IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Ikamva leJerusalem

31Yeha ke, mvukelindini uxabhelekileyo,

sixekondini sabacinezeli!

2Kaloku asithobeli mntu;

ewe, asiva kululekwa.

Sona asimthembi *noNdikhoyo;

asisondeli nokusondela kuThixo waso.

3Sitsho ngâbo balawuli baso,

izinto ezibhavuml' okweengonyama.

Abagwebi banjengeengcuka zangorhatya,

izinto ezingashiyi nethambo eli elinokukhukhuzwa ngengomso.

4*Abashumayeli bakhona zizintw' ezingenazimilo,

abafo abaqamela ngobuqhetseba.

Ababingeleli bayayixabhela ingcwele;

ewe, bona bayawuvukela umthetho.

5Ke uNdikhoyo uphakathi kwaso,

yena olilungisa elingenzi bugwenxa.

Uphak' ubulungisa ntsasa zonke;

akukho nanye imini asilela ngayo.

Ke bona abagwenxa abazi nehlazo eli.

6“Mna ndizinqamle izizwe,

ndazivuthulula iinqaba zazo,

ndatsho kwalil' ibhungane ezitalatweni zabo.

Akusekho nomntu lo odlulayo;

ewe, izixeko zabo zitshatyalalisiwe.

Ngenene akusekho bani useleyo,

kungekho namnye ummi kuyo.

7Bendisithi iJerusalem iya kundoyika,

ikwamkele ukululekwa,

nendawo yokuhlala kwayo inganqanyulwa,

nditsho konke endayibonelela ngako.

Kambe ke basuka baxhinela phambili

besenza loo mikhuba yabo mibi.

8“Ngoko ke lindelani kum,”

utsho uNdikhoyo,

“nijonge usuku endothimba ngalo.

Ndosuka ndiziqokelele izizwe,

ndizihlanganisele ndawonye izikumkani,

ndizigalele ngomsindo wam,

ndiyibhokoxele kuzo ingqumbo yam eshushu,

ihlabathi liphela litshabalale,

ndililenye ngomlilo womsindo wekhwele lam.

9“Nezizwe ke ndosuka ndiziguqule

ukuze zonke zimnqule uNdikhoyo;

ewe, zimbuse ngamxhelo mnye.

10“Abakhonzi bam, abantu bam abasarhazekileyo,

bophuma phesheya komlambo waseKushe,

bandizisele iminikelo.

11“Ngaloo mini aniyi kudana ngobugwenxa enibenze kum,

kuba ndobasusa kwesi sixeko abo baziqhayisa ngekratshi.

Soze niphinde nidelele kuloo ntaba yam ingcwele.

12Ke kaloku ndonishiyela abantu abanobulali nabathobekileyo,

abantu abakholosa ngegama likaNdikhoyo.

13“Amasalela kaSirayeli soze anxaxhe.

Akasayi kuthetha buxoki,

kungàfunyanwa nankohliso emilonyeni yabo.SiTyh 14:5

Aya kutya angqengqe,

kungabikho bani unokuwoyikisa.”

Ingoma yemincili

14Khawuhlabel' ingoma, ntombi inguZiyon;

uyiyizele, wena Sirayeli!

Vuya uchwayite ngentliziyo yakho yonke –

ndixela wena, ntombi inguJerusalem!

15*UNdikhoyo usirhoxisile isigwebo sakho,

neentshaba zakho uzijikile.

Ke yena uNdikhoyo, uKumkani kaSirayeli, ungakuwe;

soz' uphinde uboyike ububi.

16Ngaloo mini kothiwa kwiJerusalem:

“Musa ukoyika, Ziyon!

Mazingabi namkhinkqi izandla zakho.

17UNdikhoyo uThixo wakho unawe;

uligorha elisindisayo.

Yena unemihlali ngawe, enovuyo;

uya kukuthulisa ngothando lwakhe;

ugcoba ngawe eyiyizela,

18ngathi ngabantu ngomhla wetheko.”

Kaloku uNdikhoyo uthi:

“Ndonikhusela kuyo intlekele,

ningabi saba sisingcikivo.

19Uyabona, ngelo xesha ndiya kuphathana nabo abo bakucinezeleyo.

Ndiya kusihlangula isiqhwala,

ndibaqokelele abo basarhazekileyo.

Ndiya kubanika udumo nokuhlonelwa

kuloo mazwe onke ababehlaziswa kuwo.

20Ngelo xesha ndoniqokelela;

ewe, ndinibuyisele ekhaya,

ndinithi jize ngesidima nendumiso

kuzo zonke izizwe zehlabathi,

xa ndinibuyisela kundalashe.

Nani ke noyibona loo nto ngala wenu amehlo!”

Utsho uNdikhoyo.