IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Umbono weenqwelo zokulwa ezine

61Ndiphindile ke kwakhona ndakhangela ndabona iinqwelo ezine zokulwa ziphuma phakathi kweentaba ezimbini, ntaba ezo zizezobhedu. 2Le yokuqala yayitsalwa ngamahashe abomvu,SiTyh 6:4 eyesibini itsalwa ngamahashe amnyama,SiTyh 6:5 3eyesithathu ke ingamahashe amhlophe,SiTyh 6:2 kanti ke le yesine yayitsalwa ngamahashe amvubo-mazimba. 4Ndabuza apho kweso sithunywa sasithetha nam ndathi: “Nkosi yam, ngaba zithetha ntoni ezi zinto?”

5Isithunywa siphendule sathi kum: “Le yimimoya emineSiTyh 7:1 esuka phambi kweNkosi yehlabathi liphela. 6Laa nqwelo itsalwa ngamahashe amnyama iya kwelasentla, le yamahashe amhlophe ibheka ngasentshona, ize le yamahashe amvubo iye kwelasezantsi.”

7La amvubo wona ayengasaziva selengxamele ukutyhutyha ihlabathi lonke. Isithunywa ke sathi kuwo: “Hambani nilityhutyhe ihlabathi lonke.” Aza ke alihamba lonke ihlabathi.

8Ke kaloku sabhekisa kum sathi: “Laa mahashe aye kwelasentla asa uMoya wam khona.”

Isithsaba sikaYoshuwa

9Ilizwi *likaNdikhoyo lafika kum lathi: 10“Thatha ezaa zipho zivela kubathinjwa ababuye eBhabheli, uHeledayi, uTobhiya, noYedaya, uye nazo kwangaloo mini kwindlu kaYosiya unyana kaZefaniya. 11Ngaloo golide nesiliva bayinikeleyo yenza isithsaba, uthwese umbingeleli omkhulu uYoshuwa unyana kaYozadaki. 12Mxelele ukuba uNdikhoyo onamandla onke uthi: ‘Umfo ekuthiwa lihlumeloJer 23:5; 33:15; Zakar 3:8 uya kuhluma kule ndawo, ayivuse indlu kaNdikhoyo. 13Ewe, nguye oya kuyakha indlu kaNdikhoyo, aze avathiswe ngobuhandiba, ahlale esihlalweni, alawule, abe ngumbingeleli apho esihlalweni sakhe. Ke kobakho imvisiswano phakathi kwesi sibini.’ 14Ke isithsaba siya kunikezelwa kuHeledayi, noTobhiya, noYedaya, kunye noHelemOkanye “uHeni” unyana kaZefaniya, ibe sisikhumbuzo endlwini kaNdikhoyo. 15Abantu abahlala kwelikude baya kuza baze bancedise ekwakheni indlu kaNdikhoyo. Kwakuba njalo ke uya kuqonda ukuba ngenene uNdikhoyo onamandla onke undithumile kuwe. Le nto ke iya kwenzeka ukuba ulithobele ngenyameko izwi likaNdikhoyo uThixo wakho.”