IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Umyeni

71Azintle ngako ezo nyawo zisezimbadadeni,

nditsho wena ke, nkosazanandini.

Naloo milenze ngathi ziintsimbi zokuhombisa,

ngathi yenziwe zizandla zengcibi.

2Inkab' engqukuva ngathi yingqayi

ehlal' inewayini exutyiweyo.

Isisu ngathi yingqumba yengqolowa,

yona ijikelezwe ziinyibiba.

3Amabele ngathi ngamawele,

nditsho amatakane enxala.

4Intamo injengenqaba yamabamb' endlovu.

Amehlo anjengamachibi aseHeshbhon,

lawo angasesangweni leso sixekokazi.

Impumlo ngathi yinqaba yaseLebhanon,

leyo ikhangelene neDamasko.

5Intloko ithe cwa, ngathi yintaba iKarmele.

Iinwele ngathi lilaphu elimfusa –

buhle bazo buthimba nokumkani.

6Yeka loo mfaneleko, awumhle ngako!

Uthando lwakho luyahlasimlisa.

7Yintw' eluthi ngathi lisundu,

emabele ngathi zizihloko zeediliya.

8Ndosuka nditsiwule kwelo sundu,

ndiqhawule kwezo ziqhamo.

Amabele ngathi zizihloko zediliya;

umphefumlo wakho livumba leeapile;

9umlomo ngathi yeyona wayini.

Umtshakazi

Loo wayini mayiginywe sisithandwa sam,

igqithe kuloo milebe naloo mazinyo.

10Mna ndingowesithandwa sam;

naso ke siyandilangazelela.

11Yiza, sithandwa, siye emaphandleni,

siye kulala ezilalini,

12sivuke kwanini, siye ezidiliyeni,

ukuze sihlole ukudubula kwazo,

sibone ukuba azikatyatyambi na,

siqonde nokudubula kwemirharnati.

Khona ndokuvava ngothando.

13Wofumana ivumba lemithuma

nezimuncu-muncu zeziqhamo zisemnyango,

nditsho ezidala nezitsha,

ndizigcinele wena, sithandwa sam!