IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Ihambo yomKrestu

31Bakhumbuze abantu ukuba yimfanelo yabo ukuthobela abasemagunyeni nabalawulayo, kwakunye nokwenza okulungileyo ngalo lonke ixesha. 2Baxelele ukuba mabangahambi bethetha ulwimi ngabantu, behamba besilwa, koko mababe nobulali nembeko kuye wonke ubani. 3Kaloku khumbula ukuba nathi bekhe sazizidenge, sineenkani, silahlekile. Sasibotshwe yiminqweno neziyolo zeendidi zonke. Sasihlala intlalo yasebubini, silawulwa ngumona. Sasicatshukelwa, nathi sibacaphukela abantu. 4Kodwa kuthe lakuthi tha ehlabathini uthando nobubele bukaThixo, uMsindisi wethu 5wasisindisa. Kwakungengakuba senze misebenzi mihle, kodwa kwakungenxa yenceba yakhe. Wasihlamba ngoMoya oyiNgcwele, wasizala ngokutsha, saza safumana ubomi obutsha. 6Kaloku uThixo usigalele uMoya wakhe ngobubele ngaye uYesu Krestu uMsindisi wethu. 7Ngesisa sakhe senziwe amalungisa, ukuze sixhamle obo bomi bungapheliyo sibulindeleyo. 8Athembekile loo mazwi.

Iingongoma endifuna uzibethelele ke, zezi: Abo bantu bathe bafikelela ekukholweni kuThixo, kufuneka benze imisebenzi emihle – ndithetha imisebenzi eluncedo nakwabanye abantu. 9Kodwa zona iingxoxo zobuhiba uze uziphephe, neenkcukacha zeminombo, iimbambano, neengxabano ngomthetho kaMosis; zizinto ezingenamsebenzi ezo. 10Umntu odala uqhekeko mlumkise kude kube kabini, ungadlelani naye emva koko. 11Umntu onjalo unengqondo engcolileyo, selezigwebe kwangezenzo zakhe.

12Bakufika apho ooArtemas noTikiko,Mseb 20:4; Efese 6:21-22; Kol 4:7-8; 2 Tim 4:12 uze wena ukhawuleze undihlangabeze eNikopoli. Ndifuna ukuchitha ubusika khona. 13Yenza unako-nako ukulungiselela igqwetha uZenas kunye noApoloMseb 18:24; 1 Kor 16:12 kwihambo yabo. Mabangabi nanto bayiswelayo. 14Abantu bethu bona mabafunde ukuzisebenzela iintswelo zabo, bangavilaphi nje bengenamveliso.

15Bayabulisa bonke abalapha kunye nam. Ndibulisele kubahlobo bethu abakholwayo.

INkosi mayinenzele isisa.