IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Isambatho sowesifazane enkonzweni

111

11:1
1 Kor. 4:16
Fil. 3:17
1 Thes. 1:6
2 Thes. 1:6
2 Thes. 3:7
Yibani ngabalingisi bami, njengokuba nami ngilingisa uKristu.

2Ngiyanibonga ngokuba ningikhumbula ezintweni zonke, nibambelela ezifundisweni, njengokuba nganinika zona.

3

11:3
Joh. 14:28
1 Kor. 3:23
15:27
Ef. 5:23
Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko yowesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. 4Yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha, ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo. 5Kepha yilowo nalowo owesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofetha, ikhanda lakhe lingagutshuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe, ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. 6Ngokuba uma owesifazane engagubuzele, akagundwe. Uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce, akagubuzele. 7
11:7
Gen. 1:26
5:1
9:6
Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu; kepha owesifazane uludumo lwendoda. 8
11:8
Gen. 2:18
1 Thim. 2:13
Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni. 9Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane wadalelwa indoda. 10Ngalokho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi.

11Nokho eNkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane, 12

11:12
Rom. 11:36
ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane; kepha konke kuvela kuNkulunkulu. 13Ziboneleni nina ngokwenu; kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? 14Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde, kuyihlazo kuyo, 15nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde, kuludumo kuye na? Ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo. 16
11:16
1 Thim. 6:3
Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namabandla kaNkulunkulu kawanawo.

Indlela yokuphatha isidlo seNkosi

17Kepha nxa ngiyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungekukho okuhle kepha kukho okubi. 18

11:18
1 Kor. 1:10
Ngokuba okokuqala, nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu; nganxanye ngiyakholwa yikho. 19
11:19
Math. 18:7
Luk. 17:1
1 Joh. 2:19
Ngokuba kumelwe kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. 20Ngakho-ke nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo seNkosi lokho; 21ngokuba ekudleni kwenu yilowo nalowo uthatha okwakhe ukudla ngaphambili, omunye alambe, omunye adakwe. 22
11:22
Jak. 2:5
Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na? Kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu, nijabhise abangenanto na? Ngizakuthini kini na? Nginibonge na? Anginibongi ngalokho.

23

11:23
Math. 26:26
Mark. 14:22
Luk. 22:19
Ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho, nenganinika khona, ukuthi: INkosi uJesu, ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa, 24wabonga, wasihlephula, wathi: “Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina; lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule.” 25
11:25
Eks. 24:9
Jer. 31:31
Zak. 9:11
Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi: “Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami; lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule.” 26
11:26
Joh. 14:3
IzE. 1:11
Ngokuba njalo, nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike.

27Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa, aphuze lesi sitsha seNkosi ngokungafanele, unecala lomzimba negazi leNkosi. 28

11:28
2 Kor. 13:5
Kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesi sinkwa, aphuze lesi sitsha. 29Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala, uma engawahlukanisi umzimba weNkosi. 30Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo, nabaningana balele. 31
11:31
AmaH. 32:5
IzA. 18:13
Kepha uma besizahlulela thina, besingayikwahlulelwa. 32
11:32
Heb. 12:5
Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa yiNkosi, ukuze singalahlwa kanye nezwe.

33Ngakho-ke, bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle, anolindana. 34Uma omunye elambile, akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa. Kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo.