IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Umyeni

51Ndingenile emyezweni wam, mtshakazi wam, dad' ethu.

Ndiyifumene imore nezinye iziqholo,

ndiyityile incindi nobusi,

ndilusele ubisi newayini.

Abatheleli

Yityani nisele, nina zihlobo!

Ewe, selani nide nincitheke, nina bathandanayo.

Umtshakazi

2Bendilele, kodwa ingqondo yam iphaphile.

Nâso isithandwa sam sinkqonkqoza sisithi:

“Ndingenise kaloku, sithandwa sam, dad' ethu,

hobe lam, cikizwa wam.

Intloko yam imanzi ngumbethe,

neenwele zam ngamathontsi asebusuku.”

3Awu, sendikhulule nje!

Uthi mandinxibe kwakhona?

Sendizihlambile neenyawo.

Uthi mandizingcolise kwakhona?

4Isithandwa sam solula isandla kwikroba lokuvula,

yatsho yabetha intliziyo yam ngenxa yaso.

5Ndavuka ndisiya kuvulela isithandwa sam,

izandla zam zivuza isiqholo semore,

neminwe imanzi kwasiso.

Ndasichukumisa ndinjalo isitshixo,

6ndasivulela isithandwa sam.

Kodwa phi kwaphi, sasimkile nje!

Benditsho ndasilangazelela sakuthetha,

ndaba ngathalaza andasibona,

ndaba ngamemeza, tu impendulo!

7Ndade ndabhaqwa ngabalindi

kwimijikelo yabo esixekweni.

Hayi ke, bandibetha bandenzakalisa.

Nâbo besimka nengubo yam

abo bagada iindonga zesixeko.

8Zintombi zaseJerusalem, ndiyanifungisa:

Apho nisibone khona isithandwa sam

ze nisixelele ukuba ndiyafa luthando!

Abatheleli

9Nzwakazi yeenzwakazi,

sibhetele ngani esakho isithandwa?

Ngaba siyabedlula na abanye,

le nto ude usifungise ngolu hlobo?

Umtshakazi

10Isithandwa sam yinzwana ekomelela;

songama nakwishumi lamawaka.

11Intloko yaso yeyona golide,

iinwele sisihlwitha esimfaneleko,

zimnyama ngathi lihlungulu.

12Yintw' emehlo ngathi lihobe

xa lisemithonjeni yamanzi.

Ngathi ahlanjwe ngobisi,

ahonjiswa okwamatye exabiso.

13Izidlele ngathi ngumhlatyana wezityalo

ovelisa iziqholo ezivumba limyoli.

Imilebe ngathi yinyibiba,

yona ivuza isiqholo semore.

14Yintw' engalo ngathi ziintonga zegolide

eziqhoqhonywe ngamatye exabiso.

Umzimba ugude njengebamba lendlovu,

uqhoqhonywe ngamatye esafire.

15Yintw' emilenze ngathi ziintsika zemabhule

ezimiliselwe kwizikhondo zeyona golide.

Yingwanyalala ngathi ziintaba zeLebhanon

naloo misedare ingayiwayo.

16Hay' ukuyola komlomo wakhe;

ngenene isithandwa sam sinomtsalane.

Sinjalo ke esam isithandwa,

zintombi zaseJerusalem!

6

Abatheleli

61Nzwakazindini etshatsheleyo,

siye ngaphi isithandwa sakho?

Ngaba sibhekise ngaphi,

khon' ukuze nathi sikufunise?

Umtshakazi

2Simke saya emyezweni waso,

apho kutyalwe iziqholo khona.

Sizalusele khona emyezweni,

kananjalo siqokelela iinyibiba.

3Isithandwa sam sesam, nam ndingowaso;

salusela phakathi kweenyibiba.

Umyeni

4Awu, waza wamhle, sithandwa sam!

Uyinzwakazi okwesixeko iTiza;

umhle nqwa neJerusalem;

unesihomo ngathi ngumkhosi onendwe.

5Hayi, musa ukundijonga;

amehlo akho ayandongamela.

Iinwele ngathi ngumhlambi weebhokhwe

zisihla kuloo mixawuka yaseGiliyadi.

6Amazinyo amhlophe qhwa,

ngathi ziigusha zivela kuhlanjwa.

Onke asenamaqabane awo;

akukho lingumth' uzimele.

7Izidlele ngaphaya kwesigqubuthelo

ngathi ngamacala erharnati.

8Amakhosikazi ngamashumi amathandathu,

amaqadi ngamashumi asibhozo,

ngokunjalo nentaphane yeentombi,

9ke mna andiziva ngehobe lam,

yena cikizwa wam onguye qwaba!

Nguyedwazana kanina,

yena ngumathandwa walowo umzeleyo.

Zonk' iintombi ziyamdumisa zakumbona;

unconywa ngamakhosikazi namaqadi.

10Ngubani lo uthi gqi ngathi ngumso,

omkhitha ngathi yinyanga,

oqaqambe ngathi lilanga,

ondili ngathi ziinkwenkwezi zingumngcelele?

11Ndihle nday' emyezweni wemithi yeenati,

ndaya kubuka izityalo entilini.

Ndiye kukhangela ukuba imidiliya iyadubula na,

nokuba ngaba imirharnati iyatyayamba na.

12Ndithe ndingaqondi ndazibhaqa

sengathi ndilitshawe lamatshawe,

ndiphethe iinqwelo zokulwa zabantu bakowethu.

Abatheleli

13Buya, buya, mShulemikazi!

Buya, buya, ukuze sikubone!

Umtshakazi

Nobona ntoni na kakade kumShulemikazi

lo gama angqungqayo phakathi kwemikhosi?

7

Umyeni

71Azintle ngako ezo nyawo zisezimbadadeni,

nditsho wena ke, nkosazanandini.

Naloo milenze ngathi ziintsimbi zokuhombisa,

ngathi yenziwe zizandla zengcibi.

2Inkab' engqukuva ngathi yingqayi

ehlal' inewayini exutyiweyo.

Isisu ngathi yingqumba yengqolowa,

yona ijikelezwe ziinyibiba.

3Amabele ngathi ngamawele,

nditsho amatakane enxala.

4Intamo injengenqaba yamabamb' endlovu.

Amehlo anjengamachibi aseHeshbhon,

lawo angasesangweni leso sixekokazi.

Impumlo ngathi yinqaba yaseLebhanon,

leyo ikhangelene neDamasko.

5Intloko ithe cwa, ngathi yintaba iKarmele.

Iinwele ngathi lilaphu elimfusa –

buhle bazo buthimba nokumkani.

6Yeka loo mfaneleko, awumhle ngako!

Uthando lwakho luyahlasimlisa.

7Yintw' eluthi ngathi lisundu,

emabele ngathi zizihloko zeediliya.

8Ndosuka nditsiwule kwelo sundu,

ndiqhawule kwezo ziqhamo.

Amabele ngathi zizihloko zediliya;

umphefumlo wakho livumba leeapile;

9umlomo ngathi yeyona wayini.

Umtshakazi

Loo wayini mayiginywe sisithandwa sam,

igqithe kuloo milebe naloo mazinyo.

10Mna ndingowesithandwa sam;

naso ke siyandilangazelela.

11Yiza, sithandwa, siye emaphandleni,

siye kulala ezilalini,

12sivuke kwanini, siye ezidiliyeni,

ukuze sihlole ukudubula kwazo,

sibone ukuba azikatyatyambi na,

siqonde nokudubula kwemirharnati.

Khona ndokuvava ngothando.

13Wofumana ivumba lemithuma

nezimuncu-muncu zeziqhamo zisemnyango,

nditsho ezidala nezitsha,

ndizigcinele wena, sithandwa sam!