IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

81Akwaba ubungumnakwethu,

nditsho owancanca kumama.

Bendiya kukuncamisa naphandle phaya,

ndize ndingagxekeki noko.

2Bendiya kukukhokela

ndikuse endlwini kamama,

yena wandifundisayo,

ndikuseze iwayini edidiyelwe ngezinongo

nencindi yeerharnati zam.

3Isandla sakho sasekhohlo besiya kuxhasa intloko yam,

esokunene sona sindiwole.

4Zintombi zaseJerusalem, ndiyanifungisa:

sanukuluxhokonxa ningaluphembeleli uthando;

luyekeni lude luzivukele ngokwalo.

Abatheleli

5Ngubani lo uvela ngasentlango,

uqhogene nesithandwa sakhe?

Umtshakazi

Ndakuvusa phantsi kom-apile,

apho wakhawulwa khona ngunozala wakho,

apho waba nenimba khona owakuzalayo.

6Mayibe ndim kuphela osentliziywemi yakho oku komsesane wokutywina;

ewe, mandibe ngumsesane wokutywina engalweni yakho.

Lent' uthando lunamandla nqwa nokufa;

ikhwele lalo aliqheliseli oku kwengcwaba.

Ludangazela ngathi lidangatye,

luvuthe ngathi ngumlilokazi.

7Alungecinywa nangamanzi;

alukhukuliseki naziimpuphuma.

Xa unokulithenga ngobutyebi bonke bendlu yakho

ungasuka ube sisigculelo.

Abatheleli

8Thina sinodade wethu;

akakantshuli namabele.

Kambe, singamenzela ntoni mhla acelwayo?

9Ukuba ke ebeludonga

ngesimakha abe yinqaba yesiliva.

Nokuba ngaba ebelisango

ngesimkhusela ngemivalo yomsedare.

Umtshakazi

10Ewe, mna ndiludonga;

la mabele ziinqaba.

Yiloo nto emehlweni akhe

ndingulowo umphathela ukwaneliseka.

11USolomon unesidiliya eBhali-hamon;

uqeshise ngaso kubalimi.

Ngeziqhamo zaso bayarhuma:

liwaka leengqekembe zesiliva.

12Esam isidiliya sesam ke!

Iwaka lesiliva lelakho, Solomon.

Amakhulu amabini ngawabaqeshi.

Umyeni

13Wena ohlala emiyezweni,

osoloko engqongwe zizihlobo,

mandilive ilizwi lakho.

Umtshakazi

14Xhabasha, sithandwa sam!

Yiba ngathi ulinxala,

ube ngathi ulitakane lebhadi

kwezo ntaba zeziqholo.