IsiXhosa 1996 (XHO96)
9

Iintshaba zikaSirayeli ziyagwetywa

91Nalu udaba olindilisekileyo,

nditsho ilizwi *likaNdikhoyo

elichasene nelizwe laseHadraki.

Lona luya kuyifikela iDamasko,Isaya 17:1-3; Jer 49:23-27; Amos 1:3-5

kuba kaloku amehlo kaNdikhoyo akuluntu lonke,

nkqu nazo zonke izizwe zikaSirayeli.

2Luza kuyifikela iHamati esemideni,

lutsho kwiTire neSidon,Isaya 23:1-18; Hez 26:1 – 28:26; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14

nangona zilumkile kakhulu.

3ITire yona izakhele inqaba.

Isiliva iyifumbe ngathi luthuli,

igolide ngathi yinkunkuma yesitalato.

4UNdikhoyo uza kuyohlutha yonke into enayo,

awaphelise amandla enawo elwandle.

Yosuka ilenywe ngumlilo.

5IAshkelon yobona inkwantye,

iGaza izibhija-bhije ikhwina ziintlungu.

Nethemba le-Ekron ngokwayo lovuthuluka.

IGaza yona yophulukwa yikumkani yayo,

iAshkelon itsho ilil' ibhungane.

6IAshdode yomiwa yimigqakhwe;

ndolinqamla ikratshi lamaFilistiya.Isaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7

7Ndiya kuyihlutha inyama enegazi emilonyeni yabo,

ndiyikhuphe phakathi kwamazinyo abo inyama engumnikelo kwizithixo.

Amasalela abo oba ngakaThixo wethu,

abe ngathi yenye yezindlu zikaJuda,

iEkron yona ifane namaJebhusi.

8Ndoyikhusela indlu yam kumkhosi oyayo nobuyayo,

kungabi sabakho mbandezeli odlula phakathi kwabo.

Kaloku bajongwe ndim ngoku.

Ukuza kokumkani

9Vuya ngenene, ntombindini inguZiyon!

Danduluka, wena ntombi inguJerusalem!

Khangela, ukumkani wakho uza kuwe enobulungisa, engumoyisi,

ethobekile, ekhwele idonki,

nditsho ithole, inkonyane yedonki.Mat 21:5; Yoh 12:15

10Ndiya kuzohlutha iinqwelo zokulwa kwaEfrayim,

namahashe emfazwe eJerusalem,

ke lona utolo lwemfazwe ndiluvikive.

Ukumkani wovakalis' uxolo ezizweni,

ulawulo lwakhe loziqhakamishel' iilwandle;

luya kusuka kumlambo iEfrati,

luye kuthi xhaxhe ngeziphelo zehlabathi.Ndum 72:8

Ibuyambo

11Ke nina okunokwenu

ngenxa yegazi lomnqophiso

ndobakhulula abantu bakowenu abangamabanjwa,

baphume emhadini ongenamanzi.

12Buyelani kuyo inqaba, nina mabanjwa anikwe ithemba.

Namhlanje ndiyanazisa:

ndonibuyisela ngokuphindiweyo.

13Kuba uJuda ndimbhetya okwesaphetha,

uEfrayim yena abe litolo lam.

Ndophekuza ngoonyana bakho, Ziyon,

babe njengekrele legorha,

ndibalekuze oonyana bakho, lizwe lamaGrike.

14UNdikhoyo uya kuvela phezu kwabo,

utolo lwakhe lumenyeze njengombane,

itsho ngexilongo iNkosi uNdikhoyo,

ingqishe okwezaqhwithe zasezantsi.

15UNdikhoyo onamandla onke wobakhusela,

batsho bazitshabalalise iintshaba zabo ngamatye *eenkwitshi,

benze intswahla okwabasele iwayini.

Boba yinyhididi ligazi lotshaba,

bafane nezitya ezizele ligazi ledini,

nqwa neekona zeqonga lamadini mhla ngomnikelo.

16Ngaloo mini ke uNdikhoyo uThixo wabo wobasindisa.

Kaloku bona baba ngabantu abangumhlambi wakhe.

Bobengezela elizweni lakhe

oku kwamatye exabiso ahombisa isithsaba.

17Hayi ukuba nomtsalane nokuba kuhle kwelo lizwe!

Ingqolowa yobatsho babe nenkqubela abafana,

namagqiyazana abe njalo yiwayini entsha!