IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

Iminikelo namahubo ekungenisweni komphongolo eJerusalema

161

16:1
2 Sam. 6:17
1 IziKr. 15:1
Bawungenisa umphongolo kaNkulunkulu, bawubeka phakathi netende uDavide ayelimisele wona; banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaNkulunkulu. 2
16:2
Num. 6:23
UDavide eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa nangeminikelo yokuthula wababusisa abantu egameni likaJehova. 3Wabela bonke abantu bakwa-Israyeli, abesilisa nabesifazane, isinkwa saba sinye, nesicubu senyama, nesigaxa sezithelo zomvini ezomileyo.

4Wabela amaLevi athile ukukhonza phambi komphongolo kaJehova ukuba amkhumbule, ambonge, amdumise uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli: 5ngu-Asafa inhloko nabesigaba sakhe sesibili, oZakariya, noJehiyeli, noShemiramoti, noJehiyeli, noMatithiya, no-Eliyabe, noBenaya, no-Obede Edomi, noJehiyeli, benezingubhu namahabhu,* kanye no-Asafa ephethe amasimbali,* ewabetha, 6noBenaya noJahaziyeli abapristi, benamacilongo njalo phambi komphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu.

Ihubo likaDavide

7Ngalolo suku uDavide wayeseqala ukuhlela ukuba uJehova abongwe ngesandla sika-Asafa nabafowabo.

8

16:8
AmaH. 105:1
Isaya 12:4
Bongani uJehova,

nibize igama lakhe,

nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.

9Hlabelelani kuye, nimhubele,

nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke.

10Zibongeni egameni lakhe elingcwele;

mazithokoze izinhliziyo zabamfuna uJehova.

11Funani uJehova namandla akhe,

nifunisise ubuso bakhe njalo.

12

16:12
Dut. 26:8
Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo,

nezibonakaliso zakhe,

nezahlulelo zomlomo wakhe,

13nina nzalo ka-Israyeli, inceku yakhe,

nina bantwana bakaJakobe,

abakhethiweyo bakhe.

14Yena unguJehova uNkulunkulu wethu;

izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.

15Khumbulani isivumelwano sakhe kuze kube phakade,

izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane,

16

16:16
Gen. 15:18
17:1
22:16
26:2
Luk. 1:72
avumelana kuso no-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka;

17wasiqinisa kuJakobe,

saba ngumthetho,

naku-Israyeli,

saba yisivumelwano esiphakade,

18

16:18
Gen. 13:15
28:13
35:12
ethi: “Ngizakukunika izwe laseKhanani

libe yisabelo sefa lakho,

19lapho naniyingcosana ngomumo,

yebo, lapho naniyingcosana,

futhi naniyizihambi kulo.”

20Bazulazula ezizweni ngezizwe,

besuka kulo mbuso,

beya kwabanye abantu.

21

16:21
Gen. 12:17
20:3,7,18
Akavumelanga muntu ukubahlupha,

wajezisa amakhosi ngenxa yabo,

22ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami,

ningoni abaprofethi bami.”

23

16:23
AmaH. 96:1
Hlabelelani kuJehova,

mhlaba wonke,

nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla.

24Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe,

izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke.

25

16:25
Eks. 15:11
AmaH. 86:8
Ngokuba mkhulu uJehova,

udumisekile kakhulu;

uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu.

26Ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe,

kepha uJehova walenza izulu.

27Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe;

amandla nokuthokoza kusendaweni yakhe.

28Mnikeni uJehova nina mindeni yabantu,

mnikeni uJehova inkazimulo namandla.

29

16:29
AmaH. 29:1
Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe,

nilethe umnikelo,

nize phambi kwakhe,

nikhuleke kuJehova ngobuhle bobungcwele.

30Thuthumelani ebusweni bakhe,

mhlaba wonke;

izwe lihlala liqinile,

alinakushukunyiswa.

31

16:31
AmaH. 97:1
Malijabule izulu, umhlaba uthokoze;

makuthiwe ezizweni:

UJehova uyinkosi.

32

16:32
AmaH. 98:7
Maluhlokome ulwandle nokugcwala kwalo,

amasimu ename nakho konke okukuwo.

33Khona imithi yehlathi iyakuhuba ngokujabula

ebusweni bukaJehova,

ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.

34

16:34
AmaH. 106:1
107:1
118:1
136:1
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

35

16:35
AmaH. 106:47
Thanini: “Sisindise,

Nkulunkulu wokusindiswa kwethu,

usibuthe, usophule kwabezizwe

ukuba sidumise igama lakho elingcwele,

sethabe ekukudumiseni.”

36

16:36
AmaH. 41:13
72:18
Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,

kusukela phakade kuze kube phakade.

Bonke abantu bathi: “Amen,” bamdumisa uJehova.

37Wayeseshiya khona ngaphambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova u-Asafa nabafowabo ukuba bakhonze phambi komphongolo njalo ngokomsebenzi wemihla ngemihla, 38kanye no-Obede Edomi nabafowabo abangamashumi ayisithupha nesishiyagalombili u-Obede Edomi indodana kaJeduthuni noHosa babe ngabalindisango 39

16:39
1 AmaKh. 3:4
1 IziKr. 21:9
2 IziKr. 1:3
noSadoki umpristi nabafowabo abapristi ngaphambi kwetabernakele* likaJehova endaweni ephakemeyo eyayiseGibeyoni 40
16:40
Eks. 29:38
Num. 28:3
ukuba banikele njalo ngeminikelo yokushiswa phezu kwe-altare lomnikelo wokushiswa ekuseni nakusihlwa njengakho konke okulotshiweyo emthethweni kaJehova ayala ngawo u-Israyeli, 41bekanye nabo oHemani noJeduthuni nensali yabakhethiweyo abakhonjwa ngamagama ukuba bambonge uJehova, ngokuba umusa wakhe umi phakade; 42kwakukhona kubo, oHemani noJeduthuni, amacilongo namasimbali* alabo abayakuwakhalisa, nezinto zokubethwa kuNkulunkulu; amadodana kaJeduthuni ayengasesangweni.

43

16:43
2 Sam. 6:19
Base behamba baya, kwaba yilowo nalowo endlini yakhe; uDavide wabuya ukubusisa indlu yakhe.

17

Inhloso kaDavide yokwakha ithempeli

171

17:1
2 Sam. 7:1
Kwathi lapho uDavide esehlezi endlini yakhe, uDavide wathi kuNathani umprofethi: “Bheka, mina ngihlala endlini yemisedari,* kepha umphongolo wesivumelwano sikaJehova uphansi kwezilenge.”

2UNathani wathi kuDavide: “Yenza konke okusenhliziyweni yakho, ngokuba uNkulunkulu unawe.”

3Kepha kwathi ngalobo busuku izwi likaNkulunkulu lafika kuNathani, lathi:

4“Hamba utshele uDavide inceku yami ukuthi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Awuyikungakhela indlu ukuba ngihlale kuyo, 5ngokuba angihlalanga ndlu kusukela osukwini engakhuphula ngalo u-Israyeli kuze kube namuhla, kepha ngangisematendeni, nasematabernakele* ngamatabernakele. 6Ezindaweni zonke engihambahambe kuzo naye wonke u-Israyeli ngake ngakhuluma yini izwi nakoyedwa wabahluleli bakwa-Israyeli engabayala ukuba baluse abantu bami, ngathi: “Aningakhelanga ngani indlu yemisedari* na?” ’

7

17:7
1 Sam. 16:11
2 Sam. 5:2
AmaH. 78:70
“Ngalokho uyakusho kanje encekwini yami uDavide, uthi: ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: Mina ngakuthatha edlelweni ekwaluseni izimvu ukuba ube ngumbusi wabantu bami u-Israyeli; 8nganginawe nomaphi lapho wawuya khona, nganquma zonke izitha zakho ngaphambi kwakho; ngiyakukwenza igama njengamagama abakhulu abasemhlabeni. 9Ngiyakumisela abantu bami u-Israyeli indawo, ngibatshale ukuba bahlale endaweni yabo, bangabe besanyakaziswa; futhi abantu ababi abasayikubachitha njengakuqala, 10kusukela emihleni engayaleza ngayo abahluleli ukuba babe phezu kwabantu bami u-Israyeli; ngiyakunqoba zonke izitha zakho. Futhi ngiyakutshela ukuthi uJehova uyakukwakhela indlu. 11Kuyakuthi lapho izinsuku zakho seziphelele ukuba uye koyihlo, ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho, eyakuba ngeyamadodana akho; ngiyakuqinisa umbuso wayo. 12
17:12
1 AmaKh. 5:5
6:1
1 IziKr. 28:6
AmaH. 89:3
132:13
Yiyo eyakungakhela indlu; ngiyakuqinisa isihlalo sayo sobukhosi kuze kube phakade. 13
17:13
AmaH. 89:26
Heb. 1:5
Mina ngiyakuba nguyise, yona ibe yindodana yami; angiyikuyaphuca umusa wami, njengalokho ngamaphuca owayephambi kwakho. 14
17:14
Luk. 1:32
Ngiyakuyiqinisa endlini yami nasembusweni wami kuze kube phakade, isihlalo sayo sobukhosi siqiniswe kuze kube phakade.’ ”

15Njengawo onke lawo mazwi nanjengawo wonke lowo mbono uNathani wakhuluma kuDavide.

Umkhuleko kaDavide

16UDavide inkosi wayesengena, wahlala phambi kukaJehova, wathi:

“Ngingubani, Jehova Nkulunkulu, nendlu yami iyini ukuba ungilethe kuze kube lapha na? 17Lokho kwakuyinto encane emehlweni akho, Nkulunkulu; usukhulumile ngendlu yenceku yakho isekude, wangibuka kungathi ngingumuntu ophakemeyo, Jehova Nkulunkulu.

18“UDavide angenezela ngokuthini kuwe ngodumo inceku yakho elwenzelweyo na? Wena uyayazi inceku yakho. 19Jehova, ngenxa yenceku yakho nanjengokwenhliziyo yakho wenzile konke lokho okukhulu ukuba kwaziswe bonke lobu bukhulu.

20

17:20
Dut. 3:24
4:32
1 AmaKh. 8:23
AmaH. 86:6
Isaya 37:16
Dan. 3:29
Hos. 13:4
“Jehova, akakho onjengawe, akukho Nkulunkulu ngaphandle kwakho njengakho konke esikuzwileyo ngezindlebe zethu. 21
17:21
Dut. 4:7
Yisiphi isizwe emhlabeni esinjengabantu bakho u-Israyeli, uNkulunkulu aya ukuzihlengela bona babe ngabantu bakhe, ukukwenzela igama ngezinto ezinkulu nezesabekayo ngokuxosha abezizwe ebusweni babantu bakho owabahlenga eGibithe, na? 22Ngokuba abantu bakho u-Israyeli wabenza babe ngabantu bakho kuze kube phakade, wena Jehova ube nguNkulunkulu wabo.

23“Manje, Jehova, izwi olikhulumile ngenceku yakho nangendlu yayo kuze kube phakade maliqiniswe, wenze njengokukhuluma kwakho. 24Maliqiniseke, libe likhulu igama lakho kuze kube phakade, ukuze kuthiwe: ‘UJehova Sebawoti unguNkulunkulu ka-Israyeli, yebo, uNkulunkulu ka-Israyeli,’ nendlu kaDavide inceku yakho iqinisiwe phambi kwakho.

25“Ngokuba wena Nkulunkulu wami wambulele endlebeni yenceku yakho ukuthi uyakuyakhela indlu; ngalokho inceku yakho ifike kulokhu ukuba ikhuleke phambi kwakho. 26Manje, Jehova, wena unguNkulunkulu, ukhulumile lokho okuhle encekwini yakho; 27kalokhu mawuvume ukubusisa indlu yenceku yakho ukuba ibe sebusweni bakho kuze kube phakade, ngokuba okubusisile wena Jehova kuyahlala kubusisekile kuze kube phakade.”

18

Ukunqoba kukaDavide

181

18:1
2 Sam. 8:1
Kwathi emva kwalokho uDavide wawashaya amaFilisti, wawahlula, walithatha iGati nemizana yalo esandleni samaFilisti.

2

18:2
Num. 24:17
Wanqoba noMowabi; abakwaMowabi baba yizinceku zikaDavide, bathela intela.

3UDavide washaya noHadarezeri, inkosi yaseSoba ngaseHamati, ekuhambeni kwakhe ukuqinisa isandla sakhe ngasemfuleni u-Ewufrathe. 4

18:4
Josh. 11:6,9
UDavide wamaphuca izinqola eziyinkulungwane, nabamahhashi abayizinkulungwane eziyisikhombisa, nemigundatshani eyizinkulungwane ezingamashumi amabili; uDavide wanquma imisipha yawo onke amahhashi ezinqola, washiya awezinqola eziyikhulu kodwa.

5Ama-Aramu aseDamaseku esefika ukumsiza uHadarezeri inkosi yaseSoba, uDavide wabulala kuma-Aramu abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. 6UDavide wamisa amakhanda e-Aramu laseDamaseku; ama-Aramu aba yizinceku zikaDavide, athela intela. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eya khona.

7UDavide wathatha izihlangu zegolide ezazisezincekwini zikaHadarezeri, waziletha eJerusalema. 8

18:8
1 AmaKh. 7:15,23,45
EThibahati naseKhuni imizi kaHadarezeri, uDavide wathatha ithusi eliningi kakhulu uSolomoni enza ngalo ulwandle lwethusi, nezinsika nezitsha zethusi.

9Lapho uThowu inkosi yaseHamati ezwa ukuthi uDavide ushayile yonke impi kaHadarezeri inkosi yaseSoba, 10wathuma uHadoramu, indodana yakhe, enkosini uDavide ukuyibingelela nokuyibusisa, ngokuba yayilwile noHadarezeri, yamnqoba, ngokuba uHadarezeri wayelokhu elwa noThowu; wathuma izinhlobo zonke zezitsha zegolide nezesiliva nezethusi.

11Nalezo inkosi uDavide yayizingcwelisela uJehova kanye nesiliva negolide alisusa ezizweni zonke: ku-Edomi, nakuMowabi, nakubantwana bakwa-Amoni, nakumaFilisti, nakuma-Amaleki.

12U-Abishayi, indodana kaSeruya, wabulala kwabakwa-Edomi esiGodini sikaSawoti, izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili. 13

18:13
Num. 24:18
2 AmaKh. 8:20
Wamisa amakhanda kwa-Edomi; bonke abakwa-Edomi baba yizinceku zikaDavide. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eya khona.

Izinduna zikaDavide

14UDavide wabusa phezu kuka-Israyeli wonke, waphatha ukwahlulela nokulunga kubo bonke abantu bakhe. 15

18:15
2 Sam. 20:23
UJowabe indodana kaSeruya wayephezu kwempi; uJehoshafati, indodana ka-Ahiludi, wayengumabhalana; 16uSadoki, indodana ka-Ahithubi, no-Abimeleki indodana ka-Abiyathara, babe ngabapristi; noShawusha wayengumbhali; 17
18:17
1 AmaKh. 1:38
uBenaya, indodana kaJehoyada wayephezu kwamaKhereti namaPheleti; amadodana kaDavide ayengabokuqala ngasenkosini.