IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Umbono wesiphatho sezibane nemithi yomnquma

41Esaa sithunywa sasithetha nam sabuya seza sandivusa njengomntu ovuswa ebuthongweni bakhe, 2sathi kum: “Ubona ntoni?”

Ndaza ndathi: “Ndibona isiphatho sezibane esenziwe ngegolide. Entloko sinesitya nezibane ezisixhenxe ezinxityelelwe yimibhobho esixhenxe. 3Kanjalo esi sibane sixhakwe ngasekunene nangasekhohlo yimithi emibini yomnquma.”SiTyh 11:4

4Ndabuza kweso sithunywa sasithetha nam, ndathi: “Ziyintoni na ezi zinto, nkosi yam?”

5Ke isithunywa esasithetha nam saphendula sathi: “Awuzazi na ukuba ziyintoni ezi zinto?”

Ndaza ndathi: “Hayi, nkosi yam.”

6Ke sona sathi kum: “Eli lilizwi *likaNdikhoyo kuZerubhabheli:Ezra 5:2 ‘Akungabukroti, kungengawo namandla, kodwa kungoMoya wam kuphela,’ utsho uNdikhoyo onamandla onke.

7“Kuxa uyintoni, wena ntaba iphakamileyo? Phambi koZerubhabheli wosuka ube njengethafa. Uya kubeka ilitye lokugqibela ekwakhiweni kwendlu kaThixo, abantu bekhwaza besithi: ‘Thamsanqela! Thamsanqela, Thixo!’ ”

8Ke kaloku ndafikelwa lilizwi likaNdikhoyo lisithi: 9“Izandla zikaZerubhabheli zisibekile isiseko sendlu kaThixo; ikwazizandla zakhe eziya kuyiphetha. Nawe uya kutsho uqonde ukuba uNdikhoyo onamandla onke nguye ondithumileyo kuwe. 10Ngubani owudelelayo umhla ongenaziganeko zingako? Kambe baya kuvuya bakubona uZerubhabheli ephethe isixhobo sokulungelelanisa. Ezi zibane zisixhenxe ngamehlo kaNdikhoyo ajonga ihlabathi lonke jikelele.SiTyh 5:6

11Ndasibuza ke isithunywa eso ndathi: “Yeyani le minquma mibiniSiTyh 11:4 ixhake isiphatho sezibane ngasekhohlo nangasekunene?” 12Kwakhona ndabuza ndathi: “Ngawani la masebe mabini omnquma asecaleni kwale mibhobho mibini yegolide iphokoka ioyile ebugolide?”

13Siphendule sisithi: “Awuzazi na ezi zinto?”

Ndathi: “Hayi, nkosi yam.”

14Saza ke sona sathi: “Aba ngabo babini bathanjiselwe ukukhonza iNkosi yehlabathi jikelele.”

5

Umbono womqulu ophaphazelayo

51Ndithe ndakukhangela ndabona nanko umqulu uphaphazela. 2Isithunywa sandibuza sathi: “Ubona ntoni?”

Ke mna ndithe: “Ndibona umqulu ophaphazelayo. Umalunga neemitha ezilithoba ubude, neemitha ezine ezinesiqingatha ububanzi.”

3Saza sathi kum: “Esi sisiqalekiso esijinga phezu kwawo wonke umhlaba. Kwelinye icala kubhalwe kwathiwa wonke umntu olisela uza kugxothwa angabikho. Kanti ke kwelinye kuthiwa wonke umntu ofunga exoka uza kugxothwa angabikho. 4UNdikhoyo onamandla onke uthi: ‘Ndiza kusikhupha esi siqalekiso size singene emzini walowo ulisela, nakuwo umzi walowo ufunga igama lam exoka. Siya kuhlala apho emzini wakhe, siwutshabalalise kunye nezinti zawo namatye awo.’ ”

Umbono womfazi osebhaskitini

5Siphinde sathi gqi isithunywa ebesithetha nam, sathi kum: “Khangela, kukho nenye into evelayo.”

6Ndaza ndathi: “Yintoni na?”

Siphendule sathi: “Yibhaskiti leya ivelayo.” Saza sathi: “Iqulethe isono sabantu ehlabathini lonke.”

7Eso sivalo sayo selothe saphakama, kwathi kanti apho ngaphakathi kuhleli umfazi. 8Isithunywa sathi: “Lo mfazi umele inkohlakalo.” Saza ke samtyhiliza sambuyisela ebhaskitini, savala.

9Ndakukhangela ke ndabona apho phambi kwam abafazi ababini bephaphazela ngamaphiko abo emoyeni; ewe, babetsho ngamaphiko ngathi yingwamza. Bayichola loo bhaskiti, baphaphazela nayo esibhakabhakeni.

10Ndabuza ke apho kweso sithunywa sasithetha nam, ndathi: “Ngaba bayisa phi ibhaskiti leyo?”

11Saphendula sathi: “Bayisa ezweni laseShinareOko kukuthi “ezweni laseBhabheli” apho iza kwakhelwa indlu khona. Xa seyigqityiwe ukwakhiwa loo ndlu, le bhaskiti iya kubekwa apho kwisiza sayo.”

6

Umbono weenqwelo zokulwa ezine

61Ndiphindile ke kwakhona ndakhangela ndabona iinqwelo ezine zokulwa ziphuma phakathi kweentaba ezimbini, ntaba ezo zizezobhedu. 2Le yokuqala yayitsalwa ngamahashe abomvu,SiTyh 6:4 eyesibini itsalwa ngamahashe amnyama,SiTyh 6:5 3eyesithathu ke ingamahashe amhlophe,SiTyh 6:2 kanti ke le yesine yayitsalwa ngamahashe amvubo-mazimba. 4Ndabuza apho kweso sithunywa sasithetha nam ndathi: “Nkosi yam, ngaba zithetha ntoni ezi zinto?”

5Isithunywa siphendule sathi kum: “Le yimimoya emineSiTyh 7:1 esuka phambi kweNkosi yehlabathi liphela. 6Laa nqwelo itsalwa ngamahashe amnyama iya kwelasentla, le yamahashe amhlophe ibheka ngasentshona, ize le yamahashe amvubo iye kwelasezantsi.”

7La amvubo wona ayengasaziva selengxamele ukutyhutyha ihlabathi lonke. Isithunywa ke sathi kuwo: “Hambani nilityhutyhe ihlabathi lonke.” Aza ke alihamba lonke ihlabathi.

8Ke kaloku sabhekisa kum sathi: “Laa mahashe aye kwelasentla asa uMoya wam khona.”

Isithsaba sikaYoshuwa

9Ilizwi *likaNdikhoyo lafika kum lathi: 10“Thatha ezaa zipho zivela kubathinjwa ababuye eBhabheli, uHeledayi, uTobhiya, noYedaya, uye nazo kwangaloo mini kwindlu kaYosiya unyana kaZefaniya. 11Ngaloo golide nesiliva bayinikeleyo yenza isithsaba, uthwese umbingeleli omkhulu uYoshuwa unyana kaYozadaki. 12Mxelele ukuba uNdikhoyo onamandla onke uthi: ‘Umfo ekuthiwa lihlumeloJer 23:5; 33:15; Zakar 3:8 uya kuhluma kule ndawo, ayivuse indlu kaNdikhoyo. 13Ewe, nguye oya kuyakha indlu kaNdikhoyo, aze avathiswe ngobuhandiba, ahlale esihlalweni, alawule, abe ngumbingeleli apho esihlalweni sakhe. Ke kobakho imvisiswano phakathi kwesi sibini.’ 14Ke isithsaba siya kunikezelwa kuHeledayi, noTobhiya, noYedaya, kunye noHelemOkanye “uHeni” unyana kaZefaniya, ibe sisikhumbuzo endlwini kaNdikhoyo. 15Abantu abahlala kwelikude baya kuza baze bancedise ekwakheni indlu kaNdikhoyo. Kwakuba njalo ke uya kuqonda ukuba ngenene uNdikhoyo onamandla onke undithumile kuwe. Le nto ke iya kwenzeka ukuba ulithobele ngenyameko izwi likaNdikhoyo uThixo wakho.”