IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Umyeni

51Ndingenile emyezweni wam, mtshakazi wam, dad' ethu.

Ndiyifumene imore nezinye iziqholo,

ndiyityile incindi nobusi,

ndilusele ubisi newayini.

Abatheleli

Yityani nisele, nina zihlobo!

Ewe, selani nide nincitheke, nina bathandanayo.

Umtshakazi

2Bendilele, kodwa ingqondo yam iphaphile.

Nâso isithandwa sam sinkqonkqoza sisithi:

“Ndingenise kaloku, sithandwa sam, dad' ethu,

hobe lam, cikizwa wam.

Intloko yam imanzi ngumbethe,

neenwele zam ngamathontsi asebusuku.”

3Awu, sendikhulule nje!

Uthi mandinxibe kwakhona?

Sendizihlambile neenyawo.

Uthi mandizingcolise kwakhona?

4Isithandwa sam solula isandla kwikroba lokuvula,

yatsho yabetha intliziyo yam ngenxa yaso.

5Ndavuka ndisiya kuvulela isithandwa sam,

izandla zam zivuza isiqholo semore,

neminwe imanzi kwasiso.

Ndasichukumisa ndinjalo isitshixo,

6ndasivulela isithandwa sam.

Kodwa phi kwaphi, sasimkile nje!

Benditsho ndasilangazelela sakuthetha,

ndaba ngathalaza andasibona,

ndaba ngamemeza, tu impendulo!

7Ndade ndabhaqwa ngabalindi

kwimijikelo yabo esixekweni.

Hayi ke, bandibetha bandenzakalisa.

Nâbo besimka nengubo yam

abo bagada iindonga zesixeko.

8Zintombi zaseJerusalem, ndiyanifungisa:

Apho nisibone khona isithandwa sam

ze nisixelele ukuba ndiyafa luthando!

Abatheleli

9Nzwakazi yeenzwakazi,

sibhetele ngani esakho isithandwa?

Ngaba siyabedlula na abanye,

le nto ude usifungise ngolu hlobo?

Umtshakazi

10Isithandwa sam yinzwana ekomelela;

songama nakwishumi lamawaka.

11Intloko yaso yeyona golide,

iinwele sisihlwitha esimfaneleko,

zimnyama ngathi lihlungulu.

12Yintw' emehlo ngathi lihobe

xa lisemithonjeni yamanzi.

Ngathi ahlanjwe ngobisi,

ahonjiswa okwamatye exabiso.

13Izidlele ngathi ngumhlatyana wezityalo

ovelisa iziqholo ezivumba limyoli.

Imilebe ngathi yinyibiba,

yona ivuza isiqholo semore.

14Yintw' engalo ngathi ziintonga zegolide

eziqhoqhonywe ngamatye exabiso.

Umzimba ugude njengebamba lendlovu,

uqhoqhonywe ngamatye esafire.

15Yintw' emilenze ngathi ziintsika zemabhule

ezimiliselwe kwizikhondo zeyona golide.

Yingwanyalala ngathi ziintaba zeLebhanon

naloo misedare ingayiwayo.

16Hay' ukuyola komlomo wakhe;

ngenene isithandwa sam sinomtsalane.

Sinjalo ke esam isithandwa,

zintombi zaseJerusalem!