IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

Iminikelo namahubo ekungenisweni komphongolo eJerusalema

161

16:1
2 Sam. 6:17
1 IziKr. 15:1
Bawungenisa umphongolo kaNkulunkulu, bawubeka phakathi netende uDavide ayelimisele wona; banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaNkulunkulu. 2
16:2
Num. 6:23
UDavide eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa nangeminikelo yokuthula wababusisa abantu egameni likaJehova. 3Wabela bonke abantu bakwa-Israyeli, abesilisa nabesifazane, isinkwa saba sinye, nesicubu senyama, nesigaxa sezithelo zomvini ezomileyo.

4Wabela amaLevi athile ukukhonza phambi komphongolo kaJehova ukuba amkhumbule, ambonge, amdumise uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli: 5ngu-Asafa inhloko nabesigaba sakhe sesibili, oZakariya, noJehiyeli, noShemiramoti, noJehiyeli, noMatithiya, no-Eliyabe, noBenaya, no-Obede Edomi, noJehiyeli, benezingubhu namahabhu,* kanye no-Asafa ephethe amasimbali,* ewabetha, 6noBenaya noJahaziyeli abapristi, benamacilongo njalo phambi komphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu.

Ihubo likaDavide

7Ngalolo suku uDavide wayeseqala ukuhlela ukuba uJehova abongwe ngesandla sika-Asafa nabafowabo.

8

16:8
AmaH. 105:1
Isaya 12:4
Bongani uJehova,

nibize igama lakhe,

nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.

9Hlabelelani kuye, nimhubele,

nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke.

10Zibongeni egameni lakhe elingcwele;

mazithokoze izinhliziyo zabamfuna uJehova.

11Funani uJehova namandla akhe,

nifunisise ubuso bakhe njalo.

12

16:12
Dut. 26:8
Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo,

nezibonakaliso zakhe,

nezahlulelo zomlomo wakhe,

13nina nzalo ka-Israyeli, inceku yakhe,

nina bantwana bakaJakobe,

abakhethiweyo bakhe.

14Yena unguJehova uNkulunkulu wethu;

izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.

15Khumbulani isivumelwano sakhe kuze kube phakade,

izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane,

16

16:16
Gen. 15:18
17:1
22:16
26:2
Luk. 1:72
avumelana kuso no-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka;

17wasiqinisa kuJakobe,

saba ngumthetho,

naku-Israyeli,

saba yisivumelwano esiphakade,

18

16:18
Gen. 13:15
28:13
35:12
ethi: “Ngizakukunika izwe laseKhanani

libe yisabelo sefa lakho,

19lapho naniyingcosana ngomumo,

yebo, lapho naniyingcosana,

futhi naniyizihambi kulo.”

20Bazulazula ezizweni ngezizwe,

besuka kulo mbuso,

beya kwabanye abantu.

21

16:21
Gen. 12:17
20:3,7,18
Akavumelanga muntu ukubahlupha,

wajezisa amakhosi ngenxa yabo,

22ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami,

ningoni abaprofethi bami.”

23

16:23
AmaH. 96:1
Hlabelelani kuJehova,

mhlaba wonke,

nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla.

24Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe,

izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke.

25

16:25
Eks. 15:11
AmaH. 86:8
Ngokuba mkhulu uJehova,

udumisekile kakhulu;

uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu.

26Ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe,

kepha uJehova walenza izulu.

27Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe;

amandla nokuthokoza kusendaweni yakhe.

28Mnikeni uJehova nina mindeni yabantu,

mnikeni uJehova inkazimulo namandla.

29

16:29
AmaH. 29:1
Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe,

nilethe umnikelo,

nize phambi kwakhe,

nikhuleke kuJehova ngobuhle bobungcwele.

30Thuthumelani ebusweni bakhe,

mhlaba wonke;

izwe lihlala liqinile,

alinakushukunyiswa.

31

16:31
AmaH. 97:1
Malijabule izulu, umhlaba uthokoze;

makuthiwe ezizweni:

UJehova uyinkosi.

32

16:32
AmaH. 98:7
Maluhlokome ulwandle nokugcwala kwalo,

amasimu ename nakho konke okukuwo.

33Khona imithi yehlathi iyakuhuba ngokujabula

ebusweni bukaJehova,

ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.

34

16:34
AmaH. 106:1
107:1
118:1
136:1
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

35

16:35
AmaH. 106:47
Thanini: “Sisindise,

Nkulunkulu wokusindiswa kwethu,

usibuthe, usophule kwabezizwe

ukuba sidumise igama lakho elingcwele,

sethabe ekukudumiseni.”

36

16:36
AmaH. 41:13
72:18
Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,

kusukela phakade kuze kube phakade.

Bonke abantu bathi: “Amen,” bamdumisa uJehova.

37Wayeseshiya khona ngaphambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova u-Asafa nabafowabo ukuba bakhonze phambi komphongolo njalo ngokomsebenzi wemihla ngemihla, 38kanye no-Obede Edomi nabafowabo abangamashumi ayisithupha nesishiyagalombili u-Obede Edomi indodana kaJeduthuni noHosa babe ngabalindisango 39

16:39
1 AmaKh. 3:4
1 IziKr. 21:9
2 IziKr. 1:3
noSadoki umpristi nabafowabo abapristi ngaphambi kwetabernakele* likaJehova endaweni ephakemeyo eyayiseGibeyoni 40
16:40
Eks. 29:38
Num. 28:3
ukuba banikele njalo ngeminikelo yokushiswa phezu kwe-altare lomnikelo wokushiswa ekuseni nakusihlwa njengakho konke okulotshiweyo emthethweni kaJehova ayala ngawo u-Israyeli, 41bekanye nabo oHemani noJeduthuni nensali yabakhethiweyo abakhonjwa ngamagama ukuba bambonge uJehova, ngokuba umusa wakhe umi phakade; 42kwakukhona kubo, oHemani noJeduthuni, amacilongo namasimbali* alabo abayakuwakhalisa, nezinto zokubethwa kuNkulunkulu; amadodana kaJeduthuni ayengasesangweni.

43

16:43
2 Sam. 6:19
Base behamba baya, kwaba yilowo nalowo endlini yakhe; uDavide wabuya ukubusisa indlu yakhe.