IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Okufunekayo kukunyaniseka ngaphezu kokuzila ukutya

71Ke kaloku ilizwi *likaNdikhoyo lafikela uZakariya ngomhla wesine kwinyanga yethoba uKislevu, kunyaka wesine wolawulo lukakumkani uDariyo. 2Abantu baseBhetele bathumela uSherezere noRegem-meleki namanye amadoda ukuba baye endlwini kaNdikhoyo, bathandazele intsikelelo kaNdikhoyo, 3babuze kubabingeleli bendlu kaNdikhoyo onamandla onke *nakubashumayeli, bathi: “Ngaba kusafuneka siqhubele phambili silile, sizile nokutya na, nangale yesihlanu inyanga, njengoko siqhele ukwenza iminyaka ngeminyaka?”

4Ilizwi likaNdikhoyo onamandla onke lafika kum lisithi: 5“Baxelele bonke abantu beli lizwe, ngokunjalo nababingeleli, uthi: ‘Ngokuya benizila ukutya nilila kwinyanga yesihlanu neyesixhenxe, kule minyaka imashumi asixhenxe idlulileyo, ngaba benizila ukutya nizilela mna ngqo? 6Xa benisitya nisela beningenzeli ezenu iziqu isidlo? 7Asingawo la amazwi kaNdikhoyo awabhengezwa ngabashumayeli bamandulo, xenikweni iJerusalem needolophu eziyingqongileyo bezimiwe ngabantu zinenkqubela, nditsho zona kunye nelasezantsi namathambeka asentshonalanga?’ ”

8Ilizwi *likaNdikhoyo liphinde lafika kuZakariya lisithi: 9“Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: ‘Wisani izigwebo ezinyanisekileyo, nenzelane ububele nenceba omnye nomnye. 10Musani ukubacinezela abahlolokazi neenkedama, ngokunjalo nabangeneleli kunye namahlwempu, ningayili ububi ezintliziyweni zenu omnye komnye.’

11“Kodwa zange bavume ukundiphulaphula, suka baneenkani, bandifulathela, neendlebe zabo bazivingca. 12Ewe, iintliziyo zabo zasuka zaba lukhuni okwenyengane, abavuma ukuwaphulaphula amazwi kaNdikhoyo onamandla onke, lawo wayewathumele ngoMoya wakhe *kubashumayeli bamandulo. Ngoko ke uNdikhoyo onamandla onke waba nomsindo.

13“UNdikhoyo onamandla onke uthi: ‘Ndathi ndakuthetha abaphulaphula; ngoko ke nabo bathi bakukhala andasabela. 14Ndasuka ndabachitha-chitha ngesaqhwithi, bathi saa ezizweni, baba ziimbacu. Ilizwe labo lasala libharhile, kungekho nomntu lo ongenayo nophumayo. Kwaba njalo ke ukulibharhisa kwabo ilizwe elihle.’ ”

8

Ukusikelelwa kweJerusalem

81Laphinda lafika ilizwi *likaNdikhoyo onamandla onke lisithi: 2“Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: Ndinekhwele elikhulu ngeZiyon; ewe, ikhwele lam lishushu ngakuyo.”

3Utsho uNdikhoyo ukuthi: “Ndiza kubuyela eZiyon, ndime eJerusalem. IJerusalem kothiwa sisixeko senyaniso, ke yona intaba kaNdikhoyo onamandla onke kothiwa yintaba engcwele.”

4Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ezitalatweni kuya kubakho amaxhego namaxhegokazi atotobayo, elowo ephethe umsimelelo esandleni sakhe, 5kananjalo izitalato zizale ngamakhwenkwe namantombazana adlala kuzo.”

6Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Inokubonakala ingummangaliso kumasalela abantu ngelo xesha, kodwa ingaba ingummangaliso na kum, mna Ndikhoyo onamandla onke?” Ewe, utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: 7“Abantu bam ndiya kubahlangula kuloo mazwe asempuma nasentshona. 8Ewe, ndobabuyisa beze kuma eJerusalem. Bona baya kuba ngabantu bam, mna ndibe nguThixo wabo, ndinyaniseke kubo, ndibaphathe ngobulungisa.”

9Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Maziqine iingalo zenu, niyakhe indlu yonqulo, nina eniwevayo la mazwi athethwayo ngabashumayeli ababekho xa kwakubekwa isiseko sendlu kaNdikhoyo onamandla onke. 10Ngaphambi kwelo xesha bekungekho mali yakuqesha mntu okanye silwanyana. Wonke umntu ohambayo ebesemngciphekweni weentshaba. Kaloku ndabenza abantu bonke elowo achasane nommelwane wakhe. 11Kambe ke ngoku amasalela abantu bam andiyi kuwaphatha njengoko ndênjenjalo mandulo,” utsho uNdikhoyo onamandla onke. 12“Imbewu iya kukhula kakuhle, izidiliya zivelise iziqhamo, umhlaba unike isivuno, izulu lihlise umbethe. Zonke ke ezi zinto ndiya kuzinika zibe lilifa kumasalela aba bantu. 13Bantu bakwaJuda nakwaSirayeli, benisoloko nisisigculelo seentlanga, kodwa ke ngoku ndiza kunihlangula nitsho nibe yintsikelelo. Ngoko ke yomelelani, izandla zenu zingawi.”

14Kaloku utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ngokuya babendicaphukisile ooyihlo ndazimisela ukubazisela isithwakumbe. Ewe, zange ndiyijike loo nto ndada ndabe ndiyenzile,” utsho uNdikhoyo onamandla onke. 15“Kambe ke ngoku ndizimisele ukuyenzela okulungileyo iJerusalem nendlu kaJuda. Ngoko ke musani ukoyika. 16Nazi ke izinto emanizenze: Thethani inyaniso omnye komnye.Efese 4:25 Gwebani ngobulungisa ezinkundleni zenu, nditsho ubulungisa obuzala uxolo. 17Sanukuceba amayelenqe ngabamelwane benu, ningakuthandi ukufunga ubuxoki. Kaloku mna ndizithiyile zonke ezi zinto,” utsho uNdikhoyo.

18Lafika kum ilizwi likaNdikhoyo onamandla onke lisithi: 19“Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: Inzila yokudla yenyanga yesine, eyesihlanu, eyesixhenxe, neyeshumi, ziya kuba ngamatheko ovuyo nemincili kwaJuda. Ngoko ke yithandeni inyaniso noxolo.”

20UNdikhoyo onamandla onke uthi: “Kuya kuza izizwe nabemi bezixeko ezininzi, 21bathi abemi besinye isixeko baye kwesinye besithi: ‘Masihambe kwangoku siye kumbongoza uNdikhoyo, simnqule uNdikhoyo onamandla onke; nam ngokwam ndiya kuhamba.’ 22Izizwe ezininzi neentlanga ezinamandla ziya kuza eJerusalem, khon' ukuze zimnqule zimbongoze uNdikhoyo onamandla onke.”

23Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ngaloo mihla ke ishumi lamadoda kwiilwimi zonke zeentlanga zoqokelelana kumJuda omnye, zibambelele esondweni lengubo yakhe, zithi: ‘Sifuna ukuhamba nani, kuba sivile ukuba uThixo unani.’ ”

9

Iintshaba zikaSirayeli ziyagwetywa

91Nalu udaba olindilisekileyo,

nditsho ilizwi *likaNdikhoyo

elichasene nelizwe laseHadraki.

Lona luya kuyifikela iDamasko,Isaya 17:1-3; Jer 49:23-27; Amos 1:3-5

kuba kaloku amehlo kaNdikhoyo akuluntu lonke,

nkqu nazo zonke izizwe zikaSirayeli.

2Luza kuyifikela iHamati esemideni,

lutsho kwiTire neSidon,Isaya 23:1-18; Hez 26:1 – 28:26; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14

nangona zilumkile kakhulu.

3ITire yona izakhele inqaba.

Isiliva iyifumbe ngathi luthuli,

igolide ngathi yinkunkuma yesitalato.

4UNdikhoyo uza kuyohlutha yonke into enayo,

awaphelise amandla enawo elwandle.

Yosuka ilenywe ngumlilo.

5IAshkelon yobona inkwantye,

iGaza izibhija-bhije ikhwina ziintlungu.

Nethemba le-Ekron ngokwayo lovuthuluka.

IGaza yona yophulukwa yikumkani yayo,

iAshkelon itsho ilil' ibhungane.

6IAshdode yomiwa yimigqakhwe;

ndolinqamla ikratshi lamaFilistiya.Isaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7

7Ndiya kuyihlutha inyama enegazi emilonyeni yabo,

ndiyikhuphe phakathi kwamazinyo abo inyama engumnikelo kwizithixo.

Amasalela abo oba ngakaThixo wethu,

abe ngathi yenye yezindlu zikaJuda,

iEkron yona ifane namaJebhusi.

8Ndoyikhusela indlu yam kumkhosi oyayo nobuyayo,

kungabi sabakho mbandezeli odlula phakathi kwabo.

Kaloku bajongwe ndim ngoku.

Ukuza kokumkani

9Vuya ngenene, ntombindini inguZiyon!

Danduluka, wena ntombi inguJerusalem!

Khangela, ukumkani wakho uza kuwe enobulungisa, engumoyisi,

ethobekile, ekhwele idonki,

nditsho ithole, inkonyane yedonki.Mat 21:5; Yoh 12:15

10Ndiya kuzohlutha iinqwelo zokulwa kwaEfrayim,

namahashe emfazwe eJerusalem,

ke lona utolo lwemfazwe ndiluvikive.

Ukumkani wovakalis' uxolo ezizweni,

ulawulo lwakhe loziqhakamishel' iilwandle;

luya kusuka kumlambo iEfrati,

luye kuthi xhaxhe ngeziphelo zehlabathi.Ndum 72:8

Ibuyambo

11Ke nina okunokwenu

ngenxa yegazi lomnqophiso

ndobakhulula abantu bakowenu abangamabanjwa,

baphume emhadini ongenamanzi.

12Buyelani kuyo inqaba, nina mabanjwa anikwe ithemba.

Namhlanje ndiyanazisa:

ndonibuyisela ngokuphindiweyo.

13Kuba uJuda ndimbhetya okwesaphetha,

uEfrayim yena abe litolo lam.

Ndophekuza ngoonyana bakho, Ziyon,

babe njengekrele legorha,

ndibalekuze oonyana bakho, lizwe lamaGrike.

14UNdikhoyo uya kuvela phezu kwabo,

utolo lwakhe lumenyeze njengombane,

itsho ngexilongo iNkosi uNdikhoyo,

ingqishe okwezaqhwithe zasezantsi.

15UNdikhoyo onamandla onke wobakhusela,

batsho bazitshabalalise iintshaba zabo ngamatye *eenkwitshi,

benze intswahla okwabasele iwayini.

Boba yinyhididi ligazi lotshaba,

bafane nezitya ezizele ligazi ledini,

nqwa neekona zeqonga lamadini mhla ngomnikelo.

16Ngaloo mini ke uNdikhoyo uThixo wabo wobasindisa.

Kaloku bona baba ngabantu abangumhlambi wakhe.

Bobengezela elizweni lakhe

oku kwamatye exabiso ahombisa isithsaba.

17Hayi ukuba nomtsalane nokuba kuhle kwelo lizwe!

Ingqolowa yobatsho babe nenkqubela abafana,

namagqiyazana abe njalo yiwayini entsha!