto zonke, lukholwa yizinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke.

8Uthando alusoze lwaphela; kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka; nokuba kuyizilimi, ziyakunqamuka; nokuba kungukwazi, kuyakukhawuka. 9

13:9
1 Kor. 8:2
Gal. 6:3
Fil. 3:12
Ngokuba sazi inxenye, siprofetha inxenye. 10
13:10
Ef. 4:13
Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyinxenye kuyakukhawuka. 11Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana; kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. 12
13:12
AmaH. 17:15
Math. 5:8
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 8:3
2 Kor. 3:18
5:7
Gal. 4:9
1 Joh. 3:2
IsAmb. 22:4
Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi; kepha lapho sobukana ubuso nobuso; manje ngazi inxenye, kepha lapho, ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. 13
13:13
Kol. 1:4
1 Joh. 4:16
Manje-ke kumi ukukholwa, nokwethemba, nothando, lokho kokuthathu; kepha okukhulu kulokho luthando.

14

Isiphiwo sokuprofetha sidlula esokukhuluma ngezilimi

141

14:1
1 Kor. 12:1,31
Jongani uthando, futhi nizondelele iziphiwo zomoya, ikakhulu ukuba niprofethe. 2
14:2
IzE. 10:46
Ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu; ngokuba kakho ozwayo, ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. 3
14:3
Num. 11:26
Kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngukwakha, nokududuza, nokuqunga isibindi. 4Okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. 5Nokho bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukuba niprofethe; mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi, uma engahumushi, ukuze ibandla lakheke.

6Manje-ke, bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani, uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? 7Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo, noma igenkle noma ihabhu*, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuzakwaziwa kanjani okubethwa ngegenkle nangehabhu na? 8

14:8
Num. 10:9
Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani oyakuzilungiselela ukulwa na? 9Kanjalo nani, uma ningakhiphi izwi elichachileyo ngolimi, kuzakwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni. 10Kukhona izinhlobo noma zingahle zibe zingaki zokukhuluma ezweni, kepha alukho olungasho okuthile. 11Ngakho-ke uma ngingakwazi okuqondiwe ngokukhulunywayo ngiyakuba ngowezizwe nje kokhulumayo, nokhulumayo abe ngowezizwe kimi. 12Ngokunjalo nani, lokhu nishisekele iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu, ukuze kwakheke ibandla.

13Ngakho-ke okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. 14Ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi, kukhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo. 15

14:15
Ef. 5:19
Kol. 3:16
Kunjani pho? Ngizakukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi; ngizakuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. 16Uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lowo osesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi Amen ekubongeni kwakho na, lokhu engakwazi okushoyo? 17Ngokuba nempela ubonga kahle wena, kepha lowo omunye akakhiwa.

18Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke; 19kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise abanye, kunamazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngezilimi.

20

14:20
Math. 11:25
18:3
Rom. 16:19
Ef. 4:14
Heb. 5:12
1 Pet. 2:2
Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe yizingane, kepha engqondweni nibe ngabakhulileyo. 21
14:21
Isaya 28:11
Emthethweni kulotshiwe ukuthi:

“Ngabantu bezinye izilimi,

nangezindebe zabezinye izizwe

ngiyakukhuluma kulesi sizwe;

kepha noma kunjalo abayikungizwa,” kusho iNkosi.

22Njalo-ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kungesikho kwabakholwayo; kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. 23

14:23
IzE. 2:13
Ngakho-ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? 24Kepha uma bonke beprofetha, kungene ongakholwayo noma ongafundile, uzakuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke; 25
14:25
Isaya 45:14
Dan. 2:47
Zak. 8:23
Joh. 16:8
okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa; njalo uyakuwa ngobuso, akhuleke kuNkulunkulu, aqinise athi: “Impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu.”

Indlela yokukhonza kwebandla

26

14:26
1 Kor. 12:8
Kunjani, pho, bazalwane? Uma nibuthana, yilowo nalowo uba nehubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukuhumusha. Konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. 27Uma-ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili, bangadluli kwabathathu, badedelane, omunye ahumushe; 28kepha uma kungekho ohumushayo, kathule ebandleni, azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu.

29

14:29
1 Thes. 5:20
1 Joh. 4:1
Abaprofethi-ke, kukhulume ababili noma babe bathathu, abanye bakuhlole. 30Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona, kathule owokuqala. 31Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye, ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke; 32imimoya yabaprofethi ithobela abaprofethi; 33
14:33
Rom. 15:33
1 Kor. 11:16
ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu kepha ngowokuthula. Njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele, 34
14:34
Gen. 3:16
1 Kor. 11:3
Ef. 5:22
Kol. 3:18
1 Pet. 3:1
abesifazane mabathule emabandleni; ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe, njengokuba usho njalo nomthetho. 35
14:35
1 Thim. 2:11
Uma-ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya; ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni.

36Konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na? Nokuba lafika kinina nodwa na? 37

14:37
2 Kor. 10:7
Uma umuntu ethi ungumprofethi, noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo weNkosi. 38Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi.

39Ngakho-ke, bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. 40

14:40
Kol. 2:5
Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo.

15

Ukuvuka kwabafileyo

151Kepha, bazalwane, ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimi kulo, 2

15:2
Rom. 1:16
1 Kor. 1:21
2 Kor. 6:1
Gal. 3:4
nenisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona, uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize.

3

15:3
Isaya 53:5
Zak. 13:7
Ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, 4
15:4
AmaH. 16:10
Math. 12:40
Joh. 2:19
nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo, 5
15:5
Mark. 16:14
Luk. 24:34
Joh. 20:19
nokuthi wabonwa nguKhefase; wayesebonwa ngabayishumi nambili; 6emva kwalokho wabonwa ngasikhathi sinye ngabazalwane abadlula amakhulu ayisihlanu, iningi labo lisekhona nakalokhu, kepha abanye sebelele; 7emva kwalokho wabonwa nguJakobe; ngasemuva wabonwa ngabaphostoli bonke; 8
15:8
IzE. 9:3
1 Kor. 9:1
ekugcineni kwabo bonke wabonwa nayimina enginjengozelwe kungakabi yisikhathi.

9

15:9
IzE. 9:1
Gal. 1:13
Ef. 3:7
1 Thim. 1:13
Ngokuba mina ngingomncinyane kubaphostoli, engingafanele ukuthiwa umphostoli, ngokuba ngazingela ibandla likaNkulunkulu. 10
15:10
Rom. 15:18
1 Kor. 3:10
2 Kor. 11:5,23
12:11
Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho, nomusa wakhe kimi awubanga yize, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke; kepha akusimina kodwa ngumusa kaNkulunkulu okimi. 11Ngakho-ke noma kuyimina noma kuyibona, sishumayela kanjalo, nakholwa kanjalo.

12Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? 13Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. 14Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwenu kuyize. 15

15:15
IzE. 2:32
Yebo, sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu, ngokuba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu, angamvusanga kambe, uma kanti abafileyo bengavuswa. 16Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. 17Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho, nisesezonweni zenu. 18Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. 19Uma singabathembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokukhalelwa kunabantu bonke.

20

15:20
IzE. 26:23
Kol. 1:18
1 Pet. 1:3
IsAmb. 1:5
Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo, engulibo lwabaleleyo. 21
15:21
Gen. 2:17
3:6
Rom. 5:12
6:23
Ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. 22Ngokuba njengalokhu ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa. 23
15:23
IsAmb. 20:4
Kepha yilowo nalowo ngesigaba sakhe: uKristu kuqala, bese kuba ngabangabakaKristu ekufikeni kwakhe, 24
15:24
Dan. 2:44
7:14,27
andukuba kufike ukuphela, nxa enikela umbuso kuNkulunkulu uYise, lapho esechithile ukubusa konke, nobukhosi bonke, namandla. 25
15:25
AmaH. 110:1
Math. 22:24
Ef. 1:20
Heb. 10:12
Ngokuba umelwe ukubusa, aze abeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. 26
15:26
IsAmb. 20:14
21:4
Isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa. 27
15:27
AmaH. 8:7
Math. 28:18
Heb. 2:8
Ngokuba izinto zonke uzithobisele phansi kwezinyawo zakhe.

Kepha nxa ethi: “Izinto zonke zithotshisiwe,” kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozithobisele phansi kwakhe. 28

15:28
1 Kor. 3:23
11:3
Kodwa nxa izinto zonke sezithotshiselwe phansi kwakhe, lapho-ke nayo iNdodana iyakuzithoba phansi kwalowo owathobisa zonke izinto phansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke.

29Pho, bayakwenze njani ababhapathizelwa abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela, babhapathizelwani ngenxa yabo na? 30

15:30
Rom. 8:36
1 Kor. 4:9
Futhi sizifakelani thina engozini imizuzu yonke na? 31
15:31
2 Kor. 4:10
11:23
Bazalwane, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho ngenxa yenu kuKristu Jesu iNkosi yethu, ngiyafa mihla yonke. 32
15:32
Isaya 22:13
2 Kor. 1:8
Uma ngalwa nezilo e-Efesu ngokwabantu, nginanzuzoni? Uma abafileyo bengavuki, masidle, siphuze, ngokuba ngomuso sizakufa. 33Ningakhohliswa; ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. 34
15:34
Rom. 13:11
Ef. 5:14
1 Thes. 4:5
Phaphamani ngokufaneleyo, ningoni; ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu; ngisho lokhu ukuba nibe namahloni.

35Kepha omunye uyakuthi: “Abafileyo bavuswa kanjani na? Beza benamzimba muni na?” 36

15:36
Joh. 12:24
Wena ongaqondiyo, lokho okuhlwanyelayo wena akutholi ukuphila kungafanga; 37futhi lokho okuhlwanyelayo awuhlwanyeli umzimba ozakuba khona kepha uhlamvu oluze, noma kungaba ngolukakolweni, noma kungaba ngolokunye; 38
15:38
Gen. 1:11
kepha uNkulunkulu ulunika umzimba njengokuthanda kwakhe, yileyo naleyo mbewu owayo umzimba. 39Inyama yonke ayinhlobonye, kepha enye ngeyabantu, enye yinyama yezilwane, enye yinyama yezinyoni, enye ngeyezinhlanzi. 40Ikhona nemizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni; kepha inkazimulo yeyasezulwini iyodwa, neyasemhlabeni iyodwa. 41Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yezinkanyezi; yebo, enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula.

42Kunjalo nokuvuka kwabafileyo. Kuhlwanyelwa kunokubola, kuvuswa kungenakubola; 43kuhlwanyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo; kuhlwanyelwa kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. 44Kuhlwanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona nowomoya. 45

15:45
Gen. 2:7
Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo; u-Adamu wokugcina waba ngumoya ophilisayo. 46Kepha okokuqala akusikho okomoya kodwa okwemvelo; bese kuba ngokomoya. 47
15:47
Joh. 3:13
Umuntu wokuqala wavela emhlabeni, engowenhlabathi; umuntu wesibili uvela ezulwini. 48Njengokuba enjalo owayengowenhlabathi, banjalo nalabo abangabenhlabathi; nanjengokuba enjalo ongowasezulwini, banjalo nabo abangabasezulwini. 49
15:49
Gen. 5:3
Rom. 8:29
2 Kor. 3:18
Fil. 3:21
1 Joh. 3:2
Futhi njengokuba besinesimo songowenhlabathi, siyakuba nesimo songowasezulwini futhi.

50Kepha ngisho lokhu, bazalwane, ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu; nokubola akulidli ifa elingukungaboli. 51

15:51
1 Thes. 4:15
Bhekani, ngiyanitshela imfihlakalo; asiyikulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke, 52
15:52
Math. 24:31
ngesikhashanyana, ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina; ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe. 53
15:53
2 Kor. 5:2
Ngokuba lokhu okubolayo kumelwe ukwembatha ukungaboli, nalokhu okufayo kumelwe ukwembatha ukungafi. 54
15:54
Isaya 25:8
Kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli, nalokhu okufayo sekwembethe ukungafi, kuzakugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi: “Ukufa kugingiwe kwaba ngukunqoba.”

55

15:55
Heb. 2:14
“Kufa, kuphi ukunqoba kwakho na?

Kufa, luphi udosi lwakho na?”

56
15:56
Rom. 3:19
4:15
5:13
6:23
7:5,13
Udosi lokufa yisono; amandla esono ngumthetho. 57
15:57
Joh. 16:33
2 Kor. 2:14
1 Joh. 5:4
Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu.

58

15:58
2 IziKr. 15:7
Heb. 6:10
Ngakho-ke, bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini weNkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini.