IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

21Ndiyintyatyambo yaseSharon,

inyibiba yasentilini.

Umyeni

2Njengenyibiba phakathi kwameva

sinjalo isithandwa sam phakathi kweentombi.

Umtshakazi

3Njengomthi weeapile ehlathini

sinjalo isithandwa sam phakathi kwabafana.

Akwaba bendingahlala emthunzini wawo;

azimnandi ngako iziqhamo zawo!

4Wandingenisa endlwini yombhiyozo,

wandiphakamisela intshinga yothando.

5Ndomeleze ngesixa seerasentyisi,

kananjalo undihlaziye ngeeapile.

Kaloku ndiyafa luthando.

6Isandla sakhe sasekhohlo sixhasa intloko yam,

esokunene sona siyandiwola.

7Zintombi zaseJerusalem, ndiyanifungisa

ngamabhadikazi namanxalakazi asendle:

Sanukuluxhokonxa ningaluphembeleli uthando;

luyekeni lude luzivukele ngokwalo.

8Khanive, sisithandwa sam eso!

Awu, naso ke sisiza:

siza siqakatha ezintabeni;

siyatsiba-tsiba ezindulini phaya.

9Isithandwa sam ngathi linxala,

sona sinjengetakane lebhadi.

Naso simi emva kodonga lwakowethu,

silolonga efestileni,

sinyondla, sikroba emkhusaneni.

10Isithandwa sam sibhekisa kum, sisithi:

“Vuka kaloku, sithandwa sam.

Awu, uyinzwakazi ke khona!

Yiza kaloku, masihambe.

11Kaloku bona ubusika budlule,

kananjalo neemvula zigqithile.

12Iintyatyambo ziqhakazile elizweni;

ligalelekile ixesha lokuntyiloza.

Nâlo ihobe lidumzela;

ewe, liyavakala kweli lakowethu.

13Ngoku namakhiwane okuqala ayavuthwa;

ukudubula kwesidiliya kutsho ngesiqholo.

Phakama uze, sithandwa.

Ewe, nzwakazi yam,

yiza kaloku, masihambe!”

Umyeni

14Uyintw' engathi lihotyazana

lithe nca ezimfanteni zamawa;

nditsho elizimela ezintabeni.

Vela kaloku ndikubone,

ukuze ndive nelo lizwi;

nditsho elo liyole kunene.

Ubuso bakho buthi ndijonge!

15Khawusibambele ezo mpungutye;

ewe, iimpungutyana ezincinci,

kuba ziyazonakalisa izidiliya,

kanti izidiliya zethu zityatyambile.

Umtshakazi

16Isithandwa sam sesam,

kanti nam ngokwam ndingowaso.

Sona salusa phakathi kweenyibiba.

17Ide ke isangane imini,

ke wona amathunzi anabe,

jika ubuye, sithandwa sam.

Ewe, khawube njengenxala;

khawuxel' ithole lebhadi

kuloo mixawuka yeentaba.

3

31Ubusuku bonke emandlalweni wam

ndahlala ndimlindele olangazelelwa yintliziyo yam;

ndaba ngamjonga kodwa andamfumana.

2Ndosuka ndivuke ndihamba-hambe esixekweni,

ndijikeleze ezitalatweni nasemabaleni;

ndomzingela lowo ulangazelelwa yintliziyo yam.

Ewe, ndaba ngathalaza andamfumana.

3Ke bona abalindi bandibhaqa;

bona babehamba-hamba bejikeleza isixeko:

“Ngaba khange nisibone isithandwa sam?”

4Ukubanje ndahlukane nabo

suka ndagaxeleka kuye ndamfumana.

Hayi ke, ndambamba andamyeka,

ndaza ndaya naye endlwini kamama,

kwigumbi lalowo ndakhawulwa nguye.

5Zintombi zaseJerusalem, ndinifungisa

amanxala namabhadi asemathambekeni:

Sanukuluxhokonxa ningaluphembeleli uthando;

luyekeni lude luzivukele ngokwalo.

6Ngubani na lo uthi gqi entlango,

lo ngathi ngumqulu womsi?

Nditsho lo uqholwe ngesiqhumiso nentlaka

esiphuma kwiziqholo zabarhwebi.

7Tyhini, yinqwelo kaSolomon!

Ukhatshwa ngamashumi amathandathu amajoni,

ezona ngcungela zamagorha akwaSirayeli.

8Onke agaxel' amakrele;

onke ngoompondo zihlanjiwe emfazweni.

Ngalinye lixakath' ikrele;

selilungel' izigigaba zobusuku.

9Ukumkani uSolomon uzenzele inqwelo,

eyenza ngamaplanga omthi waseLebhanon.

10Iintsika zayo zityatyekwe ngesiliva,

amazantsi ayo atyatyekwa ngegolide.

Isihlalo sona sênziwa ngelaphu elimsobo;

umphakathi ke wona uthungwe ngobunono

zezo ntombi zaseJerusalem.

11Phumani, zintombi zaseZiyon;

khanikhangele nimbone ukumkani uSolomon.

Nanko ethwele isithsaba sobukhosi,

eso wasithweswa ngunina

mhla zawelan' iindonga,

mhla intliziyo yakhe yaphuphuma luvuyo!

4

Umyeni

41Awu ke wena, sithandwa sam, awusemhle ngako –

uyinzwakazi enomkhitha!

Loo mehlo angaphaya kwesigqubuthelo

nqwa namahotyazana;

iinwele ngathi ngumhlambi weebhokhwe

xa zisihla kwiintaba zaseGiliyadi.

2Loo mazinyo amhlophe qhwa,

ngathi ziigusha ezisand' ukuchetywa,

kanye xa zigqityw' ukuhlanjwa.

Onke asenamaqabane awo,

akukho lingumth' uzimele.

3Imilebe ngathi ngumty' obomvu;

hay' ukuthandeka kwaloo mlomo!

Izidlele ngathi ngamaqhekez' erharnati,

ngaphaya kweso sigqubuthelo.

4Ntamo ngathi yinqaba kaDavide,

yona yakhiwe ngezintlu zamatye;

ithiwe gaxa ezo ntsimbi,

ngathi liwaka lamakhaka amagorha.

5Loo mabele ngathi ngamatakane amabini;

nditsho amawele ebhadi,

ethuku-thukuza phakathi kweenyibiba.

6Ide ke isangane imini,

ke wona amathunzi anabe,

ndohamba-hamba kwiintaba zesiqholo semore,

ndijikeleze kwiinduli zentlaka yesiqhumiso.

7Awumhle ngako, sithandwa sam!

Umhle ngenene, awunasiphako!

8Masihle eLebhanon, mtshakazi wam;

ewe, masihle eLebhanon.

Masihle kwincopho yeAmana,

nditsho kumalenga-lenga eSenire,

incopho yentaba iHermon,

apho zinezikhundla zazo iingonyama,

apho zihlala khona izingwe.

9Ewe, uyithimbile intliziyo yam;

nditsho wena, mtshakazi wam, dad' ethu.

Ngenene intliziyo yam uyibile

ngokundithi krwaqu kanye ngaloo mehlo akho,

nangomxokelelwane nje omnye entanyeni yakho.

10Awu, ndithe swii nguwe, mtshakazi wam, dad' ethu!

Uthando lwakho lundanelisa ngaphezu kwewayini;

nevumba lamafutha akho lingaphezulu kwazo zonke iziqholo.

11Imilebe yakho, mtshakazi wam, ithontsiza incindi;

phantsi kolwimi lwakho lubisi nobusi.

Ivumba lezambatho zakho

ngathi livumba laseLebhanon.

12Mtshakazi wam, dad' ethu,

wena ungumyezo ofihlakeleyo,

ngathi ungumjelo obiyelweyo,

umthombo ovingcelweyo.

13Izityalo zakho ngathi ngumyezo weerharnati;

umyezo oziqhamo zizezodidi:

ihena nenadusi ngokwayo.

14Ewe, ikho inadusi nesafroni,

okuziikalamo noozisinamoni,

iintlobo-ntlobo zemithi yentlaka yesiqhumiso.

Asisathethi ke ngemore nekhala

nezona-zona ndidi zeziqholo.

15Ngumyezo onkcenkceshwa yimithombo;

nditsho imithombo empompozayo,

imithombo enkcenkceza kwiintaba zeLebhanon.

Umtshakazi

16Vumbuluka, moya wasentla;

vuthuza, moya wasezantsi!

Phepheza emyezweni wam,

ivumba lawo litsho lithi saa!

Masingene emyezweni waso isithandwa sam,

singcamle ezona ziqhamo.