IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Umyeni

41Awu ke wena, sithandwa sam, awusemhle ngako –

uyinzwakazi enomkhitha!

Loo mehlo angaphaya kwesigqubuthelo

nqwa namahotyazana;

iinwele ngathi ngumhlambi weebhokhwe

xa zisihla kwiintaba zaseGiliyadi.

2Loo mazinyo amhlophe qhwa,

ngathi ziigusha ezisand' ukuchetywa,

kanye xa zigqityw' ukuhlanjwa.

Onke asenamaqabane awo,

akukho lingumth' uzimele.

3Imilebe ngathi ngumty' obomvu;

hay' ukuthandeka kwaloo mlomo!

Izidlele ngathi ngamaqhekez' erharnati,

ngaphaya kweso sigqubuthelo.

4Ntamo ngathi yinqaba kaDavide,

yona yakhiwe ngezintlu zamatye;

ithiwe gaxa ezo ntsimbi,

ngathi liwaka lamakhaka amagorha.

5Loo mabele ngathi ngamatakane amabini;

nditsho amawele ebhadi,

ethuku-thukuza phakathi kweenyibiba.

6Ide ke isangane imini,

ke wona amathunzi anabe,

ndohamba-hamba kwiintaba zesiqholo semore,

ndijikeleze kwiinduli zentlaka yesiqhumiso.

7Awumhle ngako, sithandwa sam!

Umhle ngenene, awunasiphako!

8Masihle eLebhanon, mtshakazi wam;

ewe, masihle eLebhanon.

Masihle kwincopho yeAmana,

nditsho kumalenga-lenga eSenire,

incopho yentaba iHermon,

apho zinezikhundla zazo iingonyama,

apho zihlala khona izingwe.

9Ewe, uyithimbile intliziyo yam;

nditsho wena, mtshakazi wam, dad' ethu.

Ngenene intliziyo yam uyibile

ngokundithi krwaqu kanye ngaloo mehlo akho,

nangomxokelelwane nje omnye entanyeni yakho.

10Awu, ndithe swii nguwe, mtshakazi wam, dad' ethu!

Uthando lwakho lundanelisa ngaphezu kwewayini;

nevumba lamafutha akho lingaphezulu kwazo zonke iziqholo.

11Imilebe yakho, mtshakazi wam, ithontsiza incindi;

phantsi kolwimi lwakho lubisi nobusi.

Ivumba lezambatho zakho

ngathi livumba laseLebhanon.

12Mtshakazi wam, dad' ethu,

wena ungumyezo ofihlakeleyo,

ngathi ungumjelo obiyelweyo,

umthombo ovingcelweyo.

13Izityalo zakho ngathi ngumyezo weerharnati;

umyezo oziqhamo zizezodidi:

ihena nenadusi ngokwayo.

14Ewe, ikho inadusi nesafroni,

okuziikalamo noozisinamoni,

iintlobo-ntlobo zemithi yentlaka yesiqhumiso.

Asisathethi ke ngemore nekhala

nezona-zona ndidi zeziqholo.

15Ngumyezo onkcenkceshwa yimithombo;

nditsho imithombo empompozayo,

imithombo enkcenkceza kwiintaba zeLebhanon.

Umtshakazi

16Vumbuluka, moya wasentla;

vuthuza, moya wasezantsi!

Phepheza emyezweni wam,

ivumba lawo litsho lithi saa!

Masingene emyezweni waso isithandwa sam,

singcamle ezona ziqhamo.