IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Iziphiwo zikaMoya ezahlukeneyo nokuphathwa kwazo

121

12:1
1 Kor. 1:5
Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi. 2
12:2
AmaH. 115:4
Isaya 44:9
Hab. 2:18
Ef. 2:11
1 Thes. 1:9
Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe eziyizimungulu, nakuba naholwa kanjalo. 3
12:3
Math. 7:21
Mark. 9:39
1 Joh. 4:1
Ngakho ngiyanazisa ukuthi: Akukho muntu okhuluma ngoMoya kaNkulunkulu ongathi: “Kathukwe uJesu;” futhi akukho muntu ongathi: “UJesu uyiNkosi,” kuphela ngaye uMoya oNgcwele.

4

12:4
Rom. 12:6
Ef. 4:4,7
Heb. 2:4
1 Pet. 4:10
Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo Moya. 5Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo Nkosi. 6Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo Nkulunkulu osebenza konke kubo bonke.

7Kepha yilowo nalowo uphiwa okubonakalisa uMoya kube ngokokusiza. 8

12:8
1 Kor. 14:26
Ngokuba omunye uphiwa ngoMoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo Moya, 9
12:9
Mark. 16:18
Luk. 10:9
Jak. 5:14
omunye ukukholwa kuye lowo Moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye uMoya munye, 10
12:10
IzE. 2:4
6:8
10:46
omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. 11
12:11
Rom. 12:3
1 Kor. 3:5
7:7
Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo Moya munye, ebabela yilowo nalowo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe.

12

12:12
Rom. 12:4
1 Kor. 10:17
Ef. 4:16
Ngokuba njengomzimba umunye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, nokuba ziziningi, zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu. 13
12:13
Gal. 3:28
Ef. 2:13
Kol. 3:11
Ngokuba ngaMoya munye thina sonke sabhapathizwa sibe mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGreki, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo; thina sonke saphuziswa Moya munye.

14Ngokuba umzimba awusiso isitho sinye kodwa eziningi. 15Uma unyawo luthi: “Lokhu ngingesiso isandla, angisikho okomzimba,” nokho luyikho okomzimba. 16Noma indlebe ithi: “Lokhu ngingesilo iso, angisikho okomzimba,” nokho iyikho okomzimba. 17Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? 18Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. 19Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? 20Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye.

21Iso alinakusho esandleni ukuthi: “Angikudingi;” nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi: “Anginidingi.” 22Kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka; 23nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye, yizona esizazisa kakhulu; nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. 24Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu, 25ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. 26Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso; uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso.

27

12:27
Ef. 1:22
5:23,30
Kol. 1:24
Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. 28
12:28
Ef. 2:20
4:11
IsAmb. 21:14
UNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abaphostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba yimisebenzi yamandla, bese kuba yiziphiwo zomusa zokuphulukisa, nokusiza, nokubusa, nezilimi ngezilimi. 29Bonke bangabaphostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bangabenza imisebenzi yamandla na? 30Bonke baneziphiwo zomusa zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayahumusha na? 31
12:31
1 Kor. 14:1
Kepha zondelelani iziphiwo ezinkulu.

Kanti senginikhombisa indlela eyona iyinhle kakhulu.

13

Ukudunyiswa kothando

131Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. 2

13:2
Math. 7:22
17:20
1 Kor. 12:8
Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. 3Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho.

4

13:4
1 Pet. 4:8
Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi; 5
13:5
Rom. 15:1
1 Kor. 10:24,33
Fil. 2:4,21
aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu; 6
13:6
3 Joh. 3
aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso; 7
13:7
IzA. 10:12
2 Thim. 2:24
lubekezelela izinto zonke, lukholwa yizinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke.

8Uthando alusoze lwaphela; kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka; nokuba kuyizilimi, ziyakunqamuka; nokuba kungukwazi, kuyakukhawuka. 9

13:9
1 Kor. 8:2
Gal. 6:3
Fil. 3:12
Ngokuba sazi inxenye, siprofetha inxenye. 10
13:10
Ef. 4:13
Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyinxenye kuyakukhawuka. 11Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana; kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. 12
13:12
AmaH. 17:15
Math. 5:8
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 8:3
2 Kor. 3:18
5:7
Gal. 4:9
1 Joh. 3:2
IsAmb. 22:4
Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi; kepha lapho sobukana ubuso nobuso; manje ngazi inxenye, kepha lapho, ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. 13
13:13
Kol. 1:4
1 Joh. 4:16
Manje-ke kumi ukukholwa, nokwethemba, nothando, lokho kokuthathu; kepha okukhulu kulokho luthando.

14

Isiphiwo sokuprofetha sidlula esokukhuluma ngezilimi

141

14:1
1 Kor. 12:1,31
Jongani uthando, futhi nizondelele iziphiwo zomoya, ikakhulu ukuba niprofethe. 2
14:2
IzE. 10:46
Ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu; ngokuba kakho ozwayo, ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. 3
14:3
Num. 11:26
Kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngukwakha, nokududuza, nokuqunga isibindi. 4Okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. 5Nokho bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukuba niprofethe; mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi, uma engahumushi, ukuze ibandla lakheke.

6Manje-ke, bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani, uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? 7Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo, noma igenkle noma ihabhu*, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuzakwaziwa kanjani okubethwa ngegenkle nangehabhu na? 8

14:8
Num. 10:9
Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani oyakuzilungiselela ukulwa na? 9Kanjalo nani, uma ningakhiphi izwi elichachileyo ngolimi, kuzakwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni. 10Kukhona izinhlobo noma zingahle zibe zingaki zokukhuluma ezweni, kepha alukho olungasho okuthile. 11Ngakho-ke uma ngingakwazi okuqondiwe ngokukhulunywayo ngiyakuba ngowezizwe nje kokhulumayo, nokhulumayo abe ngowezizwe kimi. 12Ngokunjalo nani, lokhu nishisekele iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu, ukuze kwakheke ibandla.

13Ngakho-ke okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. 14Ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi, kukhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo. 15

14:15
Ef. 5:19
Kol. 3:16
Kunjani pho? Ngizakukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi; ngizakuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. 16Uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lowo osesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi Amen ekubongeni kwakho na, lokhu engakwazi okushoyo? 17Ngokuba nempela ubonga kahle wena, kepha lowo omunye akakhiwa.

18Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke; 19kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise abanye, kunamazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngezilimi.

20

14:20
Math. 11:25
18:3
Rom. 16:19
Ef. 4:14
Heb. 5:12
1 Pet. 2:2
Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe yizingane, kepha engqondweni nibe ngabakhulileyo. 21
14:21
Isaya 28:11
Emthethweni kulotshiwe ukuthi:

“Ngabantu bezinye izilimi,

nangezindebe zabezinye izizwe

ngiyakukhuluma kulesi sizwe;

kepha noma kunjalo abayikungizwa,” kusho iNkosi.

22Njalo-ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kungesikho kwabakholwayo; kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. 23

14:23
IzE. 2:13
Ngakho-ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? 24Kepha uma bonke beprofetha, kungene ongakholwayo noma ongafundile, uzakuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke; 25
14:25
Isaya 45:14
Dan. 2:47
Zak. 8:23
Joh. 16:8
okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa; njalo uyakuwa ngobuso, akhuleke kuNkulunkulu, aqinise athi: “Impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu.”

Indlela yokukhonza kwebandla

26

14:26
1 Kor. 12:8
Kunjani, pho, bazalwane? Uma nibuthana, yilowo nalowo uba nehubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukuhumusha. Konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. 27Uma-ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili, bangadluli kwabathathu, badedelane, omunye ahumushe; 28kepha uma kungekho ohumushayo, kathule ebandleni, azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu.

29

14:29
1 Thes. 5:20
1 Joh. 4:1
Abaprofethi-ke, kukhulume ababili noma babe bathathu, abanye bakuhlole. 30Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona, kathule owokuqala. 31Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye, ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke; 32imimoya yabaprofethi ithobela abaprofethi; 33
14:33
Rom. 15:33
1 Kor. 11:16
ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu kepha ngowokuthula. Njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele, 34
14:34
Gen. 3:16
1 Kor. 11:3
Ef. 5:22
Kol. 3:18
1 Pet. 3:1
abesifazane mabathule emabandleni; ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe, njengokuba usho njalo nomthetho. 35
14:35
1 Thim. 2:11
Uma-ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya; ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni.

36Konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na? Nokuba lafika kinina nodwa na? 37

14:37
2 Kor. 10:7
Uma umuntu ethi ungumprofethi, noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo weNkosi. 38Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi.

39Ngakho-ke, bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. 40

14:40
Kol. 2:5
Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo.