IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Intshayelelo

11Nali ilizwi *likaNdikhoyo elafika kuZefaniya unyana kaKushi, unyana kaGedaliya, unyana ka-Amariya, unyana kaHezekiya. Ngoko ke kwakungethuba lolawulo lukaJosiya2 Kum 22:1 – 23:30; 2 Gan 34:1 – 35:27 unyana ka-Amon owayengukumkani kwaJuda.

Isilumkiso ngentshabalalo

2“Ndosuka nditshayele konke nje,

ndikhucule konke ehlabathini.”

Nguwo lowo umlomo *kaNdikhoyo.

3“Ndotshayela nje umntu nesilwanyana.

Ewe, ndozitshabalalisa iintaka esibhakabhakeni,

ndenjenjalo nasezintlanzini zolwandle.

Ndobasusa abakhohlakeleyo bezizikhubekiso,

ndimnqamle kuphele umntu ehlabathini.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

4“Isandla sam ndosolulela kuJuda

nakubo bonke abemi beJerusalem,

ndiwanqamle kule ndawo amasalela kaBhali,

ndiwacime amagama abanquli-zithixo kunye nababingeleli bazo –

5nditsho bona abo baguqa phezu kwezindlu benqula iinkwenkwezi,

abo baguqayo bafunge uNdikhoyo,

ukanti ke bakwafunga noMalkam,UMalkam sisithixo sama-Amon esikwabizwa ngokuba nguMilikom okanye uMoleki – Nqulo 18:21; 20:1-5; 1 Kum 11:7; 2 Gan 33:6; Jer 7:31; 32:35

6abo bakreqileyo ekulandeleni uNdikhoyo,

abo bangasamfuni nganto uNdikhoyo,

kungekho nanto bayibuzayo kuye.

7Ewe, yithini cwaka phambi kweNkosi uNdikhoyo;

kaloku imini kaNdikhoyo isemnyango.

Yena ulilungisile idini,

ubangcwalisile abo abamemileyo.

8Ngaloo mini yedini likaNdikhoyo

ndiya kuwohlwaya amatshawe,

ndibabethe oonyana bokumkani

nâbo bavatha impahla yasemzini.

9Ngaloo mini ndiya kubohlwaya bonke abatsiba umgubasi womnyango,1 Sam 5:5

abazalisa indlu yothixo wabo ngogonyamelo kunye nenkohliso.

10“Ngaloo mini,” nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo,

“kovakala isikhalo ngakwiSango leeNtlanzi,

ibe sisijwili ngakuMzi oMtsha,

kuvakale isithonga ngasezindulini.

11Yenzani isijwili, nina bahlala esigingqini.

Bonke abarhwebi botshatyalaliswa,

bavuthululwe abashishina ngesiliva.

12Ngelo xesha ndophath' izibane ndiphicothe iJerusalem,

ndibohlwaye abo bangakhathalele nto,

abo bafana newayini enentlenge,

abathi: ‘UNdikhoyo soze enze nto,

nditsho nokuba intle okanye imbi.’

13Ubutyebi babo buya kuxhatshazwa,

izindlu zabo zona zibhodlozwe.

Boba ngazakha ke izindlu,

kodwa bangaze bahlale kuzo.

Ewe, bozilima izidiliya,

kodwa bangaze basele wayini yazo.”

Imini enkulu kaNdikhoyo

14Isondele imini enkulu *kaNdikhoyo;

ewe, isondele, yaye iza ngokukhawuleza.

Yivani! Isikhalo soba krakra ngemini kaNdikhoyo –

nditsho imikhwazo yamagorha ngaloo mini.

15Leyo yoba yimini yengqumbo,

imini yokuxhwaleka nosizi,

umhla wentshabalalo nembubho,

umhla wobumnyama nesithokothoko,

imini yamafu nomnyam' ombonde-mbonde,

16umhla wesigodlo nentlaba-mkhosi

ebhekisa kwizixeko ezinqatyisiweyo

nakwezo nqaba ziphakamileyo.

17Abantu ndobazisela inkxwaleko;

bosuka bafathule ngathi ziimfama.

Kaloku bamonile uNdikhoyo.

Igazi labo lophalala njengothuli,

imizimba yabo ivuthuluke njengobulongwe.

18Soze yabasindisa igolide nesiliva yabo

ngaloo mini yengqumbo kaNdikhoyo.

Umhlaba wotshiswa wonke ngumlilo wekhwele lakhe.

Uya kubenzela isiphelo esipheleleyo nesikhawulezileyo bonke abemi behlabathi.

2

21Qokelelanani nihlanganisane, sizwendini esingenantloni,

2lingekafiki ixesha elimisiweyo, imini eyonitshayela njengomququ,

ingekanifikeli ingqumbo eshushu kaNdikhoyo,

ningekafunyanwa ngumhla wengqumbo yakhe.

3Mfuneni uNdikhoyo, bemi abathobekileyo behlabathi,

nina benza umyalelo wakhe.

Zingelan' ubulungisa nentobeko,

mhlawumbi nokhuseleka ngemini yomsindo kaNdikhoyo.

Intshabalalo kwizizwe eziphahle uSirayeli

4IGaza yolil' ibhungane,

iAshkelon isale ingamabhodlo.

Kanye emin' emaqanda

iAshdode iya kuqongqothwa,

ke yona iEkron incothulwe.

5Yeha ke, nina bemi ngaselwandle!

Yeha ke, nina maKreti!

Ilizwi *likaNdikhoyo lichasene nani:

“Wena Kanana, mhlaba wamaFilistiya,Isaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zakar 9:5-7 ndokutshabalalisa,

kungabikho namnye umi kuwe.”

6Loo mhlaba ungaselwandle, apho kumi amaKreti,Okanye “lowo ungamadlelo”

woba zizikhundla zabelusi nezibaya zeegusha.

7Umhlaba lowo woba ngowamasalela endlu kaJuda;

khona bozuza amadlelo.

Ngokuhlwa bolala kwizindlu zaseAshkelon;

kaloku uNdikhoyo uThixo wabo wobanonophela,

abenze badle ngendeb' endala.

8“Ndizivile izithuko zikaMowabhi,Isaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3

ngokunjalo nezingcikivo zoonyana baka-Amon.Jer 49:1-6; Hez 21:28-32; 25:1-7; Amos 1:13-15

Ewe, babathukile abantu bam,

bangenelela emideni yabo.

9Ngoko ke, ndikhonje, ndiyafunga,”

nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli:

“Inene, iMowabhi yofana nqwa neSodom,

ama-Amon abe njengeGomora,ZiQalo 19:24

indawo yokhula nemihadi yetyuwa.

Yoba yinkangala ngonaphakade.

Amasalela abantu bam aya kubaxhaphaza;

ewe, amasalela esizwe sam owudla ilifa umhlaba wabo.”

10Yonke loo nto ingenxa yekratshi labo,

ngenxa yokuthuka nokuphoxisa ngabantu bakaNdikhoyo onamandla onke.

11UNdikhoyo woba ngorhwaqelisayo kubo,

kuba wozitshabalalisa *izithixo zelizwe.

Izizwe macala onke ziya kumnqula;

bebonke ke kwimihlaba yabo.

12“Nani ngokwenu, maKushe,Oko kukuthi “amaTopiya” – Isaya 18:1-7

niya kubulawa ngekrele lam.”

13Uya kusolula isandla sakhe kwelangasentla,

ayitshabalalise iAsiriya,Isaya 10:5-34; 14:24-27; Nah 1:1 – 3:19

ayenze ibe linxuwa iNiniva,

isale iyinkangala enjengentlango.

14Iya kubutha phakathi kwayo imihlambi;

ewe, yoba likhaya lazo zonke iindidi zezilwanyana.

Soba lapho isikhova nesihulu-hulu,

side silale kuloo miwewe,

zikhwazane kwezo festile,

ibe emnyango iyinkunkuma yodwa,

imiqadi yomsedare isele izé.

15Koba njalo okwesixeko esonwabileyo,

esisoloko sihleli sikhuselekile.

Kaloku sona sasisithi:

“Ndim ndodwa; akukho wumbi.”

Ndlela le singamabobosi ngayo!

Ngoku seyilikhaya lamarhamncwa.

Ke abadlulayo bobetha umlozi,

babambe ongezantsi.