IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

31Ubusuku bonke emandlalweni wam

ndahlala ndimlindele olangazelelwa yintliziyo yam;

ndaba ngamjonga kodwa andamfumana.

2Ndosuka ndivuke ndihamba-hambe esixekweni,

ndijikeleze ezitalatweni nasemabaleni;

ndomzingela lowo ulangazelelwa yintliziyo yam.

Ewe, ndaba ngathalaza andamfumana.

3Ke bona abalindi bandibhaqa;

bona babehamba-hamba bejikeleza isixeko:

“Ngaba khange nisibone isithandwa sam?”

4Ukubanje ndahlukane nabo

suka ndagaxeleka kuye ndamfumana.

Hayi ke, ndambamba andamyeka,

ndaza ndaya naye endlwini kamama,

kwigumbi lalowo ndakhawulwa nguye.

5Zintombi zaseJerusalem, ndinifungisa

amanxala namabhadi asemathambekeni:

Sanukuluxhokonxa ningaluphembeleli uthando;

luyekeni lude luzivukele ngokwalo.

6Ngubani na lo uthi gqi entlango,

lo ngathi ngumqulu womsi?

Nditsho lo uqholwe ngesiqhumiso nentlaka

esiphuma kwiziqholo zabarhwebi.

7Tyhini, yinqwelo kaSolomon!

Ukhatshwa ngamashumi amathandathu amajoni,

ezona ngcungela zamagorha akwaSirayeli.

8Onke agaxel' amakrele;

onke ngoompondo zihlanjiwe emfazweni.

Ngalinye lixakath' ikrele;

selilungel' izigigaba zobusuku.

9Ukumkani uSolomon uzenzele inqwelo,

eyenza ngamaplanga omthi waseLebhanon.

10Iintsika zayo zityatyekwe ngesiliva,

amazantsi ayo atyatyekwa ngegolide.

Isihlalo sona sênziwa ngelaphu elimsobo;

umphakathi ke wona uthungwe ngobunono

zezo ntombi zaseJerusalem.

11Phumani, zintombi zaseZiyon;

khanikhangele nimbone ukumkani uSolomon.

Nanko ethwele isithsaba sobukhosi,

eso wasithweswa ngunina

mhla zawelan' iindonga,

mhla intliziyo yakhe yaphuphuma luvuyo!