IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Umyeni

41Awu ke wena, sithandwa sam, awusemhle ngako –

uyinzwakazi enomkhitha!

Loo mehlo angaphaya kwesigqubuthelo

nqwa namahotyazana;

iinwele ngathi ngumhlambi weebhokhwe

xa zisihla kwiintaba zaseGiliyadi.

2Loo mazinyo amhlophe qhwa,

ngathi ziigusha ezisand' ukuchetywa,

kanye xa zigqityw' ukuhlanjwa.

Onke asenamaqabane awo,

akukho lingumth' uzimele.

3Imilebe ngathi ngumty' obomvu;

hay' ukuthandeka kwaloo mlomo!

Izidlele ngathi ngamaqhekez' erharnati,

ngaphaya kweso sigqubuthelo.

4Ntamo ngathi yinqaba kaDavide,

yona yakhiwe ngezintlu zamatye;

ithiwe gaxa ezo ntsimbi,

ngathi liwaka lamakhaka amagorha.

5Loo mabele ngathi ngamatakane amabini;

nditsho amawele ebhadi,

ethuku-thukuza phakathi kweenyibiba.

6Ide ke isangane imini,

ke wona amathunzi anabe,

ndohamba-hamba kwiintaba zesiqholo semore,

ndijikeleze kwiinduli zentlaka yesiqhumiso.

7Awumhle ngako, sithandwa sam!

Umhle ngenene, awunasiphako!

8Masihle eLebhanon, mtshakazi wam;

ewe, masihle eLebhanon.

Masihle kwincopho yeAmana,

nditsho kumalenga-lenga eSenire,

incopho yentaba iHermon,

apho zinezikhundla zazo iingonyama,

apho zihlala khona izingwe.

9Ewe, uyithimbile intliziyo yam;

nditsho wena, mtshakazi wam, dad' ethu.

Ngenene intliziyo yam uyibile

ngokundithi krwaqu kanye ngaloo mehlo akho,

nangomxokelelwane nje omnye entanyeni yakho.

10Awu, ndithe swii nguwe, mtshakazi wam, dad' ethu!

Uthando lwakho lundanelisa ngaphezu kwewayini;

nevumba lamafutha akho lingaphezulu kwazo zonke iziqholo.

11Imilebe yakho, mtshakazi wam, ithontsiza incindi;

phantsi kolwimi lwakho lubisi nobusi.

Ivumba lezambatho zakho

ngathi livumba laseLebhanon.

12Mtshakazi wam, dad' ethu,

wena ungumyezo ofihlakeleyo,

ngathi ungumjelo obiyelweyo,

umthombo ovingcelweyo.

13Izityalo zakho ngathi ngumyezo weerharnati;

umyezo oziqhamo zizezodidi:

ihena nenadusi ngokwayo.

14Ewe, ikho inadusi nesafroni,

okuziikalamo noozisinamoni,

iintlobo-ntlobo zemithi yentlaka yesiqhumiso.

Asisathethi ke ngemore nekhala

nezona-zona ndidi zeziqholo.

15Ngumyezo onkcenkceshwa yimithombo;

nditsho imithombo empompozayo,

imithombo enkcenkceza kwiintaba zeLebhanon.

Umtshakazi

16Vumbuluka, moya wasentla;

vuthuza, moya wasezantsi!

Phepheza emyezweni wam,

ivumba lawo litsho lithi saa!

Masingene emyezweni waso isithandwa sam,

singcamle ezona ziqhamo.

5

Umyeni

51Ndingenile emyezweni wam, mtshakazi wam, dad' ethu.

Ndiyifumene imore nezinye iziqholo,

ndiyityile incindi nobusi,

ndilusele ubisi newayini.

Abatheleli

Yityani nisele, nina zihlobo!

Ewe, selani nide nincitheke, nina bathandanayo.

Umtshakazi

2Bendilele, kodwa ingqondo yam iphaphile.

Nâso isithandwa sam sinkqonkqoza sisithi:

“Ndingenise kaloku, sithandwa sam, dad' ethu,

hobe lam, cikizwa wam.

Intloko yam imanzi ngumbethe,

neenwele zam ngamathontsi asebusuku.”

3Awu, sendikhulule nje!

Uthi mandinxibe kwakhona?

Sendizihlambile neenyawo.

Uthi mandizingcolise kwakhona?

4Isithandwa sam solula isandla kwikroba lokuvula,

yatsho yabetha intliziyo yam ngenxa yaso.

5Ndavuka ndisiya kuvulela isithandwa sam,

izandla zam zivuza isiqholo semore,

neminwe imanzi kwasiso.

Ndasichukumisa ndinjalo isitshixo,

6ndasivulela isithandwa sam.

Kodwa phi kwaphi, sasimkile nje!

Benditsho ndasilangazelela sakuthetha,

ndaba ngathalaza andasibona,

ndaba ngamemeza, tu impendulo!

7Ndade ndabhaqwa ngabalindi

kwimijikelo yabo esixekweni.

Hayi ke, bandibetha bandenzakalisa.

Nâbo besimka nengubo yam

abo bagada iindonga zesixeko.

8Zintombi zaseJerusalem, ndiyanifungisa:

Apho nisibone khona isithandwa sam

ze nisixelele ukuba ndiyafa luthando!

Abatheleli

9Nzwakazi yeenzwakazi,

sibhetele ngani esakho isithandwa?

Ngaba siyabedlula na abanye,

le nto ude usifungise ngolu hlobo?

Umtshakazi

10Isithandwa sam yinzwana ekomelela;

songama nakwishumi lamawaka.

11Intloko yaso yeyona golide,

iinwele sisihlwitha esimfaneleko,

zimnyama ngathi lihlungulu.

12Yintw' emehlo ngathi lihobe

xa lisemithonjeni yamanzi.

Ngathi ahlanjwe ngobisi,

ahonjiswa okwamatye exabiso.

13Izidlele ngathi ngumhlatyana wezityalo

ovelisa iziqholo ezivumba limyoli.

Imilebe ngathi yinyibiba,

yona ivuza isiqholo semore.

14Yintw' engalo ngathi ziintonga zegolide

eziqhoqhonywe ngamatye exabiso.

Umzimba ugude njengebamba lendlovu,

uqhoqhonywe ngamatye esafire.

15Yintw' emilenze ngathi ziintsika zemabhule

ezimiliselwe kwizikhondo zeyona golide.

Yingwanyalala ngathi ziintaba zeLebhanon

naloo misedare ingayiwayo.

16Hay' ukuyola komlomo wakhe;

ngenene isithandwa sam sinomtsalane.

Sinjalo ke esam isithandwa,

zintombi zaseJerusalem!

6

Abatheleli

61Nzwakazindini etshatsheleyo,

siye ngaphi isithandwa sakho?

Ngaba sibhekise ngaphi,

khon' ukuze nathi sikufunise?

Umtshakazi

2Simke saya emyezweni waso,

apho kutyalwe iziqholo khona.

Sizalusele khona emyezweni,

kananjalo siqokelela iinyibiba.

3Isithandwa sam sesam, nam ndingowaso;

salusela phakathi kweenyibiba.

Umyeni

4Awu, waza wamhle, sithandwa sam!

Uyinzwakazi okwesixeko iTiza;

umhle nqwa neJerusalem;

unesihomo ngathi ngumkhosi onendwe.

5Hayi, musa ukundijonga;

amehlo akho ayandongamela.

Iinwele ngathi ngumhlambi weebhokhwe

zisihla kuloo mixawuka yaseGiliyadi.

6Amazinyo amhlophe qhwa,

ngathi ziigusha zivela kuhlanjwa.

Onke asenamaqabane awo;

akukho lingumth' uzimele.

7Izidlele ngaphaya kwesigqubuthelo

ngathi ngamacala erharnati.

8Amakhosikazi ngamashumi amathandathu,

amaqadi ngamashumi asibhozo,

ngokunjalo nentaphane yeentombi,

9ke mna andiziva ngehobe lam,

yena cikizwa wam onguye qwaba!

Nguyedwazana kanina,

yena ngumathandwa walowo umzeleyo.

Zonk' iintombi ziyamdumisa zakumbona;

unconywa ngamakhosikazi namaqadi.

10Ngubani lo uthi gqi ngathi ngumso,

omkhitha ngathi yinyanga,

oqaqambe ngathi lilanga,

ondili ngathi ziinkwenkwezi zingumngcelele?

11Ndihle nday' emyezweni wemithi yeenati,

ndaya kubuka izityalo entilini.

Ndiye kukhangela ukuba imidiliya iyadubula na,

nokuba ngaba imirharnati iyatyayamba na.

12Ndithe ndingaqondi ndazibhaqa

sengathi ndilitshawe lamatshawe,

ndiphethe iinqwelo zokulwa zabantu bakowethu.

Abatheleli

13Buya, buya, mShulemikazi!

Buya, buya, ukuze sikubone!

Umtshakazi

Nobona ntoni na kakade kumShulemikazi

lo gama angqungqayo phakathi kwemikhosi?