IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

21Qokelelanani nihlanganisane, sizwendini esingenantloni,

2lingekafiki ixesha elimisiweyo, imini eyonitshayela njengomququ,

ingekanifikeli ingqumbo eshushu kaNdikhoyo,

ningekafunyanwa ngumhla wengqumbo yakhe.

3Mfuneni uNdikhoyo, bemi abathobekileyo behlabathi,

nina benza umyalelo wakhe.

Zingelan' ubulungisa nentobeko,

mhlawumbi nokhuseleka ngemini yomsindo kaNdikhoyo.

Intshabalalo kwizizwe eziphahle uSirayeli

4IGaza yolil' ibhungane,

iAshkelon isale ingamabhodlo.

Kanye emin' emaqanda

iAshdode iya kuqongqothwa,

ke yona iEkron incothulwe.

5Yeha ke, nina bemi ngaselwandle!

Yeha ke, nina maKreti!

Ilizwi *likaNdikhoyo lichasene nani:

“Wena Kanana, mhlaba wamaFilistiya,Isaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zakar 9:5-7 ndokutshabalalisa,

kungabikho namnye umi kuwe.”

6Loo mhlaba ungaselwandle, apho kumi amaKreti,Okanye “lowo ungamadlelo”

woba zizikhundla zabelusi nezibaya zeegusha.

7Umhlaba lowo woba ngowamasalela endlu kaJuda;

khona bozuza amadlelo.

Ngokuhlwa bolala kwizindlu zaseAshkelon;

kaloku uNdikhoyo uThixo wabo wobanonophela,

abenze badle ngendeb' endala.

8“Ndizivile izithuko zikaMowabhi,Isaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3

ngokunjalo nezingcikivo zoonyana baka-Amon.Jer 49:1-6; Hez 21:28-32; 25:1-7; Amos 1:13-15

Ewe, babathukile abantu bam,

bangenelela emideni yabo.

9Ngoko ke, ndikhonje, ndiyafunga,”

nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli:

“Inene, iMowabhi yofana nqwa neSodom,

ama-Amon abe njengeGomora,ZiQalo 19:24

indawo yokhula nemihadi yetyuwa.

Yoba yinkangala ngonaphakade.

Amasalela abantu bam aya kubaxhaphaza;

ewe, amasalela esizwe sam owudla ilifa umhlaba wabo.”

10Yonke loo nto ingenxa yekratshi labo,

ngenxa yokuthuka nokuphoxisa ngabantu bakaNdikhoyo onamandla onke.

11UNdikhoyo woba ngorhwaqelisayo kubo,

kuba wozitshabalalisa *izithixo zelizwe.

Izizwe macala onke ziya kumnqula;

bebonke ke kwimihlaba yabo.

12“Nani ngokwenu, maKushe,Oko kukuthi “amaTopiya” – Isaya 18:1-7

niya kubulawa ngekrele lam.”

13Uya kusolula isandla sakhe kwelangasentla,

ayitshabalalise iAsiriya,Isaya 10:5-34; 14:24-27; Nah 1:1 – 3:19

ayenze ibe linxuwa iNiniva,

isale iyinkangala enjengentlango.

14Iya kubutha phakathi kwayo imihlambi;

ewe, yoba likhaya lazo zonke iindidi zezilwanyana.

Soba lapho isikhova nesihulu-hulu,

side silale kuloo miwewe,

zikhwazane kwezo festile,

ibe emnyango iyinkunkuma yodwa,

imiqadi yomsedare isele izé.

15Koba njalo okwesixeko esonwabileyo,

esisoloko sihleli sikhuselekile.

Kaloku sona sasisithi:

“Ndim ndodwa; akukho wumbi.”

Ndlela le singamabobosi ngayo!

Ngoku seyilikhaya lamarhamncwa.

Ke abadlulayo bobetha umlozi,

babambe ongezantsi.

3

Ikamva leJerusalem

31Yeha ke, mvukelindini uxabhelekileyo,

sixekondini sabacinezeli!

2Kaloku asithobeli mntu;

ewe, asiva kululekwa.

Sona asimthembi *noNdikhoyo;

asisondeli nokusondela kuThixo waso.

3Sitsho ngâbo balawuli baso,

izinto ezibhavuml' okweengonyama.

Abagwebi banjengeengcuka zangorhatya,

izinto ezingashiyi nethambo eli elinokukhukhuzwa ngengomso.

4*Abashumayeli bakhona zizintw' ezingenazimilo,

abafo abaqamela ngobuqhetseba.

Ababingeleli bayayixabhela ingcwele;

ewe, bona bayawuvukela umthetho.

5Ke uNdikhoyo uphakathi kwaso,

yena olilungisa elingenzi bugwenxa.

Uphak' ubulungisa ntsasa zonke;

akukho nanye imini asilela ngayo.

Ke bona abagwenxa abazi nehlazo eli.

6“Mna ndizinqamle izizwe,

ndazivuthulula iinqaba zazo,

ndatsho kwalil' ibhungane ezitalatweni zabo.

Akusekho nomntu lo odlulayo;

ewe, izixeko zabo zitshatyalalisiwe.

Ngenene akusekho bani useleyo,

kungekho namnye ummi kuyo.

7Bendisithi iJerusalem iya kundoyika,

ikwamkele ukululekwa,

nendawo yokuhlala kwayo inganqanyulwa,

nditsho konke endayibonelela ngako.

Kambe ke basuka baxhinela phambili

besenza loo mikhuba yabo mibi.

8“Ngoko ke lindelani kum,”

utsho uNdikhoyo,

“nijonge usuku endothimba ngalo.

Ndosuka ndiziqokelele izizwe,

ndizihlanganisele ndawonye izikumkani,

ndizigalele ngomsindo wam,

ndiyibhokoxele kuzo ingqumbo yam eshushu,

ihlabathi liphela litshabalale,

ndililenye ngomlilo womsindo wekhwele lam.

9“Nezizwe ke ndosuka ndiziguqule

ukuze zonke zimnqule uNdikhoyo;

ewe, zimbuse ngamxhelo mnye.

10“Abakhonzi bam, abantu bam abasarhazekileyo,

bophuma phesheya komlambo waseKushe,

bandizisele iminikelo.

11“Ngaloo mini aniyi kudana ngobugwenxa enibenze kum,

kuba ndobasusa kwesi sixeko abo baziqhayisa ngekratshi.

Soze niphinde nidelele kuloo ntaba yam ingcwele.

12Ke kaloku ndonishiyela abantu abanobulali nabathobekileyo,

abantu abakholosa ngegama likaNdikhoyo.

13“Amasalela kaSirayeli soze anxaxhe.

Akasayi kuthetha buxoki,

kungàfunyanwa nankohliso emilonyeni yabo.SiTyh 14:5

Aya kutya angqengqe,

kungabikho bani unokuwoyikisa.”

Ingoma yemincili

14Khawuhlabel' ingoma, ntombi inguZiyon;

uyiyizele, wena Sirayeli!

Vuya uchwayite ngentliziyo yakho yonke –

ndixela wena, ntombi inguJerusalem!

15*UNdikhoyo usirhoxisile isigwebo sakho,

neentshaba zakho uzijikile.

Ke yena uNdikhoyo, uKumkani kaSirayeli, ungakuwe;

soz' uphinde uboyike ububi.

16Ngaloo mini kothiwa kwiJerusalem:

“Musa ukoyika, Ziyon!

Mazingabi namkhinkqi izandla zakho.

17UNdikhoyo uThixo wakho unawe;

uligorha elisindisayo.

Yena unemihlali ngawe, enovuyo;

uya kukuthulisa ngothando lwakhe;

ugcoba ngawe eyiyizela,

18ngathi ngabantu ngomhla wetheko.”

Kaloku uNdikhoyo uthi:

“Ndonikhusela kuyo intlekele,

ningabi saba sisingcikivo.

19Uyabona, ngelo xesha ndiya kuphathana nabo abo bakucinezeleyo.

Ndiya kusihlangula isiqhwala,

ndibaqokelele abo basarhazekileyo.

Ndiya kubanika udumo nokuhlonelwa

kuloo mazwe onke ababehlaziswa kuwo.

20Ngelo xesha ndoniqokelela;

ewe, ndinibuyisele ekhaya,

ndinithi jize ngesidima nendumiso

kuzo zonke izizwe zehlabathi,

xa ndinibuyisela kundalashe.

Nani ke noyibona loo nto ngala wenu amehlo!”

Utsho uNdikhoyo.