IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Okhokho abayishumi kusukela ku-Adamu kuze kube kuNowa. Amadodana kaNowa nabantwana bawo

11

1:1
Gen. 5:3
O-Adamu, noSeti, no-Enoshe, 2noKhenani, noMahalalele, noJarede, 3no-Enoke, noMetushela, noLameka, 4
1:4
Gen. 9:18
noNowa, noShemi, noHamu, noJafete.

5

1:5
Gen. 10:2
Amadodana kaJafete: ngoGomere, noMagoge, noMadayi, noJavani, noThubali, noMesheke, noTirase. 6Amadodana kaGomere: ngo-Ashikenaze, noDifate, noThogarma. 7Amadodana kaJavani: ngo-Elisha, noTharishishi, noKitimi, noRodanimi.

8Amadodana kaHamu: ngoKushe, noMisirayimi, noPhuthi, noKhanani. 9Amadodana kaKushe: ngoSeba, noHavila, noSabita, noRama, noSabitheka. Amadodana kaRama: ngoSheba noDedani. 10UKushe wazala uNimrode; yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni. 11UMisirayimi wazala amaLudi, nama-Anami, namaLehabi, namaNafetuhi, 12namaPatrusi, namaKasuluhi, lapho kwavela khona amaFilisti, namaKafitori.

13UKhanani wazala uSidoni, izibulo lakhe, noHeti, 14namaJebusi, nama-Amori, namaGirigashi, 15namaHivi, nama-Arki, namaSini, 16nama-Arvadi, namaSemari, namaHamati.

17Amadodana kaShemi: ngo-Elamu, no-Ashuri, no-Arpakishade, noLude, no-Aramu, no-Use, noHule, noGeteri, noMesheke. 18U-Arpakishade wazala uShela; uShela wazala u-Ebere. 19U-Ebere wazala amadodana amabili: igama lomunye lalinguPhelege,* ngokuba emihleni yakhe izwe ladatshulwa. Igama lomfowabo lalinguJokothane. 20UJokothane wazala o-Alimodade, noShelefe, noHasaramavete, noJera, 21noHadoramu, no-Uzali, noDikila, 22no-Ebali, no-Abimayele, noSheba, 23no-Ofiri, noHavila, noJobabi; bonke labo babe ngamadodana kaJokothane; 24

1:24
Gen. 11:10
oShemi, no-Arpakishade, noShela, 25no-Ebere, noPhelege, noRehu, 26noSerugi, noNahori, noThera, 27
1:27
Gen. 17:5
no-Abrama ongu-Abrahama. 28
1:28
Gen. 16:15
21:2
Amadodana ka-Abrahama: ngo-Isaka no-Ishmayeli.

29

1:29
Gen. 25:13
Lezi ziyizizukulwane zabo: izibulo lika-Ishmayeli uNebayoti, noKedari, no-Adibeli, noMibisamu, 30noMishima, noDuma, noMasa, noHadadi, noThema, 31noJeturu, noNafishi, noKhedema. Labo babe ngamadodana ka-Ishmayeli.

32

1:32
Gen. 25:2
Amadodana kaKetura, isancinza sika-Abrahama: wazala oZimrani, noJokishani, noMedani, noMidiyani, no-Ishibaki, noShuwa. Amadodana kaJokishani: ngoSheba noDedani. 33Amadodana kaMidiyani: ngo-Efa, no-Eferi, noHanoki, no-Abida, no-Elidaha. Bonke labo babe ngamadodana kaKetura.

34

1:34
Gen. 25:19
U-Abrahama wazala u-Isaka. Amadodana ka-Isaka: ngo-Esawu no-Israyeli.

35

1:35
Gen. 36:1
Amadodana ka-Esawu: ngo-Elifazi, noRehuweli, noJewushe, noJalamu, noKora. 36Amadodana ka-Elifazi: ngoThemani, no-Omari, noSefi, noGathamu, noKenazi, noThimna, no-Amaleki. 37Amadodana kaRehuweli: ngoNahati, noZera, noShama, noMiza.

38Amadodana kaSeyiri: ngoLothani, noShobali, noSibeyoni, no-Ana, noDishoni, no-Eseri, noDishani. 39Amadodana kaLothani: ngoHori noHomamu; udadewabo kaLothani wayenguThimna. 40Amadodana kaShobali: ngo-Aliyani, noManahati, no-Ebali, noShefi, no-Onamu. Amadodana kaSibeyoni: ngo-Aya no-Ana. 41Amadodana ka-Ana: nguDishoni. Amadodana kaDishoni: ngoHamrani, no-Eshibani, noJitrani, noKerani. 42Amadodana ka-Eseri: ngoBilihani, noZahawana, noJahakhani. Amadodana kaDishani: ngo-Use no-Arana.

43Lawa angamakhosi abusa ezweni lakwa-Edomi, kungakabusi nkosi phezu kwabantwana bakwa-Israyeli: uBela indodana kaBeyori. Igama lomuzi wakhe laliyiDinihaba. 44Wafa uBela; uJobabi indodana kaZera waseBosira waba yinkosi esikhundleni sakhe. 45Wafa uJobabi; uHushamu wasezweni labakwaThemani waba yinkosi esikhundleni sakhe. 46Wafa uHushamu; uHadadi, indodana kaBedadi, owanqoba abakwaMidiyani ethafeni lakwaMowabi, waba yinkosi esikhundleni sakhe; igama lomuzi wakhe laliyi-Aviti. 47Wafa uHadadi; uSamla waseMasireka waba yinkosi esikhundleni sakhe. 48Wafa uSamla; uShawule waseRehoboti ngaseMfuleni* waba yinkosi esikhundleni sakhe. 49Wafa uShawule; uBali Hanani indodana ka-Akibori waba yinkosi esikhundleni sakhe. 50Wafa uBali Hanani; uHadadi waba yinkosi esikhundleni sakhe; igama lomuzi wakhe laliyiPhahi; igama lomkakhe lalinguMehetabeli indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabi. 51Wafa uHadadi; abanumzane bakwa-Edomi kwakuyilaba: umnumzane uThimna, nomnumzane u-Aliya, nomnumzane uJeteti, 52nomnumzane u-Oholibama, nomnumzane u-Ela, nomnumzane uPhinoni, 53nomnumzane uKenazi, nomnumzane uThemani, nomnumzane uMibisari, 54nomnumzane uMagidiyeli, nomnumzane u-Iramu. Yilabo abangabanumzane bakwa-Edomi.

2

Amadodana kaJakobe, nakaJuda, nakaHesironi, nakaKalebi

21

2:1
Gen. 29:32
30:3
35:22
46:8
Nanka amadodana ka-Israyeli: oRubeni, noSimeyoni, noLevi, noJuda, no-Isakare, noZebuloni, 2noDani, noJosefa, noBenjamini, noNafetali, noGadi, no-Asheri.

3

2:3
Gen. 38:3
Amadodana kaJuda: ngo-Eri, no-Onani, noShela; labo abathathu bazalwa nguye kuBati Shuwa, umKhananikazi. Kepha u-Eri, izibulo likaJuda, wayemubi emehlweni kaJehova; wambulala. 4
2:4
Gen. 38:27
UTamari umalokazana wakhe wamzalela oPheresi noZera. Onke amadodana kaJuda ayeyisihlanu.

5

2:5
Ruthe 4:18
Math. 1:3
Amadodana kaPheresi: ngoHesironi noHamule. 6Amadodana kaZera: ngoZimri, no-Ethani, noHemani, noKalikoli, noDara, eyisihlanu onke. 7
2:7
Josh. 7:1
Amadodana kaKarmi: ngo-Akari, umhluphi ka-Israyeli, owenza isiphambeko ngokuqalekisiweyo. 8Amadodana ka-Ethani: ngu-Azariya. 9Amadodana kaHesironi awazalelwayo: ngoJerameli, noRamu, noKelubayi. 10
2:10
Num. 1:7
URamu wazala u-Aminadaba; u-Aminadaba wazala uNaheshoni, isikhulu sabantwana bakwaJuda; 11uNaheshoni wazala uSalima; uSalima wazala uBowazi; 12uBowazi wazala u-Obede; u-Obede wazala uJese.

13

2:13
1 Sam. 16:6
17:12
2 Sam. 13:3
UJese wazala izibulo lakhe u-Eliyabi, no-Abinadaba owesibili, noShimeya owesithathu, 14noNethaneli owesine, noRadayi owesihlanu, 15no-Osemi owesithupha, noDavide owesikhombisa; 16
2:16
1 Sam. 26:6
2 Sam. 2:18
odadewabo: ngoSeruya no-Abigayili. Amadodana kaSeruya: ngo-Abishayi, noJowabe, no-Asaheli, emathathu. 17
2:17
2 Sam. 17:25
U-Abigayili wazala u-Amasa; uyise ka-Amasa wayenguJetheri umIshmayeli.

18UKalebi indodana kaHesironi wazala ku-Azuba umkakhe nakuJeriyoti; amadodana akhe: ngoJesheri, noShobabi, no-Aridoni. 19

2:19
1 IziKr. 4:4
Wafa u-Azuba; uKalebi wathatha u-Efrati, owamzalela uHure. 20
2:20
Eks. 31:2
UHure wazala u-Uri; u-Uri wazala uBesaleli.

21Ngasemuva uHesironi wangena kuyo indodakazi kaMakiri uyise kaGileyadi; wamthatha eseneminyaka engamashumi ayisithupha; wamzalela uSegubi. 22

2:22
AbAhl. 10:3
USegubi wazala uJayire, owayenemizi engamashumi amabili nantathu ezweni lakwaGileyadi. 23
2:23
Num. 32:41
OGeshuri no-Aramu babaphuca imizi kaJayirem, kanye neKhenati nemizi yalo, imizi engamashumi ayisithupha. Bonke labo babe ngamadodana kaMakiri uyise kaGileyadi.

24Emva kokuba esefile uHesironi eKalebi Efratha, u-Abiya, umkaHesironi, wamzalela u-Ashuri uyise kaThekhowa.

25Amadodana kaJerameli, izibulo likaHesironi, ayenguRamu izibulo, noBuna, no-Oreni, no-Osemi, no-Ahiya. 26UJerameli wayenomunye umfazi ogama lakhe lalingu-Athara; wayengunina ka-Onamu. 27Amadodana kaRamu, izibulo likaJerameli, ayengoMahasi, noJamini, no-Ekheri. 28Amadodana ka-Onamu ayengoShamayi noJada; amadodana kaShamayi: ngoNadabi no-Abishuri. 29Igama lomka-Abishuri lalingu-Abihayili; wamzalela o-Ahibani noMolidi. 30Amadodana kaNadabi: ngoSeledi no-Aphayimi; kepha uSeledi wafa engenabantwana. 31Amadodana ka-Aphayimi: ngu-Ishi; amadodana ka-Ishi: nguSheshani; amadodana kaSheshani: ngu-Ahilayi. 32Amadodana kaJada umfowabo kaShamayi: ngoJetheri noJonathani; uJetheri wafa engenabantwana. 33Amadodana kaJonathani: ngoPheleti noZaza. Labo babe ngamadodana kaJerameli. 34Kepha uSheshani wayengenamadodana, enamadodakazi odwa. USheshani wayenenceku, eyaseGibithe, egama layo lalinguJariha. 35USheshani wanika uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe ibe ngumkakhe; wamzalela u-Athayi. 36U-Athayi wazala uNathani; uNathani wazala uZabadi; 37uZabadi wazala u-Efilali; u-Efilali wazala u-Obede; 38u-Obede wazala uJehu; uJehu wazala u-Azariya; 39u-Azariya wazala uHelesi; uHelesi wazala u-Eleyasa; 40u-Eleyasa wazala uSisamayi; uSisamayi wazala uShalumi; 41uShalumi wazala uJekamiya; uJekamiya wazala u-Elishama.

42Amadodana kaKalebi umfowabo kaJerameli: nguMesha izibulo lakhe, owayenguyise kaZifi, namadodana kaMaresha, uyise kaHebroni. 43Amadodana kaHebroni: ngoKora, noTaphuwa, noRekemi, noShema. 44UShema wazala uRahamu uyise kaJorikeyamu; uRekemi wazala uShamayi. 45Indodana kaShamayi: nguMahoni; uMahoni wayenguyise kaBeti Suri.

46U-Efa, isancinza sikaKalebi, wazala oHarana, noMosa, noGazezi; uHarana wazala uGazezi. 47Amadodana kaJadayi: ngoRegemi, noJothamu, noGeshani, noPheleti, no-Efa, noShahafi. 48UMahakha, isancinza sikaKalebi, wazala oSheberi noThirihana. 49

2:49
Josh. 15:16
Wazala noShahafi uyise kaMadimana, noSheva uyise kaMakibena, noyise kaGibeya; indodakazi kaKalebi yayingu-Akisa.

50Laba babe ngamadodana kaKalebi: amadodana kaHure izibulo lika-Efratha: nguShobali uyise kaKiriyati Jeharimi, 51noSalima uyise kaBetlehema, noHarefi uyise kaBeti Gaderi. 52

2:52
1 IziKr. 4:2
NoShobali uyise kaKiriyati Jeharimi wayenamadodana: nguHarowe nenxenye kaMenuhoti. 53Imindeni kaKiriyati Jeharimi yayingamaJetheri, namaPhuthi, namaShumati, namaMishirayiti; kubona kwavela amaSorati nama-Eshitawoli. 54Amadodana kaSalima: nguBetlehema, namaNethofa, no-Atharoti BetiJowabe, nenxenye yamaManahati, amaSori. 55
2:55
AbAhl. 1:16
Jer. 35:2
Imindeni yababhali ababehlala eJabesi: ngamaThirati, namaShimeyati, namaSukati. Labo babe ngamaKheni avela kuHamati uyise wendlu kaRekabi.