IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Umndeni kaSawule wesizwe sakwaBenjamini

81

8:1
Gen. 46:21
Num. 26:38
1 IziKr. 7:6
UBenjamini wazala uBela izibulo lakhe, no-Ashibeli owesibili, no-Ahara owesithathu, 2noNoha owesine, noRafa owesihlanu. 3UBela wayenamadodana: ngo-Adari, noGera, no-Abihudi, 4no-Abishuwa, noNahamani, no-Ahowa, 5noGera, noShefufani, noHuramu.

6Nanka amadodana ka-Ehudi, izinhloko zezindlu zawoyise zabakhe eGeba, ezathunjelwa eManahati, 7zathunjwa ngoNahamani, no-Ahiya, noGera owazala o-Uza no-Ahihudi.

8UShaharayimi wazala abantwana ezweni lakwaMowabi esemukisile oHushimi noBahara omkakhe. 9Wazala kuHodeshi umkakhe oJobabi, noSibiya, noMesha, noMalikamu, 10noJewuse, noShakiya, noMirima. Labo babe ngamadodana akhe, izinhloko zezindlu zawoyise. 11Wazala kuHushimi o-Abithubi no-Eliphahali.

12Amadodana ka-Eliphahali: ngo-Ebere, noMishamu, noShemedi, abakha i-Ono neLodi nemizana yawo, 13noBeriya, noShema, ababe yizinhloko zezindlu zawoyise zabakhe e-Ajaloni, abaxosha abakhe eGati; 14no-Ahiyo, noShashaki, noJeremoti, 15noZebadiya, no-Aradi, no-Edere, 16noMikayeli, noJishipha, noJoha, amadodana kaBeriya, 17noZebadiya, noMeshulamu, noHiziki, noHebere, 18no-Ishmerayi, noJiziliya, noJobabi, amadodana ka-Eliphahali, 19noJakimi, noZikiri, noZabidi, 20no-Eliyenayi, noSilethayi, no-Eliyeli, 21no-Adaya, noBeraya, noShimrati, amadodana kaShimeyi, 22noJishiphani, no-Ebere, no-Eliyeli, 23no-Abidoni, noZikiri, noHanani, 24noHananiya, no-Elamu, no-Anithothiya, 25no-Ifideya, noPhenuweli, amadodana kaShashaki, 26noShamusherayi, noShehariya, no-Athaliya, 27noJahareshiya, no-Eliya, noZikiri, amadodana kaJerohamu. 28Labo babe yizinhloko zezindlu zawoyise, izinhloko ezizukulwaneni zabo, bahlala eJerusalema.

29

8:29
1 IziKr. 9:35
EGibeyoni kwahlala uyise kaGibeyoni ogama lomkakhe lalinguMahakha; 30izibulo lakhe lalingu-Abidoni, kanye noSuri, noKishi, noBali, noNadabi, 31noGedori, no-Ahiyo, noZekeri. 32Kepha uMikiloti wazala uShimeya. Nabo bahlala nabafowabo eJerusalema malungana nabafowabo.

33

8:33
1 Sam. 9:1
14:49
UNeri wazala uKishi; uKishi wazala uSawule; uSawule wazala oJonathani, noMaliki Shuwa, no-Abinadaba, no-Eshi Bali.

34

8:34
2 Sam. 4:4
Indodana kaJonathani yayinguMeribi Bali; uMeribi Bali wazala uMika. 35Amadodana kaMika: ngoPhithoni, noMeleki, noThareya, no-Ahazi. 36U-Ahazi wazala uJehohada; uJehohada wazala o-Alemeti, no-Azimaveti, noZimri; uZimri wazala uMosa; 37uMosa wazala uBineya; uRafa wayeyindodana yakhe; ngu-Eleyasa indodana yakhe, ngu-Aseli indodana yakhe; 38u-Aseli wayenamadodana ayisithupha; amagama awo yilawa: o-Azirikamu, noBokeru, no-Ishmayeli, noShehariya, no-Obadiya, noHanani. Bonke labo babe ngamadodana ka-Aseli. 39Amadodana ka-Esheki umfowabo: ngu-Ulamu izibulo lakhe, noJewushe owesibili, no-Elifeleti owesithathu. 40
8:40
AbAhl. 20:16
Amadodana ka-Ulamu ayengamaqhawe anamandla, ansala umnsalo; ayenamadodana amaningi namadodana amadodana amaningi, eyikhulu namashumi ayisihlanu. Labo babe ngamadodana kaBenjamini.