IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

Umumo nomsebenzi wamaLevi

231

23:1
1 AmaKh. 1:13,33
UDavide wayesemdala, esanelisiwe yizinsuku; wambeka uSolomoni indodana yakhe abe yinkosi kwa-Israyeli. 2Wabutha zonke izikhulu zakwa-Israyeli kanye nabapristi namaLevi. 3AmaLevi abalwa kusukela kwaneminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu; umumo wawo ngezinhloko zawo, indoda ngendoda, wawuyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesishiyagalombili. 4
23:4
Dut. 16:18
Ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane kuwona ayengawokwengamela umsebenzi wendlu kaJehova; izinkulungwane eziyisithupha zaziyizinduna nabahluleli; 5
23:5
2 IziKr. 29:25
izinkulungwane ezine zazingabalindisango; izinkulungwane ezine ziyakudumisa uJehova ngezinto zokubethwa engazenzayo, washo uDavide, ukuba zidumise ngazo.

6

23:6
Gen. 46:11
1 IziKr. 6:1
UDavide wabahlukanisa ngezigaba njengamadodana kaLevi: oGereshoni, noKohati, noMerari.

7

23:7
Eks. 6:17
Num. 3:18
1 IziKr. 6:16
KumaGereshoni: ngoLadani noShimeyi. 8Amadodana kaLadani: nguJehiyeli inhloko, noZethamu, noJoweli, bebathathu. 9Amadodana kaShimeyi: ngoShelomoti, noHaziyeli, noHarana, bebathathu. Labo babe yizinhloko zawoyise bakaLadani. 10Amadodana kaShimeyi: ngoJahati, noZina, noJewushe, noBeriya. Labo bobane babe ngamadodana kaShimeyi. 11UJahati wayeyinhloko, noZiza ngowesibili; kepha oJewushe noBeriya babengenamadodana amaningi; ngalokho baba yindlu inye kayise, bebalwa kanyekanye. 12
23:12
Eks. 6:18
Amadodana kaKohati: ngo-Amramu, noJisihari, noHebroni, no-Uziyeli, bebane. 13
23:13
Eks. 6:20
28:1
Num. 6:23
Dut. 10:8
21:15
Heb. 5:4
Amadodana ka-Amramu: ngo-Aroni noMose; u-Aroni wahlukaniswa ukuba angcwelise izinto ezingcwelengcwele, yena namadodana akhe, kuze kube phakade, ukushisa impepho phambi kukaJehova, nokumkhonza, nokubusisa egameni lakhe kuze kube phakade. 14Kepha uMose, lowo muntu kaNkulunkulu, amadodana akhe abizwa ngesizwe sakwaLevi. 15
23:15
Eks. 2:22
18:3
Amadodana kaMose: ngoGereshomu no-Eliyezeri. 16Amadodana kaGereshomu: nguShebuweli owayeyinhloko. 17Amadodana ka-Eliyezeri: nguRehabiya inhloko. U-Eliyezeri wayengenawo amanye amadodana; kepha amadodana kaRehabiya ayemaningi kakhulu. 18Amadodana kaJisihari: nguShelomiti inhloko. 19
23:19
1 IziKr. 24:23
Amadodana kaHebroni: nguJeriya inhloko, no-Amariya owesibili, noJahaziyeli owesithathu, noJekameyamu owesine. 20Amadodana ka-Uziyeli: nguMika inhloko noJishiya owesibili. 21Amadodana kaMerari: ngoMaheli noMushi. Amadodana kaMaheli: ngo-Eleyazare noKishi. 22
23:22
1 IziKr. 24:30
U-Eleyazare wafa engenamadodana, enamadodakazi odwa; abafowabo, amadodana kaKishi, bawathatha. 23Amadodana kaMushi: ngoMaheli, no-Edere, noJeremoti, bebathathu.

24Yilabo ababe ngamadodana kaLevi ngezindlu zawoyise, izinhloko zawoyise, bebalwa ngomumo wamagama ngezinhloko zabo, abawenza umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu. 25

23:25
1 IziKr. 22:18
Ngokuba uDavide wathi: “UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli unike abantu bakhe ukuphumula; uhlezi eJerusalema kuze kube phakade; 26namaLevi awasayikuthwala itabernakele* nazo zonke izinto zalo zenkonzo yalo.” 27Ngokuba amadodana kaLevi abalwa ngamazwi okugcina kaDavide, kusukela kwaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu.

28Ngokuba indawo yawo yayingasesandleni samadodana ka-Aroni ukukhonza endlini kaJehova, nasemagcekeni, nasemakamelweni, nokuhlambulula zonke izinto ezingcwele, nomsebenzi wenkonzo endlini kaNkulunkulu, 29eyezinkwa zokubukwa, neyempuphu ecolekileyo yomnikelo wempuphu, neyemiqathane engenamvubelo, neyokuphekwe ekhanzini, neyexutshanisiweyo, neyazo zonke izilinganiso nobukhulu; 30nokuma njalo ekuseni ukubonga nokudumisa uJehova, kanjalo nakusihlwa; 31nokunikela njalo ngayo yonke iminikelo yokushiswa kuJehova ngamasabatha, nangokwethwasa kwenyanga, nanemikhosi emisiweyo ngomumo onjengomthetho wabo, phambi kukaJehova; 32

23:32
Num. 18:3
bayakugcina imfanelo yetende lokuhlangana, nemfanelo yendawo engcwele, nemfanelo yamadodana ka-Aroni abafowabo ekukhonzeni endlini kaJehova.