IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Abantwana bakaDavide: amakhosi akwaJuda; amadodana kaJekoniya

31

3:1
2 Sam. 3:2
Laba babe ngamadodana kaDavide azalelwa wona eHebroni: izibulo ngu-Amnoni ku-Ahinohama umHizreyelikazi; owesibili nguDaniyeli ku-Abigayili umKarmelikazi; 2owesithathu ngu-Abisalomu indodana kaMahakha indodakazi kaTalimayi inkosi yaseGeshuri; owesine ngu-Adoniya indodana kaHagiti; 3owesihlanu nguShefathiya ku-Abithali; owesithupha ngu-Itereyamu ku-Egila umkakhe. 4
3:4
2 Sam. 5:4
1 AmaKh. 2:11
1 IziKr. 29:27
Wazalelwa ayisithupha eHebroni; wabusa khona iminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha; eJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu.

5

3:5
2 Sam. 5:14
Yilaba azalelwa bona eJerusalema: ngoShimeya, noShobabi, noNathani, noSolomoni, bebane, kuBati Shuwa indodakazi ka-Amiyeli, 6noJibari, no-Elishama, no-Elifeleti, 7noNoga, noNefegi, noJafiya, 8no-Elishama, no-Eliyada, no-Elifeleti, beyisishiyagalolunye.

9

3:9
2 Sam. 13:1
Bonke labo babe ngamadodana kaDavide ngaphandle kwamadodana ezancinza; uTamari wayengudadewabo. 10
3:10
1 AmaKh. 11:43
14:31
Math. 1:7
Indodana kaSolomoni yayinguRehobowamu; ngu-Abiya indodana yakhe; ngu-Asa indodana yakhe; nguJehoshafati indodana yakhe; 11
3:11
2 AmaKh. 8:16,24
11:2,12
2 AmaKh. 12:21
15:1,7
nguJoramu indodana yakhe; ngu-Ahaziya indodana yakhe; nguJowashi indodana yakhe; 12ngu-Amasiya indodana yakhe; ngu-Azariya indodana yakhe; nguJothamu indodana yakhe; 13
3:13
2 AmaKh. 15:38
16:20
20:21
ngu-Ahazi indodana yakhe; nguHezekiya indodana yakhe; nguManase indodana yakhe; 14
3:14
2 AmaKh. 21:18,26
ngu-Amoni indodana yakhe; nguJosiya indodana yakhe. 15
3:15
2 AmaKh. 23:30,34
24:17
Amadodana kaJosiya: izibulo nguJohanani; owesibili nguJehoyakimi; owesithathu nguSedekiya; owesine nguShalumi. 16Amadodana kaJehoyakimi: nguJekoniya indodana yakhe noSedekiya indodana yakhe.

17Amadodana kaJekoniya umthunjwa: ngoSheyalitiyeli indodana yakhe, 18noMalikiramu, noPhedaya, noShenasari, noJekamiya, noHoshama, noNedabiya. 19Amadodana kaPhedaya: ngoZerubabele noShimeyi; amadodana kaZerubabele: ngoMeshulamu noHananiya uShelomiti wayengudadewabo 20noHashuba, no-Oheli, noBerekiya, noHasadiya, noJushabi Hesedi, beyisihlanu. 21Amadodana kaHananiya: ngoPhelathiya, noJeshaya, namadodana kaRefaya, namadodana ka-Arinani, namadodana ka-Obadiya, namadodana kaShekaniya. 22Amadodana kaShekaniya: nguShemaya; amadodana kaShemaya: ngoHathushi, no-Igali, noBariya, noNehariya, noShafati, beyisithupha. 23Amadodana kaNehariya: ngo-Eliyohenayi, noHezekiya, no-Azirikamu, bebathathu. 24Amadodana ka-Eliyohenayi: ngoHodaviya, no-Eliyashibi, noPhelaya, no-Akubi, noJohanani, noDelaya, no-Anani, beyisikhombisa.