IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Ningahlubuki uNkulunkulu njengalokho benza abakwa-Israyeli

101

10:1
Eks. 13:21
14:21
Num. 9:15
AmaH. 78:13
Ngokuba angithandi, bazalwane, ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle; 2bonke baphapathizwa kuMose efwini naselwandle; 3
10:3
Eks. 16:14
Dut. 8:3
AmaH. 105:40
bonke badla kudla kunye komoya; 4
10:4
Eks. 17:6
Num. 20:10
bonke baphuza kuphuza kunye komoya; ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. 5
10:5
Num. 14:16,29
26:65
Heb. 3:17
Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo; ngokuba bashaywa phansi ehlane.

6

10:6
Num. 11:4
Kepha lokho kwaba yizibonelo kithi, size singafisi okubi, njengalokho bona babekufisa. 7
10:7
Eks. 23:13
32:6
1 Joh. 5:21
Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo, njengokulotshiweyo ukuthi: “Abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma ukuba badlale.” 8
10:8
Num. 25:1
1 Kor. 6:18
Futhi asingenzi ubufebe njengokuba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu. 9
10:9
Eks. 17:2
Num. 21:5
AmaH. 95:8
IzE. 5:9
Futhi asingayilingi iNkosi njengabanye kubo bayilinga, babhujiswa yizinyoka. 10
10:10
Eks. 12:23
Num. 14:1
2 Sam. 24:16
Fil. 2:14
Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona, babhujiswa ngumbulali.

11

10:11
Rom. 15:4
1 Kor. 9:10
Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo; kulotshelwe ukusiyala thina, osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. 12
10:12
Rom. 11:20
Ngakho-ke osuka ethi umi, akaqaphele ukuba angawi. 13
10:13
1 Kor. 1:9
1 Thes. 5:24
Anifikelwanga ukulingwa okungenjengokwabantu; kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okukuthwala.

Ningakhonzi izithombe

14

10:14
IzE. 15:20
Ngalokho-ke, bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. 15
10:15
1 Kor. 2:15
Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo; qondani engikushoyo. 16
10:16
Math. 26:26
IzE. 2:42
Isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na? Isinkwa esisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? 17
10:17
Rom. 12:5
1 Kor. 12:12,20,27
Ngokuba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. 18
10:18
Lev. 2:3
7:6,14
1 Kor. 9:13
Bhekani u-Israyeli ngokwenyama. Abadla imihlatshelo abasibo abahlanganyela ne-altare na? 19
10:19
1 Kor. 8:4
Ngakho ngithini pho? Ngithi okuhlatshelwe isithombe kuyinto na? nokuthi isithombe siyinto na? 20
10:20
Lev. 17:7
AmaH. 106:37
Kodwa ngithi: Lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amademoni, kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namademoni. 21
10:21
2 Kor. 6:15
Ningesiphuze isitsha seNkosi kanye nesitsha samademoni; ningelihlanganyele itafula leNkosi kanye netafula lamademoni. 22
10:22
Dut. 32:21
Kumbe siyayivusela iNkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na?

Inkululeko yobuKristu; uthando

23

10:23
1 Kor. 6:12
Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke; kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. 24
10:24
Rom. 15:1
1 Kor. 13:5
Fil. 2:4
Akungabikho ozifunela okwakhe, kodwa akube yilowo nalowo afunele omunye. 25Konke okuthengiswa esilaheni* kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza, 26
10:26
Eks. 19:5
AmaH. 24:1
50:12
ngokuba umhlaba ungoweNkosi, nakho konke okukuwo. 27Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. 28
10:28
1 Kor. 8:7
Kepha uma umuntu ethi kini: “Lokhu kuhlatshelwe izithombe,” ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo nangenxa kanembeza, 29
10:29
Rom. 14:14
kangisho owakho unembeza, ngisho owalowo omunye. Ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe ngunembeza womunye na? 30
10:30
Rom. 14:6
1 Thim. 4:4
Uma ngidla ngokubonga, ngihlanjalazelwani ngalokho engikubongayo na? 31
10:31
Dut. 8:10
Kol. 3:17
Ngakho-ke noma nidla, noma niphuza, noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. 32
10:32
Rom. 14:13
Ningakhubekisi nabaJuda, namaGreki, nabandla likaNkulunkulu, 33
10:33
1 Kor. 9:19
njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke, ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi, ukuze basindiswe.