IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

Ukusikelelwa kweJerusalem

81Laphinda lafika ilizwi *likaNdikhoyo onamandla onke lisithi: 2“Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: Ndinekhwele elikhulu ngeZiyon; ewe, ikhwele lam lishushu ngakuyo.”

3Utsho uNdikhoyo ukuthi: “Ndiza kubuyela eZiyon, ndime eJerusalem. IJerusalem kothiwa sisixeko senyaniso, ke yona intaba kaNdikhoyo onamandla onke kothiwa yintaba engcwele.”

4Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ezitalatweni kuya kubakho amaxhego namaxhegokazi atotobayo, elowo ephethe umsimelelo esandleni sakhe, 5kananjalo izitalato zizale ngamakhwenkwe namantombazana adlala kuzo.”

6Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Inokubonakala ingummangaliso kumasalela abantu ngelo xesha, kodwa ingaba ingummangaliso na kum, mna Ndikhoyo onamandla onke?” Ewe, utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: 7“Abantu bam ndiya kubahlangula kuloo mazwe asempuma nasentshona. 8Ewe, ndobabuyisa beze kuma eJerusalem. Bona baya kuba ngabantu bam, mna ndibe nguThixo wabo, ndinyaniseke kubo, ndibaphathe ngobulungisa.”

9Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Maziqine iingalo zenu, niyakhe indlu yonqulo, nina eniwevayo la mazwi athethwayo ngabashumayeli ababekho xa kwakubekwa isiseko sendlu kaNdikhoyo onamandla onke. 10Ngaphambi kwelo xesha bekungekho mali yakuqesha mntu okanye silwanyana. Wonke umntu ohambayo ebesemngciphekweni weentshaba. Kaloku ndabenza abantu bonke elowo achasane nommelwane wakhe. 11Kambe ke ngoku amasalela abantu bam andiyi kuwaphatha njengoko ndênjenjalo mandulo,” utsho uNdikhoyo onamandla onke. 12“Imbewu iya kukhula kakuhle, izidiliya zivelise iziqhamo, umhlaba unike isivuno, izulu lihlise umbethe. Zonke ke ezi zinto ndiya kuzinika zibe lilifa kumasalela aba bantu. 13Bantu bakwaJuda nakwaSirayeli, benisoloko nisisigculelo seentlanga, kodwa ke ngoku ndiza kunihlangula nitsho nibe yintsikelelo. Ngoko ke yomelelani, izandla zenu zingawi.”

14Kaloku utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ngokuya babendicaphukisile ooyihlo ndazimisela ukubazisela isithwakumbe. Ewe, zange ndiyijike loo nto ndada ndabe ndiyenzile,” utsho uNdikhoyo onamandla onke. 15“Kambe ke ngoku ndizimisele ukuyenzela okulungileyo iJerusalem nendlu kaJuda. Ngoko ke musani ukoyika. 16Nazi ke izinto emanizenze: Thethani inyaniso omnye komnye.Efese 4:25 Gwebani ngobulungisa ezinkundleni zenu, nditsho ubulungisa obuzala uxolo. 17Sanukuceba amayelenqe ngabamelwane benu, ningakuthandi ukufunga ubuxoki. Kaloku mna ndizithiyile zonke ezi zinto,” utsho uNdikhoyo.

18Lafika kum ilizwi likaNdikhoyo onamandla onke lisithi: 19“Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: Inzila yokudla yenyanga yesine, eyesihlanu, eyesixhenxe, neyeshumi, ziya kuba ngamatheko ovuyo nemincili kwaJuda. Ngoko ke yithandeni inyaniso noxolo.”

20UNdikhoyo onamandla onke uthi: “Kuya kuza izizwe nabemi bezixeko ezininzi, 21bathi abemi besinye isixeko baye kwesinye besithi: ‘Masihambe kwangoku siye kumbongoza uNdikhoyo, simnqule uNdikhoyo onamandla onke; nam ngokwam ndiya kuhamba.’ 22Izizwe ezininzi neentlanga ezinamandla ziya kuza eJerusalem, khon' ukuze zimnqule zimbongoze uNdikhoyo onamandla onke.”

23Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ngaloo mihla ke ishumi lamadoda kwiilwimi zonke zeentlanga zoqokelelana kumJuda omnye, zibambelele esondweni lengubo yakhe, zithi: ‘Sifuna ukuhamba nani, kuba sivile ukuba uThixo unani.’ ”

9

Iintshaba zikaSirayeli ziyagwetywa

91Nalu udaba olindilisekileyo,

nditsho ilizwi *likaNdikhoyo

elichasene nelizwe laseHadraki.

Lona luya kuyifikela iDamasko,Isaya 17:1-3; Jer 49:23-27; Amos 1:3-5

kuba kaloku amehlo kaNdikhoyo akuluntu lonke,

nkqu nazo zonke izizwe zikaSirayeli.

2Luza kuyifikela iHamati esemideni,

lutsho kwiTire neSidon,Isaya 23:1-18; Hez 26:1 – 28:26; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14

nangona zilumkile kakhulu.

3ITire yona izakhele inqaba.

Isiliva iyifumbe ngathi luthuli,

igolide ngathi yinkunkuma yesitalato.

4UNdikhoyo uza kuyohlutha yonke into enayo,

awaphelise amandla enawo elwandle.

Yosuka ilenywe ngumlilo.

5IAshkelon yobona inkwantye,

iGaza izibhija-bhije ikhwina ziintlungu.

Nethemba le-Ekron ngokwayo lovuthuluka.

IGaza yona yophulukwa yikumkani yayo,

iAshkelon itsho ilil' ibhungane.

6IAshdode yomiwa yimigqakhwe;

ndolinqamla ikratshi lamaFilistiya.Isaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7

7Ndiya kuyihlutha inyama enegazi emilonyeni yabo,

ndiyikhuphe phakathi kwamazinyo abo inyama engumnikelo kwizithixo.

Amasalela abo oba ngakaThixo wethu,

abe ngathi yenye yezindlu zikaJuda,

iEkron yona ifane namaJebhusi.

8Ndoyikhusela indlu yam kumkhosi oyayo nobuyayo,

kungabi sabakho mbandezeli odlula phakathi kwabo.

Kaloku bajongwe ndim ngoku.

Ukuza kokumkani

9Vuya ngenene, ntombindini inguZiyon!

Danduluka, wena ntombi inguJerusalem!

Khangela, ukumkani wakho uza kuwe enobulungisa, engumoyisi,

ethobekile, ekhwele idonki,

nditsho ithole, inkonyane yedonki.Mat 21:5; Yoh 12:15

10Ndiya kuzohlutha iinqwelo zokulwa kwaEfrayim,

namahashe emfazwe eJerusalem,

ke lona utolo lwemfazwe ndiluvikive.

Ukumkani wovakalis' uxolo ezizweni,

ulawulo lwakhe loziqhakamishel' iilwandle;

luya kusuka kumlambo iEfrati,

luye kuthi xhaxhe ngeziphelo zehlabathi.Ndum 72:8

Ibuyambo

11Ke nina okunokwenu

ngenxa yegazi lomnqophiso

ndobakhulula abantu bakowenu abangamabanjwa,

baphume emhadini ongenamanzi.

12Buyelani kuyo inqaba, nina mabanjwa anikwe ithemba.

Namhlanje ndiyanazisa:

ndonibuyisela ngokuphindiweyo.

13Kuba uJuda ndimbhetya okwesaphetha,

uEfrayim yena abe litolo lam.

Ndophekuza ngoonyana bakho, Ziyon,

babe njengekrele legorha,

ndibalekuze oonyana bakho, lizwe lamaGrike.

14UNdikhoyo uya kuvela phezu kwabo,

utolo lwakhe lumenyeze njengombane,

itsho ngexilongo iNkosi uNdikhoyo,

ingqishe okwezaqhwithe zasezantsi.

15UNdikhoyo onamandla onke wobakhusela,

batsho bazitshabalalise iintshaba zabo ngamatye *eenkwitshi,

benze intswahla okwabasele iwayini.

Boba yinyhididi ligazi lotshaba,

bafane nezitya ezizele ligazi ledini,

nqwa neekona zeqonga lamadini mhla ngomnikelo.

16Ngaloo mini ke uNdikhoyo uThixo wabo wobasindisa.

Kaloku bona baba ngabantu abangumhlambi wakhe.

Bobengezela elizweni lakhe

oku kwamatye exabiso ahombisa isithsaba.

17Hayi ukuba nomtsalane nokuba kuhle kwelo lizwe!

Ingqolowa yobatsho babe nenkqubela abafana,

namagqiyazana abe njalo yiwayini entsha!

10

UThixo uyawabonelela amaJuda

101Entlakohlaza celan' imvula *kuNdikhoyo.

Nguye umenzi wamafu esiphango.

Abantu ubanika izandyondyo zemvula,

amadlelo uwatsho avelisele abantu uhlaza.

2*Imilonde-khaya ithethe inkohliso,

izangoma zibone imibono yobuxoki.

Nabaphuphayo balawula imfeketho;

suka benze intuthuzelo elambathayo.

Abantu batsho babhadula njengeegusha;

babandezelekile kukuswel' umalusi.Mat 9:36; Marko 6:34

3“Bayandicaphukisa aba belusi.

Ndosuka ndizohlwaye ezi nkokheli.

Kaloku uNdikhoyo onamandla onke ubakhathalele abo bangumhlambi wakhe;

nditsho indlu kaJuda.

Wobenza babe njengehashe elidliselayo emfazweni.

4Kuye uJuda kovela ilitye lembombo;

sophuma kuye isikhonkwane sentente;

lovela kwakuye utolo lwemfazwe;

ewe, bophuma kuye abalawuli.

5Bonke ke boba ngamagorha,

utshaba balunyhashe ezitalatweni ezinodaka.

Baya kulwa ngobukroti, kuba uNdikhoyo ungakubo,

bawatsho adane amajoni akhwele amahashe.

6“Ndiza kuyomeleza indlu kaJuda,

ndiyihlangule indlu kaJosefu.

Ewe, ndoba nebuyambo ngakubo;

kaloku mna ndinenceba ngabo.

Boba ngathi zange ndibalahle.

Kaloku mna ndinguNdikhoyo uThixo wabo,

ndaye ke ndobaphendula.

7AmaEfrayim osuka abe ngamagorha;

zosuka zichwayite iintliziyo zabo,

ngathi' arhabule iwayini.

Abantwana bawo baya kubona bavuye,

ichwayite intliziyo yabo nguNdikhoyo.

8Ndobakhweba ndize ndibaqokelele.

Ngenene ndiza kubahlangula,

babe yinyambalala njengamandulo.

9Nakuba ndabasarhaza ezizweni,

kodwa nakwelikude baya kundikhumbula.

Bona ndawonye nenzala yabo bosinda,

baze babuyele ekhaya.

10Ndiya kubakhupha ezweni laseJiputa,

ndibaqokelele naseAsiriya.

Ndobabuyisela eGiliyadi naseLebhanon,

kangangokuba kungabikho ndawo inokubanela.

11Bophumela kulwandle lweenkathazo,

amaza alatyuzayo atsho athozame,

iziziba zeNayile zome qoko.

Iqhayiya leAsiriya lotshitsha,

iJiputa itsho ilahlekane nomsimbithi wokulawula.

12Mna Ndikhoyo ndoba nabantu bam, ndibomeleze;

baya kuhamba egameni lam.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.