IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

UThixo uyawabonelela amaJuda

101Entlakohlaza celan' imvula *kuNdikhoyo.

Nguye umenzi wamafu esiphango.

Abantu ubanika izandyondyo zemvula,

amadlelo uwatsho avelisele abantu uhlaza.

2*Imilonde-khaya ithethe inkohliso,

izangoma zibone imibono yobuxoki.

Nabaphuphayo balawula imfeketho;

suka benze intuthuzelo elambathayo.

Abantu batsho babhadula njengeegusha;

babandezelekile kukuswel' umalusi.Mat 9:36; Marko 6:34

3“Bayandicaphukisa aba belusi.

Ndosuka ndizohlwaye ezi nkokheli.

Kaloku uNdikhoyo onamandla onke ubakhathalele abo bangumhlambi wakhe;

nditsho indlu kaJuda.

Wobenza babe njengehashe elidliselayo emfazweni.

4Kuye uJuda kovela ilitye lembombo;

sophuma kuye isikhonkwane sentente;

lovela kwakuye utolo lwemfazwe;

ewe, bophuma kuye abalawuli.

5Bonke ke boba ngamagorha,

utshaba balunyhashe ezitalatweni ezinodaka.

Baya kulwa ngobukroti, kuba uNdikhoyo ungakubo,

bawatsho adane amajoni akhwele amahashe.

6“Ndiza kuyomeleza indlu kaJuda,

ndiyihlangule indlu kaJosefu.

Ewe, ndoba nebuyambo ngakubo;

kaloku mna ndinenceba ngabo.

Boba ngathi zange ndibalahle.

Kaloku mna ndinguNdikhoyo uThixo wabo,

ndaye ke ndobaphendula.

7AmaEfrayim osuka abe ngamagorha;

zosuka zichwayite iintliziyo zabo,

ngathi' arhabule iwayini.

Abantwana bawo baya kubona bavuye,

ichwayite intliziyo yabo nguNdikhoyo.

8Ndobakhweba ndize ndibaqokelele.

Ngenene ndiza kubahlangula,

babe yinyambalala njengamandulo.

9Nakuba ndabasarhaza ezizweni,

kodwa nakwelikude baya kundikhumbula.

Bona ndawonye nenzala yabo bosinda,

baze babuyele ekhaya.

10Ndiya kubakhupha ezweni laseJiputa,

ndibaqokelele naseAsiriya.

Ndobabuyisela eGiliyadi naseLebhanon,

kangangokuba kungabikho ndawo inokubanela.

11Bophumela kulwandle lweenkathazo,

amaza alatyuzayo atsho athozame,

iziziba zeNayile zome qoko.

Iqhayiya leAsiriya lotshitsha,

iJiputa itsho ilahlekane nomsimbithi wokulawula.

12Mna Ndikhoyo ndoba nabantu bam, ndibomeleze;

baya kuhamba egameni lam.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

11

111Khawuvul' iingcango zakho, Lebhanon,

khon' ukuze umlilo uyilenye loo misedare yakho.

2Bhomboloza, wena mpayini;

kaloku wona umsedare uwile,

yatsho yavuthuluka imithi yodidi.

Jwedani nihlahlambe, mioki yaseBhashan;

kaloku intshinyela yehlathi igeciwe.

3Khawuve, nâso isimbonono sabelusi;

loo madlelo angayiwayo atshabalele.

Yiva, nanko umgqumo weengonyama ezintsha;

intshinyela yamatyholo aseJordan ibharhile.

Abelusi ababini

4*UNdikhoyo uThixo wam uthi: “Zaluse iigusha ezilungiselelwa ukuxhelwa. 5Abathengi bazo bayazixhela bangohlwaywa noko. Abathengisi bazo bathi: ‘Makabongwe uNdikhoyo, ndisisityebi!’ Kwa-abelusi bazo abo abanalusini ngakuzo. 6Ngoku sobe ndibe savelana nabantu beli lizwe,” nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo. “Umntu ngamnye ndomnikezela esandleni sommelwane wakhe nokumkani wakhe. Bona bosuka balilawule ngengcinezelo ilizwe; ke mna andiyi kubahlangula esandleni sabo.”

7Ngoko ke ndawalusa umhlambi oza kuxhelwa, ingakumbi ke lowa wawuphatheke kakubi. Ndathatha iinduku zambini, enye yazo ndathi nguThandekile, eyesibini ndathi nguManyano, ndawalusa ngazo umhlambi. 8Ngenyanga enye ndabagxotha abelusi abathathu. Kaloku basuka bandicaphukela, nam ke ndasuka ndakruquka, 9ndathi: “Andiyi kuphinda ndibe ngumalusi. Ezifayo mazife, zitshabalale ezo zitshabalalayo. Ke zona eziseleyo iyileyo naleyo mazitye inyama yenye.”

10Ndasuka ke ndathatha laa nduku inguThandekile, ndayaphula nditshitshisa umnqophiso endawenzayo nazo zonke izizwe. 11Ngaloo mini ke waphuthiswa, waza nomhlambi ophatheke kakubi owandibonayo waqonda ukuba lilizwi likaNdikhoyo elo.

12Ke mna ndathi kubo: “Ukuba leyo yeyona nto ingcono kuni, ndinikeni intlawulo yam, kodwa ke, ukuba aniboni njalo, yigcineni.” Baza ke bandihlawula iingqekembe zesiliva ezimashumi mathathu.

13UNdikhoyo ke wathi kum: “Yiphose kumbumbi – nditsho elo xabiso lingako abandithengise ngalo!” Ngoko ke ndazithatha ezo ngqekembe zesiliva ezimashumi mathathu, ndaziphosa kumbumbi endlwini kaNdikhoyo.Mat 27:9-10

14Ndayaphula ke nenduku yesibini ekuthiwa nguManyano; ndaba ngolo hlobo ndibuphelisile ubuzalwane phakathi kukaJuda noSirayeli.

15Waza wathi ke uNdikhoyo kum: “Phinda uthathe izikrweqe zomalusi osisityhakala. 16Kaloku kweli lizwe ndiza kuvelisa umalusi ongazikhathaleleyo ezilahlekileyo, ongawananzanga amatakane, engazibophi azinyange nezenzakeleyo; ongazondliyo nezo ziphilileyo; othe phithi kukutya inyama yezityebileyo, ade akhukhuze namanqina.

17“Mawoo, loo malusi ungento,

into esuka iwushiye umhlambi!

Akwaba ikrele lingamqhokr' ingalo,

limtyhumfuze iliso lasekunene.

Ngamana yabuna ngokupheleleyo ingalo yakhe,

iliso lasekunene lityhaphake tu.”

12

Ibuyambo kwiJerusalem

121Nalu udaba olundilisekileyo, nditsho ilizwi *likaNdikhoyo elisingisele kumaSirayeli. UNdikhoyo ongumtwabululi wesibhakabhaka, ongumseki wehlabathi, ongumdali wobomi bomntu, uthi: 2“IJerusalem ndoyenza ibe yindebe ehexisayo kuzo zonke izizwe eziyingqongileyo. IJerusalem iya kungqingwa kunye nazo zonke iidolophu zakwaJuda. 3Ngaloo mihla iJerusalem ndoyenza ifane nelitye elinzima kunene, yaye ke nabani na ozama ukuliphakamisa losuka limgcimfize. Zonke izizwe zehlabathi zodibana ziyihlanganyele. 4Ngaloo mini, utsho uNdikhoyo, ndowarhwaqelisa onke amahashe abo, batsho baphakuzele abaphezu kwawo. Indlu kaJuda yona ndiya kuyilondoloza; ke wona amahashe onke eentlanga ndowabetha ngobumfama. 5Iinkokheli zakwaJuda zosuka zithi ezintliziyweni zazo: ‘Abantu baseJerusalem bomelele, kuba uThixo wabo nguNdikhoyo onamandla onke.’

6“Ngaloo mini iinkokheli zakwaJuda ndozenza zibe njengomlilo ophenjwe ehlathini okanye isikhuni esintumeka izithungu zengqolowa. Ziya kuzitshabalalisa zonke izizwe ezimjikelezileyo, nditsho ekunene nangasekhohlo. Ke yona iJerusalem iya kuphinda imiwe kwasendaweni yayo.

7“UNdikhoyo uya kuqala ngokuhlangula imizi yakwaJuda, ukuze isidima sendlu kaDavide neso siya kuzuzwa ngabemi baseJerusalem singasidluli esakwaJuda. 8Ngaloo mini ke uNdikhoyo uya kubakhusela abemi beJerusalem, khon' ukuze nelona bhetyebhetye phakathi kwabo lomelele njengoDavide. Isizukulwana sendlu kaDavide siya kuba phambili, sifane nesithunywa sikaNdikhoyo, sibe njengoThixo ngenkqu. 9Ngaloo mini ndiya kukulungela ukuzitshabalalisa zonke izizwe ezihlasela iJerusalem.”

Ukuzila eJerusalem

10“Indlu kaDavide ngokunjalo nabantu baseJerusalem ndiya kubathululela umoya wenceba nowokutarhuzisa. Baya kuthi besakujonga kum, mna lowo bamhlabileyo,Yoh 19:37; siTyh 1:7 basuke bangqukruleke ngesililo, babe ngathi bakhalela umntwana okuphela kwakhe; ewe, baya kutsho ngesofelweyo ngunyana olivela-tanci. 11Ngaloo mini isililo esiseJerusalem soba sikhulu njengeso sokulilela uHadade-rimoni kumathafa aseMegido. 12Ilizwe liya kuzila, umzi ngamnye uwodwa, nabafazi bawo bebodwa. Yoba yindlu kaDavide nabafazi bayo, ibe yindlu kaNatan nabafazi bayo, 13ibe yindlu kaLevi nabafazi bayo, ibe yindlu kaShimeyi nabafazi bayo, 14ize ibe zizindlu zonke eziseleyo, iyileyo iyodwa, nabafazi bebodwa.”