IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Ukudunyiswa kothando

131Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. 2

13:2
Math. 7:22
17:20
1 Kor. 12:8
Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. 3Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho.

4

13:4
1 Pet. 4:8
Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi; 5
13:5
Rom. 15:1
1 Kor. 10:24,33
Fil. 2:4,21
aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu; 6
13:6
3 Joh. 3
aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso; 7
13:7
IzA. 10:12
2 Thim. 2:24
lubekezelela izinto zonke, lukholwa yizinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke.

8Uthando alusoze lwaphela; kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka; nokuba kuyizilimi, ziyakunqamuka; nokuba kungukwazi, kuyakukhawuka. 9

13:9
1 Kor. 8:2
Gal. 6:3
Fil. 3:12
Ngokuba sazi inxenye, siprofetha inxenye. 10
13:10
Ef. 4:13
Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyinxenye kuyakukhawuka. 11Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana; kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. 12
13:12
AmaH. 17:15
Math. 5:8
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 8:3
2 Kor. 3:18
5:7
Gal. 4:9
1 Joh. 3:2
IsAmb. 22:4
Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi; kepha lapho sobukana ubuso nobuso; manje ngazi inxenye, kepha lapho, ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. 13
13:13
Kol. 1:4
1 Joh. 4:16
Manje-ke kumi ukukholwa, nokwethemba, nothando, lokho kokuthathu; kepha okukhulu kulokho luthando.