IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Isizwe sakwa-Isakare, nesakwaBenjamini, nesakwaNafetali, nesakwaManase, nesakwa-Efrayimi, nesakwa-Asheri

71

7:1
Gen. 46:13
Num. 26:23
Amadodana ka-Isakare: ngoThola, noPhuwa, noJashubi, noShimroni, bebane. 2Amadodana kaThola: ngo-Uzi, noRefaya, noJeriyeli, noJahemayi, no-Ibisamu, noShemuweli, izinhloko zezindlu zawoyise, abakwaThola, amaqhawe anamandla ngezizukulwane zawo; umumo wawo ngezinsuku zikaDavide wawuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu ayisithupha. 3Amadodana ka-Uzi: nguJizirahiya; amadodana kaJizirahiya: ngoMikayeli, no-Obadiya, noJoweli, noJishiya, beyisihlanu, beyizinhloko bonke. 4Kanye nawo kwakukhona ngezizukulwane zawo ngezindlu zawoyise amaviyo empi yokulwa, abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha, ngokuba babe nabafazi abaningi namadodana amaningi. 5Abafowabo kuyo yonke imindeni ka-Isakare, amaqhawe anamandla, babe yizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa, bebhalwe bonke ngezizukulwane zabo.

6

7:6
Gen. 46:21
Num. 26:28
1 IziKr. 8:1
Amadodana kaBenjamini: ngoBela, noBekeri, noJediyayeli, bebathathu. 7Amadodana kaBela: ngo-Esiboni, no-Uzi, no-Uziyeli, noJerimoti, no-Iri, beyisihlanu, izinhloko zezindlu zawoyise, amaqhawe anamandla, beyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namashumi amathathu nane, bebhalwe ngezizukulwane zabo.

8Amadodana kaBekeri: ngoZemira, noJowashi, no-Eliyezeri, no-Eliyohenayi, no-Omri, noJeremoti, no-Abiya, no-Anathoti, no-Alemeti. Bonke labo babe ngamadodana kaBekeri. 9Babhalwa ngezizukulwane zabo, beyizinhloko zezindlu zawoyise, amaqhawe anamandla, beyizinkulungwane ezingamashumi amabili namakhulu amabili.

10Amadodana kaJediyayeli: nguBilihani; amadodana kaBilihani: ngoJewushe, noBenjamini, no-Ehudi, noKhenahana, noZethani, noTharishishi, no-Ahishahari. 11Bonke labo babe ngamadodana kaJediyayeli ngezinhloko zezindlu zawoyise, amaqhawe anamandla, beyizinkulungwane eziyishumi nesikhombisa namakhulu amabili abangaphuma impi ukuyokulwa. 12

7:12
Gen. 46:23
OShuphimi noHuphimi babe ngamadodana ka-Iri; uHushimi wayeyindodana ka-Aheri.

13

7:13
Gen. 46:24
Num. 26:48
Amadodana kaNafetali: ngoJasiyeli, noGuni, noJeseri, noShalumi, amadodana kaBiliha.

14Amadodana kaManase: ngu-Asiriyeli owamzalelayo umkakhe; isancinza sakhe umAramukazi sazala uMakiri uyise kaGileyadi. 15

7:15
Num. 26:33
27:1
UMakiri wathathela oHuphimi noShuphimi abafazi; igama likadadewabo lalinguMahakha. Igama lowesibili lalinguSelofehadi; uSelofehadi wayenamadodakazi. 16UMahakha umkaMakiri wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uPhereshi; igama lomfowabo lalinguShereshi; amadodana akhe ayengo-Ulamu noRakemi.

17Amadodana ka-Ulamu: nguBedani. Labo babe ngamadodana kaGileyadi kaMakiri kaManase. 18Udadewabo uHamoleketi wazala o-Ishihodi, no-Abiyezeri, noMahela. 19Amadodana kaShemida ayengo-Ahiyani, noShekemi, noLikihi, no-Aniyamu.

20

7:20
Num. 26:35
Amadodana ka-Efrayimi: ngoShuthela, noBeredi indodana yakhe, noTahati indodana yakhe, no-Eleyada indodana yakhe, noTahati indodana yakhe, 21noZabadi indodana yakhe, noShuthela indodana yakhe, no-Ezeri no-Eleyadi ababulawa ngabantu baseGati ababezelwe kulelo zwe, ngokuba behla ukuthatha izinkomo zabo. 22U-Efrayimi uyise walila izinsuku eziningi; abafowabo beza ukumduduza. 23Wangena kumkakhe; wamitha, wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uBeriya,* ngokuba indlu yakhe yayisengozini. 24Indodakazi yakhe yayinguSheyera owakha iBeti Horoni laseNzansi nelaseNhla, ne-Uzeni Sheyera.

25URefa wayeyindodana yakhe, noReshefi, noThela indodana yakhe, noThahani indodana yakhe, 26

7:26
Num. 1:10
noLadani indodana yakhe, no-Amihudi indodana yakhe, no-Elishama indodana yakhe, 27
7:27
Josh. 1:1
noNuni indodana yakhe, noJoshuwa indodana yakhe. 28Ifa labo nezindawo zabo zokuhlala kwakuyiBethele nemizana yalo, nangasempumalanga iNaharani, nangasentshonalanga iGezeri nemizana yalo, neShekemi nemizana yalo, kwaze kwaba se-Aya nemizana yalo; 29
7:29
Josh. 17:11
nangasemikhawulweni yabantwana bakwaManase iBeti Sheyani nemizana yalo, neThahanaki nemizana yalo, neMegido nemizana yalo, neDori nemizana yalo. Kuleyo kwahlala abantwana bakaJosefa indodana ka-Israyeli.

30

7:30
Gen. 46:17
Num. 26:44
Amadodana ka-Asheri: ngoJimna, no-Ishiva, no-Ishivi, noBeriya, kanye noSera udadewabo. 31Amadodana kaBeriya: ngoHebere noMalikiyeli owayenguyise kaBirizayiti. 32UHebere wazala oJafeleti, noShomeri, noHothamu, noShuwa udadewabo. 33Amadodana kaJafeleti: ngoPhasaki, noBimihali, no-Ashivati. Labo babe ngabantwana bakaJafeleti. 34Amadodana kaShemeri: ngo-Ahi, noRohiga, noJehuba, no-Aramu. 35Amadodana kaHelemi umfowabo: ngoSofa, noJimna, noSheleshi, no-Amali. 36Amadodana kaSofa: ngoShuwa, noHarineferi, noShuhali, noBeri, no-Imra, 37noBeseri, noHodi, noShama, noShilisha, noJitrani, noBeyera. 38Amadodana kaJetheri: ngoJefune, noPhisipha, no-Ara. 39Amadodana ka-Ula: ngo-Ara, noHaniyeli, noRisiya.

40Bonke labo babe ngabantwana baka-Asheri, izinhloko zezindlu zawoyise, amaqhawe akhethekileyo anamandla, izinhloko zezikhulu. Umumo wabo ubhalwe ngezizukulwane zabo ukuba balwe empini wawungabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha.

8

Umndeni kaSawule wesizwe sakwaBenjamini

81

8:1
Gen. 46:21
Num. 26:38
1 IziKr. 7:6
UBenjamini wazala uBela izibulo lakhe, no-Ashibeli owesibili, no-Ahara owesithathu, 2noNoha owesine, noRafa owesihlanu. 3UBela wayenamadodana: ngo-Adari, noGera, no-Abihudi, 4no-Abishuwa, noNahamani, no-Ahowa, 5noGera, noShefufani, noHuramu.

6Nanka amadodana ka-Ehudi, izinhloko zezindlu zawoyise zabakhe eGeba, ezathunjelwa eManahati, 7zathunjwa ngoNahamani, no-Ahiya, noGera owazala o-Uza no-Ahihudi.

8UShaharayimi wazala abantwana ezweni lakwaMowabi esemukisile oHushimi noBahara omkakhe. 9Wazala kuHodeshi umkakhe oJobabi, noSibiya, noMesha, noMalikamu, 10noJewuse, noShakiya, noMirima. Labo babe ngamadodana akhe, izinhloko zezindlu zawoyise. 11Wazala kuHushimi o-Abithubi no-Eliphahali.

12Amadodana ka-Eliphahali: ngo-Ebere, noMishamu, noShemedi, abakha i-Ono neLodi nemizana yawo, 13noBeriya, noShema, ababe yizinhloko zezindlu zawoyise zabakhe e-Ajaloni, abaxosha abakhe eGati; 14no-Ahiyo, noShashaki, noJeremoti, 15noZebadiya, no-Aradi, no-Edere, 16noMikayeli, noJishipha, noJoha, amadodana kaBeriya, 17noZebadiya, noMeshulamu, noHiziki, noHebere, 18no-Ishmerayi, noJiziliya, noJobabi, amadodana ka-Eliphahali, 19noJakimi, noZikiri, noZabidi, 20no-Eliyenayi, noSilethayi, no-Eliyeli, 21no-Adaya, noBeraya, noShimrati, amadodana kaShimeyi, 22noJishiphani, no-Ebere, no-Eliyeli, 23no-Abidoni, noZikiri, noHanani, 24noHananiya, no-Elamu, no-Anithothiya, 25no-Ifideya, noPhenuweli, amadodana kaShashaki, 26noShamusherayi, noShehariya, no-Athaliya, 27noJahareshiya, no-Eliya, noZikiri, amadodana kaJerohamu. 28Labo babe yizinhloko zezindlu zawoyise, izinhloko ezizukulwaneni zabo, bahlala eJerusalema.

29

8:29
1 IziKr. 9:35
EGibeyoni kwahlala uyise kaGibeyoni ogama lomkakhe lalinguMahakha; 30izibulo lakhe lalingu-Abidoni, kanye noSuri, noKishi, noBali, noNadabi, 31noGedori, no-Ahiyo, noZekeri. 32Kepha uMikiloti wazala uShimeya. Nabo bahlala nabafowabo eJerusalema malungana nabafowabo.

33

8:33
1 Sam. 9:1
14:49
UNeri wazala uKishi; uKishi wazala uSawule; uSawule wazala oJonathani, noMaliki Shuwa, no-Abinadaba, no-Eshi Bali.

34

8:34
2 Sam. 4:4
Indodana kaJonathani yayinguMeribi Bali; uMeribi Bali wazala uMika. 35Amadodana kaMika: ngoPhithoni, noMeleki, noThareya, no-Ahazi. 36U-Ahazi wazala uJehohada; uJehohada wazala o-Alemeti, no-Azimaveti, noZimri; uZimri wazala uMosa; 37uMosa wazala uBineya; uRafa wayeyindodana yakhe; ngu-Eleyasa indodana yakhe, ngu-Aseli indodana yakhe; 38u-Aseli wayenamadodana ayisithupha; amagama awo yilawa: o-Azirikamu, noBokeru, no-Ishmayeli, noShehariya, no-Obadiya, noHanani. Bonke labo babe ngamadodana ka-Aseli. 39Amadodana ka-Esheki umfowabo: ngu-Ulamu izibulo lakhe, noJewushe owesibili, no-Elifeleti owesithathu. 40
8:40
AbAhl. 20:16
Amadodana ka-Ulamu ayengamaqhawe anamandla, ansala umnsalo; ayenamadodana amaningi namadodana amadodana amaningi, eyikhulu namashumi ayisihlanu. Labo babe ngamadodana kaBenjamini.

9

Abakhileyo eJerusalema; inkonzo yasethempelini

91

9:1
2 Sam. 24:9
2 AmaKh. 24:10
25:1
Wabhalwa-ke wonke u-Israyeli ngezizukulwane; bheka, balotshiwe encwadini yamakhosi akwa-Israyeli; uJuda wathunjelwa eBabele ngeziphambeko zakhe. 2Abakhileyo kuqala emafeni abo emizini yabo babe ngu-Israyeli, nabapristi, namaLevi, namaNethini.*

3

9:3
Neh. 11:4
EJerusalema kwahlala kubantwana bakwaJuda, nakubantwana bakwaBenjamini, nakubantwana bakwa-Efrayimi noManase: 4ngu-Uthayi ka-Amihudi ka-Omri ka-Imri kaBani kubantwana bakwaPheresi kaJuda. 5KumaShiloni: ngu-Asaya izibulo namadodana akhe. 6Kumadodana kaZera: nguJehuweli nabafowabo, bengamakhulu ayisithupha namashumi ayisishiyagalolunye. 7Kumadodana kaBenjamini: nguSalu kaMeshulamu kaHodaviya kaHasenuwa, 8no-Ibineya indodana kaJerohamu, no-Ela ka-Uzi kaMikiri, noMeshulamu kaShefathiya kaRehuweli kaJibiniya, 9nabafowabo ngezizukulwane zabo, bengamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisihlanu nesithupha. Bonke labo bantu babe yizinhloko zezindlu zawoyise ngokwezindlu zawoyise.

10

9:10
Neh. 11:10
Kubapristi: ngoJedaya, noJehoyaribi, noJakini, 11
9:11
1 IziKr. 6:12
Neh. 11:11
no-Azariya kaHilikiya kaMeshulamu kaSadoki kaMerayoti ka-Ahithubi, umphathi wendlu kaNkulunkulu, 12no-Adaya kaJerohamu kaPhashuri kaMalikhiya noMahasayi ka-Adiyeli kaJahizera kaMeshulamu kaMeshilemiti ka-Imeri, 13nabafowabo, izinhloko zezindlu zawoyise, beyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha, amadoda ahlakaniphile emsebenzini wenkonzo yasendlini kaNkulunkulu.

14KumaLevi: nguShemaya kaHashubi ka-Azirikamu kaHashabiya kumadodana kaMerari, 15noBakibakari, noHereshi, noGalali, noMathaniya kaMika kaZikiri ka-Asafa, 16no-Obadiya kaShemaya kaGalali kaJeduthuni, noBerekiya ka-Asa ka-Elkana owahlala emizaneni yamaNethofa, 17nabalindisango oShalumi, no-Akubi, noThalimoni, no-Ahimani, nabafowabo; uShalumi wayeyinhloko. 18Kwaze kwaba kuleso sikhathi babe sesangweni lenkosi ngasempumalanga; babe ngabalindisango bekamu* labantwana bakwaLevi. 19UShalumi kaKore ka-Ebiyasafa kaKora, nabafowabo bendlu kayise, amaKorahi, babephethe umsebenzi wenkonzo, bengabalindisango etabernakele;* oyise babemele ikamu* likaJehova bengabalindisango. 20UFinehasi indodana ka-Eleyazare wayengumbusi phezu kwabo ngesikhathi esidlulileyo. UJehova wayenaye. 21UZakariya indodana kaMeshelemiya wayengumlindisango etendeni lokuhlangana.

22

9:22
1 Sam. 9:9
Bonke labo ababekhethiwe ukuba babe ngabalindisango babe ngamakhulu amabili neshumi nambili. Babhalwa ngezizukulwane emizaneni yabo, bamiswa ngoDavide noSamuweli umboni ezikhundleni zabo. 23Bona nabantwana babo babephethe amasango endlu kaJehova, indlu yetende, belinda. 24Abalindi babekhona ezinhlangothini ezine: ngasempumalanga, nangasentshonalanga, nangasenyakatho, nangaseningizimu. 25Abafowabo emizaneni yabo babeyakungena emva kwezinsuku eziyisikhombisa njalo izikhathi ngezikhathi ukuba babe nabo, 26ngokuba abalindi abane abakhulu ababe ngamaLevi babe sesikhundleni njalo, bephethe amakamelo nengcebo endlini kaNkulunkulu. 27Bahlala ebusuku bezungeza indlu kaNkulunkulu, ngokuba kwakungokwabo ukuyilinda, kwakungokwabo futhi ukuyivula ekuseni imihla ngemihla. 28Abanye babephethe izitsha zenkonzo, ngokuba zangeniswa ngokubalwa, zakhishwa ngokubalwa. 29Abanye kubo babemiselwe impahla, nezitsha zonke zendlu engcwele, nempuphu, newayini, namafutha, nenhlaka, namakha. 30
9:30
Eks. 30:35
Abanye bamadodana abapristi bagxoba amakha aba ngamafutha. 31UMatithiya, omunye wamaLevi, owayeyizibulo likaShalumi umKorahi wayenesikhundla sokubheka izinto ezenziwa amakhanzini. 32
9:32
Lev. 24:5
Abanye abafowabo bamadodana amaKohati babephethe izinkwa zokubukwa ukuba bazilungise onke amasabatha.

33Kepha abanye, abahlabeleli, izinhloko zezindlu zawoyise zamaLevi, babe semakamelweni bekhululekile kokunye, ngokuba babe semsebenzini wabo imini nobusuku.

34Labo babe yizinhloko zezindlu zawoyise bamaLevi, izinhloko ezizukulwaneni zabo, bahlala eJerusalema.

35

9:35
1 IziKr. 8:29
EGibeyoni kwahlala uyise kaGibeyoni uJehiyeli ogama lomkakhe lalinguMahakha, 36nendodana yakhe eyizibulo u-Abidoni, kanye noSuri, noKishi, noBali, noNeri, noNadabi, 37noGedori, no-Ahiyo, noZakariya, noMikiloti. 38UMikiloti wazala uShimeyamu. Nabo bahlala nabafowabo eJerusalema malungana nabafowabo. 39
9:39
1 Sam. 14:49
UNeri wazala uKishi; uKishi wazala uSawule; uSawule wazala oJonathani, noMaliki Shuwa, no-Abinadaba, no-Eshi Bali. 40Indodana kaJonathani yayinguMeribi Bali; uMeribi Bali wazala uMika. 41Amadodana kaMika: ngoPhithoni, noMeleki, noThareya, no-Ahazi. 42U-Ahazi wazala uJara; uJara wazala o-Alemeti, no-Azimaveti, noZimri; uZimri wazala uMosa; 43uMosa wazala uBineya; uRefaya wayeyindodana yakhe; ngu-Eleyasa indodana yakhe, ngu-Aseli indodana yakhe; 44u-Aseli wayenamadodana ayisithupha; amagama awo yilawa: o-Azirikamu, noBokeru, no-Ishmayeli, noShehariya, no-Obadiya, noHanani; labo babe ngamadodana ka-Aseli.